barnvisor- - bada.hb. nr 65.pdf · ooh ämnesregister över barnvisor- Speoialsrbete in-. ämnet

  • Published on
    14-Sep-2018

  • View
    216

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ooh mnesregister ver barnvisor- </p><p>Speoialsrbete in-. mnet </p></li><li><p>E f t e r t r y c k L i l l a t e s </p><p>I l l u s t r a t i o n e r n a - i den ordning de Grekommer i z r b e t s t - ar tecknade e f t e r : </p><p>Adelborg, O., Prinsarnas blams t e r s l f a b e t Sundblad, B., &amp; &amp;alf, X., Visboken Funck, T., Grodan B a l l s v i s o r RZr&amp;n, F , , He l l s i ng , L., &amp; Brod in , K., Vara visor Anehus, K,, V i ar spra t i e lgubba . r Hallin, E!,, Lk Ballin, M., Ja,x och d.e anura Borne!nark, G., Gubben i ledan Har&amp;, Y., Hellsing, L., &amp; Brodin, K , , 'i%ra v i s o r S t i z enda l , U., Sgng, s p e l och skoj, </p></li><li><p>Fre? i g ~ ~ l l c l e ~ r e g i s t e r Z..r asv t-t; at+ ,vara till h j a l p i biblio- t ekens r e f e r e n s a r b e t e , R s g i s . i i a t upp t a r i n t e a l l a bs rnv i so r . Uriralet har begr;;j,risats till v isbcker son utkommit sedan 1965 och som i r e g e l finns r ep re sen t e r ade p5 medels t o z a h i b l i o t e k . Bagra undantag f r h den angivna tides har gj crts, Det gS1.ler vissamlingar som u t - </p><p>-- konmit i nya ripplagor och s o m anses v a r a kicrssislta. Se f r ~ = rig.i; f Grteckningen v e r v isb6ckerna9 s i d , 111: </p><p>I r e g i s t r e t ver v i s o r n a s f r s t u r ad har i rissa fall .iiven v i so rnas t i t l a r tag3ts ned, De t t a galler f r v i s o r son e j har likalydande titel a c d f r s t a raden, Finns e j v i s t i t e l angiven r den eemenssrn med visans f i s t a rad eller. dess 'bii;+.ja,n, </p><p>Al fabe t i se r ingen hzr g:orts e ~ l l g t de r e g l e r som g Z l l e r p% ' </p><p>b ib l i o t eken , d v s u t a n beaktande av bestmd och obestmd a r t i ke l . </p><p>hv utrymmesskl h u r v i s s a f r k o r t n i n g a r av visbckerina rn%s?; gras i r e g i s - t r e t , $'or l u l l s t ,nd iga b l b l i ogrs,?,*iskac uppcif t e r h a n v i ~ z ~ till fr teckningen ve r visb6cker~s p sid, III, </p><p>&amp;nnesregis"r.e-k gmr e j ansprk n% a t t vara f u l l s t n d i g t . Alla v i s o r h a r e j h ~ n i i a t inordnas i iiinnesgrupger, De ~ m c a o m r ~ d e n . </p><p>. . som 2r represen te rade ar va lda med taske p2 frskolori-iaz intresseomr&amp;den, </p></li><li><p>Inledningl..9.eo.o...0CO~n,</p></li><li><p>~ ( j ~ ~ ~ ~ : : ] ; ~ j ~ , ~ ( j ~ , ~ g ~ r 1 ~ ~ i ) CK~R.. X &amp; w , J C a r i n u S ' i ar s p r a t . t c . l . g ~ . ~ b b a ~ Rytmiska l e k a r och </p><p>v i s o r , I i l . u s + r , av Ylva KSlls trm- Eklund. Sthlm ( 1 ~ 5 8 ) ~ (24)s. 111, </p><p>Det ta haf t e i - t p s frzmf r a l l t av r r e l s e l e k a r till enkla, gladz texter, F l e r t a l e t v i s o r h m i n s t r u k t i o n e r f i52 !.ckledaren, kcKompa,njemanget ar s k r i v e t fr - i zno e l l e r gj. tarr. </p><p>X kUtesfilsr+, Irma jj Bida varlden. Rxtxiska l e k a r och </p><p>v i s o r f r barn, Text och musik: Irma At t emark . Teckningar: L i s e l c t t e Kronlcvist. Sthlm 1969. 25 s. 111. </p><p>Innehu l l e r grammofonskiva. </p><p>. e* . Bytnislca l e - h i s o r till. piancackompanjemaug, Visarna f i n n s inspe lade p 3 l judband och sk iva . </p><p>X Bohman, B i r g i t t a , &amp; Winqvict, Mats u En sack fu l l . med v i s o r , Text a v </p><p>B i r g i t t a B o h a n , Nusik av ikts b j inqv i s t , Sthlm (1971). 46 s. </p><p>Melodist5mma och gitarrackord till visorna, De f l e s t a v i so rna f i n n s i n spe l ade p grammofcn- skiva . </p><p>X Bornemark, Gullan u Gubben i Isdsn. V i s o r och l eka r . </p><p>I l l u s t r . a v Ylva Rllstrm-Zklund, Sthlm 1962, 24 s. 111. </p><p>X Bornenark, Gullan u Hall, h a l l &amp; . I l l u s t r , a v Ylva Kailctrm- </p><p>Eklund. Sthln 1964, 23 s. 111. </p><p>X Bornemark, Cullan, &amp; hm an, Inger u Herr Gsrman. T r a f i k v i s o r och l eka r . </p><p>S th lm 1967. (12) s, 111. Bilaga,: Anvisningar L i l l Rer r G%rman, </p><p>C </p><p>Haf te med fem v i s o r , som handla r om traf ikvet.t;. Separaf b i l a g a ned anv i sn inga r till sngerna, f r s l a g p l e k a r , s p e l n m , </p><p>X Bornemark, Gullan - u zhsseri-~.i"-ssers. Visof T r barr,. </p><p>~ l l &amp; t ~ . a v Ylva K l s trm-Eklund S t h l m 1967. 22 s, 111. </p><p>Gullan Barnemarks v i s o r h a r o f t a motiv hmtade frn barnens vardagslTw och melodierna S r l i t a a t t lra, Visbckerna i n n e h l l e r m%nga lekv:s,r, Piaxoaclcompanj erriang iiil sax i t l i ga v i s o r , som ock&amp; finns inspe lade p&amp; graamnfonskivor. </p><p>III </p></li><li><p>X - Dz1, Lisbeth u Tsen f r h Spillaga., V i s o r . </p><p>I l l u s t r a a-z Tjila Johcsr.zr on-Snor. Sthlm (cop,) 1369, 24 s . 111. </p><p>Innehal le r v i s o r , som kan fungera som lelcvisos f r de yngstc och s?e!-stycken f o r iildre barn, Visorca ackpnpailj errxs antingen av piano ocl: ryka- i n s t m e n t e l l e r av s tavspel och rytminstsunent. Stora mj l ig ix te r tiil egna ins t rumentvar i s t loner , Visorna kan aven bilda, s m % sngspel. </p><p>X m, ~ o r b jbrn . u Kapten Ssz r t e B i l l och andia v i s o r . </p><p>uvers.: Ulf Psder Olrog och Hkan Norldn. S th lm 1957. 57 s. 111. </p><p>l'I%nga av Egners knda barnvisor f i n n s i denna bok, som han ocks i l l u s t r e r a t . Visorna har ackordbeteckningar f r g i t a r r . </p><p>X Funck, Thomas u Grodan Bol l s v i s o r , 2.1 v i s o r av Thomas Fyinck, </p><p>ILlustr . : Ulf Lfgren. Pianoarrangemang: Hakan . Elmqu-i s t. Sthlm 1968, 36 s. 111. </p><p>Hari f i n n s v i s o m a om Thomas h n c k s f i g u r e r , Kalle Stropp, Grodan Boll , Plt-Niklas och de andra. Visorna r arrangeraoe f r piano och g i t a r r , </p><p>X Hallin, B e r t i l , &amp; Hal l in , Marianne 11_1 </p><p>u- Jag och de andra. Visnafte . I l lus t r . ' : I l o n Vikland, Texter: Pkrianne Hallin. Sthlm 1972. 23 s. 111. </p><p>ki samling kor t a v i s or , uppbyggda e f t e r lernlads- -- reg ler ; v a r t s t t a t t varg emot varandra, visorna h a r ackordbetec1cninga.r f r g i t a r r , </p><p>X Hall in , B e r t i l 9 &amp; Hal lqvis t , B r i t t e er da) u Det v i s s t e i n t e ke jsarn om. i 8 v i s o r till </p><p>' t ex te r av B r i t t G, Ea l lqvis t . I l i u s t r . av El i sabe th Landen, Sthlm 1771. 29 s. 111. </p><p>Visorna i d e t t a h f t e f i n n s ocks p gramniofon- skiva. Inneha l l e t i dem %te rge r , enke l t b e r t t a t , J e su l iv . De borde kunna anvndas p gmndskoan och i sndagsskolan, Bckordznalyser f r gi tarr och pianoackomp-njemang. </p></li><li><p>X --..- iIallrjvi.s.t_, Britt erda da) u jag .i,</p></li><li><p>Visorna hcr ~ ~ c l cai sAbI2n~a med ackordana lyser f s g i t a r r , Ds Zinns inspe lade p&amp; ljudband, k a s s e t t och grani-i-of onskiva, </p><p>X - St i s~enda l , ViI&amp; .a .-, wng, 0 s p e l ock( sicoj.' Visor f r barn, </p><p>Onslag och I ll.,uo tr. : Iben Cl-ante. Ti~~ncl 1969, 47 s, 111. </p><p>Visbok f r ?arskolan och l &amp; g s t a d i e t , I nneha l l e r s5ng- och ~ y t m i k l e k a r , Visorna ar f rsedda med en enkel ackordanalys och f r s l a g till r a r e l s e r m m. Nagra a v sangerna f i n n s i n spe l ade p sk iva , </p><p>X Sunc?blad, Bo, 6; W, Klas u Visboken. ( ~ i t e l r u b r i k ) Iflin s k a t t - </p><p>kammare. I l l u s t r a t r e r : Ke r t t u f</p></li><li><p>X --- T~~slessm, Vrxnnar, &amp; beck ma^, Rs j u Bisor fr%n ITii3kelund. Upp-LevJa:nde, </p><p>sarnxanstiill da ock arrangerade a v b ~ n z s l i Tirresson, I l l x s t ; , av Kaj Beckman. Stlilm (1965) 46 s , 11.1, </p><p>Innoh&amp;l le r menga, f c ~ l k v i s o r , ?!il1 n h g ~ a av dem ges en k o r t f s ~ k l . a r i n g . Pianoackoinpanj ea,zng. </p><p>X . - V i s , t t e r oss i ringen. u Text och nusik &amp;r;s Rlennow, </p><p>Torgny Ersus,,. Arrangemang: Ivan Eenliden. Lrind 1972. 33 s, </p><p>Texterna i denna sangbok handlar om var omgivnicg och om Guds nrhe t . Gi ta r r - och pianoackompanjemang. Samtliga s h g e r f i n n s inspelade p&amp; grammofonskivor, </p><p>X Widestrarid, 011s Q E t t t-72 t ~ e : Visor f 5 r l % g s t a d i e t . </p><p>Gteborg 1973. 166 s. 111. </p><p>Ackordbeteckningar f r g i t a r r och pianoacKompanjemaiig till visorna , Samtliga, ~ p e i s ~ x i n o r kzn u t f r a s g% sopranblockf l j t och s t avspe l . T i l l m%nga a v v isorna ges f r s l a g t i l l rytnarrangemang, Lekanvis l ingar och rrelser till f l e r a ' v i s o r , </p><p>X W i n ~ v i s t , Ii?ats n Vilda vas ten , Visor. </p><p>Teckningar: Roland Karlsson. Sthlm 1972. 32 s. 111. </p><p>Lat ta , r o l i g a t e x t e r till erikla melodier, frsedda, med ackordbeteclcningar f 5 r g i t a r r , Visorna f i n n s inspelade p% skivor . </p><p>X Se t t e r v a l l , Inga-&gt;laargare t a , &amp; u &amp;er3erq, S t a f f an </p><p>Delfinen p trampolinen. Text: Ir,ga-I.hreareta Zettesvall, Tlusikx S ta f f an Akerberg. Lund 1972. 33 s. 111, </p><p>X Zet t e r v a l l , inga-liargareta, &amp; gkerberg, S t a f f an </p><p>u Trafikrytmer. 1 2 v i s o r om t r a f i k , q i e x k I~nga-Ma~gareta Zet ' terval l a Ifnsi k: S t a f f a n Akerberg, kind 1973. j 1 s , 111, </p><p>Visorps a r s a t t a f r piano och g i t a r r , men ven anara, i n t r u n e n t a.r tankbara. A l l a melodier a r insjungna p, sk ivor . </p><p>711 </p></li><li><p>?I Visor och s%nger, s. 20 Ei .. r . - P,-e-i--u-y-s-2-0, .. ................ Ack, l i e b e r Aitgustin Hr&amp;n, Vdra v i so r , 165 .. ................... Ack, v i f rysa , nor.. Tegnr, Visor och snger, 16 .. ... Advent r mrker och kyla..,...,..,.... T r i s .5i ; te~ i ringen, i 6 </p><p>Widestrand, E t t tv t r e , s, 155 Adventskaleniiern Se - MAnga dagar har advent A-e-i-o-u-y-&amp;-- Se - A, a , v i n t e r v i l l v i ha Af f arqa Se - V i har ppnat en a f f a r Af tonbn Se - Gud, mina hander knpner jag Aftonpsalm Se - Din s o l gr bor t , men du b l i r na r tt Se - Den l j u s a dag framgangen a r .. ..... Aj, a j , a j , dar h n d e de t g % t t i l l a Zet terval l , Trafikrytmer, 6 &amp;ta skogen Se - Mnga barn i skogen g Albertina Se - Dar byggdes e t t skepp u t i Norden .. . ............ A l l va r brjan b l i v e r sv&amp;r.. Nu ska v i j ungs, i 26 .. F l l a barn i vsrlden dansar i en ring... Widestrand, E t t tv&amp; t r e , 86 .. Alla barnen hand i hand.,.,.,.......... Bornemark, Musseri-mussera, 8 - Prlorna, </p><p>. Alla f'8glar Kommit re'n.. ..........c... Hrn, Vara v i so r , S. 183 Nu ska v i sjunga, s. 5 </p><p>Alla sm5 f g l a r ha r g % t t till ro..,..,. Nu ska pi sjunga, s. 50 - Vaggvisa. Alla veckans dagar Se - Sjung nu en v i s a f r Gudi .. .................. Alltihop som t i l l h r Hallin,Jag och de andra, 19 .. .............. A1I.ting p% j ord-ens rund,. Eu ska v i sjunga, 127 - Musiken, Anders Lasse och hans g r i s Se - Det var en gang en l i t e n gdbbe .. Andras mnner drugo u t i flt.......... Hrn, V%rz visor , 150 </p><p>Sundblad, Visboken, s. i 1 Andungen och gddan Se - Kluck, kluck, kluck, du l i l l a vg Ankan vaggar nar hon g%r..............e Anehus, Yi ar sprat-telgubbar .. Annabell, Annabell, ilnnabell L i l j a , . . . , Harn, Vara v i so r , 136 .. ......... Annela Bannela g&amp;r till a l f a r n Hrn, Q%ra v i so r , 42 </p><p>.Annikas visa Se - Jag h e t e r Annika ja, t r a l a l a Apornas bugya-png Se - I djungeln m% n i -kro Arbetsbyte Se - Nr poj karn ska h jalpa marnma Aske daske da Se - V i kommer i f r a n Riala As kungen Se - Se, jag s i t t e r ensam v id sp isen .. ........ A t t vara barn on hundra ar...,. Widestrand, E t t tv t r e , 9 .. Av a l l a fergerna de sm%.,..,....,.,.... Sundblad, Visboken, 22 - Den b l frgen. Avsked. till v in te rn Se - Vinter adj: Drivor av sn </p><p>.. Baab Baa! Black Sheep ............ ..- videstrand, E t t tv&amp; t r e , 222 Bagare Boll Se - Bos Bagare Boll, hos Bagare Boll Baka, baka kak~..E.eeee4.eecro~s~ce.she NU ska v i sjunga, S. 72 </p><p>Tegnr, Visor och sanger, s. 15 Bamsens fdelsedag Se - Den gamla s n a l l a hanseb jra </p><p>som a l l a djuren knner Bara f r e t t kluck . Se - Har n i hr t ibland f % ~ l a l % t </p></li><li><p>.... n Bara Johanncs ae - Pe-Lrins, J akob och ~ l ~ i ~ ~ x s ....... ..... barr^^ korn hit9 skynd.a p.. , Hal:Lquist, Jag v i l l sjunga., , s. 32 - Kom ~ i l l Jesus: Barnen kom till HalqvLst, Jag v i l l s junga , , , s. 30 - Jesus och barnen, Barnen l e k a " f ' i a m ~ a och barn" Se - God dag, min fyc, j ag se r , min f -u Barnkalas, barnkalas: Kers t in </p><p>f i c k ssft och dec s p i i l d e hon ut,,,,,, Sornemark, liusseri-musser2, 3. 2 2 * Barnvisa Se - Hunden sk2Ll.ler och tuppen g a l ' Botlehems s t j r n a Se - Glans ver s j och s i r a d </p><p>B i e t Se - Goddag, sa ' l i l i a b i e t ... ......*.*. Bjrnarna p 2 Skansen,. ., , , Karn, Vra v i s o r , s , 46 BJ rnen le Sar honu2g, rzvcn </p><p>a t e r ktt,,.,o.,..e,.....Odee......~.e Eohnan, En sack f u l l med v i s o r , s. 18 - h t fs kaniner , ... .... Bjrnen s.over, bjrnen sover., , , Sundblad, Visboken, s , 13 Blaa faller....O.b.......OO..D.~.~..... HarBn, Vra v i s o r , s , 28 - Bst. BLa j-bla j Se - Semna hos oss p en p o t t a . ..... Blinka l i l l a s t j r n a dar.. e . . ..., Harn, Vra v i s o r , s. 24 </p><p>3?u ska v i sjunga, s . 144 Sundbl-ad, Visboken, s. 14 </p><p>Blues i Blomstermla Se - Det v a r en gzng en tupp som f i c k p ipp i </p><p>Den b l f rgen Se - Av a l l a fgrgerna de sm ........ Blsfppa,n u t e i backarna s t r . . Xu s k a v i s jungap s. 54 Teg-ndr, Mors l i l l a Olle., , t! , Visor och s h g e r , s. 23 - Bl%sipsor </p><p>Blsippor Se - Blsippan u t e i backarna. str Blas ten tog min hatt,.................. Nu ska v i sjunga9 s. 229 - I k t i e ~ . b bonde i v r by.6......r.e.e....oe... Widestrandd, E t t t v5 t r e , s, 128 Bonden och krakan Se - Och bonden han krde t i l . 1 furuskog Bonden.; r Se - Om v%ren gkr bonden p% gkrrn </p><p>och s r Borgriiastar FIunte han r ed p s i n B r a t e B~~nte.,...,...........P~..o.,..oe.o.. TegnBr, Rorpstar Mu.nte </p><p>tt Visor och ssnger , s, 11 </p><p>Bort f ran Retlehem v i r~.d-er...e....,... Hal l in , Det v i s s t e inte, . . s. 0 - T i l l Jerusalem v i riaer, Bra, b r a bra.' En sdz,n vinterda':. , , , , . Widestrand, E t t tv% t r e , s. 38 - S118. Brevet f r % n l i l l a n Se - Pappa kom hem! 3ronsarna de brumrca, krum, brxm........ Tegndr, Visor och sanger, s . 30 Bronsen han red t i l l kungens gard,.,... Sundblad, Visboken, s. 19 - Bromsen och flugas. Brurnneli brummeli b , r7~ss . , . .o . . . .~ .0~0. . ,%nck, Grodan Bol l s v i s o r 9 s. 5 Rr l lopsfes ten Se - ?*ngen t snker l eka b r l lop Busiga musen Se - J a g kanner en mus Busigast i huss t a r nog I h l l e Krabat.., Winqvist, V i ld s vsten,. s. 24 - Kalle Krabat. Eusssrna t u t a r , fotgngzrn kutar....... Widestrand, E t t t v t r e , s, 137 - Ta' t lugnt . Eyssan l u l l , koka k i t t c l e n full. . , , , . . . Sundblad, Visboken, s. 20 Bngkli,hinga,nu. ska v i ringa........... Sanger f r de minsta, s . 37 </p><p>V i s t t e r oss i r ingen, s. 9 B5, ba sade kil~ingen........e....o...e Nu ska v i sjunga,, s, 38 - Fr de minsta, ............... 52, b2, v i t a l a m m ....... NU ska v i sjunga, s. </p><p>Sundbld,. Visboken, s . 22 Tegn&amp;r, Mors l i l l a O...</p></li></ul>