barnvisor- - bada.hb. nr 65.pdf · ooh ämnesregister över barnvisor- Speoialsrbete in-. ämnet

 • View
  219

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • ooh mnesregister ver barnvisor-

  Speoialsrbete in-. mnet

 • E f t e r t r y c k L i l l a t e s

  I l l u s t r a t i o n e r n a - i den ordning de Grekommer i z r b e t s t - ar tecknade e f t e r :

  Adelborg, O., Prinsarnas blams t e r s l f a b e t Sundblad, B., & &alf, X., Visboken Funck, T., Grodan B a l l s v i s o r RZr&n, F , , He l l s i ng , L., & Brod in , K., Vara visor Anehus, K,, V i ar spra t i e lgubba . r Hallin, E!,, Lk Ballin, M., Ja,x och d.e anura Borne!nark, G., Gubben i ledan Har&, Y., Hellsing, L., & Brodin, K , , 'i%ra v i s o r S t i z enda l , U., Sgng, s p e l och skoj,

 • Fre? i g ~ ~ l l c l e ~ r e g i s t e r Z..r asv t-t; at+ ,vara till h j a l p i biblio- t ekens r e f e r e n s a r b e t e , R s g i s . i i a t upp t a r i n t e a l l a bs rnv i so r . Uriralet har begr;;j,risats till v isbcker son utkommit sedan 1965 och som i r e g e l finns r ep re sen t e r ade p5 medels t o z a h i b l i o t e k . Bagra undantag f r h den angivna tides har gj crts, Det gS1.ler vissamlingar som u t -

  -- konmit i nya ripplagor och s o m anses v a r a kicrssislta. Se f r ~ = rig.i; f Grteckningen v e r v isb6ckerna9 s i d , 111:

  I r e g i s t r e t ver v i s o r n a s f r s t u r ad har i rissa fall .iiven v i so rnas t i t l a r tag3ts ned, De t t a galler f r v i s o r son e j har likalydande titel a c d f r s t a raden, Finns e j v i s t i t e l angiven r den eemenssrn med visans f i s t a rad eller. dess 'bii;+.ja,n,

  Al fabe t i se r ingen hzr g:orts e ~ l l g t de r e g l e r som g Z l l e r p% '

  b ib l i o t eken , d v s u t a n beaktande av bestmd och obestmd a r t i ke l .

  hv utrymmesskl h u r v i s s a f r k o r t n i n g a r av visbckerina rn%s?; gras i r e g i s - t r e t , $'or l u l l s t ,nd iga b l b l i ogrs,?,*iskac uppcif t e r h a n v i ~ z ~ till fr teckningen ve r visb6cker~s p sid, III,

  &nnesregis"r.e-k gmr e j ansprk n% a t t vara f u l l s t n d i g t . Alla v i s o r h a r e j h ~ n i i a t inordnas i iiinnesgrupger, De ~ m c a o m r ~ d e n .

  . . som 2r represen te rade ar va lda med taske p2 frskolori-iaz intresseomr&den,

 • Inledningl..9.eo.o...0CO~n,

 • ~ ( j ~ ~ ~ ~ : : ] ; ~ j ~ , ~ ( j ~ , ~ g ~ r 1 ~ ~ i ) CK~R.. X & w , J C a r i n u S ' i ar s p r a t . t c . l . g ~ . ~ b b a ~ Rytmiska l e k a r och

  v i s o r , I i l . u s + r , av Ylva KSlls trm- Eklund. Sthlm ( 1 ~ 5 8 ) ~ (24)s. 111,

  Det ta haf t e i - t p s frzmf r a l l t av r r e l s e l e k a r till enkla, gladz texter, F l e r t a l e t v i s o r h m i n s t r u k t i o n e r f i52 !.ckledaren, kcKompa,njemanget ar s k r i v e t fr - i zno e l l e r gj. tarr.

  X kUtesfilsr+, Irma jj Bida varlden. Rxtxiska l e k a r och

  v i s o r f r barn, Text och musik: Irma At t emark . Teckningar: L i s e l c t t e Kronlcvist. Sthlm 1969. 25 s. 111.

  Innehu l l e r grammofonskiva.

  . e* . Bytnislca l e - h i s o r till. piancackompanjemaug, Visarna f i n n s inspe lade p 3 l judband och sk iva .

  X Bohman, B i r g i t t a , & Winqvict, Mats u En sack fu l l . med v i s o r , Text a v

  B i r g i t t a B o h a n , Nusik av ikts b j inqv i s t , Sthlm (1971). 46 s.

  Melodist5mma och gitarrackord till visorna, De f l e s t a v i so rna f i n n s i n spe l ade p grammofcn- skiva .

  X Bornemark, Gullan u Gubben i Isdsn. V i s o r och l eka r .

  I l l u s t r . a v Ylva Rllstrm-Zklund, Sthlm 1962, 24 s. 111.

  X Bornenark, Gullan u Hall, h a l l & . I l l u s t r , a v Ylva Kailctrm-

  Eklund. Sthln 1964, 23 s. 111.

  X Bornemark, Cullan, & hm an, Inger u Herr Gsrman. T r a f i k v i s o r och l eka r .

  S th lm 1967. (12) s, 111. Bilaga,: Anvisningar L i l l Rer r G%rman,

  C

  Haf te med fem v i s o r , som handla r om traf ikvet.t;. Separaf b i l a g a ned anv i sn inga r till sngerna, f r s l a g p l e k a r , s p e l n m ,

  X Bornemark, Gullan - u zhsseri-~.i"-ssers. Visof T r barr,.

  ~ l l & t ~ . a v Ylva K l s trm-Eklund S t h l m 1967. 22 s, 111.

  Gullan Barnemarks v i s o r h a r o f t a motiv hmtade frn barnens vardagslTw och melodierna S r l i t a a t t lra, Visbckerna i n n e h l l e r m%nga lekv:s,r, Piaxoaclcompanj erriang iiil sax i t l i ga v i s o r , som ock& finns inspe lade p& graamnfonskivor.

  III

 • X - Dz1, Lisbeth u Tsen f r h Spillaga., V i s o r .

  I l l u s t r a a-z Tjila Johcsr.zr on-Snor. Sthlm (cop,) 1369, 24 s . 111.

  Innehal le r v i s o r , som kan fungera som lelcvisos f r de yngstc och s?e!-stycken f o r iildre barn, Visorca ackpnpailj errxs antingen av piano ocl: ryka- i n s t m e n t e l l e r av s tavspel och rytminstsunent. Stora mj l ig ix te r tiil egna ins t rumentvar i s t loner , Visorna kan aven bilda, s m % sngspel.

  X m, ~ o r b jbrn . u Kapten Ssz r t e B i l l och andia v i s o r .

  uvers.: Ulf Psder Olrog och Hkan Norldn. S th lm 1957. 57 s. 111.

  l'I%nga av Egners knda barnvisor f i n n s i denna bok, som han ocks i l l u s t r e r a t . Visorna har ackordbeteckningar f r g i t a r r .

  X Funck, Thomas u Grodan Bol l s v i s o r , 2.1 v i s o r av Thomas Fyinck,

  ILlustr . : Ulf Lfgren. Pianoarrangemang: Hakan . Elmqu-i s t. Sthlm 1968, 36 s. 111.

  Hari f i n n s v i s o m a om Thomas h n c k s f i g u r e r , Kalle Stropp, Grodan Boll , Plt-Niklas och de andra. Visorna r arrangeraoe f r piano och g i t a r r ,

  X Hallin, B e r t i l , & Hal l in , Marianne 11_1

  u- Jag och de andra. Visnafte . I l lus t r . ' : I l o n Vikland, Texter: Pkrianne Hallin. Sthlm 1972. 23 s. 111.

  ki samling kor t a v i s or , uppbyggda e f t e r lernlads- -- reg ler ; v a r t s t t a t t varg emot varandra, visorna h a r ackordbetec1cninga.r f r g i t a r r ,

  X Hall in , B e r t i l 9 & Hal lqvis t , B r i t t e er da) u Det v i s s t e i n t e ke jsarn om. i 8 v i s o r till

  ' t ex te r av B r i t t G, Ea l lqvis t . I l i u s t r . av El i sabe th Landen, Sthlm 1771. 29 s. 111.

  Visorna i d e t t a h f t e f i n n s ocks p gramniofon- skiva. Inneha l l e t i dem %te rge r , enke l t b e r t t a t , J e su l iv . De borde kunna anvndas p gmndskoan och i sndagsskolan, Bckordznalyser f r gi tarr och pianoackomp-njemang.

 • X --..- iIallrjvi.s.t_, Britt erda da) u jag .i,

 • Visorna hcr ~ ~ c l cai sAbI2n~a med ackordana lyser f s g i t a r r , Ds Zinns inspe lade p& ljudband, k a s s e t t och grani-i-of onskiva,

  X - St i s~enda l , ViI& .a .-, wng, 0 s p e l ock( sicoj.' Visor f r barn,

  Onslag och I ll.,uo tr. : Iben Cl-ante. Ti~~ncl 1969, 47 s, 111.

  Visbok f r ?arskolan och l & g s t a d i e t , I nneha l l e r s5ng- och ~ y t m i k l e k a r , Visorna ar f rsedda med en enkel ackordanalys och f r s l a g till r a r e l s e r m m. Nagra a v sangerna f i n n s i n spe l ade p sk iva ,

  X Sunc?blad, Bo, 6; W, Klas u Visboken. ( ~ i t e l r u b r i k ) Iflin s k a t t -

  kammare. I l l u s t r a t r e r : Ke r t t u f

 • X --- T~~slessm, Vrxnnar, & beck ma^, Rs j u Bisor fr%n ITii3kelund. Upp-LevJa:nde,

  sarnxanstiill da ock arrangerade a v b ~ n z s l i Tirresson, I l l x s t ; , av Kaj Beckman. Stlilm (1965) 46 s , 11.1,

  Innoh&l le r menga, f c ~ l k v i s o r , ?!il1 n h g ~ a av dem ges en k o r t f s ~ k l . a r i n g . Pianoackoinpanj ea,zng.

  X . - V i s , t t e r oss i ringen. u Text och nusik &r;s Rlennow,

  Torgny Ersus,,. Arrangemang: Ivan Eenliden. Lrind 1972. 33 s,

  Texterna i denna sangbok handlar om var omgivnicg och om Guds nrhe t . Gi ta r r - och pianoackompanjemang. Samtliga s h g e r f i n n s inspelade p& grammofonskivor,

  X Widestrarid, 011s Q E t t t-72 t ~ e : Visor f 5 r l % g s t a d i e t .

  Gteborg 1973. 166 s. 111.

  Ackordbeteckningar f r g i t a r r och pianoacKompanjemaiig till visorna , Samtliga, ~ p e i s ~ x i n o r kzn u t f r a s g% sopranblockf l j t och s t avspe l . T i l l m%nga a v v isorna ges f r s l a g t i l l rytnarrangemang, Lekanvis l ingar och rrelser till f l e r a ' v i s o r ,

  X W i n ~ v i s t , Ii?ats n Vilda vas ten , Visor.

  Teckningar: Roland Karlsson. Sthlm 1972. 32 s. 111.

  Lat ta , r o l i g a t e x t e r till erikla melodier, frsedda, med ackordbeteclcningar f 5 r g i t a r r , Visorna f i n n s inspelade p% skivor .

  X Se t t e r v a l l , Inga->laargare t a , & u &er3erq, S t a f f an

  Delfinen p trampolinen. Text: Ir,ga-I.hreareta Zettesvall, Tlusikx S ta f f an Akerberg. Lund 1972. 33 s. 111,

  X Zet t e r v a l l , inga-liargareta, & gkerberg, S t a f f an

  u Trafikrytmer. 1 2 v i s o r om t r a f i k , q i e x k I~nga-Ma~gareta Zet ' terval l a Ifnsi k: S t a f f a n Akerberg, kind 1973. j 1 s , 111,

  Visorps a r s a t t a f r piano och g i t a r r , men ven anara, i n t r u n e n t a.r tankbara. A l l a melodier a r insjungna p, sk ivor .

  711

 • ?I Visor och s%nger, s. 20 Ei .. r . - P,-e-i--u-y-s-2-0, .. ................ Ack, l i e b e r Aitgustin Hr&n, Vdra v i so r , 165 .. ................... Ack, v i f rysa , nor.. Tegnr, Visor och snger, 16 .. ... Advent r mrker och kyla..,...,..,.... T r i s .5i ; te~ i ringen, i 6

  Widestrand, E t t tv t r e , s, 155 Adventska