BELGRADE INFO GUIDE 4.pdf

 • Published on
  14-Dec-2015

 • View
  238

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • Broj / No. 4, 2014.besplatni primerak / complimentary copy

  E V E N T S M A P S S I G H T S E E I N G R E S T A U R A N T S

  tema broja / main topic

  Gradske pijaceCity Markets

 • Tema broja: Gradske pijace Main topic: City Markets 4

  Intervju / Interview 12

  Top 10 atrakcija / Top 10 attractions 14

  Dogaaji / Events 18

  Mapa grada / City map 24

  Umetnost / Art 28

  Razgledanja / Sightseeing 32

  Gde se smestiti / Where to stay 36

  Gde jesti / Where to eat 38

  Gde se zabavljati / Where to party 40

  Osnovne informacije / Basic Info 42

  Gde kupovati / Where to shop 46

  Editorial Urednik / Editor Saa Marjanovi Saradnici / Editorial Contributors Turistika organizacija Beograda / Tourist organisation of Belgrade DTP / Layout Jovan Laki Fotografije / Photos Belgrade Infobox, Arhiva TOB-a, JKP Pijace Autorska prava / Copyright notice Tekst i fotografije su vlasnitvo Belgrade Info Guide-a. Sva prava zadana. Ni jedan deo ove publi-kacije se ne moe reprodukovati ni u kom obliku, osim u obliku krat-kih izvoda za potrebe pregleda, bez prethodne pismene saglasno-sti vlasnika autorskih prava. Text and photos copyright Belgra-de Info Guide. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form, except brief extracts for the purpo- se of review, without written permission from the publisher and copyright owner. Belgrade Info Guide je nezavistan od plaenih oglasa. The editorial content of Belgrade Info Guide is independent from paid advertising.

  CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 338.48(497.11)Belgrade Info Guide / urednik Saa Marjanovi. - 2014, br. 4-. - Beograd: Belgrade Infobox, 2014 - (Beograd: Politika). - 21 cm Tromeseno. - Pa-ralelni tekst na srpskom i engleskom jeziku. ISSN 2334-8445 = Belgrade Info Guide COBISS.SR-ID 199244812

  tamparija / Printed by La Mantini d.o.o. Tira / Print run 20000Vodi se publikuje 4 puta godinje / Printed 4 times per yearKontakt / Contact Bg Info Box d.o.o., Ulofa Palmea 2a, +381 11 4140965, office@bginfobox.rs www.bginfobox.com Marketing / Marketing Boba Markovi boba.markovic@bginfobox.rsSneana Tomisnezana.tomic@bginfobox.rs

  Sadraj / Content

 • 2uvodna re / introductory word

  Moemo se zapitati zato posetiti Beograd. Zato posetiti Beograd kada je svet pun prelepih mesta koja tek treba posetiti, ili istraiti,

  kada je glavni grad zapadnog Balkana bio, ili jo uvek jeste grad na raskru nepoznat putnicima koji bi vie voleli mesta koja ih podseaju na dom. Zato posetiti Beograd kada ivite istono ili juno od njega, kada postoje bolja mesta koja izgledaju zapad-nije od Beograda?Razlog je razliitost. Beograd je istoniji od zapada i zapadniji od istoka. Beograd je uvek negde izmeu. Negde izmeu gde je sve mogue i gde se stvari koje ne idu za-jedne savreno uklapaju. Beograd bdi nad dve reke preko uzvienja koja na oku dre vekove onoga to je uvek predstavljalo ve-liku podelu u Evropi, nemo pruajui utoi-te onima koji su naviknuti na ukrtanje oba sveta. Kada ste u Beogradu, moete jesti, spavati, etati i govoriti u oba sveta i, na vae iznenaenje, svi e vas razumeti. Pomoi e vam da bolje razumete ak i mesto iz kog dola-zite.

  One may wonder why to come to Belgrade. Why come to Belgrade when world is full of beautiful plac-es yet to be visited, or even ex-plored, when Western Balkan capital was, or still is a city on cross roads unknown to the traveler who would prefer places that look more like home. Why come to Belgrade when you live east of south from it, when there are better places looking more west-ern than Belgrade. The difference is the reason. Belgrade is more eastern than the west and more west-ern than the east. Belgrade is always some-thing in between. Somewhere in between, where anything is possible and where things

  that cannot be put together perfectly mach. Belgrade watches over two rivers, over the hills that keep an eye over the centuries of what was always the big divide in Europe, silently harboring those who are used crossing both worlds. When in Belgrade you can eat, sleep, walk and talk in both worlds and to your as-tonishment, everyone can understand you. It will help you to understand better even the place you came from. When in Belgrade you can have best time of our life if you only admit the fact that you deserve to try something new.

  When in Belgrade you can learn history other than one which you have been thought in school, the history of common people, in

  Vive la Difference!

 • 3

  Kada ste u Beogradu moete doiveti naj-bolji provod u ivotu samo ako priznate sebi da zasluujete da probate neto novo. Kada ste u Beogradu, nauiete istoriju dru-gaiju od one koja se ui u kolama, istoriju obinih ljudi u gradu sa oiljcima davnih vre-mena u kojima su ak i vai zemljaci imali odreene uloge. Kada ste u Beogradu, moete osetiti miris, jesti i uivati u hrani koja je nekada postojala i u vaoj kuhinji. Organska hrana se nekada zvala jednostavno hrana. Kada ste u Beogradu, upoznaete prijatelje uvek kada ste za to raspoloeni, a ponekad moda i kada smatrate da vam novi prijate-lji nisu ni potrebni. Kada ste u Beogradu, videete prirodu u njenom izvornom izdanju, bez obzira na grad i saobraaj. Kada ste u Beogradu, moete postati umet-nik. Na grad je to uinio svima nama i zbog toga neki od nas postanu zaista vredni pamenja. I na kraju, kada ste u Beogradu, neete se samo oseati drugaije, postaete druga-iji, a to je ono to je vano.

  ivela razliitost!

  Vive la Difference!

  Miodrag Popoviv.d. Direktor Turistike organizacijeBeograda/Acting Director of Tourist Organization of Belgrade

  town that bares marks of distant times when maybe even your fellow countrymen have their part. When in Belgrade you can smell, eat and enjoy food as it once was even in your kitch-en. Organic food that was once called just food. When in Belgrade you can make friends ev-ery time you feel like it, maybe even some-times when you think you don` t need more friends. When in Belgrade you can see nature as it comes, never mind the city and its traffic. When in Belgrade you can become an art-ist. That` s what our town did to all of us, and why sometimes few of us really became worth remembering. Finally, when in Belgrade, you don` t just fell different, you will become different, and that is what counts.

  Vive la Difference!

 • 5

  Jedno od najznaajnijih i sigurno naj-poseenijih mesta bilo kog dela Be-ograda, ila kucavica svake be-ogradske optine, za Beogradjane radost nedeljnog prepodneva, porodina tradicija ili izgovor za kafu posle obavljene kupovine, a za posetioce naeg grada, sva-kako, prilika da sa sobom kui ponesu neto autentino srpsko, domae.Kada elite da vidite stvarni ivot nekog gra-da najbolje je da odete na gradsku pija-cu, tamo se sreu ljudi razliitog socijalnog statusa. Na pijaci su svi isti, doli su po ono ta im treba, a to e sigurno na jednoj od pijaca nae prestonice i pronai.Predstavljamo vam beogradske pijace. Dobrodoli!

  IstorijatPrva beogradska pijaca pod imenom Sve-tog Andreje nastala je 1824. godine u bli-zini puta za Stambol, na Studentskom trgu, tadanjem centru drutvenog ivota. Na njoj je prema dogovoru Srba i Turaka, sva-ko mogao da iznese svoje proizvode, pa je uskoro Velika pijaca postala glavno mesto za trgovinu u Beogradu. Osim ove, u gradu su postojale i pijace Cvetni trg, Ri-blja, Stona, itna pijaca u Zemunu i pijaca na Senjaku. 1926. godine Gradska uprava zatvara Veliku pijacu i otvara tri nove: Ze-leni venac, Kaleni guvno i Jovanova pijaca. Kako se broj stanovnika Beograda poveavao, otvarale su se i nove pijace-Smederevski djeram, pijace na Duanov-cu, Vodovcu i Karaburmi. Danas u Beogradu postoje 32 pijace na 165.000 m2 koje su prema eksluzivnosti loka-cije podeljene na: ekstra, prvu, drugu i treu zonu. Istorija beogradskih pijaca je istorija Beogra-da koju JKP Gradske pijace ele da sau-vaju ali i da prilagode potrebama vremena u kome ivimo.

  KaleniNajvea i sigurno najpoznatija beogradska pijaca, Kaleni, smetena je u sreditu naj-manje gradske optine Vraar. Nalazi se na uglu ulica Njegoeve i Maksima Gorkog. Iz-gradjena 1926. godine na Kalenia guvnu, jednom od brojnih zadubina beogradskog bogataa i dobrotvora Vlajka Kalenia.Ova danas nabolje snabdevena i najpo-pularnija pijaca u prestonici je mesto gde

  One of the most important and as well one of the most visited sites of any part of Belgrade, the lifeblood of each of Belgrades municipaliti-es. For residents of Belgrade joy of sunday morning, a family tradition or even just an excuse for coffee after a made purchase, and for visitors of our city an opportunity to bring home something authentically Serbi-an and homemade. When you want to see the real life of a city, the city markets are the place to go, they are meeting place for people from all diffe-rent social classes. At the market everyone is the same, they came for what they need, which they will certainly find at one of our markets.We present you the Belgrade markets. Welcome!

  History Created in 1824, the very first Belgrade market ,named after Saint Andrew, was in the vicinity of the road for Stamboul, at the Students Square, which was then the cen-ter of social life. As agreed, both Serbs and Turks were able to present their products and soon the Great Market became the main trading place in Belgrade. Soon after, other markets sprung up in the city. These included the Flower market, the Fish, Livestock and Grain market in Zemun and the market at Senjak. In 1926 the City Ad-ministration closed the Great Market and opened three new ones: Zeleni Venac, Kaleni guvno and Jovanova Market. As the population of Belgrade grew new markets were opened, i