Bezoek Hoedhaar op Open Bedrijvendag op zondag 5 oktober 2014 ?· • de algemene (Europese) beleidscontext…

  • Published on
    26-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Interwaas is het samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van de Wase stedenen gemeenten Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Lamstraat 113 9100 Sint-Niklaas Tel. + 32 (0)3/780 52 00 Fax. + 32 (0)3/780 52 09 info@interwaas.be www.interwaas.be www.erfgoedwaasland.be www.waaserfgoed.be

tijdschrift over het WaaslandJaargang 24 nr. 3 juli augustus september 2014

Een tijdschrift van

Interwaas neemt regierol van de Wase sociale economie op

Leven in transitie met de lezingenreeks Buitenbeentjes

Bezoek Hoedhaar op Open Bedrijvendag op zondag 5 oktober 2014

nfo

Driemaandelijks tijdschrift, P206173V.U.: Remi Audenaert, voorzitter Interwaasp.a. Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas

Belgi-Belgique

P.B. - PP

9100 Sint-Niklaas - Driekoningen

3/5022

Wij hadden het al eerder over mobiliteit in de Infowaas en het thema laat ons niet los.graag kondigen wij onze tweede studienamiddag over openbaar vervoer aan. Op zaterdag 18 oktober 2014 mogen wij de heren Filip Boelaert, secretaris-generaal van het De-partement Mobiliteit en Openbare werken; Jo cornu, gede-legeerd bestuurder NMBS en Fred Van Remoortel, mobili-teitsdeskundige verwelkomen. Zij bespreken respectievelijk: de algemene (Europese) beleidscontext en hoe Vlaan-

deren deze Europese regelgeving vertaalt naar een Vlaamse mobili-teitsvisie openbaar vervoer en wat dit concreet betekent voor het Waas-land;

het nieuwe transportplan van deNMBS en hoe dit past binnen de rui-merecontext enVlaamsevisie, hoewordt samengewerkt met De Lijn en ook hier wat dit concreet voor het Waasland betekent;

een Spoorstrategie voor het Waas-land met aandacht voor het belang van een goede afstemming tussen de verschillende vervoersmodi in het ka-der van een adequate dienstverlening aan de reiziger.

Nadekoffiepauzekanhetpubliekinge-sprek gaan met het panel.

Wij zijn een dienstverlenend intergemeentelijk samen-werkingsverbandNaast de benadering van onderwer-pen en problemen op streekniveau blijven wij inzetten op dienstverlening aan de gemeenten. Zo werken wij vandaag naast de bestaande dienstverlening aan: eenintergemeentelijkinformatieveiligheidsconsulent; hetopnemenvanderegierolindesocialeeconomie; nadeeerdereondertekeningvanhetBurgemeesterscon-

venant in het kader van de cO2-reductie door Kruibeke en Sint-Niklaas, een pilootproject Waas Burgemeesterscon-venant samen met de provincie Oost-Vlaanderen;

hetopstartenvaneen (indeprovincieOost-Vlaanderenderde) LEADER-gebied met de gemeenten Kruibeke, Be-veren, Sint-gillis-Waas, Stekene, Moerbeke en Wachte-beke.

Wij versterkten ons team met Saskia Fermont, adjunct-di-recteur. Zij doorzwom eerder andere watertjes en kan daar-door goed beslagen aan de slag. Het aspect dienstverle-ning aan de gemeente(n) of stad is bij haar ingebakken en zij wil er zich ten volle mee voor inzetten. Voor zoveel

als nog nodig, ook langs deze weg, een warm welkom.Verder verwelkomen wij Marc Bac-kaert, jurist aankoper. Verwelkomen is niet echt het juiste woord, want hij doet de functie al een jaartje ad inte-rim. En verder zal georgie Wauters zijn taak als ruimtelijk planner wat inperken en de halftijdse taak van interne cor-dinator opnemen. Wij wensen hen suc-ces in hun nieuwe functie.

En het team zal nog groeien. De hier-boven opgesomde taken vragen ver-dere extra personeelsinzet. Wie dusop zoek is naar en job of meent de ge-knipte kandidaat te zijn of te kennen, hou onze website en de personeelsad-vertenties in het oog.

Het Waasland - en het leven - in transitieEr beweegt dus wat binnen Interwaas en in het Waasland. Eindigen doen wij graag met de vemelding van een

mooie najaarse traditie, de achtste keer al, de lezingenreeks Buitenbeentjes. Het thema van deze editie is leven in tran-sitie en ook dit jaar zijn Marjan Van Doorselaer van Biblio-Waas en de Wase bibliothecarissen er opnieuw in geslaagd fantastische sprekers aan te trekken. Een avondje bib, een aanrader.

ir. Bart casier - directeur

Edito

Naast de benadering van onderwerpen en problemen op

streekniveau blijft Interwaas inzetten op dienstverlening

aan de gemeenten

In vervoering

Infowaas jaargang 24 nr. 3 2/3

Interwaas neemt regierol van de Wase sociale economie op

Eind 2013 diende Interwaas haar kandidatuur in bij de Vlaamse overheid om de regie op zich te nemen van en voor de Wase sociale economie. Begin juli 2014 ontvingen we de goedkeuring. Dit houdt een erkenning in voor 6 jaar, waarbij jaarlijks verslag moet worden uitgebracht over wat er is gebeurd en na 3 jaar een tussentijdse evaluatie volgt. Daaraan gekoppeld is een jaarlijkse subsidie voorzien van 100.000 euro voor de regio.

Naast de regierol zelf (met een regisseur en administra-tieve ondersteuning) dienen jaarlijks minimaal twee ac-ties te worden gelanceerd: n actie die de netwerking op het grondgebied bevordert en n actie die bijdraagt aan de ontwikkeling van de lokale sociale economie. Met de stad Sint-Niklaas werd afgesproken om de voor-gaande engagementen van de stad die met eerdere, nu weggevallen subsidies werden ondersteund, mee op te nemen in het Wase geheel.

Een voedseldepot voor het Waasland Dit voorjaar diende Interwaas in samenwerking met het Re-gionaal Welzijnsoverleg Waasland (RWO) een project in bij de pOD Maatschappelijke Integratie voor het organiseren van een centraal voedseldepot voor het Waasland. Ook hier kregen wij een positief antwoord, met een eenmalige subsidie van 50.000 euro voor een korte werkingsperiode tot 30 april 2015.

Dit depot moet de voedselbedelers van het Waas-land helpen in het ophalen, opslaan en verdelen van voedseloverschotten. Hierover werd al eerder sa-mengezeten met zowel de organisaties die voeding verdelen (OcMWs, vzws, enz.) als zij die voedsel (kunnen) aanbrengen. In een volgende stap worden de kringloopwinkels betrokken (Den Azalee, De cirkel, enz.) om na te gaan waar zij een rol kunnen opnemen in dit verhaal.

Samenaanpak en overleg Beide verhalen raken elkaar in die zin dat het werken met voedseloverschotten een niche is waar de sociale econo-mie, ook in het Waasland, steeds meer oren naar krijgt en dit dus dit jaar en allicht ook nog volgend jaar naar voor kan worden geschoven als actie. In eerste instantie denken we aan de inrichting met frigos en diepvriezers en aan de inzet van aangepast rollend materiaal.

Om de regierol mee te helpen cordineren, worden enkele overlegstructuren gelanceerd of nieuw leven ingeblazen. Vooreerst zal de denktank die we de laatste jaren regelmatig samengeroepen hebben, blijven bestaan. De leden van deze denktank zijn de sociale economiebedrijven van het Waas-land. Er komt een stuurgroep bestaande uit vertegenwoordi-gers van de gemeenten en OcMWs en vertegenwoordigers van de sociale economie die de regisseur zullen adviseren en bijstaan met raad en daad.

De vraag van de stad Sint-Niklaas om jaarlijks 10.000 euro tevoorzienvoorexperimentenmetpotentiezoudenwewil-len opvangen door het lanceren van een subsidiereglement waar ruimte is voor experimenten en het ontwikkelen vanideen binnen de krijtlijnen van de sociale economie.

Inzake communicatie willen we de nieuwsbrief Helpdesk Duurzame Overheidsaankopen inspireert die we in 2012 en 2013 publiceerden opnieuw leven inblazen. Deze digitale nieuwsbrief moet zich richten tot elkeen die iets kan beteke-nen voor de sociale economie (gemeenten, OcMWs, bedrij-ven, andere openbare diensten, scholen, enz.).

Wij namen nota van de beide goedkeuringen en startten on-dertussen de uitwerking van de regierol en het voedselde-pot, inbegrepen de eerste acties die wij nog in 2014 willen realiseren.

Interesse in onze digitale nieuwsbrief? Inschrijven op deze nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar filip. deproost@interwaas.be.

LEADER staat voor Liaisons Entre Actions de Dvelop-pement de lEconomie Rurale en is een Europees sub-sidiringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Ieder-een met een hart voor het platteland kan vernieuwende samenwerkingsprojecten indienen die bijdragen aan een leefbaar en economisch vitaal platteland. De nadruk ligt op een gebiedsgerichte, coherente en innoverende aan-pak. genteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door een Lokale Ontwikkelingsstrategie bij de provincie Oost-Vlaanderen in te dienen.

Interwaas springt mee op de kar en zal een trekkersrol op-nemen om een Lokale Ontwikkelingsstrategie op te stel-len voor het gebied Kruibeke, Beveren, Sint-gillis-Waas, Stekene, Moerbeke-Waas en Wachtebeke. Het ontwik-kelingsprogramma zal focussen op drie themas die een agrarische uitwerking krijgen:

1. Lokale voedselstrategien en streekproducten2. Leefbare dorpen3. Profileringenpromotiestreekidentiteit

Voorwaarden LEADERLEADER werd in de jaren negentig door Europa in het leven geroepen als antwoord op de specifieke problemen waar-mee plattelandsregios te maken hebben. Het subsidirings-programma wil het lokaal economisch en maatschappelijke weefsel op het platteland versterken en bijdragen tot een grotere territoriale verbondenheid, eendiversificatie vandeplattelandseconomie en een verbetering van de leefkwaliteit. MetdenodigefinancilemiddelenuitEuropa,Vlaanderenende provincie Oost-Vlaanderen krijgt een gebied de kans om op maat oplossingen uit te werken. Aandacht gaat uit naar vernieuwende ideen en sectoroverschrijdende samenwer-kingsverbanden die zowel binnen als buiten het gebied als voorbeeld kunnen dienen.

Tien Vlaamse plattelandsgebieden werden al als LEADER-gebied geselecteerd. In Oost-Vlaanderen zijn dit de platte-landsgebieden Meetjesland, Leie en Schelde en de Vlaamse