Bezpieczeństwo aplikacyjne

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Bezpieczeostwo aplikacyjne

  Aleksander P. Czarnowski

  AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

 • Agenda

  Kilka sw o SDL

  Przypadki

  Cloud a bezpieczeostwo aplikacyjne

  Podsumowanie

 • SECURE DEVELOPMENT LIFECYCLEJak wytwarzad bezpieczne aplikacje

 • Podstawowe elementy skadowe bezpiecznej aplikacji

  Zaoenia biznesowe

  Projekt

  Architektura

  Bezpieczne programowanie

  Standardy i procedury

  Testowanie

  Scenariusze testw

  rodowiska wykonania

  Procedury eksploatacyjne

 • SDL

  Secure Development Lifecycle (SDL/SDLC)

  Dowiadczenia Microsoft z ostatnich 10 lat prowadzenia programu

  Rnice pomidzy programami prowadzonymi w Polsce a na wiecie

  Zastosowanie SDL w praktyce

 • Secure Development Lifecycle

 • SDL czy warto?

  Przypadek Microsoft

 • Rnice w realizacji SDL

  Polska

  Bezpieczeostwo staje si wan funkcj lub wymaganiem

  Jakod nie jest jeszcze postrzegana jako problem

  Zastpy testerw nie nadaj z testami tymczasem jakod oprogramowania nie ronie wraz ze wzrostem liczby testw

  Relatywnie niski budet na SDL Brak staego zespou

  programistw

  USA/Europa

  Bezpieczeostwo jest istotn funkcjonalnoci

  SDL moe mied odpowiedni budet i zesp

  Silny outsourcing, czsto w Indiach = istotne rnice kulturowe

  Stae zespoy programistyczne

 • Modelowanie zagroeo

  Usystematyzowana metoda identyfikacji zagroeo charakterystycznych dla danego systemu

  Aby zapewnid rzeczywist wartod dodan proces musi speniad minimum nastpujce warunki:

  Sowniki: pojd, zagroeo, podatnoci i komponentw

  Powtarzalnod

  Efektywnod czasow

 • Modelowanie zagroeo

  Identyfikacja problemw w obszarze projektu

  Identyfikacja problemw w obszarze architektury

  Identyfikacja konfliktw w procesie uwierzytelnienia

  Identyfikacja konfliktw w procesie zarzdzania bezpieczeostwem

  Identyfikacja minimalnych wymaganych uprawnieo (zazwyczaj jednak bardzo wysokopoziomowo)

  Zrozumienie i nadanie priorytetw zidentyfikowanemu ryzyku

 • Przykad

  rdo: http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487497Threat Modeling for Drivers

  http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487497http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487497http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487497

 • USUWAJ PODATNOCI U ICH RDA

  Przypadek #1: ochrona aplikacji w rodowisku produkcyjnym

 • Podstawowe zaoenia

  Aplikacja webowa

  Projekt dotyczy istniejcej aplikacji

  Aplikacja dziaa ju na rodowisku produkcyjnym

  Brak dobrego i zgranego zespou programistycznego

  Nieaktualne wersje w repozytorium

  Brak dokumentacji projektowej

  Fatalne udokumentowanie kodu

  Okoo 2 tygodni kalendarzowych na uporzdkowanie sytuacji

 • Wyniki wstpnego audytu Baagan w repozytorium kodu = baagan w kolejnych releasach = problem

  rollbacku

  Moliwod dostpu programistw do rodowiska produkcyjnego z prawami administratora Edycja kodu w ramach poprawek w trybie online Nikt nie wie, ktra tak naprawd wersja oprogramowania dziaa w

  rodowisku produkcyjnym

  Brak systemu ledzenia zgoszeo Brak procedury zarzdzania poprawkami

  Modelowanie zagroeo: Nie ma na to czasu (nawet w przypadku metody rapid threat

  modeling) Nie ma sensu prociej jest uyd gotowego modelu dla aplikacji

  webowej (pod warunkiem, e taki akurat istnieje) Selekcja oczywistych obszarw kodu do audytu

 • Przed audytem kodu

  1. Ustalenie procedur dostpu do kodu rdowego2. Ustalenie procedur zgaszania i naprawiania bdw

  1. Kady bd wymaga naprawy2. Nie ma znaczenia czy podatnod jest w tym momencie do wykorzystania czy

  te nie kada jest naprawiana3. Podatnoci ktrych nie mona naprawid w prosty sposb na poziomie kodu

  rdowego zostan zaadresowane tymczasowo przez inne zabezpieczenia

  3. Uporzdkowanie repozytorium kodu4. Checkout z repozytorium do audytu5. Zastpienie tradycyjnych ticketw zgoszeniami z systemu Barracuda6. Programici nie uywaj adnego narzdzia do statycznej lub

  dynamicznej analizy kodu 7. Przystosowanie platformy SecureCode do wymagao projektu

 • Gotowy model zagroeo

  Walidacja danych wejciowych / wyjciowych

  Autoryzacja i uwierzytelnienie uytkownikw

  Zarzdzanie sesj i stanem

  Styki rnych komponentw Serwer aplikacyjny baza danych

  Serwer HTTP serwer aplikacyjny

  Konfiguracje rnych komponentw

  Standard OWASP Top 10 dobry punkt wyjcia, ale nie zoty rodek

 • Walidacja danych wejciowych

  Podstawowe zasady

  Nigdy nie ufaj danym z zewntrznego (niezaufanego) rda

  Nigdy nie przetwarzaj stanu / sesji po stronie uytkownika

  Nigdy nie ufaj ograniczeniom formularzy

  Obszary

  Formularze

  Protok aplikacyjny Zapytania GET, POST

  Pozostae metody

  Cookies

  Trzymanie stanu

  Sesja (ze szczeglnym uwzgldnieniem jej kooczenia)

 • Walidacja danych - problemy

  Procedury walidacji danych nie s atwe i szybkie do napisana (zwaszcza danych wyjciowych)

  Czd stanu zawsze jest przetwarzana po stronie uytkownika:

  Ajax

  ActiveScript

  JavaScript

 • Styk rnych komponentw: przypadek MySQL

  Typowe problemy

  Konto aplikacyjne ze zbyt wysokimi uprawnieniami

  Brak adekwatnej ochrony interfejsw sieciowych

  Brak fuzzingu na poziomie zapytao SQL

  Przykadowe zapytania

  CVE-2008-3963: select b'';

  CVE-2010-2008: alter database `#mysql50#.`

  alter database `#mysql50#../`

  CVE-2009-2446: %s%s%s%s%s

  CVE-2010-3833: LEAST()

  GREATEST()

 • Styki rnych komponentw: przypadek MS SQL Server

  Typowe obszary zagroeo

  Uytkownik aplikacyjny ze zbyt wysokimi uprawnieniami

  Brak adekwatnej kontroli intefejsw sieciowych

  Procedury skadowe

  Rozszerzone procedury skadowe

  Nadal naduywanie konta sa

  Nadal zakadanie e konto sa jest bez hasa

  Przykady nietypowych atakw

  SQL Server 2000: 3 bajtowy patch wyczajcy kontrol dostpu

  Uywanie procedur skadowych do dalszego ataku

  Przepenienia bufora w procedurach skadowych

 • Konfiguracje rnych komponentw: przypadek PHP

  allow_url_fopen disable_functions display_errors enable_dl error_reporting file_uploads log_errors magic_quotes_gpc memory_limit open_basedir register_globals Safe_mode

 • ZAPROJEKTUJ OD POCZTKU JAKO BEZPIECZNY SYSTEM

  Przypadek #2: Stworzenie modelu bezpieczeostwa

 • Podstawowe zaoenia

  Biznes rozumie rol bezpieczeostwa

  Compliance jest istotnym elementem dla projektowanego systemu

  Projekt ma zdefiniowad pojcie bezpiecznego systemu ju na etapie projektu

  Gotowa, wysokopoziomowa lista kontrolna dla audytu

 • Podstawowe ryzyka projektowe

  Dostawca aplikacji posiada ju pewn baz kodu i architektur, ktra nie bya projektowana zgodnie z wynikiem projektu

  Koszty i czas wdroenia modelu umowa zostaa podpisana z Dostawc przed podpisaniem modelu

  Edukacja biznesu biznes musi zrozumied pewne istotne elementy zarzdzania bezpieczeostwem

  Edukacja ekspertw ds. bezpieczeostwa - musz oni zrozumied zaoenia biznesu

 • Model zagroeo

  Zaoenia biznesowe zmapowane na ryzyko biznesowe

  Ryzyko biznesowe definiuje zagroenia biznesowe

  Zagroenia biznesowe maj wpyw na zagroenia techniczne

  Rne modele zagroeo ze wzgldu na wykorzystanie cienkiego i grubego klienta

  Wicej ni jeden profil uytkownika

 • DAJ SZANS DEVELOPEROMPrzypadek #3: System developerski

 • Podstawowe zaoenia Biznes rozumie rol bezpieczeostwa

  Produkowane oprogramowanie ma byd bezpieczne

  Developerzy maj mied zapewnione rodowisko, ktre speni oczekiwania biznesu

  Wykorzystanie metodyki Agile

  XP odpado z kilku powodw: najwaniejszym by brak wasnoci wybranych obszarw kodu rdowego

 • Oglna architektura z wykorzystaniem koncepcji stepping stone

  Kontrola dostpu do

  systemu

  Kontrola dostpu do

  systemu ledzenia zgoszeo

  System ledzenia zgoszeo i

  przegldarka repozytorium

  Kontrola dostpu do

  repozytorium

  Repozytorium w modelu

  rozproszonym

  Automatyzacja procesu build

 • Rozproszony system kontroli wersji

  Zalety

  atwod zapewnienia cigoci

  atwod pracy w chmurze

  atwod wsppracy z systemem

  Wady

  Odmiejscowienierepozytorium

  Wymagana dodatkowa dyscyplina

 • Statyczny audyt koduOperacja clone

  Operacja add

  Audyt kodu w lokalnym

  repozytorium

  Poprawki

  Operacja add

  Audyt kodu w lokalnym

  repozytorium

  Operacja push

  Audyt kodu w zdalnym

  repozytorium

  Weryfikacja

  Akceptacja

 • Inne istotne aspekty

  Zestaw regu tworzenia kodu

  Unit-testy

  Scenariusze testowania

  Proces testw

 • BEZPIECZEOSTWO APLIKACYJNE W CHMURZE

  Zmiana paradygmatu bezpieczeostwa

 • Wane pytania

  Czy rodzaj chmury ma znaczenie dla bezpieczeostwa?

  Czy technologia chmury ma znaczenie dla bezpieczeostwa?

  Czy technologia aplikacji ma znaczenie dla bezpieczeostwa?

  Czy aplikacje tradycyjne wyrzucone do chmury staj si bardziej (nie)bezpieczne?

  Czy aplikacje tworzone z myl o chmurze s bezpieczniejsze od tradycyjnych?

  Compliance

 • Zmiana paradygmatu bezpieczeostwa

  Jak wygrad wojn jeli nie mamy nawet komputera? Kto bdzie mia komputer: Amazon, IBM, NASA,

  NSA