BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Mgr Anna Jakubowska

  • Published on
    30-Dec-2015

  • View
    47

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY Mgr Anna Jakubowska. KOMUNIKAT KOMISJI DO RE, E K E S I KOMITETU REGIONW UPOWSZECHNIANIE GODNEJ PRACY DLA WSZYSTKICH Bruksela, 2006, maj. Pojcie godna praca to idea MOP czca 4 strategiczne cele: 1) propagowanie praw pracowniczych; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY</p><p>Mgr Anna Jakubowska</p></li><li><p> KOMUNIKAT KOMISJI DO RE, E K E S I KOMITETU REGIONW UPOWSZECHNIANIE GODNEJ PRACY DLA WSZYSTKICH Bruksela, 2006, maj.</p><p>Pojcie godna praca to idea MOP czca 4 strategiczne cele:1) propagowanie praw pracowniczych;2) zatrudnienie na warunkach sprawiedliwych;3) zapewnienie ochrony socjalnej;4) dialog spoeczny w celu negocjowania prawa pracy.Jest to centralny element modelu spoecznego Unii Europejskiej, polegajcy na prawie do efektywnej i dobrowolnie wybranej pracy, w ktrej prawa pracownika s chronione, ktra przynosi odpowiedni dochd i daje naleyt ochron socjaln oraz w ktrej kadzie si nacisk na rwne szanse.Komitet okreli program godnej pracy, jako zbir uniwersalnych wytycznych () pozwalajcych pogodzi konkurencyjno gospodarki ze sprawiedliwoci spoeczn.</p></li><li><p>OPINIA EKES W SPRAWIE KOMUNIKATU KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU I EKES ORAZ KR UPOWSZECHNIENIE GODNEJ PRACY DLA WSZYSTKICH ( 13 lipca 2006 r.)EKES przyjmuje Komunikat z zadowoleniem i wzywa Komisj do wczenia go w przygotowanie sprawozdania z dziaa, ktre ukae si latem 2008 r. ===========REZOLUCJA RADY Z 25 CZERWCA2007 R. W SPRAWIE NOWEJ WSPLNOTOWEJ STRATEGII NA RZECZ BEZPIECZESTWA I HIGIENY PRACY (2007 2012) 2007/C 145/01</p><p> Rada uwaa, e aby liczba wypadkw przy pracy i chorb zawodowych zmniejszaa si w sposb cigy i konsekwentny konieczne s dziaania kompleksowe w obszarach:Upowszechniania dobrych praktyk,Szkolenia i ksztacenia,Opracowanie podstawowych narzdzi i wytycznych,Lepszy dostp do wysokiej jakoci profilaktyki,Odpowiednie rodki finansowe i zasoby personelu dla INSPEKCJI PRACYStosowanie zacht ekonomicznych. Rada bdzie wspiera Komisj w osigniciu 25% zmniejszenia wskanika czstoci wypadkw</p></li><li><p>MIDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACYPowstaa w 1919 roku (po I Wojnie wiatowej)Polska jest czonkiem zaoycielem MOPMOP skupia obecnie 178 pastwPodstawowe zasady (uchwalone w Deklaracji Filadelfijskiej):- praca nie jest towarem- wolno sowa i zrzeszania si- ubstwo stanowi niebezpieczestwo dla dobrobytu- wszystkie istoty ludzkie niezalenie od rasy, wyznania i pci maj prawo dy do dobrobytu materialnego i rozwoju duchowego w warunkach wolnoci, godnoci, bezpieczestwa ekonomicznego i rwnoci szans</p></li><li><p>KONWENCJA Nr 187 MIDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACYdotyczca struktur promujcych bezpieczestwo i higien pracy uchwalona 31 maja 2006 przez Konferencj Ogln MOP w Genewie</p><p>Kady Czonek ustanowi, wdroy, bdzie stopniowo rozwija system krajowy w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy i dokonywa okresowych przegldw tego systemu, w porozumieniu z najbardziej reprezentatywnymi organizacjami pracodawcw i pracownikw. (Art. 4)</p></li><li><p>3. Krajowy system w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, o ile to moliwe, powinien obejmowa:</p><p>a) krajowe trjstronne organy doradcze lub organy zajmujce si kwestiami bezpieczestwa i higieny pracy; b) suby informacyjne i doradcze zajmujce si bezpieczestwem i higien pracy; c) zapewnianie szkolenia w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy; d) usugi w zakresie higieny pracy zgodnie z krajowym prawem i praktyk; e) badania w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy; f) mechanizm w celu gromadzenia i analizy danych na temat wypadkw przy pracy i chorb zawodowych, g) zabezpieczenie wsppracy w ramach programw ubezpieczeniowych i systemw zabezpieczenia spoecznego</p></li><li><p>Zalecenie Rady z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zapobiegania urazom i propagowania bezpieczestwa Tekst majcy znaczenie dla EOG Dziennik Urzdowy C 164 , 18/07/2007 P. 0001 - 0002RADA EUROPY, MAJC NA UWADZE, midzy innymi, E:Co roku w wyniku wypadku lub przemocy ginie okoo 235000 obywateli Wsplnoty Wiele osb, ktre dowiadczyy gronych urazw, cierpi na upoledzenia pozostajce na cae ycie. Wypadki i urazy s gwn przyczyn przewlekej niepenosprawnoci modziey, prowadzcej do cikiej i w wielu przypadkach moliwej do uniknicia utraty lat ycia w dobrym zdrowiuStatystycznie wypadki s powodem 6,8 ml przypadkw hospitalizacji, co stanowi 11 % wszystkich przypadkw hospitalizacji w Unii Europejskiej.Urazy stanowi powane obcienie budetowe dla systemw opieki zdrowotnej i opieki spoecznej, bdc powodem okoo 20 % zwolnie chorobowych i stanowic gwny czynnik obnienia produktywnociNaley take wzi pod uwag powizanie midzy spoyciem alkoholu i narkotykw a liczb urazw i wypadkw, jak rwnie urazami spowodowanymi umylnie</p></li><li><p>ZALECA, CO NASTPUJE:stworzy krajowe plany lub rwnowane rodki zapobiegania wypadkom i urazom, cznie z propagowaniem publicznej wiadomoci kwestii bezpieczestwa. Plany i rodki takie powinny stanowi pocztek wsppracy midzyresortowej i midzynarodowej i j propagowa oraz naley w nich skutecznie wykorzystywa istniejce moliwoci finansowania do prowadzenia dziaa prewencyjnych i do propagowania bezpieczestwa. zachca do wprowadzania zaj z zapobiegania urazom i propagowania bezpieczestwa do szk i programw szkoleniowych dla osb zawodowo zajmujcych si opiek zdrowotn i innych, tak aby grupy te miay kompetencje, aby dziaa i doradza dziedzinie zapobiegania urazom.uatwia wymian informacji o wzorcach postpowania i dziaaniach z zakresu polityki w uprzednio okrelonych obszarach priorytetowych oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim stronom.Sporzdzono w Brukseli, dnia 31 maja 2007 r.</p></li><li><p>EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZESTWA I ZDROWIA W PRACYPowoana na podstawie Postanowienia Rady Europy 2062/94 z dnia 18 lipca 1994r. Siedziba : Bilbao - HiszpaniaAgencja dziaa poprzez sie, na ktr skadaj si:Krajowe Centralne Punkty (focal point) we wszystkich krajach czonkowskich UEKrajowe sieci informacyjne przy krajowych Centralnych PunktachCentra tematyczne (Topic Centre)W Polsce funkcj Krajowego Punktu Centralnego peni Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy</p></li><li><p>EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZOWIEKAZwana Konwencj Europejsk wesza w ycie 3 wrzenia 1953r. Jest to umowa midzynarodowa majca na celu gwarancj praw wymienionych w Powszechnej Deklaracji Praw Czowieka uchwalonej przez Zgromadzenie Oglne ONZ w Paryu, 10 grudnia 1948 r. Zosta powoany Europejski Trybuna Praw CzowiekaSiedziba: 67075 Strasbourg Cedex FrancjaPolska przystpia do Rady Europy 26 listopada 1991 roku.Konwencja Europejska zostaa ratyfikowana przez RP 19.01.1993r.Jakie prawa gwarantuje:Prawo do yciaZakaz tortur i nieludzkiego traktowaniaZakaz niewolnictwa i pracy przymusowejPrawo do wolnoci i bezpieczestwaPrawo do rzetelnego procesu i skutecznego rodka odwoawczegoZakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny </p></li><li><p> POJCIE BEZPIECZESTWA, HIGIENY I ZDROWIA</p></li><li><p>POJCIE BEZPIECZESTWA, HIGIENY I ZDROWIA</p><p>BEZPIECZESTWO TO STAN RODOWISKA, W KTRYM NIE WYSTPUJ NAGE, ZEWNTRZNE ZAGROENIA ZDROWIA ANI YCIA CZOWIEKA(CZYNNIKI NIEBEZPIECZNE)HIGIENA - FIZYCZNY I CHEMICZNY STAN RODOWISKA, W KTRYM NIE DZIAAJ W SPOSB CIGY CZYNNIKI FIZYCZNE i NIE WYSTPUJ SUSTANCJE CHEMICZNE SZKODLIWE DLA ZDROWIA CZOWIEKA, MOGCE WYWOA CHOROB ZAWODOWZDROWIE - TO NIE TYLKO BRAK CHOROBY LECZ PENY DOBROSTAN FIZYCZNY, PSYCHICZNY I SOCJALNY (WHO)</p></li><li><p>PRAWNE PODSTAWY SZKOLENIAUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z pniejszymi zmianami) - art. 237(2)</p><p>Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11marca 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w szkoach wyszych (Dz. U. Nr 37, poz. 209)</p><p>Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)</p></li><li><p>TRAKTATY EUROPEJSKIETRAKTAT PARYSKI - Traktat o utworzeniu EUROPEJSKIEJ WSPLNOTY WGLA i STALI podpisany 18 kwietnia 1951 r. w Paryu z inicjatywy Roberta Szumana ;Francja, Wochy, Niemcy, Belgia, Holandia, LuksemburgTRAKTAT RZYMSKI - o utworzeniu EWG podpisany 25 marca 1957 r. Pastwa EWWiS uchwaliy podstawy wsplnego rynku. Akt nowelizowany wielokrotnie, art. 94 (100) zawiera postanowienie o uchwalaniu dyrektyw w celu zblienia prawa pastw czonkowskich. Akt ten stanowi fundament integracji europejskiej.JEDNOLITY AKT EUROPEJSKI - Nowelizacja Traktatw Rzymskich - rozszerzenie rynku bez granic wewntrznych 1987r.TRAKTAT Z MAASTRICHT - o utworzeniu Unii Europejskiej (z 7.02.1992r.) opartej na wsplnotach zawizanych poprzednio oraz stanowicy nowe ramy instytucjonalne, postanowienie o rozszerzeniu Unii o nowe polityki : Uni Gospodarcz i WalutowTRAKTAT AMSTERDAMSKI - 2 padziernika 1997 r. poprawki do Traktatu z Maastricht i innych aktw, Do prawa traktatowego wczono rozdziay dotyczce wsplnej koordynacji polityki zatrudnienia oraz zmodyfikowano Wspln polityk Zagraniczn i Bezpieczestwa.TRAKTAT NICEJSKI - 14 lutego 2000 r. o rozszerzeniu Unii, zakresu wsppracy, uzgodnienia w sprawie przedstawicielstwa w Parlamencie Europejskim, podzia gosw, skad Komisji europejskiej, zakres decyzji podejmowanych kwalifikowan wikszoci gosw. Uzgodniono nowy Traktat, ktry uznano oficjalnie za wystarczajcy do przystpienia do rozszerzenia Unii.</p></li><li><p>RDA PRAWA (wg Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJUchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r. Przyjta przez Nard w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997r.Podpisana przez Prezydenta RP w dniu 16 lipca 1997 r.Ogoszona w Dzienniku Ustaw RP Nr 78, poz. 483, z dnia 16 lipca 1997 r.</p><p>Art. 87.rdami powszechnie obowizujcego prawa RP s:Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy midzynarodowe oraz rozporzdzenia.rdami powszechnie obowizujcego prawa na obszarze dziaania organw, ktre je ustanowiy s akty prawa miejscowego.</p><p>Art. 88.Warunkiem wejcia w ycie aktw prawnych jest ich ogoszenie.</p></li><li><p>Konwencja nr 155 Midzynarodowej Organizacji Pracy ILO International Labour OrganisationKonwencja zobowizuje czonkw MOP na szczeblu krajowym i w przedsibiorstwach do wprowadzenia spjnej polityki zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, przez zmniejszanie przyczyn zagroe zwizanych z wykonywana prac, a przez to zapewnienie bezpieczestwa, ochrony zdrowia i rodowiska pracy, a w szczeglnoci:</p></li><li><p>EUROPEJSKA KARTA SPOECZNA</p><p> sporzdzona w Turynie 18 padziernika 1961r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67)</p><p>W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJpodaje do powszechnej wiadomoci: owiadczam, e Rzeczpospolita Polska uwaa si za zwizan postanowieniami Karty w zakresie</p></li><li><p>Wybrane postanowienia Karty ( spord 19):Kady bdzie mia moliwo zarabiania na ycie poprzez prac swobodnie wybran.Wszyscy pracownicy maj prawo do odpowiednich warunkw pracy.Wszyscy pracownicy maj prawo do bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy.Wszyscy pracownicy maj prawo do sprawiedliwego wynagrodzenia, wystarczajcego dla zapewnienia im, jak i ich rodzinom, godziwego poziomu ycia.Wszyscy pracownicy i pracodawcy maj prawo do swobodnego zrzeszania si w organizacjach krajowych lub midzynarodowych w celu ochrony ich interesw gospodarczych i spoecznych.</p></li><li><p>PRACAArt. 24. Praca znajduje si pod ochron Rzeczypospolitej Polskiej. Pastwo sprawuje nadzr nad warunkami wykonywania pracy. Art. 65.1. Kademu zapewnia si wolno wyboru zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Wyjtki okrela ustawa.2. Obowizek pracy moe by naoony tylko przez ustaw.3. Stae zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane.()</p><p>Art. 66. 1. Kady ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunkw pracy. Sposb realizacji tego prawa oraz obowizki pracodawcy okrela ustawa.2. Pracownik ma prawo do okrelonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych patnych urlopw; maksymalne normy czasu pracy okrela ustawa.</p></li><li><p>WYMAGANIA OGLNE W DZIEDZINIE BHP(Dzia X Kodeksu pracy)Pracodawca zapewnia, aby:obiekty budowlane, w ktrych przewidziane s pomieszczenia pracy byy budowane lub przebudowywane na podstawie projektw uwzgldniajcych wymagania bhp, pozytywnie zaopiniowanych przez rzeczoznawcw ds. bhppomieszczenia pracy byy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracownikw oraz aby wraz z wyposaeniem zapewniay pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracymaszyny i urzdzenia techniczne oraz narzdzia pracy speniay minimalne wymagania w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, dotyczce systemu oceny zgodnociRozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie oglnych przepisw bezpieczestwa i higieny pracy(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)</p></li><li><p>WYMAGANIA .c.d.Rozporzdzenie okrela oglnie obowizujce przepisy bhp w zakadach pracy, dotyczce w szczeglnoci:obiektw budowlanych, pomieszcze pracy i terenu zakadw pracyprocesw pracypomieszcze higieniczno - sanitarnych substancji chemicznych aby byy zidentyfikowane i oznaczone oraz stosowane wraz ze rodkami zapewniajcymi pracownikom ochron ich zdrowia i yciasubstancji rakotwrczych lub mutagennych, aby byy zastpowane mniej szkodliwymi, byy zarejestrowane (oraz wszystkie rodzaje prac w kontakcie z tymi substancjami), oraz by prowadzony rejestr pracownikw zatrudnionych przy tych pracach; (dotyczy to rwnie czynnikw biologicznych), Pracodawca zapewnia aby:pracownicy przed rozpoczciem pracy na stanowisku byli poddani wstpnym (a nastpnie okresowym) badaniom lekarskim oraz odpowiednim szkoleniom w zakresie bhpzdarzenia wypadkowe i chorobowe byy badane w celu ustalenia ich przyczyn i okolicznoci</p></li><li><p>OBOWIZKI PRACODAWCYArt. 224. Pracodawca prowadzcy dziaalno, ktra stwarza moliwo wystpienia nagego niebezpieczestwa dla zdrowia lub ycia pracownikw, jest obowizany podejmowa dziaania zapobiegajce takiemu niebezpieczestwuW szczeglnoci odpowiednie do rodzaju niebezpieczestwa urzdzenia i sprzt ratowniczy oraz ich obsug przez osoby naleycie przeszkolone, a take udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.Art. 225Pracodawca jest obowizany zapewni, aby prace, przy ktrych istnieje moliwo wystpienia szczeglnego zagroenia dla zdrowia lub ycia ludzkiego byy wykonywane przez co najmniej 2 osoby, w celu zapewnienia asekuracji.Rodzaje prac, ktre powinny by wykonywane przez co najmniej 2 osoby okrela rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 288)</p></li><li><p>OBOWIZKI PRACODAWCY c.d.Art. 226. Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwizane z wykonywana prac oraz stosuje niezbdne rodki profilaktyczne zmniejszajce ryzyko a take informuje pracownikw o ryzyku zawodowym, ktre wie si z wykonywan prac oraz o zasadach ochrony przed zagroeniami.Art. 227. Pracodawca jest obowizany stosowa rodki zapobiegajce chorobom zawodowym i innym chorobom zwizanym z wykonywan prac: utrzymywa w sprawnoci urzdzenia ograniczajce lub eliminujce szkodliwoci oraz urzdzenia suce do pomiarw ich stenia lub natenia,przeprowadza na swj koszt badania i pomiary czynnikw szkodliwych dla zdrowia.Pracodawca nie moe dopuci do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzajcego brak przeciwwskaza do pracy na okrelonym stanowisku. (art.229 Kp)Wykaz chorb zawodowych i szczegowe zasady postpowania w tych sprawach zawiera rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 132, poz. 1115)</p></li><li><p>Z Konstytucji Rzeczypospolitej PolskiejArt.32. 1. Wszyscy s wobec prawa rwni. Wszyscy maj prawo do rwnego traktowania przez wadze publiczne.2. Nikt...</p></li></ul>