Bezpieczeństwo i jakość żywności - METTLER TOLEDO ?· FSSC 22000 Ten standard łączy normę ISO…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Bezp

  iecz

  est

  wo

  i jak

  o

  yw

  noc

  i Bezpieczestwo i jako ywnoci

  oraz trend w kierunku certyfikacji

  Spis treci

  1 Certyfikacja: nadzr, obowizki i korzyci

  2 Wybr normy

  3 Normy akceptowane przez GFSI

  4 Porwnanie norm

  5 Przykadowa procedura audytowa

  6 Prognozy

  7 Podsumowanie

  8 Materiay dodatkowe

  W dzisiejszych czasach konsumenci, sieci handlowe i producenci ywnoci zwracaj coraz wiksz uwag na problematyk bezpieczestwa i jakoci produktw ywnocio-wych. Doroczna branowa ankieta prowadzona przez The Consumer Goods Forum pokazaa, e bezpieczestwo ywnoci i pozostaych wyrobw stanowi priorytetow kwesti dla pro-ducentw i sprzedawcw detalicznych.

  Jedyna rzecz, o ktrej sieci detaliczne i producenci myl bardziej ni o bezpieczestwie? Gospodarka i popyt ze strony konsumentw, co bezporednio prze-kada si na dochodowo. Na konkurencyjnym wia-towym rynku, na ktrym poruszanie si dodatkowo utrudniy wprowadzone niedawno przez Stany Zjedno-czone i Chiny ustawy majce na celu wzmocnienie zaufania klientw, producenci we wszystkich ogniwach acucha dostaw staraj si maksymalizowa mare, a jednoczenie szukaj nowych strategii pozwalaj-cych utrzyma udzia w rynku.

  Poza kwestiami oglnego bezpieczestwa ywnoci wzrasta rola innych zagadnie, takich jak zdrowotne aspekty ywnoci, jej naturalne/organiczne pochodze-nie czy dobrostan zwierzt. Odpowiednie reagowanie na te wyzwania w poczeniu z gwarancj bezpiecze-stwa i jakoci oferowanych wyrobw potwierdzon powszechnie uznawanymi midzynarodowymi certyfi-katami to jeden ze sposobw, w jaki producenci staraj si znajdowa dla siebie nisze na globalnym rynku.

 • 2 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczestwa i jakoci ywnoci

  Nor

  my

  bezp

  iecz

  est

  wa

  i jak

  oci

  yw

  noc

  i

  2011Mettler-Toledo AG

  W sposb najbardziej uproszczony certyfikacj mona opisa jako proces, za ktrego pomoc jed-nostka certyfikujca potwierdza zgodno wybranego produktu lub procesu z odnon norm. Normy mog by wyznaczane przez sektor publiczny (instytucje rzdowe) lub prywatny (stowarzyszenia detalistw/branowe).

  Zalety certyfikacji

  Oprcz powszechnie znanych norm jakociowych, takich jak ISO9001, GMP czy HACCP, wrd produ-centw i sprzedawcw ywnoci upowszechnia si zwyczaj certyfikowania na zgodno ze specyficznymi normami ywnociowymi akceptowanymi przez orga-nizacj GFSI. Najwaniejsze korzyci: Wiksze zaufanie u konsumentw. Poprawa wizerunku marki. Wprowadzenie jednolitego miernika

  procesw/jakoci. Obnienie kosztw dziki unikniciu koniecznoci

  awaryjnego reagowania po sprzeday niezgodnych produktw

  Globalna Inicjatywa ds. Bezpieczestwa ywnoci (GFSI)

  Organizacja GFSI zostaa zaoona w 2000 r. jako fundacja non-profit na wniosek ok. 30 prezesw sieci handlowych z caego wiata. Obecnie zarzdza ni organizacja The Consumer Goods Forum. Fundacj powoano w reakcji na szereg kryzysw w obszarze bezpieczestwa ywnoci, w tym epidemii BSE. Ce-lem byo zwikszenie zaufania do ywnoci wrd konsumentw na caym wiecie.

  GFSI porwnuje istniejce standardy dotyczce pro-duktw ywnociowych z kryteriami bezpieczestwa ywnoci w celu ujednolicenia wszystkich systemw certyfikacji i wyeliminowania koniecznoci stosowania osobnych audytw dla kadego certyfikatu. W sugero-wanym modelu wdraania norm GFSI zajmuje miejsce tu nad specjalistycznymi firmami zewntrznymi/jednostkami akredytacyjnymi, co pokazano na po-niszym schemacie. Najwaniejsze elementy i dalsze wymagania mona znale w wytycznych GFSI (cze do dokumentu znajduje si na kocu publikacji).

  1 Certyfikacja: nadzr, obowizki i korzyci

  Liczy si jednak nie tylko specjalizacja. Dziki upo-wszechnianiu si midzynarodowych standardw yw-nociowych sprzedawcy i producenci s obecnie w stanie preferowa certyfikowanych dostawcw i poddo-stawcw. Dlatego te podejmuje si starania w celu zharmonizowania norm i pozostawienia producentom

  swobody wyboru w zakresie programu certyfikacyj-nego. Gwnym organizatorem tych dziaa jest Global Food Safety Initiative (GFSI) zrzeszajca sieci detaliczne i producentw. W tym dokumencie przedstawiono w zarysie cztery najczciej stosowane systemy norm.

  Producent/dostawca

  Forum konsumentw

  GFSI

  Standardy uznawane przez GFSI BRC, SQF, IFS, FSSC 22000...

  Midzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF)

  Jednostki akredytujce

  Jednostki certyfikujceSGS, QMI SAI Global...

 • 3 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczestwa i jakoci ywnoci

  Nor

  my

  bezp

  iecz

  est

  wa

  i jak

  oci

  yw

  noc

  i

  2011Mettler-Toledo AG

  2 Wybr normy

  GFSI prowadzi nieustanne prace majce na celu po-twierdzenie rzetelnoci i jakoci wszystkich programw certyfikacyjnych. Docelowo planowane jest wprowa-dzenie zasady powszechnego uznawania wszystkich zatwierdzonych norm. Jednak praktyka pokazuje, e sprzedawcy, producenci, a nawet cae segmenty

  rynku, maj rne preferencje w zakresie certyfikacji.Dlatego przed podjciem decyzji o wyborze programu naley si skonsultowa z docelowymi klientami i po-zna ich preferencje. Majc wiadomo istnienia ta-kich preferencji, niektre jednostki certyfikujce oferuj audyty zintegrowane (np. BRC i FSSC 22000).

  3 Normy akceptowane przez GFSI

  Wedug stanu na poow 2011 r. organizacja GFSI uznaje wymienione poniej standardy produkcyjne. Programy zapisane pogrubion czcionk s najcz-ciej stosowane i akceptowane na caym wiecie. BRC Global Standard midzynarodowy stan-

  dard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistw Dutch HACCP (holenderska strona systemu HACCP) FSSC 22000 Najlepsze praktyki rolnicze wedug organizacji Glo-

  bal Aquaculture Alliance Midzynarodowy Standard Misa Czerwonego

  (GRMS) IFS, International Featured Standards

  Midzynarodowy Standard ywnoci SQF 2000 Synergy 22000Poniej omwiono najczciej stosowane standardy bez-pieczestwa i jakoci ywnoci akceptowane przez GFSI. Uszeregowano je wedug stopnia upowszechnienia.

  BRC (British Retail Consortium)

  Opracowane pierwotnie w reakcji na potrzeby czon-kw Brytyjskiego Konsorcjum Detalistw, normy BRC zyskay popularno na caym wiecie. S akcepto-wane przez coraz wiksz liczb sieci handlowych i markowych producentw w Unii Europejskiej, Ameryce Pnocnej i innych regionach. Normy obejmuj cztery grupy odpowiadajce rnym segmentom acucha dostaw: BRC Global Food Standard (bezpieczestwo ywnoci), BRC Storage and Distribution (magazy-nowanie i dystrybucja), BRC IOP for Food Packaging (pakowanie ywnoci) and BRC Consumer Products (towary konsumpcyjne).

  Midzynarodow norm BRC w zakresie bezpiecze-

  stwa ywnoci po raz pierwszy przedstawiono w 1998 r. Obecnie jest stosowana w prawie 14 000 placwkach w ponad 100 krajach. Opracowano j w celu zdefiniowania kryteriw bezpieczestwa, jako-ci i biecej dziaalnoci dla producentw ywnoci chccych skutecznie przestrzega przepisw i chroni konsumentw. W 2000 roku by to pierwszy standard zaakceptowany przez organizacj GFSI.

  International Featured Standards (IFS)

  Organizacja IFS zostaa zaoona w 2002 r. przez stowarzyszenie niemieckich sieci detalicznych. W roku 2011 r. IFS reprezentuje ponad 190 sprzedawcw, w tym ponad 12 000 dostawcw z 90 krajw. Ten stan-dard przewiduje cay szereg czynnoci kontrolnych w zakresie bezpieczestwa i jakoci dla przedsi-biorstw zajmujcych si przetwarzaniem ywnoci.Normy IFS obejmuj pi grup: IFS Food (ywno), IFS Broker (porednictwo), IFS Logistics (logistyka), IFS Cash & Carry/Wholesale (sprzeda hurtowa) i IFS HPC.

  Norma Instytutu Jakoci i Bezpiec-zestwa ywnoci (SQF) 2000

  Norma SQF 2000 to poowa dwuczciowego pro-gramu certyfikacyjnego obejmujcego wytwarzanie i dystrybucj oraz produkcj podstawow (SQF 1000). Opracowano j pod ktem potrzeb nabywcw i do-stawcw na caym wiecie. Certyfikat uzyskany w ramach tej normy potwierdza, e system kontroli bez-pieczestwa i jakoci ywnoci dostawcy jest zgodny z krajowymi i midzynarodowymi przepisami w zakre-sie bezpieczestwa produktw ywnociowych.

 • 4 METTLER TOLEDO - White Paper - Normy bezpieczestwa i jakoci ywnoci

  Nor

  my

  bezp

  iecz

  est

  wa

  i jak

  oci

  yw

  noc

  i

  2011Mettler-Toledo AG

  FSSC 22000

  Ten standard czy norm ISO 22000 dotyczc za-rzdzania bezpieczestwem ywnoci z Publicznie Dostpn Specyfikacj (PAS) 220, ktra koncentruje si na programach przygotowawczych do certyfikacji. Zosta zaakceptowany przez organizacj GFSI w 2010 r. Obecnie stosuje go 400 rnych podmiotw. S wrd nich przedsibiorstwa pastwowe i prywatne wytwarzajce m.in. wiee produkty zwierzce i ro-linne, produkty o duszym terminie przydatnoci do spoycia, pprodukty ywnociowe i dodatki do ywnoci.

  Producenci posiadajcy certyfikaty zgodnoci z norm ISO 22000 musz si tylko podda kontroli na zgod-no ze specyfikacj PAS 220 oraz speniania wszelkich pozostaych wymogw sformuowanych dla certyfikatw akceptowanych przez GFSI. O ile moe to by najatwiej-sza cieka certyfikacji dla przedsibiorstw ju spenia-jcych wymagania normy ISO 22000, wielu klientw jeszcze nie zna i/lub nie akceptuje tego programu. Pozostae normy s przewanie specyficzne dla konkretnych segmentw (czerwone miso, uprawy hydroponiczne). Z drugiej strony wiele tych unikato-wych cech jest uwzgldnianych w rnych gwnych programach certyfikacyjnych.

  4 Porwnanie norm

  Akceptacja certyfikatw przez GFSI dotyczcych za-rwno produkcji podstawowe, jak i dodatkowej za-ley od speniania wymogw w trzech podstawowych obszarach: Przedsibiorstwa musz dowie, e dysponuj sys-

  temami zarzdzania bezpieczestwem ywnoci. Przedsibiorstwa musz dowie stosowania do-

  brych praktyk produkcyjnych, dystrybucyjnych i/lub rolniczych.

  Przedsibiorstwa musz dowie przeprowadzenia analizy rde zagroe i zidentyfikowania krytycz-n