Bezpieczeństwo pracy w polsce 2015 - ?stwo-Pracy-w-Polsce-2015.pdf · Bezpieczeństwo pracy w polsce…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Bezpieczestwo pracy w polsce 2015Raport z badania opinii pracodawcw</p> <p>1</p> <p>Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015</p> <p>SpiS treci</p> <p>WproWadzenie .............................................................................................................................................2</p> <p>BezpieCzeSTWo i HiGiena praCY W WieTLe danYCH STaTYSTYCznYCH...................................3</p> <p>BezpieCzeSTWo i HiGiena praCY W oCzaCH praCodaWCW ......................................................4</p> <p>WYBrane zaGadnienia BadaWCze..........................................................................................................6</p> <p>MeTodoLoGia Badania ...............................................................................................................................7</p> <p>GWne WnioSki ...........................................................................................................................................8</p> <p>WYniki Badania ...........................................................................................................................................11</p> <p>1. OPINIE O BEZPIECZESTWIE I HIGIENIE PRACY ............................................................................11</p> <p>BHP czy o tym si mwi? ............................................................................................................11</p> <p>Dla kogo BHP ma najwiksze znaczenie, a kto przyczynia si do poprawy bezpieczestwa? .....12</p> <p>Organizacja suby BHP ktra lepsza? ........................................................................................14</p> <p>Inwestycje w BHP korzy ekonomiczna czy zbdny wydatek? ................................................15</p> <p>Bezpieczniejsze stanowisko pracy czy wysze wynagrodzenie ....................................................16</p> <p>Koszty wypadkw pracownikw ....................................................................................................17</p> <p>2. BEZPIECZESTWO I HIGIENA PRACY W POLSKICH ZAKADACH PRACY ..................................19</p> <p>Ocena bezpieczestwa we wasnym zakadzie pracy ....................................................................19</p> <p>rodki ochrony indywidualnej jako czy cena? .........................................................................20</p> <p>Regulacje dotyczce BHP czy atwo speni wymogi prawne? ..................................................21</p> <p>BHP a sprawno funkcjonowania zakadw pracy ......................................................................23</p> <p>Szkolenia z zakresu BHP w zakadzie pracy ..................................................................................25</p> <p>Dziaania promujce BHP ...............................................................................................................26</p> <p>Koszty nieobecnoci pracownikw spowodowane naruszeniem procedur BHP ..........................28</p> <p>Inwestycje w BHP ...........................................................................................................................29</p> <p>KOmENTARZE EKSPERCKIE .....................................................................................................................30</p> <p>2</p> <p>Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015</p> <p>WpRoWadzenie</p> <p>Bezpieczestwo i higiena w miejscu pracy zalicza si obecnie do najwaniejszych obszarw unijnej polityki spoecznej. Ma ono rwnie znaczny wpyw na funkcjonowanie unijnych gospodarek. rol kreatora kultury bezpieczestwa peni pracodawca. To on tworzy polityk bezpieczestwa i higieny pracy, definiuje zagroenia i wprowadza normy postpowania. kade przedsibiorstwo ma swoj wasn kultur bezpieczestwa, a jej poziom w firmach dziaajcych na terenie polski jest przedmiotem niniejszego opracowania.</p> <p>Dobre nawyki zwizane z BHP maj wpyw nie tylko na zdrowie ludzi, ale te na sprawne funkcjonowanie </p> <p>zakadw pracy, a przez to na funkcjonowanie caej gospodarki. Nie chodzi tylko o to, by instytucje </p> <p>publiczne tworzyy regulacje, ktre przedsibiorstwa, mniej lub bardziej karnie, bd przestrzega. </p> <p>W tworzeniu kultury bezpieczestwa wane jest takie ksztatowanie przekona, postaw i zachowa, </p> <p>by wszyscy, tj. pracownicy, pracodawcy i instytucje publiczne, rozumieli wag BHP i z tego powodu dziaali </p> <p>zgodnie z najlepszymi praktykami.</p> <p>W trosce o promowanie kultury bezpieczestwa w miejscu pracy wrd pracownikw i pracodawcw, </p> <p>z inicjatywy firm CWS-boco Polska, LafargeHolcim, PW Krystian, SEKA oraz TenCate Protective Fabrics, </p> <p>w 2014 roku powstaa Koalicja Bezpieczni w Pracy. Pierwsz wspln inicjatyw Koalicjantw byo </p> <p>przeprowadzenie badania Bezpieczestwo pracy w Polsce 2014, ktrego celem byo sprawdzenie, </p> <p>jak Polacy rozumiej i postrzegaj problem bezpieczestwa w miejscu pracy. Czy czuj si w pracy </p> <p>bezpiecznie, czy maj dostp do odpowiednich szkole, jakie brane uwaaj za najbardziej niebezpieczne </p> <p>i jak czsto spotykaj si z naruszeniami przepisw lub wypadkami w miejscu pracy.</p> <p>Celem drugiej edycji badania Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015 byo sprawdzenie, jak pracodawcy </p> <p>postrzegaj temat bezpieczestwa w miejscu pracy, czy ich zdaniem przedsibiorstwa wystarczajco </p> <p>inwestuj w zarzdzanie bezpieczestwem pracy i jakie s najistotniejsze koszty wypadkw.</p> <p>Odpowiedzi na te i inne pytania mona znale w raporcie z badania Bezpieczestwo pracy </p> <p>w Polsce 2015, ktry niniejszym oddajemy w Pastwa rce. Wersja elektroniczna raportu dostpna jest </p> <p>na stronie inicjatywy www.bezpieczniwpracy.pl.</p> <p> koalicja Bezpieczni w pracy</p> <p>3</p> <p>Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015</p> <p>BeZpiecZeStWO i HiGieNA prAcY W WietLe DANYcH StAtYStYcZNYcH</p> <p>Wedug danych Gwnego Urzdu Statystycznego1 w 2014 w wypadkach przy pracy poszkodowanych </p> <p>zostao ponad 88,5 tysica osb, co oznacza, e na 1000 pracownikw wicej ni 7 osb zostao </p> <p>poszkodowanych. Wypadki cikie lub miertelne stanowi margines tj. mniej ni 1 proc. ogu.</p> <p>Brane, w ktrych pracownicy byli w szczeglnoci naraeni na ryzyko wypadkw, to:</p> <p> dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dziaalno zwizana z rekultywacj;</p> <p> grnictwo i wydobywanie;</p> <p> opieka zdrowotna i pomoc spoeczna;</p> <p> przetwrstwo przemysowe;</p> <p> rolnictwo, lenictwo, owiectwo i rybactwo.</p> <p>W tych sektorach wypadkom ulego wicej ni 10 osb na 1000 pracownikw.</p> <p>1 Gwny Urzd Statystyczny, Wypadki przy pracy w 2014 r., Warszawa 2015 [z:] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2014-r-,3,18.html</p> <p>http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2014-r-%2C3%2C18.html</p> <p>4</p> <p>Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015</p> <p>Gwna i podstawowa przyczyna wypadkw to niewaciwe zachowanie pracownika jest to czynnik, ktry </p> <p>decyduje o niemal 60 proc. nieszczliwych zdarze. Na kolejnych miejscach, ale daleko w tyle, znajduj </p> <p>si: niewaciwy stan czynnika materialnego (okoo 9 proc.) oraz brak czynnika materialnego lub niewaciwe </p> <p>posugiwanie si nim (7,5 proc.). W trakcie wypadkw najczciej dochodzi do urazw koczyn grnych </p> <p>(44 proc.), dolnych (34,1 proc.) oraz gowy (okoo 9 proc.).</p> <p>Od 2000 roku oglna liczba wypadkw pozostaje na podobnym poziomie najmniej nieszczliwych </p> <p>zdarze odnotowano w roku 2002, a najwicej w 2008. Co jednak warto podkreli, systematycznie maleje </p> <p>liczba wypadkw cikich (z 1351 w roku 2000 do 520 w roku 2014) oraz miertelnych (odpowiednio </p> <p>z 594 do 262).</p> <p>Patrzc na gwn przyczyn wypadkw (tj. niewaciwe zachowanie pracownikw), wida, e wielu </p> <p>nieszczliwych zdarze daoby si unikn. W tym miejscu narzuca si wic kilka pyta. Czy pracownikom </p> <p>brakuje dobrych nawykw zwizanych z BHP? Czy ich wiedza na temat bezpieczestwa i higieny pracy </p> <p>jest wystarczajca? Dane pokazuj, e prowadzenie skutecznych dziaa promocyjnych i edukacyjnych </p> <p>pozwoli wyeliminowa cz niewaciwych zachowa pracownikw, a przez to znaczco zmniejszy liczb </p> <p>wypadkw w miejscach pracy.</p> <p>BeZpiecZeStWO i HiGieNA prAcY W OcZAcH prAcODAWcW</p> <p>Badania wiadomoci pracownikw i pracodawcw s punktem wyjcia do lepszego zrozumienia </p> <p>dominujcych w tych grupach postaw i zachowa zwizanych z BHP. Jest to pierwszy krok do planowania </p> <p>skutecznych dziaa edukacyjnych i promocyjnych.</p> <p>Planujc badanie pracodawcw realizowane na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, zadbano o to, </p> <p>by gromadzona wiedza uzupeniaa t zdobyt do tej pory. Std gwnym punktem odniesienia bya druga </p> <p>edycja europejskiego badania przedsibiorstw na temat nowych i pojawiajcych si zagroe (ESENER-2)2. </p> <p>Badanie to zrealizowano w 2014 roku w 36 krajach wrd prywatnych i publicznych zakadw pracy </p> <p>zatrudniajcych co najmniej 5 pracownikw. Tylko w Polsce w badaniu udzia wzio ponad 2000 zakadw </p> <p>pracy, a cznie we wszystkich krajach niemal 50 000. Podobnie jak w badaniu Koalicji respondentami byy </p> <p>osoby najlepiej zorientowane w kwestiach bezpieczestwa i higieny pracy.</p> <p>2 Informacja o badaniu ESENER-2 oraz pulpit nawigacyjny do przegldania danych znajduje si na stronie internetowej: https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/esener/2014</p> <p>https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/esener/2014</p> <p>5</p> <p>Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015</p> <p>Badanie obejmowao w szczeglnoci nastpujce tematy:</p> <p> organizacja zarzdzania BHP;</p> <p> oglne zagroenia BHP i sposoby zarzdzania nimi;</p> <p> zagroenia psychospoeczne takie jak stres, mobbing i szykanowanie;</p> <p> czynniki motywujce do dziaa w zakresie zarzdzania BHP i przeszkody w takich dziaaniach;</p> <p> zaangaowanie pracownikw w BHP.</p> <p>W dalszych czciach raportu w niektrych miejscach dane ESENER-2 posu do pogbienia </p> <p>wnioskw uzyskanych w badaniu Koalicji Bezpieczni w Pracy. Zachcajc do szczegowego przejrzenia </p> <p>wszystkich wynikw badania ESENER-2, spord wielu wnioskw z badania, warto wspomnie o choby </p> <p>niektrych:</p> <p> Polska obok Sowenii i Czech to kraje, w ktrych najczciej korzysta si z usug specjalistw </p> <p>ds. bezpieczestwa i higieny pracy o ile w Unii Europejskiej robi to blisko 65 proc. zakadw pracy, </p> <p>to w tych krajach analogiczny odsetek wynosi okoo 90 proc.;</p> <p> w Polsce czciej ni w krajach Unii Europejskiej zakady pracy posiadaj budet roczny przeznaczony </p> <p>na rodki i wyposaenie BHP (54 proc. w porwnaniu do 43 proc.);</p> <p> w Polsce rzadziej ni w Unii Europejskiej ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy przeprowadzana </p> <p>jest przez pracownikw w ramach wewntrznych audytw (33 proc. w porwnaniu do 47 proc.);</p> <p> w Unii Europejskiej czciej ni w Polsce kwestie BHP s regularnie omawiane na zebraniach </p> <p>pracownikw lub zebraniach zespow (w 65 proc. zakadw w porwnaniu do 56 proc.). W Polsce </p> <p>czciej te sprawy BHP dyskutowane s midzy przedstawicielami pracownikw i zarzdu.</p> <p>Oglnie polskie zakady pracy w porwnaniu do europejskich w wielu kwestiach wyrniaj si pozytywnie. Sprawy, w ktrych rodzime firmy i instytucje wypadaj gorzej, zwizane s z udziaem pracownikw w decydowaniu o sprawach BHp.</p> <p>6</p> <p>Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015</p> <p>WYBrANe ZAGADNieNiA BADAWcZe</p> <p> postrzeganie rangi tematu bezpieczestwa i higieny pracy w Polsce;</p> <p> znaczenie BHP dla pracownikw i pracodawcw;</p> <p> wpyw zwizkw zawodowych, organizacji pracodawcw oraz instytucji publicznych </p> <p>na popraw BHP w Polsce;</p> <p> formy organizacji suby BHP w zakadach pracy i ich ocena;</p> <p> inwestycje w BHP korzy ekonomiczna czy nieuzasadniony wydatek;</p> <p> koszty wypadkw i nieobecnoci pracownika zwizanych z naruszeniem procedur BHP;</p> <p> struktura branowa, czyli najbardziej niebezpieczne sektory;</p> <p> obecne wymogi prawne w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy atwe czy trudne do spenienia;</p> <p> BHP a sprawne funkcjonowanie zakadw pracy w Polsce;</p> <p> znaczenie i jako szkole z zakresu BHP;</p> <p> dziaania promujce BHP wrd pracownikw.</p> <p>7</p> <p>Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015</p> <p>MetODOLOGiA BADANiA</p> <p> badanie Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015 zostao zrealizowane przez TNS Polska technik CATI </p> <p>(Computer Assisted Telephone Interview wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo);</p> <p> jako pracy ankieterw TNS Polska z roku na rok potwierdzana jest Certyfikatem PKJPA. TNS Polska </p> <p>posiada certyfikaty PKJPA na 2015 rok w rnych kategoriach, take w kategorii bada realizowanych </p> <p>technik ankieterskich wywiadw telefonicznych wspomaganych komputerowo CATI;</p> <p> termin realizacji badania: 29 wrzenia 12 padziernika 2015 roku;</p> <p> prba: oglnopolska, reprezentatywna prba 500 zakadw pracy.</p> <p>W badaniu wzili udzia przedstawiciele rnych bran, osoby najlepiej poinformowane w temacie BHP </p> <p>w zakadach pracy. Naley podkreli, e badanie nie jest reprezentatywne dla poszczeglnych sektorw </p> <p>gospodarki. Liczba wywiadw w branach takich jak HORECA (usugi hotelarsko-gastronomiczne), </p> <p>transport, budownictwo, rolnictwo utrudnia wyciganie i uoglnienie wnioskw na ich temat.</p> <p>wykres 1. struktura prby</p> <p>170</p> <p>30 </p> <p>25 </p> <p>90</p> <p>35 </p> <p>60 </p> <p>20 </p> <p>70 </p> <p>HORECA (usugihotelarsko-gastronomiczne)</p> <p>Sektor pastwowy</p> <p>Usugi</p> <p>Transport</p> <p>Handel</p> <p>Budownictwo</p> <p>Przemys</p> <p>Rolnictwo</p> <p>5 9pracujcych</p> <p>10 49pracujcych</p> <p>50 249pracujcych</p> <p>250 i wicejpracujcych</p> <p>226</p> <p>159</p> <p>6253</p> <p>Wielko firmy Brana</p> <p>Dla uatwienia interpretacji w raporcie prezentujemy udziay procentowe zaokrglone do liczb cakowitych. Moe to oznacza, e w niektrych pytaniach jednokrotnego wyboru wartoci procentowe nie sumuj si do 100.</p> <p>8</p> <p>Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015</p> <p>rANGA teMAtu BeZpiecZeStWA i HiGieNY prAcY W pOLScePoowa (52 proc.) przedstawicieli pracodawcw, osb najlepiej poinformowanych w temacie BHP </p> <p>w zakadach pracy uwaa, e tematowi BHP powica si w naszym kraju odpowiedni poziom uwagi. </p> <p>Niemniej jednak ponad jedna trzecia zapytanych (35 proc.) ma odmienne zdanie na ten temat i mwi, </p> <p>e uwagi tej jest za mao.</p> <p>ZNAcZeNie BHp DLA prAcOWNikW i prAcODAWcWZdecydowana wikszo badanych (69 proc.) uwaa, e dbanie o BHP ma najwiksze znaczenie przede </p> <p>wszystkim dla pracownikw, w drugiej kolejnoci dla pracodawcw (17 proc.), a na samym kocu dla </p> <p>przedstawicieli instytucji publicznych (10 proc.).</p> <p>WpYW ZWiZkW ZAWODOWYcH, OrGANiZAcji prAcODAWcW OrAZ iNStYtucji puBLicZNYcH NA pOprAW BHp W pOLSceOsoby zajmujce si BHP w zakadach pracy uwaaj, e na popraw BHP w Polsce maj w duym stopniu </p> <p>wpyw instytucje publiczne (47 proc.). Rzadziej dostrzegany jest pozytywny wpyw organizacji pracodawcw </p> <p>(13 proc.) oraz zwizkw zawodowych (11 proc.).</p> <p>GWNe WNiOSki</p> <p>9</p> <p>Raport z badania opinii:Bezpieczestwo pracy w Polsce 2015</p> <p>FOrMY OrGANiZAcji SuBY BHp W ZAkADAcH prAcY i icH OceNAZdania na temat najlepszego sposobu organizacji suby BHP w zakadach pracy s podzielone. </p> <p>Pozytywnych ocen jest jednak wicej dla modelu, gdzie za bezpieczestwo i higien pracy odpowiada </p> <p>profesjonalna firma zewntrzna ni dla modelu etatowego (54 proc. wobec 41 proc.). Warto jednak </p> <p>zauway, e w maych zakadach pracy (zatrudniaj...</p>