Biblijski kviz

  • Published on
    15-Jun-2015

  • View
    1.189

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mali biblijski kviz

Transcript

<p>BIBLIJSKI KVIZUkoliko eli provjeriti svoje poznavanje Svetoga pisma odgovori na slijedeih 60 pitanja. Toan odgovor napii na papir te na kraju provjeri rjeenja. Vrijeme za svako pitanje je ogranieno na 20 sekundi!</p> <p>1</p> <p>Jakovljev najmlai sin, sin njegove ljubljene ene Rahele. A. Barnaba B. Benjamin C. Josip D. Naftali</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>2</p> <p>Navijestio da e se Spasitelj roditi u Betlehemu judejskom. A. Hagija B. Zaharija C. Mihael D. Mihej</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>3</p> <p>Primio je krtenje, nakon to mu je Filip protumaio da Izaija govori o Isusu. A. Kanaanac B. Samarijanac C. Etiopljanin D. Rimljanin</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>4</p> <p>Jedini je pomogao ranjenom ovjeku, kojega je sreo na putu prema Jerihonu. A. Levit B. Farizej C. Kanaanac D. Samarijanac</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>5</p> <p>Kako se zvao prvi Izraelski kralj? A. David B. aul C. Salomon D. Samuel</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>6</p> <p>Koji je car vladao za vrijeme Isusova roenja? A. Tiberije B. Cezar C. Neron D. August</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>7</p> <p>S njom je Isus razgovarao na Jakovljevu zdencu A. Sunamka B. Sirijka C. Samarijanka D. Saducejka</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>8</p> <p>Poinio je bratoubojstvo zbog ljubomore. A. Abel B. Kain C. et D. David</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>9</p> <p>Bog mu se objavio u goruem grmu. A. Ilija B. Elizej C. Mojsije D. Aron</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>10</p> <p>Zajedno sa Zaharijom zahtijevao je da Izraelci nakon povratka obnove hram. A. Obadija B. Nahum C. Hagaj D. Mihej</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>11</p> <p>Pavlov suradnik, koji je kranima u Jeruzalemu donio sakupljene milodare. A. Bareba B. Barnaba C. Bartimej D. Baruh</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>12</p> <p>Htio je slijediti Isusa, ali se na njegov zahtjev da sve ostavi, razoarao. A. mlai sin B. bogati mladi C. ozdravljeni slijepac D. obraeni carinik</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>13</p> <p>Kako su se idovski kraljevi uvodili u slubu? A. Stavljanjem krune B. Stavljanjem plata C. Izlijevanjem ulja na glavu D. Davanjem ezla</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>14</p> <p>Njezin sin se, dok je jo bio u utrobi, radovao Isusovu dolasku A. Ana B. Elizabeta C. Tamara D. Mirjam</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>15</p> <p>Sin Adamov, koji je roen nakon ubojstva Abela. A. Henok B. et C. Metusalem D. Laban</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>16</p> <p>Uveo je Izraelski narod u zemlju Kanaan. A. Jehoua B. Hoea C. Joua D. Jiael</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>17</p> <p>Navijestio je sveani ulazak Isusa kao kralja u Jeruzalem. A. Sefanija B. Ezekiel C. Ezekija D. Zaharija</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>18</p> <p>Ueni idov iz Aleksandrije, koji je u Efezu propovijedao da je Isus Mesija. A. Apolon B. Aleksandar C. Antioh D. Azarja</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>19</p> <p>Koji je apostol poznat kao "apostol naroda"? A. Sv. Toma B. Sv Petar C. Sv.Pavao D. Sv. Ivan</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>20</p> <p>Tko je pomazao prvoga izraelskog kralja? A. Mojsije B. David C. Jeremija D. Samuel</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>21</p> <p>Prijevarom je podmetnula ljubimca Jakova Izaku za blagoslov prvoroenca A. Rahela B. Rebeka C. Ruta D. Rama</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>22</p> <p>ena Ashaverova, koja je spasila svoj idovski narod od perzijskih neprijatelja. A. Estera B. Noemi C. Judita D. Tamara</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>23</p> <p>Bio je neporoan ovjek. S njim je Jahve sklopio prvi savez. A. Abraham B. Mojsije C. Noa D. Adam</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>24</p> <p>Mojsijev pomaga u izbavljenju Izraela iz Egipta. A. Amos B. Amasja C. Joua D. Aron</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>25</p> <p>Naslijedio je proroka Iliju, koji mu je dao svoj proroki plat. A. Tobija B. Andrija C. Elizej D. Ezekiel</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>26</p> <p>Bogati je kranin, kojemu je Pavao napisao poslanicu A. Onezim B. Filip C. Filemon D. Fest</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>27</p> <p>Isusov prijatelj, kojeg je uskrisio od mrtvih. A. Ivan B. Lazar C. Kornelije D. imun</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>28</p> <p>Apostol Pavao je poduzeo A. 5. misijskih putovanja B. 4. misijska putovanja C. 3. misijska putovanja D. 1. misijsko putovanjeVrijeme isteklo!</p> <p>29</p> <p>Smijala se kada joj je Bog obeao da e imati sina A. Saloma B. Suzana C. Sara D. Marija</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>30</p> <p>Ljubomorna Sara ju je potjerala sa sinom Jimaelom od kue A. Hagara B. Halaka C. Hanuka D. Hagada</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>31</p> <p>Mlai je sin Izakov, kojemu je otac dao blagoslov provoroenca. A. Jakov B. Jimael C. Juda D. Jotam</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>32</p> <p>Sudac u Izraelu, ija je snaga bila u kosi. A. Salomon B. Samuel C. Samson D. Sisera</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>33</p> <p>Njegova je zadnja knjiga u Starom zavjetu. A. Otkrivenje B. Matej C. Postanak D. Malahija</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>34</p> <p>Tako se zvao prije nego to se obratio i postao kraninom. A. imun B. Savao C. Sila D. Aleksandar</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>35</p> <p>Izmeu Jiajevih sinova Samuel je za novog izraelskog kralja odabrao... A. Eliaba B. Benjamina C. aula D. Davida</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>36</p> <p>Koji je kralj htio pogubiti novoroenog Isusa? A. Pilat B. Herod C. August D. Kvirinije</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>37</p> <p>Prva ena koja je, prema Djelima, postala kranka na europskom tlu A. Lara B. Laura C. Priscila D. Lidija</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>38</p> <p>Sestra Mojsijeva, koja je predvodila pobjedniu pjesmu Jahvi u ast A. Marija B. Mirjam C. Mina D. Morija</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>39</p> <p>Zajedno su s Noom preivjeli potop. A. em, Hem, Tam B. Jafet, Ham, tafet C. em, Ham, Jafet D. Ham, et, Jafa</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>40</p> <p>Prorekao Davidu da e njegova loza ostati zauvijek. A. Matan B. Laban C. Natan D. aul</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>41</p> <p>Bio je uenik Petrov i Pavlov, napisao je jedan biblijski spis. A. Tit B. Marko C. Matej D. Luka</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>42</p> <p>Nije vjerovao da je Isus uskrsnuo dok ga nije vidio. A. Toma B. Natanael C. Ivan D. Petar</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>43</p> <p>David je prakom pogodio... A. Samarijanca B. Egipanina C. Filistejca D. AmoncaVrijeme isteklo!</p> <p>44</p> <p>Ljubljena ena Jakovljeva, rodila mu je Josipa A. Rahela B. Rebeka C. Ruta D. Rafaela</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>45</p> <p>Optuila pravednog Josipa da ju je napastovao A. ena Ramzesova B. ena Judina C. ena Potifarova D. ena Jisakarova</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>46</p> <p>Vjerujui Jahvi uputio se u nepozantu zemlju. A. Aron B. Abalom C. Abimelek D. Abraham</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>47</p> <p>Prorok koji je bio ljubomoran to su se graani Ninive obratili. A. Jeremija B. Joel C. Jona D. Jiaj</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>48</p> <p>Djeak, kojega je Gospodin u snu zvao, postao nazirej, a kasnije i prorok. A. Samson B. Sadok C. Samuel D. Salomon</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>49</p> <p>Obratio se na kranstvo, lijenik je, rodom iz Antiohije u Siriji. A. Barnaba B. Timotej C. Luka D. Marko</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>50</p> <p>Carinik koji je postao Isusov apostol. A. Bartimej B. Matej C. Filip D. Timotej</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>51</p> <p>Kako se zvala Marijina majka? A. Elizabeta B. Ana C. Mirjam D. MartaVrijeme isteklo!</p> <p>52</p> <p>Koje teke grijehe je poinio David kao kralj? A. Oholost i zavist B. Preljub i ubojstvo C. La i mrnju D. Krau i pohlepu</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>53</p> <p>Iz kojega su grada Josip i Marija doli u Betlehem? A. iz Jeruzalema B. iz Jerihona C. iz Nazareta D. iz Kane Galilejske</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>54</p> <p>ena koja je u Jerihonu sakrila izraelske uhode koji su doli izvidjeti grad A. Marija B. Estera C. Rahaba D. Moaba</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>55</p> <p>Zbog runoga sna, nagovarala je mua da oslobodi Isusa od optubi A. ena Kajfina; B. ena Anina C. ena Herodova; D. ena Pilatova</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>56</p> <p>Izakov polubrat, s majkom je bio protjeran u pustinju. A. Jotam B. Jimael C. Jakov D. Jeroboam</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>57</p> <p>Navijetao je pravoga Boga Jahvu protiv poganskoga boga Baala. A. Elija B. Elizej C. Ilija D. Ezekiel</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>58</p> <p>U knjizi Otkrivenja na kraju vremena pobjeuje zmaja. A. Rafael B. Mihael C. Gabrijel D. Daniel</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>59</p> <p>Isus ga je postavio za stijenu Crkve. A. Andrija B. Filip C. imun D. Jakov</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>60</p> <p>Mariji je navijestio roenje Emanuela. A. Mihael B. Rafael C. Gabriel D. Lucifer</p> <p>Vrijeme isteklo!</p> <p>Rjeenja u nastavku!</p> <p>1 B</p> <p>2 D</p> <p>3 C</p> <p>4 D</p> <p>5 B</p> <p>6 D</p> <p>7 C</p> <p>8 B</p> <p>9 C</p> <p>10 C</p> <p>11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C B B C D A C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A C D C C B B C A</p> <p>31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D B D B D B C C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A C A C D C C C B 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 B B C C D B C B C C</p>