BIBLIOGRAFIA LITÚRGICA I PATRÍSTICA DE DOM ?· 13 BIBLIOGRAFIA LITÚRGICA I PATRÍSTICA DE DOM ALEXANDRE…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 13

  BIBLIOGRAFIA LITRGICA I PATRSTICA DEDOM ALEXANDRE OLIVAR I DAYD

  per MIQUEL S. GROS I PUJOL

  El pasat 7 dagost de 2010, a labadia de Montserrat, Dom AlexandreOlivar i Dayd celebr solemnement el setanta-cinqu aniversari de laseva professi monstica. La Societat Catalana dEstudis Litrgics, fun-dada lany 1969, sun a aquesta celebraci. De fet, ell ns el veritablefundador, malgrat que sempre noms es presenta com un dels seusmembres cofundadors. Ell la ide, li fix els objectiius, en redact elsprimers estatuts i lha presidida en els anys 1978-2003. Tamb s projecteseu la publicaci de la Miscel.lnia Litrgica Catalana i de la BibliotecaLitrgica Catalana, que sn els rgans de publicaci de les recerques delsseus membres. Per tot aix, en la sessi vuitanta-dosena de la Societat,celebrada el dia 21 doctubre de 2010, sacord de dedicar-li aquest volumi de publicar-hi la seva bibliografia ms important. De la seva extensapublicaci de llibres i darticles cientfics, noms hem seleccionat els ttolsreferents a temes litrgics i patrstics, que sn les dues rees msimportants de les seves recerques. Sha tingut present la interdependnciaque la litrgia i la patrstica tenen, analitzada expressament en lestudin. 81 daquesta bibliografia.

  En lextensa llista , figuren ledici dels sacramentals de Vic i de Ripoll,publicats en els anys 1953 i 1964, respectivament, n. 15 i 35 de labibliografia, volums que cal considerar com linici i lestmul delsnombrosos estudis que desprs shan fet sobre la nostra litrgia fins ara.Entre els estudis patrstics, cal remarcar els copiosos articles dedicats alestudi i a preparar ledici crtica dels sermons de sant Pere Crisleg,bisbe de Ravenna en els anys 425-450, que lhan convertit, entre elspatrlegs, en el ms profund coneixedor de la predicaci daquest insig-

 • 14

  ne pare de lEsglsia. Ledici de la seva obra homiltica en el CorpusChristianorum Latinorum, en els anys 1975-1982, n. 59 de a bibliografia,marca un moment molt important de les seves recerques. Aquests estudisi molts daltres dedicats a la predicaci cristiana antiga el portaran mstard a publicar limportantssim volum La predicacin cristiana antigua,lany 1991, nmero n. 92 de la biliografia, que s el primer estudi globalque fins ara sha fet sobre aquest tema. En la bibliografia tamb es fa unarecensi dels catlegs de manuscrits i dincunables que ha publicat.Finalment tamb hi esmentem les seves nombroses recensions dels llibresi estudis sobre lantiga litrgia catalana publicades a la prestigiosa revistaArchiv fr Liturgiewissenschaft de labadia de Maria Laach, que donen unavisi preciosa de tots els avenos que shan fet en aquest camp de recerca.

  Lobra cientfica del pare Alexandre Olivar i Dayd en aquests setanta-cinc anys de vida monstica s molt important i restar sempre com unpunt lgid en la histria de la cultura catalana.

  BIBLIOGRAFIA LITRGICA I PATRSTICA 1. El sacramentario de Vich del seiglo XI. A: Congreso eucarstico

  diocesano de Barcelona: Crnica. Barcelona, 1945, p.361-364. 2. Serie de benedictiones lectionum en cod. Montserratensis 72.

  Ephemerides Liturgicae, 62 (1948), p. 230-234. 3. El fragmento de sacramentario ms. 819 de Montserrat. Hispania

  Sacra, 1 (1948), p. 415-432. 4. Les benedictiones lectionum officii daprs les documents de

  Montserrat aux environs de 1500. Ephemerides Liturgicae, vol. 2(1949), p. 42-56.

  5. Un manuscrito desconocido de san Ireneo: Adversus haeresesScriptorium, vol. 3 (1949), p.11-25.

  6. Die liturgische Bewegung in Spanien nach dem Ausgang desBgerkrieges (1939-1949). Liturgie und Mnchtum, vol. 4 (1949),p. 78-85.

  7. Deux sermons restitus saint Pierre Chrysologue. RevueBndictine, vol. 59 (1949), p. 114-136.

  8. San Pedro Crislogo y la solemnidad In medio Pentecostes.Ephemerides Liturgicae, vol. 63 (1949), p. 389-399.

  9. Un fragmento de sacramentario indito del Museo Episcopla deVich. Hispania Sacra, vol. 2 (1949), p. 419-424.

  10. Codices per ordinem ex integro legant (San Benito, Regulamonasteriorum, cap. 48. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,vol. 57 (1949), p. 513-522.

  MIQUEL S. GROS I PUJOL

 • 15

  11. Los manuscritos patrsticos y litrgicos latinos de la Universidadde Salamanca. Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 22 (1949), p. 75-92.

  12. Las prescripciones litrgicas del Concilio de Coyanza. ArchivosLeoneses, vol. 9 (1951), p. 79-113.

  13. Das hl. Petrus Chrysologus als Verfasser der pseudo-augustinischen Predigten Mai 30, 31 und 99 (2-3). Colligere Frag-menta. Festschrift Ali ban Dold. Beuron, 1952, p. 113-123.

  14. Der 186. Sermo des pseudo-augustinischen Anhangs. SacrisErudiri, vol. 5 (1953), p. 133-140.

  15. El Sacramentario de Vich. Barcelona: Consejo Superior de Investiga-ciones Cientficas, 1953. (Monumenta Hispaniae Sacra, Serie Litrgica,4).

  16. Sobre un sermn de Epifana y un fragmento de sermn de Navi-dad atribuidos errneamente a san Pedro Crislogo. EphemeridesLiturgicae, vol. 67 (1953), p. 129-137.

  17. La poscomunn Spiritum nabis. A: XXXV Congreso Eucarstico In-ternacional (Barcelona, 1952): Sesiones de estudio. Vol. I. Barcelona,1954, p. 732-739.

  18. Els principals exegtics de sant Pere Crisleg. Miscellanea BiblicaB. Ubach. Montserrat, 1953, p. 413-437. (Scripta et Documenta, 1).

  19. Clavis sancti Petri Chrysologi. Sacris Erudiri, vol. 6 (1954), p.327-342.

  20. Catleg dels incunables de la Biblioteca de Montserrat. Montserrat, 1955.(Scripta et Documenta, 5).

  21. Notas sobre manuscritos. Hispania Sacra, vol. 8 (1955), p. 429-446.

  22. La obra litrgica del papa Po XII. Norma Vitae, vol. 3 (1956),p. 43-45.

  23. Varia patrstica. Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 29 (1956),p. 3-23.

  24. San Pedro Crislogo, autor del texto de la Bendicin de las Fuen-tes Bautismales?. Ephemerides Liturgicae, vol. 71 (1957), p. 280-292.

  25. Guillem de Miers, abat de Sant Pau de Roma, i la seva obra litr-gico-monstica. Liturgica, vol. 2, Montserrat, 1958, p. 299-345. Ambla collaboraci dEfrem Compte. (Scripta et documenta, 10).

  26. El leccionario Sambola reaparecido. Hispania Sacra, vol. 11 (1958),p. 175-183.

  27. Sobre una citacin de un missal llamado de San Isidoro enGuitmundo de Aversa. Hispania Sacra, vol. 11 (1958), p. 185-186.

  DOM ALEXANDRE OLIVAR I DAYD

 • 16

  28. La Eucarista en la predicacin de san Pedro Crislo. La CienciaTomista, vol. 86 (1959), p. 605-628. Amb la col.laboraci dAureliMaria Argem.

  29. Vom Ursprung der rmischen Taufwasserweihe. Archiv frLiturgiewissenschaft, vol. 6, nm. 1 (1959), p. 62-78.

  30. Sobre el capitulare lectionum del cdice Vatic. Regin. lat. 9Ephemerides Liturgicae, vol. 74 (1960), p.393-408.

  31. La solemne bendicin del agua bautismal. Norma Vitae, vol. 32(1961), p. 16-17.

  32. San Pedro Crislogo autor de la Expositio Symboli de Cividale.Sacris Erudiri, vol. 12 (1961), p. 294-312.

  33. Los sermones de san Pedro Crislogo: Estudio crtico. Montserrat, 1962.(Scripta et Documenta, 13).

  34. Las bendiciones de las lecciones nocturnales segn breviariomanuscrito de Gerona. Hispania Sacra, vol. 14 (1961), p. 453-463.

  35. Sacramentarium Rivipullense. Barcelona; Madrid: Consejo Superiorde Investigaciones Cientficas. Instituto P. Enrique Flrez, 1964.(Monumenta Hispaniae Sacra, Serie Litrgica, 7).

  36. Fragments dun curis sacramentari-martirologi. GesammelteAufstze zur Kulturgeschichte Spaniens, vol. 21 (1963), p. 12-53.Spanische Forschungen der Grresgesellschaft.

  37. El sacramentario aragons ms. 815 de la Biblioteca de Montserrat.Hispania Sacra, vol. 17 (1964), p. 61-97.

  38. La duracin de la predicacin antigua. Liturgica, vol. 3 (1966),p. 143-184.

  39. Los textos raros o hasta ahora inditos del sacramentario ms. 815de Montserrat. Hispania Sacra, vol. 18 (1965), p. 211-216.

  40. Sobre un misal manuscrito procedente de Santes Creus. AnalectaSacra Tarraconensia, vol. 38 (1965), p. 211-216.

  41. Les supervivncies litrgiques autctones a Catalunya en elsmanuscrits dels segles XI-XII. A: Segon Congrs Litrgic de Montserrat.Vol. 2. Montserrat, 1967, p. 21-89.

  42. Observacions metodolgiques per a una histria de la litrgiamonstica a Catalunya. A: Primer Col.loqui dhistria del monaquismecatal. Vol. I. Santes Creus, 1967, p. 229-232.

  43. El ara paleocristiana de San Pedro de Tarrasa. A: Miscellenealiturgica in onore di Sua Eminenza il Cardinale Giacomo Lercaro. Vol. 2.1967, p. 1045-1051.

  44. Pietro Crisologo, arcivescovo di Ravenna, dottore della Chiesa,santo. A: Bibliotheca Sanctorum. Vol. 10. Roma, 1968, op. 685-691.

  MIQUEL S. GROS I PUJOL

 • 17

  45. La consagracin del obispo Marcelino de Voghenza. Rivista diStoria della Chiesa in Italia, vol. 22 (1968), p. 87-93.

  46. Ein Ablassbrief von 1500 zugunsten des Domes zu Huesca.Beitrge zur Inkunabelkunde Dritte Folge, vol. 3 (1968), p.168-169.

  47. Els manuscrits litrgics de la Biblioteca de Montserrat. Montserrat, 1969.(Scripta et Documenta, 18).

  48. Liber infernalis o Visio Pauli. Sacris Erudiri, vol. 18 (1967-1968),p. 550-554.

  49. Abermals der Rotulus von Ravenna. Archiv fr Liturgiewissenschaft,vol. 11 (1969), p. 40-58.

  50. Panorama actual de la investigaci histrica de la litrgia aCatalunya. Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 41 (1968), p. 245-278.

  51. Notcia sobre la fundaci de la Societat Catalana dEstudisLitrgics. Revue dHistoire Ecclsiastique, vol. 65 (1970), p.662.

  52. Els manuscrits litrgics de procedncia catalana conservats forade Catalunya. Miscel.lnia histrica catalana. Homenatge al Pare JaumeFinestres, historiador de Poblet. Poblet, 1970, p. 15-56. (ScriptoriumPopuleti, 3).

  53. Preparacin e improvisacin en la predicacin patrstica. A:GRANFIELD, Patrick; Jungmann , Josep [ed.] Kyriakon. FestchriftJoahennes Quasten. Vol. 2. Mnster: Verlag Achendorff, 1973,p. 736-767