Bibliografia prac prof. dr. hab. Lecha Leciejewicza

 • Published on
  11-Jan-2017

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. LECHA LECIEJEWICZA 4 5

  BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. LECHA LECIEJEWICZA

  1953

  1. [za lata 1951-1952] Jama dziegciarska z Modzikowa w pow. redzkim, Przegld Archeo-logiczny", t. 7, s. 420-425.

  2. Teterow, Slavia Antiqua", t. 4, s. 387-392.

  1954

  3. Koobrzeg staropolski grd piastowski, Gos Koszaliski", R. 3, (Dod. Tyg.), nr 41, s. 3. 4. (rec.) K. P i e r a d z k a , Walki Sowian na Batyku w X-XII wieku, Warszawa 1953, [w:]

  Kwartalnik Historyczny", R. 61, nr 4, s. 270-275. 5. Odkrycie wczesnoredniowiecznej huty szklanej w Kruszwicy, Dawna Kultura", t. 1,

  s. 32-33. 6. (z E. D b r o w s k i m ) Sprawozdanie z ratowniczych bada archeologicznych w Ujciu

  nad Noteci, Przegld Zachodni", t. 10, nr 1-2, s. 234-240. 7. (rec.) T. D o b r z e n i e c k i , Drzwi Gnienieskie, Warszawa 1953, [w:] Kwartalnik

  Historii Kultury Materialnej", R. 2, nr 3, s. 519-522.

  1955

  8. (rec.) K. J a d e w s k i , Kultura rybakw gdaskich w w. XII i XIII w wietle bada wykopaliskowych 1948-1951, Rocznik Gdaski", R. 13: 1954, s. 7-28, [w:] Studia i Ma-teriay do Dziejw Wielkopolski i Pomorza", t. 1, z. 2, s. 301-303.

  9. Nowe odkrycia archeologiczne w Starym Koobrzegu, Gos Koszaliski", R. 4, (Dod. Tyg.), nr 42, s. 2.

  10. (z A. D y m a c z e w s k i m ) Osadnictwo wczesnoredniowieczne w poudniowej czci Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, Przegld Zachodni", t. 11, nr 1-2, s. 257-276.

  http://rcin.org.pl

 • BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. LECHA LECIEJEWICZA 4 6

  11. Sprawozdanie z bada archeologicznych w Koobrzegu w 1954 r., Sprawozdania Archeo-logiczne", t. 1, s. 165-178.

  1956

  12. [za lata 1954-1956] Badania nad staroytnociami sowiaskimi w Niemczech, Slavia Antiqua", t. 5, s. 424-429.

  13. Badania na terenie osady i grodu wczesnoredniowiecznego w Ujciu, pow. Chodzie, Sprawozdania Archeologiczne", t. 2, s. 140-149.

  14. [za rok 1954] Cmentarzysko w Birce. Prba interpretacji spoecznej, Archeologia", t. 6, s. 141-159, 306-307, 321-322.

  15. (rec.) Szczecin i Wolin we wczesnym redniowieczu, Wrocaw 1954, [w:] Wiadomoci Ar-cheologiczne", t. 23, z. 3, s. 283-284.

  16. Wczesnopolski Koobrzeg w wietle ostatnich bada archeologicznych, Dawna Kultura", t. 3, s. 40-46.

  17. (rec.) W. K o w a l e n k o , Dalsze badania nad starosowiaskimi portami na Batyku z 1X-XII1 w., Przegld Zachodni", t. 11: 1955, z. 1-2, s. 164-197, [w:] Studia i Materiay do Dziejw Wielkopolski i Pomorza", t. 2, z. 2, s. 493-496.

  18. Wykopaliska w Koobrzegu i ich historyczna wymowa, Gos Koszaliski", R. 5, (Dod. Tyg.), nr 47, s. 2; nr 48, s. 2.

  1957

  19. Badania archeologiczne w Koobrzegu w 1955 r., Sprawozdania Archeologiczne", t. 3, s. 119-130.

  20. Dwudziestopiciolecie twrczoci artystycznej Stanisawa uczaka, Z otchani wiekw", R. 23, z. 6, s. 363-364.

  21. [za rok 1955] (rec.) J. P o u 1 k, Jini Morava zem dvnch Slovanu, Brno 1948-1950, [w:], Archeologia", t. 7, z. 1, s. 134-139.

  22. [za rok 1955] Nowy grb z importami rzymskimi w gu Piekarskim, pow. Turek, Archeo-logia", t. 7, z. 1, s. 102-112.

  23. Pocztki nadbatyckich miast zachodniopomorskich, Sprawozdania Poznaskiego Towa-rzystwa Przyjaci Nauk", nr 3, s. 166-167.

  24. Z bada nad ksztatowaniem si kultury miejskiej w Polsce, [w:] Pierwsza Sesja Archeo-logiczna IHKM PAN, Warszawa 5.V-8.V.1955, Warszawa-Wrocaw, s. 353-356.

  1958

  25. Badania archeologiczne nad wczesnym redniowieczem na Pomorzu Zachodnim w ostatnim dziesicioleciu, Studia i Materiay do Dziejw Wielkopolski i Pomorza", t. 4, z. 1, s. 339-353.

  26. (z J. a k i e m) Birka, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich. Zeszyt dyskusyjny, Wrocaw, s. 13-14.

  27. Grnictwo, cz. 2, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich. Zeszyt dyskusyjny, Wrocaw, s. 39-42.

  28. Hutnictwo, cz. 2, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich. Zeszyt dyskusyjny, Wrocaw, s. 46.

  29. Pomorze, cz. 2, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich. Zeszyt dyskusyjny, Wrocaw, s. 96-97.

  30. Rudnicy, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich. Zeszyt dyskusyjny, Wrocaw, s. 108. 31. Szwecja stosunki ze Sowianami, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich. Zeszyt dys-

  kusyjny, Wrocaw, s. 123-124. 32. Teterow, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich. Zeszyt dyskusyjny, Wrocaw, s. 124.

  http://rcin.org.pl

 • BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. LECHA LECIEJEWICZA 4 7

  33. U rde bogactwa i potgi Pomorza Zachodniego w redniowieczu, [w:] Szkice z dziejw Pomorza, t. I, G. Labuda red., Warszawa, s. 5-35.

  1959

  34. [za rok 1956] (rec.) A. W. A r c i c h o w s k i j , Osnowy archeologii, Moskwa 1954, [w:] Archeologia", t. 8, z. 2, s. 471-472.

  35. [za lata 1957-1959] Badania archeologiczne nad staroytnociami sowiaskimi w Niem-czech, Slavia Antiqua", t. 6, s. 446-450.

  36. Badania archeologiczne w Koobrzegu w r. 1956, Sprawozdania Archeologiczne", t. 5, s. 133-143.

  37. Kilka uwag o najstarszych orodkach pastwa zachodniopomorskiego, Studia i Materiay do Dziejw Wielkopolski i Pomorza", t. 5, z. 1, s. 5-22.

  38. O pooeniu sowiaskiego grodu w Kamieniu, Studia i Materiay do Dziejw Wielkopol-ski i Pomorza", t. 5, z. 1, s. 335-341.

  39. Osada i grd wczesnoredniowieczny w Ujciu w powiecie chodzieskim, Sprawozdania Poznaskiego Towarzystwa Przyjaci Nauk", nr 1, s. 56-57.

  40. Seminarium archeologii sowiaskiej w Moskwie, (22-26 XII 1958), Nauka Polska", R. 9, nr 3, s. 245.

  41. Tysiclecie (Historycy i archeologowie polscy wobec Tysiclecia Pastwa Polskiego), Mwi wieki", R. 2, nr 1, s. 1-5.

  42. [za lata 1957-1959] Z bada nad ksztatowaniem si orodkw grodowych na pograniczu pomorsko-wielkopolskim we wczesnym redniowieczu, Slavia Antiqua", t. 6, s. 134-171.

  43. Z bada nad plemionami zachodniopomorskimi we wczesnym redniowieczu, Sprawo-zdania z Prac Wydziau Nauk Spoecznych PAN", t. II, 3-4, s. 122-123.

  1960

  44. (z W. o s i s k i m) Badania archeologiczne w Koobrzegu w 1958 r., Sprawozdania Archeologiczne", t. 11, s. 43-57.

  45. Die Anfnge und die lteste Entwicklung der westpommerschen Ostseestdte, Archaeolo-gia Polona", t. 3, s. 120-128.

  46. Koobrzeg, Nowa Szkoa", z. 9, s. 48. 47. g Piekarski distr. de Turek, tombe Princire" inhumation N 3, [w:] Inventaria Ar-

  chaeologica, fasc. 3, d, pl. 26. 48. Nowsze badania archeologiczne nad Sowiaszczyzn wczesnoredniowieczn w Niem-

  czech, Slavia Antiqua", t. 7, s. 477-487. 49. Piastowski Koobrzeg, onierz Polski", nr 11, s. 6-7 . 50. Plemiona zachodniopomorskie we wczesnym redniowieczu, Archeologia Polski", t. 5,

  z. 1, s. 91-109. 51. Pocztki Koobrzegu w wietle ostatnich bada, Szczecin", nr 1-2, s. 7-20. 52. Seminarium archeologii sowiaskiej w Krakowie dn. 15 V-17 V 1957 r., Archeologia

  Polski", t. 4, z. 2, s. 391-393. 53. Seminarium archeologii sowiaskiej w Moskwie (22-26 XII 1958), Archeologia Polski",

  t. 5, z. 1, s. 179-180. 54. (z W. o s i s k i m ) Wczesnoredniowieczne cmentarzysko w Modzikowie w pow. re-

  dzkim, Fontes Archaeologici Posnanienses", t. 11, s. 104-165. 55. Wczesnoredniowieczny Koobrzeg, Slavia Antiqua", t. 7, s. 307-392. 56. W sprawie lokalizacji grodu i podgrodzia w Koobrzegu, Z otchani wiekw", R. 26, z. 3, s. 304. 57. Zarys archeologii Pomorza Zachodniego, [w:] Pomorze Zachodnie Nasza Ziemia Ojczy-

  sta, K. lski red., Pozna, s. 60-78.

  http://rcin.org.pl

 • 4 8 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. LECHA LECIEJEWICZA

  1961

  58. (z W. o s i s k i m i E. T a b a c z y s k ) Koobrzeg we wczesnym redniowieczu, Wrocaw, ss. 117.

  59. Ujcie we wczesnym redniowieczu, Polskie Badania Archeologiczne, t. 8, Wrocaw-War-szawa-Krakw, ss. 137, tabl. VIII.

  60. (z J . a k i e m) Birka, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 1, cz. 1, Wrocaw--Warszawa-Krakw, s. 118-119.

  61. (z E. i S. T a b a c z y s k i m i) Prime notizie di nuovi reperti archeologici a Torcello, Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", t. 119, s. 691-694.

  62. Stulecie mierci P.J. Szafarzyka, Slavia Antiqua", t. 8, s. 291-292. 63. Nie ma rnic midzy ab i Bugiem, ycie Warszawy", R. 18, nr 280, s. 5. 64. (z Z. S o l e k) Z bada nad krajobrazem naturalnym wczesnoredniowiecznego Koo-

  brzegu, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 9, nr 3, s. 387-394.

  1962

  65. Pocztki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Wrocaw-Warszawa-Krakw, ss. 380.

  66. Chleb, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 1, cz. 2, Wrocaw-Warszawa-Krakw, s. 243-244.

  67. Danewirke, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 1, cz. 2, Wrocaw-Warszawa-Kra-kw, s. 326.

  68. Drahu, cz. 2, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 1, cz. 2, Wrocaw-Warszawa--Krakw, s. 378.

  69. (z W. H e n s 1 e m) En Pologne medievale: L' archeologie au service de l'histoire I. Villes et campagnes, Annales Economies Socits Civilisations", R. 17, s. 209-222.

  70. Investigations Concerning Early Mediaeval Koobrzeg in Pomerania, Archaeologia Polo-na", t. 5, s. 133-147.

  71. Je pipojeni polskych zpadnch zem historicky podloeno?, Slovansk Pehled", t. 48, s. 227-232.

  72. (z W. H e n s 1 e m) Metoda archeologiczna w zastosowaniu do bada nad wsi i miastem wczesnoredniowiecznym w Polsce, Archeologia Polski", t. 7, z. 2, s. 175-201.

  73. (z E. i S. T a b a c z y s k i m i) Ricerche archeologiche nell'area della cattedrale di Torcello nel 1961, Bollettino dell'Istituto di Storia delia Societa e delio Stato Veneziano", t. 3, s. 28-47.

  74. VI Oglnopolska Archeologiczna Konferencja Sprawozdawcza (Szczecin, 14-15.XII.1962), Nauka Polska", R. 10, nr 3, s. 138-139.

  75. Udzia archeologw polskich w badaniach nad pocztkami Wenecji, Z otchani wiekw", R. 28, z. 3, s. 219-223.

  1963

  76. Najstarsze osady miejskie Sowian Zachodnich nad Batykiem, [w:] Z Polskich Studiw Slawistycznych, seria 2, t. 3, Warszawa, s. 39-51.

  77. (z H. C h o p o c k i T. W i e c z o r o w s k i m ) Okres wczesnofeudalny do r. 1237, [w:] Dzieje Szczecina, t. II, Wiek X-1805, G. Labuda red., Warszawa, s. 11-53.

  78. O pooeniu grodu najbliszego morzu" w Koobrzegu, [w:] Munera Archaeologica Io-sepho Kostrzewski... oblata, Pozna, s. 369-374.

  79. Profesor Gian Piero Bognetti, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 11, nr 3-4, s. 622-623.

  80. Z bada nad pocztkami osad miejskich nad Batykiem we wczesnym redniowieczu, Ar-cheologia Polski", t. 8, z. 2, s. 332-345.

  http://rcin.org.pl

 • BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. LECHA LECIEJEWICZA 4 9

  1964

  81. Grnictwo, cz. 2, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 2, cz. 1, Wrocaw-War-szawa-Krakw, s. 144-146.

  82. (z S. J a s n o s z e m ) Haithabu, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 2, cz. 1, Wroc-aw-Warszawa-Krakw, s. 183.

  83. Hutnictwo, cz. 2, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 2, cz. 1, Wrocaw-War-szawa-Krakw, s. 233.

  84. Pomorze rodkowe a Tysiclecie Pastwa Polskiego,,Zapiski Koszaliskie", t. 3 (19), s. 12-22. 85. [za lata 1963-1964] (z E. i S. T a b a c z y s k i m i ) Ricerche archeologiche a Torcello nel 1962,

  Bollettino dell'Istituto di Storia delia Societa e delio Stato Veneziano", t. 5-6, s. 3-14. 86. Statki z fiordu Roskilde, Z otchani wiekw", R. 30, z. 1, s. 52-55. 87. Sympozjum powicone pocztkom miast nadbatyckich w Visby (11. VIII-17. VIII 1963),

  Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 12, nr 1, s. 175-177. 88. Uwagi o wczesnoredniowiecznym osadnictwie na stan. 6 w Biskupinie w pow. niskim,

  cz. 1, Archeologia Polski", t. 9, z. 1, s. 172-179.

  1965

  89. Die Entstehung der Kstenstdte zwischen Oder und Weichsel im Lichte der letzten Forschungen, [w:] Die Zeit der Stadtgrndung im Ostseeraum, M. Stenberger red., Uppsala, s. 47-53.

  90. (z E. i S. T a b a c z y s k i m i) Gli scavi a Castelseprio nel 1962, Rassegna Galaratese di Storia e d'Arte", t. 24, nr 3, s. 7-28.

  91. Koobrzeg, cz. 2, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 2, cz. 2, Wrocaw-War-szawa-Krakw, s. 445-446.

  92. Koobrzeg w okresie wczesnofeudalnym (do roku 1255), [w:] Dzieje Koobrzegu, H. Lesi-ski red., Pozna-Supsk, s. 5-25.

  93. (z W. H e n s 1 e m, K. D b r o w s k i m i M. R u 1 e w i c z e m) Le village dsert de Saint-Jean-le-Froid: rapport defouilles, [w:] Villages dserts et histoire conomique Xle--XVlIle sicle, Paris, s. 327-339.

  1966

  94. (z A. L e c i e j e w i c z o w ) 500 zagadek archeologicznych. Warszawa, ss. 243. 95. Aus den Untersuchungen ber die Anfnge des Stdtewesens an der Ostsee im frhen Mittelalter,

  [w:] Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, t. III, Roma, s. 186-189.

  96. (z H. B u r c h a r d i A. K e c k o w ) Die Salzgewinnung auf polnischem Boden im Altertum und im frhen Mittelalter, Ergon", t. 5, s. 745-760.

  97. (rec.) Le origini di Venezia. Storia della civilt veneziana, vol. IX, Venezia-Firenze 1964, [w:] Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 14, nr 2 s. 393-396.

  98. (z W. H e n s l e m , E. i S. T a b a c z y s k i m i) Polsko-woskie badania nad pocztkami Wenecji, Archeologia Polski", t. 10, z. 2, s. 600-654.

  99. (rec.) W. U n v e r z a g t , E. S c h u l d t, Teterow, ein slawischer Burgwall in Mecklen-burg, Berlin 1963, [w:] Archeologia Polski", t. 11, z. 1-2, s. 456-460.

  1967

  100. Die wirtschaftliche Gliederung der elbslawischen Stmme im Lichte der Schatzfunde, ,Zeit-schrift fr Archologie", t. I, s. 298-304.

  101. (rec.) E. S c h u 1 d t, Behren-Lbchin, eine sptslawische Burganlage in Mecklenburg, Berlin 1965, [w:] Archeologia Polski", t. 12, z. 2, s. 453-456.

  http://rcin.org.pl

 • 102. (z A. u k i A. W d z k i m) Lev Hradec, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 3, cz. 1, Wrocaw-Warszawa-Krakw, s. 50-52.

  103. (z A. W d z k i m) Libice, cz. 2, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 3, cz. 1, Wrocaw-Warszawa-Krakw, s. 53-54.

  104. (z G. M i k o a j c z y k ) Libuin, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 3, cz. 1, Wrocaw-Warszawa-Krakw, s. 55-56.

  105. (z S. J a s n o s z e m) Lubeka, cz. 2, [w:] Sownik staroytnoci sowiaskich, t. 3, cz. 1, Wrocaw-Warszawa-Krakw, s. 94-95.

  106. Origins of Poland, New Polish Publications", t. 15, nr 6-7, s. 4-5.

  1968

  107. Miasta Sowian pnocnopoabskich, Wrocaw-Warszawa-Krakw, ss. 260, mapa 1. 108. Die Anfnge der westslawischen Stdte im Rahmen der Urbanisationsprozesse Europas im

  frhen Mittelalter, [w:] I Midzynarodowy Kongres Archeologii Sowiaskiej, Warszawa 14-18 IX 1965, t. 4, Wrocaw-Warszawa-Krakw, s. 263-271.

  109. (rec.) J. S t r z e 1 c z y k, Po tamtej stronie Odry. Dzieje i upadek Sowian Poabskich, Warszawa 1968, [w:] Z otchani wiekw", R. 34, z. 3, s. 228-229.

  110. Gos w dyskusji: I Midzynarodowy Kongres Archeologii Sowiaskiej, Warszawa 14-18 IX 1965, t. 4, Wrocaw-Warszawa-Krakw, s. 199-200, 283, 285.

  111. Uwagi o problematyce bada nad osadnictwem Europy rodkowej we wczesnym rednio-wieczu, [w:] Studia z Dziejw Osadnictwa, t. 6, Wrocaw-Warszawa-Krakw, s. 49-61.

  112. Witold Hensel,Nauka Polska", R. 16, nr 6, s. 105-109. 113. (rec.) W. N e u g e b a u e r, W. L a u r , G. H a t z , G. N o b i s , K. K s t e r ,

  F. R. A v e r d i e c k, Alt-Lbeck, Ein Forschungsbericht, Offa", t. 21-22: 1964-1965, s. 127-283, [w:] Pomorania Antiqua", t. 2, s. 422-425.

  1969

  114. Birka port krlestwa Sweww, Z otchani wiekw", R. 35, z. 2, s. 132-136. 115. (rec.) B. S v o b o d a , echy v dob sthovni nrod, Praha 1965, [w:] Archeologia

  Polski", t. 14, z. 2, s. 474-4...

Recommended

View more >