BIBLIOGRAFIA SOBRE ALEXANDRE GALÍ - Portal de ... SOBRE ALEXANDRE GALÍ JOSEP MASABEU SUMAR! I. ESTUDIS…

 • Published on
  21-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • BIBLIOGRAFIASOBRE ALEXANDRE GAL

  JOSEP MASABEU

  SUMAR!I. ESTUDIS

  II. ALTRES TREBALLSIII. RECULL DE PREMSA SOBRE ALEXANDRE GAL

  I BLANQUERNA1. Necrolgiques. En la mort d'Alexandre Gall. 1969.2. 50. aniversari de Blanquema. 1974.3. Homenatge a Gall a Camprodon. 1978.4. Jomades d'Estudi. Universitat de Barcelona. 1980.5. 60. aniversari de Blanquema. 1984.6. Centenari del naixement d'Alexandre Gal. 1986.7. Publicaci de l'obra completa de Gal. 1986.8. Tesi Doctoral sobre Alexandre Gal i Blanquerna.

  1988.9. Publicaci del llibre "Alexandre Gal i la Mtua

  Escolar Blanquerna". 1990.10. Final Jurdic de Blanquema. 1993.11. Placa Blanquerna. 1995.12. Diversos.

  BIBLIOGRAFIA SOBRE ALEXANDRE GAL

  I. ESTUDIS

  - Acte d'homenatge a Alexandre GalParlaments pronunciats en l'acte. Biblioteca de Catalu-

  nya. 23 de gener de 1978.BADIA I MARGARIT, ANTONI M. Alexandre Gal,

  precursor en el camp de la lingstica.MATA I GARRIGA, MARTA. Alexandre Gal, mestre

  de mestres.TRIAD, JOAN. Gal, home del seu temps.GAL I HERRERA, JORDI. Els darrers escrits peda-

  ggics del pare. Editat per l'Associaci Blanquema. Bar-celona, 1978.

  - L'obra pedaggica d'Alexandre GalPonncies de les Jornades d'Estudi organitzades per l'ICE

  de la Universitat de Barcelona. 1980.GOMA, FRANCESC. Introducci a les Jornades.CARBONELL, JORDI. Context pedaggic.BADIA I MARGARIT, ANTONI M. Alexandre Gal i

  la !lengua catalana. Estructura lingstica i llenges encontacte.

  GONZLEZ AGAPITO, JOSEP. Alguns apunts sobre elpensament pedaggic d'Alexandre Gal.

  TRIAD, JOAN. Alexandre Gal i la seva obra d'his-toriador de la cultura.

  BENEDITO I ANTOLI, VICEN. La mesura del treballescolar dintre de l'aportaci didctica d'Alexandre Gal.

  CANALS, Ma. ANTNIA. Alexandre Gal, amic delsmestres.

  SIGUAN, MIQUEL. Autoritat i llibertat.MATA I GARRIGA, MARTA. Aspectes del bilingisme.PI SUNYER, PERE. Cloenda a les Jornades. Editat per

  l'ICE de la Universitat de Barcelona. Serie Seminari nm.8. Barcelona, 1981.

  ALTAREJOS MASOTA, FRANCISCO. Pedagogia y Fi-losofia en Alexandre Gal (Educacin en la libertad). Re-vista Perspectiva Pedagogica, 1984.

  BENEDITO ANTOLI, VICEN i GONZLEZ SOLER,RAMONA. Aportacin didctica de Alexandre Gal. Lamedida de la comprensin lectora. Ed. PPU. Promocionesy Publicaciones Universitarias. Barcelona, 1985.

  BOIX, EMILI. Homenatge a Alexandre Gal. Butlletinterior dels seminaris de la D.E.C. nm.152. Mar 1980.Omnium Cultural. Barcelona, 1980.

  BOLBAR, SANTI i FONS, MONTSERRAT. Avaluacide la composici infantil. Adaptaci de la prova d'Ale-xandre Gal. Ed. Barcanova. Barcelona, 1984.

  BOLBAR, SANTI i FONS, MONTSERRAT. Gal i l'a-prenentatge de l'ortografia. Actes de les V Jornadesd'Histria de l'Educaci als Pasos Catalans. Vic, 1982.Ed. EUMO. Vic, 1984.

  FREIXA, MIREIA. El Noucentisme a Terrassa, en l'obracol-lectiva El Noucentisme, Cicle de conferncies fet a laInstituci Cultural del CIC de Terrassa, curs 1984/85. Pu-blicacions de l'Abadia de Montserrat, 1987.

  GAL, JORDI. 75 anys de Cultura Catalana. En el Cen-tenari d'Alexandre Gal. Editat per la Fundaci Caixa dePensions. Barcelona, 1987.

  GAL, JORDI. Alexandre Cali i el seu temps. Ed. Proai Fundaci Alexandre Gal. Barcelona, maig 1995.

  GAYAN FLEZ, XAVIER. Alexandre Gal, pedagogo ehistoriador Historia y Vida nm. 318, septiembre 1994.

  MASABEU I TIERNO, JOSEP. Alexandre Gal i laMtua Escolar Blanquerna. Associaci Blanquema. Bar-celona, 1989.

  MASABEU I TIERNO, JOSEP. Alexandre Gal i l'es-port. Actes del 14 Congrs Internacional d'Histria del'Educaci, sobre Educaci, Activitats Fsiques i Esport enuna perspectiva histrica. Barcelona, 3-6 setembre 1992.

  MERC I VARELA, ANDREU. Homenatge a Blan-querna. 8 maig 1995. Ed. Associaci Blanquema. Bar-celona, 1995.

  TRIAD, JOAN. La llengua en la histria de l'ense-nyament segons Alexandre Cali. Actes de les V Jornadesd'His-tria de l'Educaci als Pasos Catalans. Vic, 1982.Ed. EUMO. Vic, 1984.

  VERGES, PERE. Alexandre Gal i Coll. Recollit perRobert Saladrigas a L'Escola del Mar i la renovaci peda-ggica a Catalunya. Converses amb Pere Vergs. Ed. 62.Barcelona, 1973. pag.132-133.

  Alexandre Gal. Crnica Literria nm. 16, primavera1954. Editorial Selecta. Barcelona, 1954

  Alexandre Gal i Coll, Pedagog de la llibertat a la GranEnciclopdia Temtica Catalana "Dola Catalunya", Vo-lum XI. pag. 258. Edicions Mateu. Barcelona, 1981.

  II. ALTRES TREBALLSALCARAZ, JOAN. Mtua Escolar Blanquerna, dins

  "La Creu de Sant Jordi. Homenatge a la societat civil(1982-1985)". Ed. La LLar del llibre. Barcelona, 1989.

  ASSOCIACI BLANQUERNA. FUNDACI ALEXAN-DRE GAL. Alexandre Gal i Coll. Centenari del seu nai-xement. 1886-1986. Fites biogrfiques. Editat per l'Ajun-tament de Barcelona. Octubre de 1986.

  ASSOCIACI BLANQUERNA. FUNDACI ALEXAN-DRE GAL. ESCOLA BELL-LLOC DEL PLA. GIRONA.Exposici itinerant. Alexandre Gal i Coll, 1886-1969. 25

  157

 • plafons explicatius amb cronologia, fotografies i docu-mentaci.

  BELL-LLOC DEL PLA. La renovaci pedaggica aCatalunya. Exposici Centenari naixement d'Eladi Hornsi Alexandre Gal. 1886-1986. Cont unes cronologies dela vida d'Alexandre Gal i d'Eladi Horns, any per any, iuna cronologia del marc pedaggic. Publicat per l'Esco-la Bell-lloc del Pla. Girona, 1986.

  BOFILL, JOAQUIM. Frederic Rahola. Infancia i for-maci. Dins el llibre Homenatge a Frederic Rahola. Edi-tat pel Sndic de Greuges de Catalunya. Barcelona, no-vembre 1993.

  CIRICI PELLICER, ALEXANDRE.Nen, no t'enfilis. Ed. Destino. Barcelona, 1972.El temps barrat. Ed. Destino. Barcelona, 1973.Aquests dos llibres sn una mena de "memries" &in-

  fantesa i joventut d'Alexandre Cirici, alumne de Blan-quema. Proporciona moltes dades sobre l'ambient diari del'Escola: ancdotes, vivncies, impresions, etc. En el pri-mer 'libre es refereix als anys del parvulari i ensenyamentelemental. En el segon, als anys de batxillerat.

  FUNDACI ALEXANDRE GAL. Premi Centenarid'Alexandre Gal. Fullet de les bases. Barcelona, 1986.

  GAL, RAIMON. Dades Biogrfiques d'Alexandre Gal.Generalitat de Catalunya. Serveis Territorials de Tarragona,marc 1986.

  GAL, RAIMON. Fites Biogrfiques d'Alexandre Gal.Omnium Cultural. Terrassa, 1987.

  ONA CULTURAL. Alexandre Gal, l'home de Blan-quema. Programa radiofnic. 1986.

  TV3. Centenari d'Alexandre Gal. Reportatge. 1986.Centenari del naixement d'Alexandre Gal. Acte Aca-

  dmic al Palau de la Generalitat.- Conferencia d'Antoni M. Badia i Margarit.- Parlament del President de la Generalitat, Jordi Pujol.

  Recollit en video. 2-6-1986.A la Fonoteca Nacional de Catalunya-Fundaci Jaume

  Font, hi ha recollides 60 gravacions de converses ambprofessors i alumnes de Blanquema, programes radio-fnics, conferencies sobre Alexandre Gall, etc. C/ Alegrede Dalt 85, ent. 4a., Barcelona. Tel. 2-13-34-73.

  III. RECULL DE PREMSA SOBRE ALEXANDREGAL I BLANQUERNA

  1. Necrolgiques en la mort d'Alexandre Gal. 1969.AYMERICH, MARIA. Alexandre Gal, pedagog. Revis-

  ta El Pont, nm. 38. Desembre 1969. Barcelona, 1969.AINAUD DE LASARTE, J.M. Alexandre Gal, histo-

  riador. Revista El Pont, nm.38. Desembre 1969. Barce-lona, 1969.

  ARIMANY, MIQUEL. Alexandre Gal: textos i anc-dotes. Revista El Pont, nm. 38. Desembre 1969. Barcelo-na, 1969.

  J.F. La pedagogia catalana de dol. Ha mort AlexandreGal. Tele-Estel, 6-6-1969.

  GOMIS, LLOREN. En la muerte de un gran pedago-go. Destino, juny 1969.

  MERC VARELA, A. Mestre Gal ha muerto. TeleExprs, 30-5-1969.

  A.P.M. Un gran pedagogo al servicio de Catalunya. ElCorreo Cataln. 1-6-1969.

  Los silencios en el arte de educar. La Vanguardia,30-5-1969.

  Fallecimiento de Alexandre Gal i Coll. Uno de lospe-dagogos ms ilustres que ha tenido Catalunya. La Van-guardia, 30-5-1969.

  Fallecimiento del ilustre pedagogo Alexandre Gal Coll.Diario de Barcelona, 30-5-1969.

  Alexandre Gal i Coll. Nota necrolgica. El Correo

  Ca-taln, 30-5-1969.Ha fallecido un gran pedagogo. ABC, 31-5-1969.Fallecimiento del Pedagogo Alexandre Gal. El Noti-

  ciero Universal, 30-5-1969.

  2. 50. aniversari de BlanquernaBADIA I MARGARIT, ANTONI M. Mig segle desprs.

  La Mtua Escolar Blanquerna. Serra d'Or, Novembre 1974.BADIA I MARGARIT, ANTONI M. Espritu de respe-

  to y de convivencia, y voluntad de servir a los dems. TeleExprs, 3-1-1975.

  BELLSOLA, DOMINGO G. El incomprensible silencio.La Vanguardia, 26-1-1975.

  CARNER, JAUME. Libertad y sentido de responsabili-dad. Criterios, ms que dogmas. Tele Exprs, 3-1-1975.

  CASADEVALL, ANTONI. Blanquerna fue una fraguade humanidades. Tele Exprs, 3-1-1975.

  CASTELL, JAIME. Exposicin en la Sala Rovira. Testi-monios de los grandes pedagogos que crearon "Blanquer-na". La Vanguardia, 25-1-1975.

  COSTA, CARLOS S. Exposicin para reflexionar Dia-rio de Barcelona, 21-1-1975.

  HUMET I PALET, JACINT. Blanquerna y su medio si-glo. Tele Exprs, 18-1-1975.

  HUMET I PALET, JACINT. Cinquantenari de l'EscotaBlanquerna. Diario de Barcelona, 18-1-1975.

  LLONGUERAS, JOSEP JORDI. Gimnasia Rtmica. LaVanguardia, 25-1-1975.

  MATA I GARRIGA, MARTA. De la mano de AlexandreGal. La Vanguardia, 25-1-1975.

  MERC I VARELA, ANDREU. Hace medio siglo que sefund la Escota Blanquerna. Tele Exprs, 3-1-1975.

  MERC I VARELA, ANDREU. Educacin por el si-lencio. La Vanguardia, 25-1-1975.

  MERC I VARELA, ANDREU. Padres mutualistas. LaVanguardia, 25-1-1975.

  SEMPRONIO. La inolvidable escuela. Tele Exprs,22-1-1975.

  TAXONERA, MARC. Un humanismo completo, a tra-vs de la libertad, del dilogo y de la comprensin. TeleExprs, 3-1-1975.

  TORRAS, JORDI. "Los caballeros nacen", una pelculade 1934. La Vanguardia, 15-12-1974.

  VENTALL, JOAQUIM. Reafirmacin de Catalua. Laescuela activa. La Vanguardia, 25-1-1975.

  Blanquerna, en la Rambla de Catalua. Tele Exprs,18-1-1975.

  3. Homenatge a Gal a Camprodn. 1978.BADAL I CALLIS, JOAN. La Catalunya d'ahir i la pe-

  dagogia de ciernes. Avui, 1-6-1978.MERCE I VARELA, ANDREU. Centenario de Alexan-

  dre Gal. Una placa conmemorativa fue ofrecida por laAssociaci Blanquerna. La Vanguardia, 17-10-1978.

  TRIAD, JOAN. Alexandre Gal. Una obra de sntesi.Avui, 30-7-1978.

  Alexandre Gal: una placa a Camprodon. Presencia. Gi-rona, novembre 1978.

  Prximo homenaje al pedagogo Alexandre Gal i Coll.La Vanguardia, 8-10-1978.

  Un gran pedagog. Homenatge a Alexandre Gal. Treball,nm. 549, 19-10-1978.

  Homenaje a Alexandre Gal en Camprodon. El CorreoCataln, 17-10-1978.

  Homenatge al mestre Gal. Avui, 13-10-1978.Homenatge a Alexandre Gal, a Camprodon. Avui,

  17-10-1978.

  4. Jornades d'estudi. Universitat de Barcelona. 1980.AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. Alexandre Gal

  (1886-1969). Avui, 6-1-1980.

  158

 • BADIA I MARGARIT, ANTONI M. Gal fou un pre-cursor en tots els camps. Avui, 16-1-1980.

  Jornades d'Estudi sobre l'obra pedaggica d'AlexandreGal. Avui, 15-1-1980.

  Jornades sobre l'obra d'Alexandre Gal. Badia i Mar-garit: Gal fou un precursor en tots els camps. Avui,16-1-1980.

  Es clogueren les sessions sobre Gal. Avui, 20-1-1980.

  5. 60 aniversari de Blanquerna. 1984.BADOSA, ENRIQUE. Se han cumplido los 60 aos de

  la creacin de la Escola Blanquerna. El Noticiero Uni-versal, 13-11-1984.

  AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. El senyor Gal. LaVanguardia, 13-11-1984.

  ESPINAS, JOSEP M. Recordant el Blanquerna. Avui,8-11-1984.

  GARRIGA, JORDI. El "meu" Senyor Mas. Punt Diari,11-11-1984.

  GARRIGA, JORDI. Carta oberta a Josep Masabeu.Punt Diari, 17-1-1985.

  GARRIGA, JORDI. Els fruits silenciosos d'una escola.Revista "Recull" de Blanes, Febrer 1985.

  GOMIS, LLORENZO. Las nias de Blanquerna. LaVanguardia, 10-6-1984.

  GOMIS, LLOREN. Un somni que es realitz. La Van-guardia, 13-11-1984.

  GONZLEZ, LAJA. Els ex-alumnes de Blanquerna snara caps de brot. Avui, 10-11-1984.

  IBEZ ESCOFET. Seixanta aniversari de l'EscolaBlanquerna. La Vanguardia, 13-11-1984.

  JORDI LEMAN (pseudnim de Jordi Garriga). L'ense-nyament religis a l'Escola Blanquerna. Un testimoniatge.Serra d'Or, novembre 1984.

  JORDI LEMAN (pseudnim de Jordi Garriga). Quanl'esport era escola de ciutadania. Avui, 1-8-1984.

  MERC I VARELA, ANDREU. Seixanta anys d'una ins-tituci exemplar. La Vanguardia, 13-11-1984.

  MONES, JORDI. La Mtua Escolar Blanquerna (1924-1939). Revista L'Aven, nm.76, Novembre 1984.

  PERMANYER, LLUS. Blanquerna, LX. La Vanguardia,15-11-1984.

  TORRAS, JORDI. Fets i personatges per a un cinemacatal. El senyor Gal. El Correo Cataln, 2-10-1984.

  TORRAS, JORDI. El "Blanquerna" i el cinema. ElCorreo Cataln, 9-10-1984.

  TORRAS, JORDI. Nit d'Opera. El Correo Cataln,16-10-1984.

  TORRAS, JORDI. Fou una escola. El Correo Cataln,18-10-1984.

  Un ampli ventall de personalitats. Concessi de laCreu de Sant Jordi a la Mtua Escolar Blanquerna.Avui, 20-10-1984.

  Una pedagogia renovadora per a una societat en pro-grs. Avui, 10-11-1984.

  Bassols destap aplaco de Blanquerna. Avui, 13-11-1984.La pedagoga como arte ms que como ciencia. El No-

  ticiero Universal, 13-11-1984.

  6. Centenari del naixement d'Alexandre Cali. 1986.AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. Una tasca d'his-

  toriador inseparable de la vocaci pedaggica. Avui,11-4-1986.

  AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. Gal, Blasi, Horns.Triple Centenari. Sena d'Or, desembre 1986.

  AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. Gal i Horns,promotors de la cultura catalana. Diari de Tarragona,20-3-1987.

  BATISTA, ANTONI. J.Gal: "La gran aportaci del meupare s la que ha fet a la histria de Catalunya". ???? Oc-tubre 1986.

  CARRETE, NURIA. Premi Centenari d'Alexandre Gal.Avui. Suplement Diumenge, 22-6-1986.

  ESPAR I TIC, JOSEP. Memria d'Alexandre Gal. Avui,30-11-1986.

  GAL I HERRERA, JORDI. Pensador, moralista i homed'acci. Avui, 11-4-1986.

  GAL I HERRERA, JORDI. Alexandre Gal, 1886-1986.Nadala de la Fundaci Jaume I. Barcelona, 1986.

  GAL! I HERRERA, JORDI. Alexandre Gal. CatalunyaCristiana, setmana del 27 abril al 3 maig de 1986.

  GAL I HERRERA, JORDI. Alexandre Gal. 1886-1969.Revista "Relleu" nm.16, hivern 86-87, del Grup d'Estu-dis Nacionalistes. Barcelona.

  MASABEU, JOSEP. L'Escota Blanquerna. Diari de Gi-rona, 10-12-1986.

  MATA I GARRIGA, MARTA. El dissenyador de l'es-cola de Catalunya. Avui, 11-4-1986.

  OLIVERAS, JOSEP M. Activitats culturals al centreBell-lloc del Pb.a Eladi Horns i Alexandre Gal, protago-nistes de la renovaci pedaggica a Catalunya. Diari deGirona, 19-11-1986.

  PUJOL, RAFAEL. Alexandre Gal i Coll. Centenari1886-1986. Escrits del jove Gal. Programa de la FestaMajor de 1986. Ajuntament de Camprodn.

  TRIAD, JOAN. El Centenari d'Alexandre Gal: ungran pedagog i un catal eminent. Programa de la FestaMajor 1986. Castellterol.

  TRIAD, JOAN. Gal, A. "Histria de les institucions idel moviment cultural a Catalunya (1900-1936)", dins "Unllibre cada mes". Sena d'Or, maig 1987.

  VERRI, JORDI. Ara que fa cent anys. Avui, 28-10-1986.Vuitanta-tres anys al servei del pas. Avui, 11-4-1986.Homenatge a Alexandre Gal al Palau de la Generalitat.

  Avui, 3-6-1986.Bell-lloc ensenya la Girona de comenament de segle.

  Punt Diari, 19-11-1986.El debat sobre renovaci pedaggica evoca la figura

  d'Alexandre Gal. Punt Diari, 21-11-1986.Taula rodona a la Fontana d'Or. Diari de Girona,

  21-11-1986.Completada l'edici de l'obra pstuma de Gal. Avui,

  25-11-1986.Premi Centenari d'Alexandre Gal. Anunci d'atorgaci

  del Premi al treball "Alexandre Gal i la Mtua EscolarBlanquema" de Josep Masabeu. Avui, 8-3-1988.

  7. Publicaci de l'obra completa de Gal. 1986.AINAUD DE LASARTE, JOSEP M. L'Obra Comple-

  ta d'Alexa...