Bilişim teknolojileri eğitiminde ölçme ve değerlendirme

  • Published on
    04-Jul-2015

  • View
    1.234

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. ZEL RETM YNTEMLER - IIBLM TEKNOLOJLER ETMNDELME VE DEERLENDRME2009215020 ARMAAN KO2007215002 MER FARUK ALKAYARETM GREVLS: TJEN AKADABAHAR 2012 2013 / ZMR1</li></ul><p> 2. Hedef ve Kazanmlar(1/2)2Bu dersin sonunda renciler, Biliim Teknolojileri eitiminde kullanlan lme vedeerlendirme yntemlerinin, geleneksel vealternatif olmak zere iki grup altnda olduunukavrayabilecek, Geleneksel lme ve deerlendirme tekniklerininneler olduunu sayabilecek, Geleneksel lme ve deerlendirme tekniklerihakknda yorum yapabilecek, Geleneksel lme ve deerlendirme hangidurumlarda kullanlabileceini renecek, 3. Hedef ve Kazanmlar (2/2)3 Geleneksel lme ve deerlendirme tekniklerininher birinin yararlar ve snrllklarn sayabilecek, Alternatif lme ve deerlendirme tekniklerininneler olduunu sayabilecek, Alternatif lme ve deerlendirme tekniklerininrneklerini tanyabilecek, Alternatif lme ve deerlendirme tekniklerininkullanm amalarn renecek, Alternatif lme ve deerlendirme tekniklerininkullanm amalarna uygun kullanabileceklerdir. 4. BLM TEKNOLOJLERETMNDE KULLANILANLME VE DEERLENDRMEYNTEMLER(1/3)lkretim 1-8 snflar retimprogramnda yer alan Biliim Teknolojileridersi 2005- 2006 eitim retimdneminde iki ders saatinden, bir derssaatine drlm ve notladeerlendirilmesi kaldrlmtr.4 5. BLM TEKNOLOJLER ETMNDEKULLANILAN LME VEDEERLENDRME YNTEMLER (2/3)Bu durum Biliim Teknolojileri dersindelme ve deerlendirme yaplmayacaanlamna gelmemelidir. nk bu sre,rencilerin bilgisayar okur- yazarlklarnnyan sra bilisel, duyusal ve psiko-motorbecerilerini gelitirmeleri asndanolduka nemlidir.5 6. BLM TEKNOLOJLER ETMNDEKULLANILAN LME VEDEERLENDRME YNTEMLER (3/3)Geleneksel lme veDeerlendirme YntemleriAlternatif lme veDeerlendirme YntemleriYazl Snavlar Performans devleriKsa Yantl Snavlar ProjeEletirme Maddeleri Geliim Dosyas (Portfolyo)oktan Semeli Testler Dereceli Puanlama Anahtar(Rubrik)Doru Yanl Sorular Kontrol Listeleriz DeerlendirmeAkran DeerlendirmeGrup DeerlendirmeKavram Haritas 6 7. GELENEKSEL LME VEDEERLENDRME TEKNKLER1. Yazl Snavlar:rencilere sorularn yazlolarak verildii ve rencilerin decevaplarn yazl olarak verdiklerisnav trdr.rencinin verilen soruyuokumas, cevab zihnindetasarladktan sonra yazarakcevaplamas sz konusudur.7 8. Yazl Snavlarn KullanlabileceiDurumlar(1/3) st dzey davranlar olan analiz, sentezve deerlendirme basamaklarndakidavranlarn llmesinde yazlyoklamalar kullanlabilir. zellikle sentezbasama davranlarnn llmesinde eniyi yol yazl yoklamalardr. Kompozisyon becerileri, kendini yazlolarak ifade etme ve dilin yazl kullanlmabecerilerinin llmesinde kullanlr.8 9. Yazl Snavlarn KullanlabileceiDurumlar (2/3) rencilerin yaratc ve eletirel dnme,problem zme becerilerinin llmesindekullanlr. Puanlama gvenirliinin ok yksekolmasnn gerekmedii durumlarda yazlyoklamalar kullanlabilir. renci saysnn az olduu durumlardakullanlabilir.9 10. Yazl Snavlarn KullanlabileceiDurumlar(3/3) Snavdan nce soru hazrlamak iinzaman az olduunda kullanlabilir. rencilerin snav katlarn okumak iinayrlacak zamann ok olduu durumlardakullanlabilir.10 11. Yazl Yoklama Sorular NaslHazrlanmal?1. Sorular renciler tarafndan farklyorumlanmayacak ekilde ak ve netolmaldr.2. Her bir soru dier sorulardan bamszolarak cevaplanabilmelidir.3. Sorunun yanl ya da farklalglanmasna neden olabilecek iml veyazm hatalar bulunmamaldr.11 12. Yazl Yoklama Sorular NaslHazrlanmal? (devam)4. Genel ve uzun olan az sayda soru yerineksa ve cevab snrlandrlm ok sorusorulmaldr.5. Yazl yoklamalarda her bir soru belirli birdavran zincirini yoklar. (Dikkat: oktansemeli, ksa cevapl ve doru-yanltestlerinde her bir soru tek bir davranyoklar.)6. Sorular bir ders kitab ya da kaynaktanaynen alnarak kullanlmamaldr.12 13. Yazl Yoklama Sorular NaslHazrlanmal? (devam)7. Yazl snav sorular rencilere yazlolarak verilmelidir. Szl olarak okunuprencilerin yazmas istenmemelidir.13 14. Yazl Yoklamalar NaslPuanlanmal? Puanlamada birden ok puanlayckullanlmaldr. Anahtarla puanlama teknii tercihedilmelidir. Snav ktlar puanlanrken rencilerinismi gizlenmelidir. Ktlar okumak yerine soru okumateknii kullanlmaldr. (Tm rencilerinbirinci sorusu okunur,ktlarkarlatrlarak ikinci soru okunur.)14 15. Yazl Yoklamalar NaslPuanlanmal? (devam) llmek istenilen davranlarn dndakiyaz gzellii, kt dzeni vb.davranlara puan verilmemesine zengsterilmelidir. Yorgunluk, sklma gibi durumlardaktlarn okunmas braklmaldr. iirme cevaplara puan vermemeye zengsterilmelidir.15 16. Yazl Yoklamann Yararl veSnrl YnleriYazl YoklamannYararl YnleriYazl YoklamannSnrl Ynleri rencilerin, analiz,sentez vedeerlendirme dzeyindeki bilgilerinilmek iin uygun bir snavdr. Kapsam geerlii dktr. rencilerin, konuyu derinlemesinekavrayp kavramadklarn renmekiin uygundur. Yaz gzellii, anlatm veya ifadegc, kt dzen, kompozisyonyetenei gibi deikenler puanlamayakarrsa geerlik ve gvenirlikdebilir.16 17. Yazl Yoklamann Yararl veSnrl Ynleri (devam)Yazl YoklamannYararl YnleriYazl YoklamannSnrl Ynleri rencilerin yanl bilgileri kolaycatespit edilir. Duyarlk anlamnda gvenirliidrr. Sorularn hazrlanmas veuygulanmas fazla zaman almaz. iirme esnek yant vermeyeelverilidir. Bu durum puanlamayanllna yol aarak gvenirliidrebilir.17 18. Yazl Yoklamann Yararl veSnrl Ynleri (devam)Yazl YoklamannYararl YnleriYazl YoklamannSnrl Ynleri ans baars ok az veya yokdenecek kadar azdr. Sorular okunmas ve puanlanmasiin uzun zamana ihtiya vardr. renciye bildiklerini zgrcedzenleyip sunma imkn verir.renciyi snrlamaz. Puanlama gvenirlii dktr. Kompozisyon becerilerinin veanadilin ve yabanc dillerin yazlkullanmn lmek iin en uygunsnavdr. Yantlayclarn yantlarn yazmakiin harcad zaman ve enerji okolduundan, dnme, analiz etme,deerlendirme, organize etme gibidavranlara ayrlan zaman veenerjinin snrland da dnlebilir.18 19. Geleneksel lme veDeerlendirme Teknikleri2. Ksa Yantl Snavlarrencilerin bir kelime, bir sembol, bir rakamya da bir cmle ile cevap verebildiklerisorulardan oluan testlere ksa cevapl testlerdenir.Ksa cevapl sorular; sorunun okunarakdnlmesini ve ksa da olsa yazl bir cevapverilmesini gerektirdiinden yazl yoklamalarabenzer. Ksa cevapl testlerde iki tip sorukullanlr. Bunlar; soru biiminde olanlar veboluk doldurmal olanlardr.19 20. Ksa Cevapl TestlerinKullanlabilecei Durumlar Bilgi, kavrama, uygulama basamadavranlarnn llmesinde kullanlabilir.Ancak kavrama ve uygulama basamadavranlarn len soru hazrlamak dahazordur. Boluk doldurma tipindeki sorular dahaok hatrlama, grnce tamamlama gibibilgi basamandaki basit davranlarlebilir.20 21. Ksa Cevapl TestlerinKullanlabilecei Durumlar(devam) Okuma-yazma becerilerinin yeterincekazanlm olduu eitimin hemen herbasamanda kullanlabilir. Test hazrlamak ve puanlamak iinzamann ok uzun olmad durumlardakullanlabilir.21 22. Ksa Cevapl Testlerin zellikleri iirme cevap verilemeyecei iinpuanlayc bunun etkisinde kalarakpuanlama yapmaz, bu da geerlii artrr. lme konusu olmayan kt dzeni, yazgzellii gibi davranlara puan verilmezve yanllklar daha az olduundan geerliiyksektir.22 23. Ksa Cevapl Testlerin zellikleri(devam) Cevaplama sresi ksa olduundan oksoru sorulabildiinden hem kapsamgeerlii hem de gvenirlii yksek olur. Bilgi, kavrama ve uygulama basamadavranlarnn llmesi iin geerlidir. ans baars hi olmadndan gvenirlikyksektir.23 24. Ksa Cevapl Testlerin zellikleri(devam) Cevaplar ksa ve belli bir kesinlikteolduundan daha objektif puanlanr vepuanlama gvenirlii yksektir. Hazrlanmas, uygulanmas ve puanlamaskolay olduundan kullanldr.24 25. Sorular Yazlrken Nelere DikkatEdilmelidir? Her sorunun bir tek doru cevab olmaldr. Soru ile nemli tek bir davranllmelidir. Ne sorunun kendi iinde ne de diersorularda ipucu bulunmamaldr. Boluk doldurma sorularnda en ok ikiboluk braklmaldr.25 26. Sorular Yazlrken Nelere DikkatEdilmelidir? (devam) Boluun dndaki kelimelerle sorunun nesorduu aka anlalmaldr. Testteki tm boluk doldurma sorularndabraklan boluklar eit uzunlukta olmaldr. Sorular rencilerin bildii bir kaynaktanaynen alnmamaldr.26 27. Ksa Yantl Snavlarn Yararl veSnrl YnleriKsa Yantl SnavlarnYararl YnleriKsa Yantl SnavlarnSnrl Ynleri Cevaplar ksa olduundan oksoru sorularak fazla bilgi yoklamaimkn vardr. Bu da snavnkapsam geerliini ve duyarllkanlamnda gvenirliini ykseltir. Bu tr snavlarda st dzey(analiz-sentez-deerlendirme)davranlar llmez. Puanlama yazl yoklamalaragre daha objektiftir. rencileri daha ok ezbereynelten snav trdr27 28. Ksa Yantl Snavlarn Yararlve Snrl Ynleri (devam)Ksa Yantl SnavlarnYararl YnleriKsa Yantl SnavlarnSnrl Ynleri ml, yaz gzellii gibi etkenlerinpuanlamaya katlmas daha azdr. Tamamen objektif puanlanamaz. Cevaplamada ans baarsyoktur.28 29. Geleneksel lme veDeerlendirme Teknikleri3. Eletirme MaddeleriEletirme testleri bir bakma oktansemeli testlerin deitirilmi eklidir. Busnav trnde; oktan semeli madde kkyerine, stunun birinde sorular, dierinde isemuhtemel cevaplar vardr. Sol stundakiifadelere sorular, sa stundakileremuhtemel cevaplar denir. renciden birincistundaki ifadeleri okuyup, ikinci stundakiifadelerden biriyle eletirmesi istenir.29 30. Eletirme Maddelerinde NelereDikkat Edilmeli? fadelerin ve cevaplarn ak, anlalr vekesin bilgiyi yoklayc zellikte olmas gerekir. Cevaplar sayca ifadelerden(ncllerden)fazla olmaldr. Bir eletirmeli maddeler grubundaki maddesays en az 6, en ok 15 olmaldr. Bir eletirme takmndaki ifadelerin vecevaplarn eit olamamas gerekir. fadeler (ncller) uzun, cevaplar ksaolmaldr.30 31. Eletirme Maddelerinde NelereDikkat Edilmeli? (devam) fadeler (ncller) sayfann sol tarafnda,cevaplar sa tarafnda olmaldr. Her iki stunda yer alan ifade vecevaplarn ayn konuya ait olmasna dikkatedilmelidir. Puanlamann kolay olmas asndancevap boluklar ifadelerin (ncllerin)solunda yer almaldr.31 32. Eletirme Maddelerinde NelereDikkat Edilmeli? (devam) Bir eletirme takmn oluturanmaddelerin hepsi ayn sayfadabulunmaldr. Ynergede eletirmenin neye greyaplaca, cevaplarn nasl iaretleneceiak ve anlalr bir dille belirtilmelidir.32 33. Eletirme Maddelerinin Yararlve Snrl YnleriEletirmeMaddelerinin YararlYnleriEletirmeMaddelerinin SnrlYnleri lme ve puanlama ilemikolaydr. Deneyimsiz kiiler iin sorularnhazrlanmas zordur ve zaman alr. Fazla zaman almaz. Bu testi her konuya uyarlamakmmkn deildir.33 34. Eletirme Maddelerinin Yararlve Snrl Ynleri (devam)EletirmeMaddelerinin YararlYnleriEletirmeMaddelerinin SnrlYnleri Konu hakknda bilgisi olanretmenler iin sorularnhazrlanmas kolaydr. Sadece olgusal yani bilgidzeyinde hedef davranlar ler.st dzey davranlarn llmesiiin uygun deildir. Seenek says fazla olduundanans faktr azdr. Sorularn glk dzeyinibelirlemek zordur.34 35. Geleneksel lme veDeerlendirme Teknikleri4. oktan Semeli TestlerCevabn kendi iinde verildiisorulardan oluan testlerdir.Cevaplaycnn soruyuokuyarak, doru bulduu cevabverilen seenekler arasndanseerek iaretlemesinigerektiren snavlardr. Verilenseeneklerden sadece bir tanesidoru olduundan tamamenobjektif puanlanabilirler. Bunedenle doru-yanl testleri ileoktan semeli testlerin ortakad objektif testlerdir.35 36. 4. oktan Semeli Testler(devam)Eitimde kullanlan lme aralararasnda soru yaps en karmak olan oktansemeli testlerdir. oktan semeli test sorusuiki ana blmden oluur. Bunlar sorununsorulduu blme (seenekler dnda kalanblmdr. ekil, grafik, tablo vb. dahildir.)madde kk ad verilir. Sorunun olascevaplarnn bulunduu blme seenekler,bu seeneklerden doru olanaanahtarlanm cevap, dier seeneklere iseeldiriciler denir.36 37. 4. oktan Semeli Testler(devam)?MaddekkTest maddesiA)B)C)D)E)seenekler/klareldiricilerAnahtarlanm dorucevap37 38. oktan Semeli Testlerinzellikleri Bilgi, kavrama, uygulama, analiz vedeerlendirme basamandakidavranlarn llmesinde geerlilmeler yaplabilir. Ancak sentezbasama davranlarnn llmesineuygun deildir. Bu bakmdan eitimdekullanlan testler arasnda bilisel alan engeni yoklayabilen testtir. Snav sresinin nemli blm sorununokunarak cevabn bulunmas veiaretlenmesi iin kullanlr.38 39. oktan Semeli Testlerinzellikleri (devam) oktan semeli testlerde yaz gzellii,kt dzeni gibi llmek istenmeyenzellikler puanlara karmadndangeerlik artar. Puanlama yanll olmad iin geerliiyksektir. ok soru sorulabileceinden kapsamgeerliinin salanmas daha kolaydr.39 40. oktan Semeli Testlerinzellikleri (devam) Bir testte ok soru sorulabilecei iinduyarll yksek lmeler yaplr vegvenirlik yksek olur. Okuma ve okuduunu anlamabecerilerinin gelitii her eitimbasamanda kullanlabilir. oktan semeli bir testin hazrlanmas zorve zaman alc olmas kullanl drr.40 41. oktan Semeli TestHazrlanrken Nelere DikkatEdilmeli? Test maddesi ak, anlalr, kesin ve ksaolarak sorulmaldr. Madde kk gereksiz bilgilerledoldurulmamal, sadece bir davranyoklamaldr. Madde kknde ift olumsuz ifadekullanlmamaldr.41 42. oktan Semeli TestHazrlanrken Nelere DikkatEdilmeli? (devam) Bir maddede, birbirinin kart iki ifadeseenek olarak kullanlmamaldr. Seenekler ak, uygun ve olabildiinceksa olmaldr. Seenek says drt ya da be olmaldr. Seenekler madde kkyle uyumlu veuzunluklar yaklak ayn olmaldr.42 43. oktan Semeli TestHazrlanrken Nelere DikkatEdilmeli? (devam) Seeneklerin ve maddenin okunmas veiaretlenmesi kolay olmaldr. Seenekler arasnda sadece tek bir doruya da en doru cevap bulunmaldr. Hepsi ve hibiri seeneklerikullanlacaksa ok dikkatli kullanlmaldr. Bir maddede bir seenein baka birseenei iermemesine dikkat edilmelidir.43 44. oktan Semeli TestlerinYararl ve Snrl Ynlerioktan SemeliTestlerin Yararl Ynlerioktan SemeliTestlerin Snrl Ynleri Puanlamas objektif snavtrdr. Hazrlanmas zordur ve uzunzaman alr. Cevaplama ve puanlama sresiksa olduundan kullanldr. Kopya ihtimali yksektir. ok sorudan olutuu iinkapsam geni, geerlii vegvenirlilii yksek bir snavdr. ans baars vardr lkretimden niversiteye kadartm retim kademelerindekullanlabilir. 4.rencilerin kendi yorumlarnkatmas iin uygun deildir.44 45. Geleneksel lme veDeerlendirme Teknikleri5. Doru Yanl SorularDoru-yanl tipindekisorularn iki cevap olaslbulunur. Yani verilen cmleya dorudur ya dayanltr. Sorulara verilencevaplar byle doru veyanl olarak snflandiin bu testlere snflamagerektiren testler dedenilir.45 46. Doru-Yanl SorularnnKullanlabilecei Durumlar Eitimin okuma ve okuduunu anlamabecerilerinin yeterli dzeyde gelitii tmbasamaklarda kullanlabilir. Bilgi, kavrama ve uygulamabasamandaki davranlarn llmesisz konusu olduunda kullanlr.46 47. Doru-Yanl Sorularnnzellikleri Bilgi, kavrama ve uygulamabasamandaki davranlarn llmesiiin geerli aralardr. Soru bana den cevaplama sresi ksaolmas nedeniyle bir snav sresi iindeok sayda soru sorulabilir. Bu da hemkapsam geerliini hem de duyarlkanlamnda gvenirlii ykseltir.47 48. Doru-Yanl Sorularnnzellikleri (devam) Tamamen objektif puanlanabildiinden,puanlama gvenirlii yksektir. ans baarsn en yksek olan testtir. Buda gvenirlii drr. Hazrlanmas kolay olduundankullanldr. Puanlamas olduka kolay olduundankullanldr.48 49. Doru-Yanl SorularnnHazrlanmas Her soruda bir davran lecek biimdebir tek fikir verilmelidir. Verilen cmle tereddde yer vermeyecekekilde kesinlikle doru ya da yanlolmal, duruma gre doru ya da yanlldeimemelidir. Doru-yanl ifadeleri rencilerin bildiklerikaynaklardan aynen alnmamaldr.49 50. Doru-Yanl SorularnnHazrlanmas (devam) Her soru birbirinden bamszcevaplanab...</p>