Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Meslek Etiği

  • Published on
    21-Jul-2015

  • View
    28

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>Slayt 1</p> <p>Tartma Sorular:Bir korsan yayn orjinalinden ayrt eden zellikleri syleyelim.Korsan yayncln rn sahibine, ekonomiye ve topluma olumsuz etkilerini tartalm.Biliim sularna rnekler verelim.Biliim sularna kar alnabilecek nlemler hakknda tartalm.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk56Hedef ve Kazanmlar:Meslek etiinin ne olduunu bilecek,Meslek etii kodlarn renecek,retmenlik meslek etiinin ne olduunu bilecek,Biliim teknolojileri retmenlii meslek etiini bileceklerdir.</p> <p>2Hazrlayan: Zeynep AslantrkBu sunumun sonunda renciler:</p> <p>Meslek Etii (3/1)</p> <p>Etik, doruyla yanl, hakl ile haksz,iyiyle kty, adil ile adil olmayan ayrt etmek ve doru, hakl, iyi ve adil olduuna inandmz eyleri yapmaktr.Meslek, bireylerin toplum iinde yaamlarn srdrebilmeleri iin ou zaman eitim alarak, alarak yapm olduu uratr.3Hazrlayan: Zeynep Aslantrknbilgi:Meslek etiinin ne olduundan bahsetmeden nce meslek kavramndan bahsedelim</p> <p>3Meslek Etii (3/2)Meslek etii, bir meslek yerine getirilirken uyulmas gereken davran kurallardr.Genel etik ilkeleri dnda, her meslein kendine zel etik ilkeleri olmas gerekir.retmenler iin retmenlik meslek etii buna rnek verilebilir.4Hazrlayan: Zeynep AslantrkMeslek Etii (3/3) Mesleki etik ilkelerinin yararlar:Bireylere, doru ya da yanl eylemler konusunda daha tutarl ve kararl olmalar iin rehberlik eder,Belirsiz durumlarda nasl davranlaca konusunda rehberlik eder,Ynetici ya da patronlarn gcn kontrol eder,rgtlerin toplumsal sorumluluklarn tanmlar,rgtn ya da meslein karlarna hizmet eder.Hazrlayan: Zeynep Aslantrk5</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk6Meslek Etii Kodlar (6/1)Meslek etii ilkeleri ile ayn ilevi gren mesleki etik kodlar da vardr.Etik kod, alanlarn hangi davranlarnn kabul edilebilir bulunduuna ilikin olarak yol gsteren, meslek ya da rgt tarafndan beklenen resmi ifadelerdir (Ferrel ve Fraedrich, 1994,170).</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk7Meslek Etii Kodlar (6/2) Meslek etii kodlarnn genel olarak temel ileviyerine getirmesi beklenir :Etik kodlar, meslein ideallerinin toplum ve meslek elemanlar arasnda paylalmasn salar.Etik kodlar, meslekteki etik davranlara genel bir rehberlik yapar.Etik kodlar, beklenen standartlarn altndaki davranlarn disipline edilmesi iin gereken kabul edilebilir davran standartlarnn gelitirilmesini salar.Hazrlayan: Zeynep Aslantrk8Meslek Etii Kodlar (6/3)Bowie ve Duska (1990), meslek etii ilkelerinin bir meslein veya rgtn yelerinin uymalar gereken etik ilke ve kodlar olduunu belirtmilerdir.Etik Kod, mesleki ya da baka gruplar ierisinde kalabilmek iin, ilgili kiilerin uymak zorunda olduklar ama ve davranlar btndr.Etik kodlar genellikle yazl ve resmi bir nitelik tarlar. Ancak etik kodlarn bir ksm yazl olmayabilir.Etik kodlarda, i ve alma srecinde ne tr standart ve deerlerin benimsenecei aka belirtilmitir. Hazrlayan: Zeynep Aslantrk9Meslek Etii Kodlar (6/4)Etik kodlarn temel ilevi, kapsamna giren grup zerinde belli bir disiplin salamak ve bunun iin gereken ortam yaratmaktr.Etik kodlar genellikle ksa ilkeler kmesinden oluur.rnein, "her ye en yksek drstlk ve onur ierisinde davranacaktr" gibi ilkesel davran ifadeleri etik kodlar iinde yer alrlar.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk10Meslek Etii Kodlar (6/5) Bir rgtn niin etik kodlara sahip olmas gerekir?sorusunun yant aadaki alt maddede verilebilir:</p> <p>rgtte kabul edilmi veya kabul edilebilir bulunan davranlar tanmlamak.Uygulamalarda standartlar ykseltmek.rgt alanlarnn kendi davranlarn kyaslamalarn salayacak rnekler oluturmak.Profesyonel davran ve sorumluluklar iin bir ereve izmek.Mesleki kimlik geliimine bir ara oluturmak.Mesleki olgunluun belirtilerini ortaya koymak.Hazrlayan: Zeynep Aslantrk11Meslek Etii Kodlar (6/6)Mesleki etik kodlarn bilinen en eski rnei tp alanndaki "Hipokrat And"dr. Son yllarda zellikle Avrupa ve Amerika'da btn meslek alanlarnn etik kodlar oluturduklar bilinmektedir.lkemizde de yava yava baz meslek alanlarnda mesleki etik kodlar gelitirilmeye balanmtr.rnein "Kebap Yemini" lkemizde alk okullarnda mezuniyet and olarak ilev grr.retmenlik yemini de zellikle retmen adaylarnn bilmesi gereken bir yemindir.Hazrlayan: Zeynep Aslantrk12Hazrlayan: Zeynep Aslantrk13retmenlik yemini: " Trkiye cumhuriyeti anayasasna, Atatrk inklp ve ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Trk milliyetiliine sadakatle bal kalacama; Trkiye cumhuriyeti kanunlarn tarafsz ve eitlik ilkelerine bal kalarak uygulayacama; Trk milletinin mill, ahlk, insan, manev ve kltrel deerlerin! Benimseyip koruyup bunlar gelitirmek iin alacama; insan haklarna ve anayasann temel ilkelerine dayanan mill, demokratik, lik bir hukuk devleti olan Trkiye cumhuriyetine kar grev ve sorumluluklarm bilerek, bunlar davran halinde gstereceime namusum ve erefim zerine yemin ederim".</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk14Kebap yemini: Halk saln nde tutacama, kendim yemediimi bakalarna yedirmeyeceime, bozuk gda satmayacama, gramajlara uyacama, mesleime sayg gstereceime, yeminime sadk kalacama and ierim.retmenlik Meslek Etii (12/1)Eitim sisteminin baarl olmas, retmenlerin yeterli ve nitelikli olmasna baldr.retmenlerin yeterli ve nitelikli olabilmeleri iin retmenlik meslek etiine ihtiya vardr.Milli Eitim Bakanl retmen Yetitirme ve Eitimi Genel Mdrl tm rencilerde bulunmas gereken retmenlik Meslei Genel Yeterlilikleri Talim Terbiye Kurulu Bakanlnn onaylamas ile 2006 ylnda 2590 sayl Tebliler Dergisinde yaymlanmtr.6 ana yeterlik, 31 alt yeterlik, 233 performans gstergesi belirlenmitir.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk15n bilgi:retmenlik Meslek Etii (12/2) retmenlik meslek etii, retmenin belirli kurallarerevesinde grevini yerine getirmesidir. 6 ana yeterlik unlardr:Kiisel ve mesleki deerler (mesleki geliim),renciyi tanma,renme ve retme sreci,renmeyi, geliimi izleme ve deerlendirme,Okul, aile ve toplum ilikileri,Program ve ierik bilgisi. </p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk16retmenlik Meslek Etii (12/3)retmenlik meslei etik ilkeleri oluturulmas iin Amerikan retmenler Dernei Dayanma ve Ynetme Kurulunun retmenler iin belirlemi olduu etik kodlar 4 ana grupta toplanmtr.Hazrlayan: Zeynep Aslantrk17</p> <p>retmenlik Meslek Etii (12/4)rencilere ynelik etik davran,Mesleki uygulamalar ve performansa ynelik etik davran,Meslektalarna ynelik etik davran,Aile ve topluma ynelik etik davran.Hazrlayan: Zeynep Aslantrk181.rencilere Ynelik Etik Davranretmen, yasa ve okul kurallarna uygun olarak rencilerin karlatklar problemlere zm arar ve onlarn stesinden dzgn bir biimde gelir,retmen rencilerini kastl olarak aalamaz,retmen yasalarca gerekmedike rencilerine ait gizli bilgileri aklamaz,retmen, rencilerinin salk ve gvenliklerine gelebilecek zararlardan korumak iin aba gsterir,retmen, gerekleri arptmayarak nyargsz biimde sunmak iin abalar.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk19retmenlik Meslek Etii (12/5)2. Mesleki Uygulamalar ve Performansa Ynelik Etik Davran (2/1)retmen, bir pozisyona mesleki yeterliine gre bavurur, kabul eder ya da atanr. Szleme ya da atanma kurallarna bal kalr,retmen, mesleki grevlerini yapabilmek iin zihinsel sala, fiziksel olarak dayanma gcne ve sosyal saduyuya sahiptir.retmen, mesleki geliimlerini srdrr,retmen, bu etik kodlarla ters dmeyen yazl okul politikalarna, uygulanabilir kural ve dzenlemelere uyar,Hazrlayan: Zeynep Aslantrk20retmenlik Meslek Etii (12/6)retmen, okul veya eitim kurumlarnn resmi politikalarn kastl olarak yanl yorumlamaz, kendi kiisel grlerinden ayrr,retmen, tm mali kaynaklar drst bir biimde hesaplar ve kullanr,retmen, kurumsal yada mesleki ayrcalklarn kiisel veya partizan stnlk salamak iin kullanmaz.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk212. Mesleki Uygulamalar ve Performansa Ynelik Etik Davran (2/2)retmenlik Meslek Etii (12/7)3. Meslektalarna Ynelik Etik Davranretmen, yasal olarak gerekmedike meslektalar ile ilgili gizli bilgileri aklamaz,retmen, kasten meslektalar ya da okul sistemi ile ilgili yanl beyanlarda bulunmaz,retmen, meslektann zgr seimine mdahale etmez, ideolojileri desteklemesi iin zorlamaz. Hazrlayan: Zeynep Aslantrk22retmenlik Meslek Etii (12/8)4. Aile ve Topluma Ynelik Etik Davranretmen, rencinin faydasna olacak tm bilgileri ailelerle haberlemek (bilgi alp vermek) iin aba gsterir,retmen, toplumda ve snfnda yer alan farkl kltr ve deerleri tanmak iin aba gsterir,retmen, okul ve toplum ilikilerinde olumlu ve aktif rol alr.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk23retmenlik Meslek Etii (12/9)retmenlik Meslek Etii (12/10) Aydn (2003), retmenlik meslei etii ilkelerini 11 balkaltnda toplamtr. Bunlar:Profesyonellik: retmenlik mesleinin gerekliliini yapabilecek nitelik ve yeterlikte olunmas. Ders verdii alann diplomasna sahip olmas, zrnn bulunmamas.Hizmette Sorumluluk: retmenin davranlarndan ve bu davranlarn topluma detecei bedelden sorumlu olunmas. retmenin yapt hata rencileri tarafndan doru olarak renilirse bu hata zaman iinde toplum tarafndan da doru olarak renilir.Adalet: retmenin rencilerine adil davranmas. Dil, din, rk ayrm yapmamas.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk24retmenlik Meslek Etii (12/11)4.Eitlik: retmenin sunduu hizmette eit davranmas. 5.Salkl ve Gvenli Bir Ortamn Salanmas: retmenin snfta dzen ve disiplin salamas. Salk ve gvenlii tehdit edebilecek durumlar ortadan kaldrmas.Yolsuzluk Yapmamak: retmenin kar amal ayrcalk yapmamas. rnein babas doktor diye rencisine yksek not vermemesi.Drstlk, Doruluk ve Gven: retmenin her zaman doru olan savunmas. Kendine yarar salyor diye yanl bir olay desteklememesi.Tarafszlk: retmenin herhangi bir kuruma rgte hizmet etmemesi. rencileri tarafna ekmeye almamas.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk25retmenlik Meslek Etii (12/12)Mesleki Ballk ve Srekli Gelime: retmenin meslekte srekli gelime ve ilerlemeye istekli olmas, gelimeleri takip etmesi.Sayg: retmenin rencilerine, velilere ve meslektalarna sayg gstermesi. zellikle rencilerine kar iddet uygulamamas.Kaynaklarn Etkili Kullanm: Bata zaman olmak zere tm ara ve gerelerin etkili kullanlmas. rnein snfta akll tahta varsa dersi kitaptan anlatmak yerine akll tahtay kullanmas. </p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk26Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/1)retmen yeterlikleri retmenlik meslei genel yeterlikleri ile snrl deildir.lkretim kademesi retmenlerinin 14 bran temelinde zel alan yeterlikleri oluturulmutur.zel alan yeterlikleri 3 blmden oluur:Yeterlik alanlar,Yeterlikler,Her yeterlie ait A1, A2, A3 eklinde dzeylendirilmi Performans gstergeleri.Hazrlayan: Zeynep Aslantrk27Biliim Teknolojileri retmeni zel Alan Yeterlikleri6 ana yeterlikten oluur. Bunlar:retim srecini ve ortamn tasarlama, planlama ve dzenleme,Teknolojik kavramlar ve uygulamalar,retme, renme ve program,Geliimi izleme ve deerlendirme,Okul, aile, toplum ilikileri,Etik ve sosyal konular.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk28Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/2)Performans GstergeleriA1,A2 ve A3 eklinde dzeylendirilmi performans gstergeleri vardr. </p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk29</p> <p>Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/3)A1 Dzeyi Performans GstergeleriBilgi ve teknolojiyi kullanrken etik kurallara uymamann yarataca skntlar bilir ve bu kurallara uymaya zen gsterir.renenleri, teknolojik aralar kullanrken geliim zelliklerine uygun ve uygulamalar seecek ekilde ynlendirir.Teknolojiden yararlanarak ulalan bilgilerin kullanmnda ve paylamnda, kiisel hak ve zgrlklere sayg gsteren davranlar gelitirmelerini salar. </p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk30Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/4)</p> <p>A2 Dzeyi Performans Gstergelerirenme ve retme srecinde teknolojinin uygun ve uygun olmayan kullanmlar arasndaki fark bilir ve bu konuda meslektalarna ve renenlere rnek olur.renenlerin teknoloji kullanmnda olumlu sosyal ve ahlaki davranlar gstermesini salar.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk31Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/5)A3 Dzeyi Performans GstergeleriOkulda ve toplumda, teknolojiye eit eriimle ilgili neri ve uygulamalar gelitirir.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk32</p> <p>Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/6)Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/7)Milli Eitim Bakanl Eitim Teknolojileri Genel Mdrl nn hazrlam olduu Biliim Teknolojileri Formatr retmen Eitimi Program nn amalarndan biri de yetitirilen retmenlerin kurumuna ve evresine rehberlik etmesini salamaktr.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk33Ek bilgi:Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/8)lkretim Bilgisayar Dersi retim Program iin Biliim Teknolojileri Etii ve Sosyal Deerler kazanmlar u ekilde belirlenmitir:Biliim Teknolojilerini kullanrken ibirlii yapar ve birbirlerine sayg gsterir.Biliim Teknolojilerini kullanrken snf iindeki sreleri takip eder.Teknolojik aralar kullanrken zen gsterir.Bilginin btnlne ve sahipliine sayg duyar.Biliim Teknolojileri rnlerinin sahipliini tanr ve benimser.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk34Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/9)Kstl kaynaklar tasarruflu kullanr.Bakalarnn dosyalarn, almalarn veya klasrlerini izinsiz kullanmann kiisel gizlilik haklarna saygszlk olduunu bilir.A zerinde isim, adres, telefon numaras gibi kiisel bilgilerini her durumda paylamak zorunda olmadnn farkna varr.Uygun iletiim dilini ve grg kurallarn kullanr (Byk harfin barma, kark yazmann kfr olduu vb.).A ve internette ahlaka aykr iletiler ve resimler gndermenin etik bir davran olmadn bilir.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk35Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/10)Web sitesi gibi elektronik yoldan salanan kaynaklar referans gstererek kullanr.Telif hakk olan ve herkese ak materyalleri kullanrken alnt yaptn bildirir.Yazlm lisans szlemesi, a ve internet konularnda okul ynetiminin kullanm politikasna uyar.Kaynan bir telif hakknn ve sahipliinin olduunu anlar.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk36Biliim Teknolojileri retmenlii Meslek Etii (11/11)Bir korsan yayn orjinalinden ayrt eden zellikleri (rn id numaras vb.) bilir.Korsan yayncln rn sahibine, ekonomiye ve topluma olumsuz etkilerini fark eder.Biliim sularn rnekler vererek aklar.Biliim sularna kar alnabilecek nlemler hakknda tartr.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk37</p> <p>Orjinal CD ile Korsan CD Arasndaki Farklar;</p> <p>1- n ve arka kapanda yer alan resim ve yazlarn kalitesi yksek ve renkleri canldr. Flu (Net olmayan) grnt mevcut deildir. Yksek kaliteyi havi kat malzeme kullanlmtr.2- n ve arka kapanda yer alan resim ve yazlarn kalitesi dk ve renkler canszdr. Flu (Net olmayan) grnt mevcuttur. Yksek kaliteyi havi kat malzeme kesinlikle kullanlmamtr.3- Oyunun ksa olarak konusunun anlatld, prodktrlerinin ve dier oyunlar tanmlarnn yapld, retici firmann bakaca rnlerinin akland ngilizce, Trke veya baka dillerde yazlm kitap bulunmaktadr.4- Korsan kopyalarda byle bir kitap bulunmamaktadr. Oyun kapann resimli blm ksm dnda kalan arka ksm genelde beyaz ve botur. Herhangi bir ekil veya ibare bulunmamaktadr.</p> <p>Hazrlayan: Zeynep Aslantrk38</p> <p>Orjinal CD ile Korsan CD Arasndaki Farklar;</p> <p>5- Gerek kapak gerek kitapk ve gerekse CD kapaklar zerinde lisans hakk sahiplerinin isimleri ( Sony Computer Entertainment, Frontier Devolepments Ltd., Grolier Interactive, Play Station gibi) yazldr.6- Gerek kapak gerek kitapk ve gerekse CD kapaklar zerinde lisans hakk sahiplerinin isimleri bulunmamaktadr. Fakat nadir olarak baz korsan retimlerde bu isimlerin ayns veya deitiri...</p>