BN TNG TN NG DN V VC-N Vắcxin Bại liệ ?· BN TNG TN NG DN V VC-N Many Vaccine Information Statements are available in Vietnamese and other languages. See

  • Published on
    05-Feb-2018

  • View
    223

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>BN THNG TIN HNG DN V VC-XIN</p><p>Many Vaccine Information Statements are available in Vietnamese and other languages. See www.immunize.org/vis</p><p>Nhiu Bn Thng Tin Hng Dn v Vc-xin c sn bng ting Vit v cc ngn ng khc. Xem www.immunize.org/vis</p><p>U.S. Department of Health and Human Services Centers for Disease Control and Prevention </p><p>Vcxin Bi litNhng iu Cn Bit</p><p> 1 Ti sao nn chng nga?Vic chng nga c th bo v mi ngi khi bnh bi lit. Bi lit l mt bnh do vi rt gy ra. Bnh ly lan ch yu do tip xc gia ngi vi ngi. Bnh cng c th ly lan do tiu th thc phm hoc ung b nhim phn ca ngi b bnh.Hu ht nhng ngi b bnh bi lit khng c triu chng no, v nhiu ngi hi phc m khng c bin chng no. Nhng i khi nhng ngi mc bnh bi lit cng tr nn b lit (khng th di chuyn tay hoc chn). Bnh bi lit c th dn n khuyt tt vnh vin. Bnh bi lit cng c th gy ra t vong, thng do t lit cc c bp dng h hp.Bi lit tng rt ph bin ti Hoa K. Bnh ny lm t lit v git cht hng nghn ngi mi nm trc khi vc-xin bi lit c gii thiu vo nm 1955. Khng c cch cha bnh bi lit, nhng c th phng nga bng vc-xin.Bnh bi lit c loi b khi Hoa K. Nhng bnh ny vn xy ra nhng ni khc trn th gii. Ch cn mt ngi b bnh bi lit t mt quc gia khc n, s mang mm bnh tr li ni y nu chng ta khng c chng nga bo v. Nu nh n lc loi b bnh ny ra khi th gii thnh cng, mt ngy no , chng ta s khng cn tim vc-xin bi lit. T nay cho n lc , chng ta cn phi tip tc tim phng vcxin cho tr em.</p><p> 2 Vc-xin bi litVc-xin Bi Lit Bt Hot (Inactivated Polio Vaccine, IPV) c th phng nga bnh bi lit.Tr emHu ht mi ngi nn tim IPV ngay khi cn nh. Cc liu IPV thng c cung cp vo 2, 4, 6 n 18 thng tui, v t 4 n 6 tui.Lch chng nga c th khc nhau i vi mt s tr em (bao gm nhng tr i du lch n mt s quc gia v nhng tr c tim IPV nh l mt phn ca vc-xin phi hp). Nh cung cp dch v ca qu v c th cung cp cho qu v thm thng tin.</p><p>Ngi lnHu ht ngi ln khng cn tim IPV v h c chng nga vc-xin bi lit t khi cn nh. Tuy nhin, c mt s ngi ln c nguy c cao hn v nn xem xt vic chng nga vc-xin bi lit: nhng ngi i du lch n mt s khu vc trn th </p><p>gii, nhn vin phng th nghim c th tip xc vi vi rt </p><p>bi lit, v nhn vin chm sc sc khe iu tr cc bnh nhn c </p><p>th b bnh bi lit.Nhng ngi ln c nguy c nhim bnh cao c th cn t 1 n 3 liu IPV, ty thuc vo s liu m h c nhn trc y.Cha r nguy c lin quan n vic tim IPV cng lc vi cc loi vc-xin khc.</p><p> 3 Mt s ngi khng nn tim vc-xin ny Hy thng bo cho ngi s tim vc-xin: Nu ngi c tim vc-xin c bt k d ng </p><p>nghim trng, e da tnh mng no. Nu qu v tng b phn ng d ng e da tnh mng sau khi tim liu IPV, hoc b d ng nghim trng vi bt k thnh phn no ca loi vc-xin ny, qu v khng nn tim vc-xin ny. Vui lng hi nh cung cp dch v chm sc sc khe ca qu v nu qu v mun bit thng tin v cc thnh phn ca vc-xin. </p><p> Nu ngi c tim vc-xin ang cm thy khng khe. Nu qu v b m nh, chng hn nh cm lnh, qu v vn c th tim vc-xin hm nay. Nu qu v b m va hoc nng, qu v c th cn i cho n khi hi phc. Bc s ca qu v c th t vn cho qu v.</p><p> 4 Nguy c phn ng vi vc-xinBt c loi thuc no, bao gm cc loi vc-xin, u c nguy c xy ra cc tc dng ph. Cc tc dng ny thng nh v t khi, nhng cng c th c phn ng nghim trng.</p><p>Polio (IPV) VIS Vietnamese (7/20/2016)</p><p>http://www.immunize.org/vis</p></li><li><p>Mt s ngi tim IPV s b au ti ni tim. Vn cha r IPV c gy ra cc vn nghim trng khng, v hu ht mi ngi khng b bt k vn g vi IPV. Cc vn khc c th xy ra sau khi tim vc-xin ny: i khi c ngi ngt xu sau khi thc hin mt th </p><p>thut y t, bao gm c chng nga. Ngi hoc nm xung trong khong 15 pht c th gip trnh ngt xu v b thng do ng. Hy cho nh cung cp dch v chm sc sc khe ca qu v bit nu qu v cm thy chng mt hay hoa mt hoc tai.</p><p> Mt s ngi gp phi cn au vai c th nng v ko di hn so vi cn au nhc thng gp sau khi tim. iu ny rt him khi xy ra.</p><p> Bt k loi thuc no u c th gy ra phn ng d ng nghim trng. Nhng phn ng nh vy sau khi tim vc-xin l rt him gp, c tnh vo khong 1 trong mt triu liu v s xy ra sau mt vi pht n mt vi gi sau khi chng nga.</p><p>Ging nh bt k loi thuc no, c mt nguy c rt nh l vc-xin c th gy ra chn thng nghim trng hoc t vong.Tnh an ton ca vc-xin lun lun c gim st. bit thm thng tin, hy truy cp: www.cdc.gov/vaccinesafety/.</p><p> 5 Nu xy ra vn nghim trong thi sao?Ti nn quan st du hiu no? Hy ch n bt k iu g khin qu v lo ngi, nh </p><p>cc du hiu ca phn ng d ng nghim trng, st rt cao hoc hnh vi bt thng. </p><p>Cc du hiu ca phn ng d ng nghim trng c th bao gm ni m ay, sng mt v hng, kh th, tim p nhanh, chng mt v yu sc. Chng c th bt u xut hin sau khi s dng vc-xin t vi pht n vi gi.</p><p>Ti nn lm gi? Nu qu v ngh l mt phn ng d ng nghim </p><p>trng hoc mt tnh trng cp cu khc khng th ch i c, hy gi 9-1-1 hoc n bnh vin gn nht. Nu khng, hy gi cho phng khm ca qu v. </p><p>Sau , phn ng cn phi c bo co cho Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) H Thng Bo Co Bin C Bt Li ca Vc-xin. Bc s ca qu v s np bo co ny, hoc qu v c th t bo co qua trang web ca VAERS ti www.vaers.hhs.gov, hoc bng cch gi n s 1-800-822-7967.</p><p>VAERS khng cung cp t vn y t.</p><p> 6 Chng Trinh n B </p><p>Thng Tn Do Vc-xin Gy Ra Trn Ton Quc</p><p>The National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) (Chng Trnh n B Thng Tn Do Vc-xin Gy Ra Trn Ton Quc) l mt chng trnh ca lin bang c thit lp nhm bi hon cho nhng ngi c th b thng tn do mt s vc-xin gy ra.Nhng ai tin rng mnh c th b tn thng do vc-xin c th tm hiu v chng trnh v th tc np n yu cu bi thng bng cch gi n s 1-800-338-2382 hoc truy cp vo trang web ca VICP ti www.hrsa.gov/vaccinecompensation. C gii hn v thi gian np n yu cu bi thng.</p><p> 7 Ti c th tim hiu thm bng cch no? Hy hi nh cung cp dch v chm sc sc khe ca </p><p>qu v. Nh cung cp dch v chm sc sc khe ny c th cung cp cho qu v t hng dn s dng vc-xin hoc gi ngun thng tin khc.</p><p> Gi cho s y t ti a phng hoc tiu bang ca qu v. Hy lin h vi Centers for Disease Control and </p><p>Prevention (CDC) (Trung Tm Kim Sot v Phng Bnh): - Gi ti s 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) hoc - Truy cp trang web ca CDC ti www.cdc.gov/vaccines.</p><p> Vaccine Information Statement Polio Vaccine</p><p> 42 U.S.C. 300aa-26</p><p>7/20/2016Office Use Only</p><p>Translation provided by the Immunization Action Coalition</p><p>Vietnamese</p>www.cdc.gov/vaccinesafety/http://www.vaers.hhs.govhttp://www.hrsa.gov/vaccinecompensationhttp://www.cdc.gov/vaccines</li></ul>

Recommended

View more >