Bo co thực tập tại ngn hng nng nghiệp ...s1. ... nng cao uy tn v hiệu quả ... 1.6 Thực hiện hạch ton kinh doanh v phn phối thu nhập theo ... v pht triển nng thn

 • Published on
  26-Mar-2018

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • TIU LUN:

  Bo co thc tp ti ngn hng

  nng nghip v pht trin nng

  thn Vit Nam chi nhnh

  Lng H

 • I.Tng quan v ngn hng nng nghip v pht trin nng thn Vit Nam

  chi nhnh Lng H

  1. Lch s hnh thnh

  Cng vi s pht trin ngy cng ln mnh ca nn kinh t, cc thnh phn kinh t

  cng tr nn a dng v phong ph. iu i hi cc dch v ngn hng cng phi

  khng ngng m rng. ng thi, thc hin chin lc lu di nhm m rng mng

  li hot ng, nng cao uy tn v hiu qu kinh doanh, ngn hng Nng nghip v pht

  trin nng thn (NHNo & PTNT) lin tc lp thm nhng chi nhnh mi. Xut pht

  t v tr 24 Lng H vi nhiu thun li cho hot ng ca NHNo & PTNT, Ban lnh

  o NHNo & PTNT quyt nh thnh lp chi nhnh NHNo & PTNT Lng H trc

  thuc trung tm iu hnh theo quyt nh s 34/Q NHNo-02 ca Tng gim c

  NHNo & PTNT Vit Nam. Chi nhnh chnh thc khai trng i vo hot ng t

  ngy 18/3/1997.

  2. Nhim v ca chi nhnh ngn hng Nng nghip v pht trin nng thn

  Lng H

  Theo quy ch t chc v hot ng ca chi nhnh NHNo & PTNT Vit Nam ban

  hnh theo quy nh s 169/Q HBT-02 (7/9/2000) ca Hi ng qun tr NHNo &

  PTNT Vit Nam, chi nhnh Lng H l chi nhnh NHNo & PTNT loi II.

  Cn c theo quy nh ny, nhim v ca chi nhnh Lng H c ghi r trong

  chng II iu 9 nh sau:

  1.1 Huy ng vn

  - Khai thc v nhn tin gi tit kim khng k hn, c k hn, tin gi thanh ton

  ca cc t chc, c nhn thuc mi thnh phn kinh t v nc ngoi bng Vit Nam

  ng v ngoi t.

 • - Pht hnh chng ch tin gi, tri phiu, k phiu ngn hng v thc hin cc hnh

  thc huy ng vn khc theo quy nh ca NHNo.

  - Tip nhn cc ngun vn ti tr, vn y thc ca Chnh ph, Chnh quyn a

  phng v cc t chc kinh t, c nhn trong v ngoi nc theo quy nh ca NHNo.

  - c php vay vn cc t chc ti chnh tn dng trong nc khi Tng gim c

  NHNo cho php.

  1.2 Cho vay

  - Cho vay ngn hn, trung hn, di hn bng VND v ngoi t i vi cc t chc

  kinh t.

  - Cho vay ngn hn, trung hn, di hn bng VND i vi c nhn v h gia nh

  thuc mi thnh phn kinh t.

  1.3 Kinh doanh ngoi hi : huy ng vn, cho vay, mua bn ngoi t, thanh ton

  quc t v cc dch v khc v ngoi hi theo chnh sch qun l ngoi hi ca Chnh

  ph, NHNo & PTNT Vit Nam.

  1.4 Kinh doanh dch v : thu, chi tin mt, mua bn vng bc, my rt tin t

  ng, dch v th tn dng, kt st, nhn ct gi, chit khu cc loi giy t c gi, th

  thanh ton, nhn y thc cho vay ca t chc ti chnh, tn dng, t chc, c nhn trong

  v ngoi nc, cc dch v khc c NHNN v NHNo cho php.

  1.5 Cn i iu ha vn kinh doanh ni t i vi cc chi nhnh NHNo & PTNT

  trc thuc trn a bn.

  1.6 Thc hin hch ton kinh doanh v phn phi thu nhp theo quy nh ca

  NHNo.

 • 1.7 Thc hin u t di cc hnh thc : hn vn lin doanh, mua c phn v

  cc hnh thc u t khc vi cc doanh nghip, t chc kinh t khc khi c NHNo

  cho php.

  1.8 Lm dch v cho Ngn hng phc v ngi ngho.

  1.9 Qun l nh khch, nh ngh v o to tay ngh trn a bn (nu c

  Tng gim c NHNo giao).

  1.10 Thc hin cng tc t chc cn b, o to, thi ua khen thng theo phn

  cp y quyn ca NHNo.

  3. C cu t chc ca chi nhnh Ngn hng nng nghip v pht trin nng

  thn Lng H

  thc hin tt nhim v m NHTW giao ph, chi nhnh c bit quan tm n

  cng tc t chc o to. Sau cc ln chia, tch, b sung n nay c cu t chc c

  bin ch mt cch ph hp vi c cu phng ban nh sau :

  Ban gim c : gm

  Mt gim c ph trch chung

  Ba ph gim c : mt ph gim c ph trch kinh doanh

  mt ph gim c ph trch thanh ton quc t

  mt ph gim c ph trch k ton - ngn qu

 • C cu thnh ban : bao gm 5 phng ban vi c cu t chc theo s sau :

  Gim c

  Ph gim c ph

  trch kinh

  Ph gim c ph

  trch thanh

  Ph gim c ph trch k ton ngn

  Phng k hoch kinh

  doanh

  Phng thanh ton quc

  t

  Phng k ton Ngn

  qu

 • n 31/12/2001, tng s cn b vin chc ti chi nhnh l 89 ngi (nm 2001 c

  thm 34 ngi : chi nhnh khc chuyn n 4 ngi, thm mi 30 ngi). Trong , s

  cn b vin chc c trnh trn i hc l 4 ngi (4,5%), c trnh i hc l 64

  ngi (71,9%), trnh trung v s cp l 21 ngi (23,6%).

  Nhim v c th ca cc phng ban ti chi nhnh nh sau :

  Phng k ton - ngn qu :

  - Trc tip hch ton k ton, hch ton thng k v hch ton theo quy nh ca

  NHNN v NHNo & PTNT Vit Nam.

  - Xy dng k hoch ti chnh, quyt ton k hoch thu, chi ti chnh.

  - Qun l v s dng cc qu chuyn dng theo quy nh ca NHNo & PTNT Vit

  Nam.

  Phng t chc hnh chnh

  Phng kim sot

 • - Tng hp lu tr h s ti liu v hch ton, k ton, quyt ton v cc bo co

  theo quy nh.

  - Thc hin cc khon np ngn sch Nh nc.

  - Thc hin nghip v thanh ton trong nc.

  - Chp hnh quy nh v an ton kho qu v nh mc tn kho theo quy nh.

  - Qun l, s dng thit b thng tin in ton phc v kinh doanh.

  - Chp hnh ch bo co v kim tra chuyn .

  - Thc hin cc nhim v khc do gim c chi nhnh giao cho.

  Phng k hoch kinh doanh

  - Nghin cu xy dng chin lc khch hng tn dng, phn loi khch hng,

  xut chnh sch u i i vi tng loi khch hng, m rng tn dng theo k hoch

  ra, la chn bin php cho vay c hiu qu v an ton.

  - Thm nh v xut cho vay cc d n tn dng theo y quyn, thm nh cc d

  n, hon thin h s trnh ngn hng theo phn cp.

  - Tip nhn v thc hin cc chng trnh d n thuc ngun vn trong v ngoi

  nc. Trc tip lm dch v y thc ca Chnh ph, t chc v c nhn.

  - Xy dng v thc hin cc m hnh th im, theo di nh gi, tng kt, s kt.

  - Thng xuyn phn loi d n, phn tch n qu hn, tm nguyn nhn v c bin

  php xut, gip lnh o chi nhnh ch o kim tra hot ng tn dng.

  - Tng hp bo co, kim tra chuyn theo quy nh v cc nhim v khc.

 • Phng t chc hnh chnh :

  - Xy dng chng trnh cng tc hng thng, qu ca chi nhnh v thng xuyn

  n c vic thc hin cc chng trnh c gim c chi nhnh ph duyt.

  - Xy dng v trin khai chng trnh giao ban ni b chi nhnh, trc tip lm th k

  tng hp cho gim c chi nhnh.

  - T vn trong vic thc hin cc nhim v c th lin quan n php l, ti sn, cn

  b ngn hng.

  - Lu tr vn bn c lin quan n ngn hng v vn bn nh ch ca NHNo &

  PTNT Vit Nam.

  - L u mi giao tip vi khch n lm vic, trc tip qun l con du ca chi

  nhnh, thc hin cng tc xy dng c bn, sa cha ti sn c nh, ng thi chm lo

  i sng vt cht tinh thn ca cn b nhn vin ngn hng v cc nhim v khc.

  Phng thanh ton quc t :

  - Thc hin cng tc thanh ton ngoi nc ngoi ca chi nhnh, nghin cu xy

  dng v p dng cc k thut thanh ton hin i.

  - To iu kin cho vic thanh ton nhanh nht, chnh xc, p ng nhu cu ca

  khch hng.

  - p dng cng ngh thanh ton hin i.

 • Phng kim sot :

  - Kim tra cng tc iu hnh ca chi nhnh, kim tra vic chp hnh quy trnh

  nghip v kinh doanh theo quy nh ca php lut v ca NHNo&PTNT Vit Nam.

  - Kim tra chnh xc ca bo co ti chnh, bng cn i k ton, vic tun th

  nguyn tc, ch v chnh sch k ton ca Nh nc.

  - Gii quyt n th khiu ni, t co lin quan n hot ng ca ngn hng, ng

  thi bo co Tng gim c NHNo & PTNT Vit Nam, gim c chi nhnh; thc hin

  chuyn bo co, t chc giao ban thng k v cc nhim v khc.

  4. Quy trnh, th tc thc hin nghip v ch yu ca ngn hng Nng nghip

  v pht trin nng thn Lng H : nghip v cho vay

  4.1 Cn b tn dng tip nhn h s vay vn ca khch hng, c trch nhim i

  chiu danh mc h s theo quy nh, kim tra tnh hp php, hp l ca tng loi h s

  v bo co trng phng tn dng.

  4.2 Trng phng tn dng phn cng cn b thm nh cc iu kin vay vn.

  4.3 Trng phng tn dng c trch nhim kim tra h s vay vn, kim tra tnh

  hp l, hp php ca h s v bo co thm nh do cn b tn dng trnh, tin hnh

  xem xt, ti thm nh (nu cn thit), ghi kin vo bo co thm nh hoc ti thm

  nh (nu c) v trnh gim c quyt nh.

  4.4 Gim c chi nhnh cn c vo bo co thm nh, ti thm nh (nu c) do

  phng tn dng trnh, quyt nh cho vay hoc khng cho vay v giao cho phng tn

  dng :

 • - Nu khng cho vay th cn b tn dng thng bo cho khch hng bit.

  - Nu cho vay th ngn hng cng khch hng lp hp ng tn dng, hp ng

  bo m tin vay (trong trng hp cho vay c m bo bng ti sn).

  - Khon vay vt quyn phn quyt th thc hin theo quy nh hin hnh ca

  NHNo & PTNT Vit Nam.

  4.5 H s khon vay c gim c k duyt cho vay c chuyn cho k ton

  thc hin nghip v hch ton k ton, thanh ton hoc chuyn qu gii ngn cho

  khch hng.

  4.6 Sau khi thc hin gii ngn, cn b tn dng tin hnh kim tra tnh hnh s

  dng vn vay. Ni dung kim tra bao gm :

  - Kim tra vic s dng vn vay theo mc ch ghi trong hp ng tn dng.

  - Kim tra kt qu thc hin d n, phng n.

  - Kim tra hin trng ti sn bo m tin vay.

  4.7 Thi gian thm nh cho vay :

  - Cc d n trong quyn phn quyt : trong thi gian khng qu 10 ngy lm vic

  i vi cho vay ngn hn v khng qu 45 ngy lm vic i vi cho vay trung v di

  hn k t khi ngn hng nhn c y h s vay vn hp l v thng tin cn thit

  ca khch hng theo yu cu ca ngn hng, ngn hng phi quyt nh v thng bo

  vic cho vay hoc khng cho vay i vi khch hng.

  - Cc d n, phng n vt quyn phn quyt :

  + Trong thi gian khng qu 5 ngy lm vic i vi cho vay ngn hn v 20

  ngy lm vic i vi cho vay trung v di hn k t khi ngn hng nhn c y

  h s vn vay hp l v thng tin cn thit theo yu cu ca ngn hng, ngn hng phi

 • lm y th tc trnh ln ngn hng cp trn. Trong thi gian khng qu 5 ngy lm

  vic i vi cho vay ngn hn v 25 ngy lm vic i vi cho vay trung v di hn k

  t ngy nhn h s trnh, ngn hng cp trn phi thng bo chp nhn hoc khng

  chp nhn.

  + Cc d n, phng n c mc phn quyt thuc quyn ca ph tng gim c

  ph trch tn dng, tng gim c ngn hng Nng nghip, hi ng qun tr, chi nhnh

  s chuyn thng v trung tm iu hnh, khng phi qua vn phng i din.

  ii. Khi qut v tnh hnh hot ng ca ngn hng Nng nghip v pht trin

  nng thn chi nhnh Lng H

  L mt chi nhnh cn non tr trong h thng NHNo & PTNT Vit Nam, ngay t khi

  thnh lp, chi nhnh Lng H phi i mt vi khng t kh khn, l :

  L mt chi nhnh mi c thnh lp trn a bn Th c hn 50 t chc tn

  dng hot ng, nhiu chi nhnh ngn hng thng mi trong nc cng nh ngoi

  nc c cng ngh tin tin, c b dy lch s trong kinh doanh nn to ra s cnh tranh

  gay gt, nht l trn lnh vc li sut.

  i tng cho vay ch yu ca chi nhnh l cc doanh nghip Nh nc (DNNN).

  Tuy nhin, cc DNNN c vn t c thp, thiu cc d n u t mang tnh kh thi, hot

  ng sn xut kinh doanh ca cc doanh nghip cn gp nhiu kh khn nh tiu th

  sn phm, t gi ngoi t tng gy kh khn cho vic nhp vt t nguyn liu cho sn

  xut, cho vic i mi quy trnh cng ngh ... iu ny dn n s DNNN lm n c

  hiu qu thp, nh hng n tc gii ngn ca ngn hng.

 • Thin tai xy ra lin tip nhiu vng gy thit hi rt nng n, nh hng n s

  tng trng ca nn kinh t v lm tn tht khng nh n hot ng u t ca ngn

  hng.

  Tuy nhin, bn cnh , chi nhnh Lng H cng c c nhng thun thi

  trong qu trnh hot ng, l :

  Chi nhnh c mt v tr thun li : nm trung tm kinh t ca c nc, ni tp

  trung nhiu thnh phn kinh t quan trng, t to iu kin thun li cho hot ng

  kinh doanh ca chi nhnh.

  L n v mi thnh lp nn chi nhnh trong qu trnh hot ng c th rt ra nhng

  bi hc kinh nghim t cc ngn hng khc.

  c hnh thnh trong giai on nn kinh t c nhiu chuyn bin tch cc, iu

  ny nh hng rt ln n tnh hnh kinh doanh ca ngn hng.

  Trc nhng kh khn v thun li trn, sau 4 nm i vo hot ng, NHNo &

  PTNT Lng H xc nh r mc tiu, gii php trong ch o iu hnh v t

  c nhng kt qu ng khch l : lun lun hon thnh vt mc k hoch, thu ht

  ngy cng ng s lng khch hng, p ng nhanh nhu cu vn ca cc doanh

  nghip.

  Vi bc i ng hng, chi nhnh lun c ng y, Ban lnh o NHNo &

  PTNT Vit Nam nh gi cao v c cng nhn l l c u ca ngnh. Ring nm

  2001 l nm nn kinh t cn gp nhiu kh khn : thiu pht thp, sn phm ca cc

  doanh nghip b ng, hot ng xut nhp khu gp nhiu kh khn do t gi tng

  lin tc ... nhng chi nhnh y nhanh tc tng trng tn dng, mc tng

 • trng nhanh, tc cho vay ngoi t tng mnh, sc p ln t gi hi oi gim nhiu

  so vi nm trc. iu ny c biu hin qua h thng s liu sau :

  Bng tng hp tnh hnh hot ng kinh doanh

  n v : triu ng

  Ch tiu 1998 1999 2000 2001

  1. Ngun vn

  - Ni t

  - Ngoi t

  858

  772

  86

  1143

  986

  157

  2000

  1714

  286

  2630

  2276

  354

  2. S dng vn

  - Ngn hn

  - Trung, di hn

  81

  61

  20

  521

  186

  334

  661

  164

  497

  1031

  197

  833

 • 3. N qu hn (%) 0.74 0.06 0.24 0

  4. Li nhun 18 23 47 36.9

  (Ngun : Bo co kt qu hot ng kinh doanh cc nm 1998 2001)

  i vo tng hot ng c th ca ngn hng ta thy :

  1.V hot ng tn dng

  1.1 Ngun vn

  xem xt tnh hnh ngun vn ca NHNo & PTNT Lng H, trc ht ta s xem

  xt s bin ng ca ngun vn qua cc thi im di bng sau :

  Tnh hnh bin ng ca ngun vn huy ng qua cc thi im

  n v : t ng

  Thi im Ngun vn huy

  ng

  Tng gim so vi thi im trc

  Chnh lch %

  31/12/1998 858 +625 268

  31/12/1999 1143 +285 33

  31/12/2000 2000 +857 75

  31/12/2001 2630 +630 28.7

  (Ngun : Bo co kt qu hot ng kinh doanh cc nm 1998 2001)

 • Qua bng trn ta thy : ngun vn huy ng c tng u n qua cc nm, nm

  1999 tng 285 t ng so vi nm 1998, nm 2000 con s ny ln ti 857 t ng

  (ng vi 75% so vi nm 1999), v n nm 2001, tng ngun l 2630 t ng (ng vi

  28,7% so vi nm 2000).

  phn tch c th vn huy ng trong thi gian qua, ta xem xt biu sau:

  Tnh hnh huy ng vn qua cc thi im

  n v : t ng

  Ngun vn 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001

  S

  lng

  % S

  ln

  g

  % S

  ln

  g

  % S

  ln

  g

  %

  1. Tin gi

  khng k hn

  92 10.

  7

  353 31 425 21.

  2

  4685 17.

  8

  2. Tin gi c

  k hn

  766 89.

  3

  790 69 1575 78.

  8

  2161 37

  Tng ngun 858 1143 2000 2630

  (Ngun : Bo co kt qu hot ng kinh doanh cc nm 1998 2001)

  Nh vy, trong tng s vn huy ng th tin gi c k hn chim t l ng k (c

  bit l trong nm 1998, t l ny l ti 89,3%). y l mt thun li ln i vi ngn

 • hng v tin gi c k hn l mt ngun vn tng i n nh ngn hng tham gia

  u t v quay vng vn. i vi tin gi khng k hn th tin gi thanh ton chim t

  l ng k v s lng ti khon thanh ton ny khng ngng c tng ln. Nu trong

  nm 1998 ch c gn 500 ti khon c nhn c m ti ngn hng th n nm 2001

  con s ny ln 1700 ti khon. Vi kt cu ngun vn huy ng tng i hp l

  nh vy to iu kin cho chi nhnh s dng vn mt cch c hiu qu. c bit,

  nh c kt cu ngun vn ny m ngn hng c th tit kim c chi ph bng cch

  gim huy ng vn bng k phiu vi li sut cao hn. Do , mc d l mt chi nhnh

  mi i vo hot ng, NHNo & PTNT Lng H ng v tr th hai v huy ng vn

  so vi cc chi nhnh NHNo khc hot ng trn cng a bn H Ni (chi nhnh H

  Ni 47%, chi nhnh Lng H 36,5%, SGD 27%, SGDI 19%).

  S d c c kt qu nh vy l do trong nhng nm qua, chi nhnh thc hin

  tt nhng ni dung sau :

  - Cng c v tng cng mi quan h cht ch vi cc n v khch hng truyn

  thng t nhiu nm nh Bo him x hi Vit Nam, Bo him y t, Qu h tr pht

  trin, h thng kho bc Nh nc trn a bn, Bo him tin gi Vit Nam,...

  - Lm tt cng tc thanh ton vi bn hng ch ct nh Cng ty Dch v tit kim

  bu in, cc Tng cng ty Xng du Vit Nam, Bu chnh vin thng Vit Nam, in

  lc Vit Nam,... v nhng doanh nghip khc thuc Tng cng ty 90 91.

  - Lun theo di cht ch, nm bt din bin li sut trn th trng, ch trng cng

  tc tip th khch hng mi nn kp thi iu chnh li sut huy ng ng yu cu cnh

  tranh v hiu qu trong kinh doanh.

  - M rng mng li hot ng tng bc chim lnh th phn kinh doanh, trin

  khai lm vic vo ngy th by, ch nht, nng cao cht lng phc v khch hng.

  - Cng tc thu chi tin mt v thanh ton lun nhanh nhy, an ton, chnh xc, p

  ng c yu cu ca cc n v kinh t v nhn dn.

 • 1.2 V s dng vn

  S dng vn l khu cui cng quyt nh hiu qu kinh doanh ca ngn hng. Ch

  c s dng vn c hiu qu mi thc y c cng tc huy ng vn. Nm bt c

  iu ny, trong nhng nm qua, chi nhnh NHNo & PTNT Lng H c nhng bc

  pht trin tng cng hiu qu s dng vn nm sau cao hn nm trc, biu hin c

  th trong bng sau :

  Tnh hnh s dng vn qua cc thi im

  n v : t ng

  Ch tiu 31/12/1998 31/12/1998 31/12/1998 31/12/1998

  1. Tng d n 81 521 661 1030

  2. Doanh s cho vay 256 738 741 1174

  3. Doanh s thu n 231 308 601 804

  4. N qu hn (%) 0.74 0.06 0.24 0

  (Ngun : Bo co kt qu hot ng kinh doanh cc nm 1998 2001)

  Nh vy, d n tng mt cch lin tc qua cc nm. c bit trong nhng nm

  2000, 2001 chi nhnh y tng d n mt cch nhanh chng, doanh s cho vay v

  doanh s thu n tng, t l n qu hn thp. N qu hn nm 1999 gim so vi nm

  1998 l 0,68%, n nm 2000 n qu hn c tng nhng khng ng k v phn ln s

  n qu hn ny c kh nng thu hi. n nm 2001, chi nhnh t c d n lnh

  mnh, khng c n qu hn pht sinh. Tuy nhin, d n cho vay phn ln l DNNN

 • (99%). y l mt thnh tch rt ln ca cn b, cng nhn vin chi nhnh nhm gp

  phn nng cao cht lng tn dng.

  t c kt qu nh vy...

Recommended

View more >