BỘ NNG NGHIỆP V PHT TRIỂN NNG THN ?? nng nghiỆp v pht triỂn nng thn kẾ hoẠch chuyỂn giao, Ứng dỤng khoa hỌc cng nghỆ phỤc vỤ ti cƠ cẤu ngnh thỦy sẢn giai ĐoẠn 2017-2020

 • Published on
  15-Apr-2018

 • View
  214

 • Download
  1

Transcript

 • B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN

  K HOCH

  CHUYN GIAO, NG DNG KHOA HC CNG NGH

  PHC V TI C CU NGNH THY SN

  GIAI ON 2017-2020

  H NI, THNG 12-2016

 • MC LC I. M U............................................................................................................ 1

  II. CN C XY DNG K HOCH ............................................................... 2

  1. Tnh cp thit ................................................................................................. 2

  2. Cn c php l ............................................................................................... 3

  III. TNH HNH CHUYN GIAO, NG DNG KHCN .................................... 4

  1. Tnh hnh ng dng KHCN trong sn xut thy sn trn th gii. ............... 4

  1.1. Lnh vc khai thc hi sn ..................................................................... 4

  1.2. Lnh vc nui trng thy sn ................................................................. 8

  2. Tnh hnh chuyn giao, ng dng KHCN trong sn xut thy sn Vit

  Nam ................................................................................................................. 11

  2.1. Lnh vc khai thc thy sn ................................................................. 11

  2.2. Lnh vc nui trng thy sn ............................................................... 14

  3. Hot ng chuyn giao KHCN trong sn xut thy sn. ............................ 15

  3.1. Trn th gii ......................................................................................... 15

  3.2. Vit Nam .......................................................................................... 16

  4. Nhn xt v nh gi ................................................................................... 17

  4.1. Thnh tu t c .............................................................................. 17

  4.2. Tn ti v hn ch ................................................................................ 18

  4.3. D bo tnh hnh ................................................................................... 20

  IV. NI DUNG K HOCH ............................................................................. 20

  1. Quan im xy dng k hoch .................................................................... 20

  Ph lc: Mt s nhim v u tin giai on 2017-2020 ..................................... 28

 • 1

  I. M U

  Ngnh thy sn l mt trong ba ngnh kinh t mi nhn c vai tr quan

  trng trong vic gii quyt vic lm cho hng triu ngi lao ng; gp phn n

  nh kinh t x hi; xa i gim ngho khu vc nng thn, ven bin, o; ng

  gp tch cc cho s pht trin kinh t x hi ca t nc, tng trng xut

  khu, hi nhp quc t, cng nh gp phn m bo an ninh quc phng trn

  cc vng bin, o nc ta.

  Trong thi gian qua, pht trin kinh t thy sn c ng v Nh

  nc quan tm thng qua vic ban hnh nhiu chnh sch khuyn khch u t,

  pht trin ngnh nh: Quyt nh s 2194/Q-TTg ngy 25/12/2009 ca Th

  tng Chnh ph ph duyt n pht trin ging cy nng, lm nghip, ging

  vt nui v ging thu sn n nm 2020; Quyt nh s 332/Q-TTg ngy

  03/3/2011 ca Th tng Chnh ph ph duyt n pht trin nui trng thy

  sn n nm 2020; Quyt nh s 68/2013/Q-TTg ngy 14/11/2013 ca Chnh

  ph v chnh sch h tr nhm gim tn tht trong nng nghip; Ngh nh s

  67/2014/N-CP ngy 07/7/2014 ca Chnh ph v mt s chnh sch pht trin

  thy sn; Ngh nh s 89/2015/N-CP ngy 07/10/2015ca Chnh ph v sa

  i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 67/2014/N-CP v mt s chnh

  sch pht trin thy sn;... Cc chnh sch ny to ra ng lc quan trng

  ngnh thy sn pht trin theo hng cng nghip, hin i.

  Trong qu trnh trin khai n Ti c cu ngnh thy sn theo hng

  nng cao gi tr gia tng v pht trin bn vng (Quyt nh s 2760/Q-BNN-

  TCTS ngy 22/11/2013), vic ng dng khoa hc cng ngh (sau y vit tt l

  KHCN) vo thc tin sn xut c xc nh l mt trong nhng gii php trng

  tm, ct li. i vi khai thc thy sn, nh hng mc tiu ca vic ng dng

  tin b KHCN l hin i ha i tu khai thc xa b; nng cao nng sut nh

  bt, gim tn tht sau thu hoch trn tu khai thc xa b v gn lin vi bo v

  ngun li thy sn, bo v ch quyn quc gia v an ninh quc phng trn cc

  vng bin, o ca T quc. i vi nui trng thy sn, ng dng KHCN va

  nhm nng cao cht lng ging, nng sut nui, cht lng sn phm ng thi

  m bo an ton sinh hc, bo v mi trng sinh thi.

  thc hin thng li mc tiu Ti c cu ngnh thy sn, bn cnh vic

  t chc li sn xut, vic y mnh ng dng tin b k thut, cng ngh mi

  vo sn xut thy sn theo hng nng cao gi tr gia tng v pht trin l rt

  cn thit. K hoch chuyn giao, ng dng KHCN phc v ti c cu ngnh

  thy sn giai on 2017-2020 s a ra l trnh, ni dung v k hoch thc hin

  http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-89-2015-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-67-2014-ND-CP-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-292384.aspxhttp://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-89-2015-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-67-2014-ND-CP-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-292384.aspxhttp://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-89-2015-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-67-2014-ND-CP-mot-so-chinh-sach-phat-trien-thuy-san-292384.aspx

 • 2

  hot ng chuyn giao, ng dng KHCN vo sn xut thy sn nhm nng cao

  gi tr gia tng, gim sc lao ng, gim tn tht sau thu hoch hng ti mc

  tiu pht trin thy sn bn vng.

  II. CN C XY DNG K HOCH

  1. Tnh cp thit

  Vic chuyn giao, ng dng KHCN trong sn xut thy sn (khai thc,

  nui trng, bo qun sn phm sau thu hoch,...) trong thi gian qua c

  trin khai cc qui m, hnh thc, cp khc nhau nh: trong khai thc hi sn

  s dng tu v thp, vt liu mi trang b my cng sut ln, thit b hin i, h

  thng my ti; trong nui trng thy sn ng dng k thut lc sinh hc, ch

  phm sinh hc, nui siu thm canh cc i tng ch lc (c tra, tm nc

  l,..);... gp phn quan trng cho tng trng kinh t ngnh thy sn. Tuy

  nhin, hu ht cc hot ng chuyn giao ng dng KHCN mang tnh t pht,

  manh mn nn kt qu vn cn nhiu hn ch nh: thiu ng b, sc lan ta

  cha cao, cha ph hp iu kin thc tin,...

  Do nhng hn ch ca vic chuyn giao ng dng KHCN nn hot ng

  sn xut thy sn vn gp nhiu kh khn, thch thc:

  Trong khai thc thy sn: K thut khai thc cn cha hin i, kh nng

  d tm ng trng, tp trung n c cn hn ch nn nng sut khai thc thp.

  Tnh chn lc ca ng c thp nn t l sn lng c tp, c nh ln nn hiu

  qu kinh t khng cao. Trang thit b trn tu cn th s nn s dng nhiu lao

  ng v mt an ton trong qu trnh thao tc. Hu ht cc tu u s dng nc

  bo qun sn phm, cha p dng k thut cp ng, nc bin lnh, t

  st, vy,... bo qun sn phm nn t l tn tht sau thu hoch cn cao

  (c khong 30%) gy t tht ln v kinh t v lng ph ngun li.

  Trong nui trng thy sn: Cha ch ng c cng ngh sn xut ging

  cht lng cc i tng ch lc; t l sng cn thp; nng sut nui trng mt

  s i tng ch lc (tm nc l, c r phi,...) cn thp; cng ngh nui trng

  v qun l mi trng ao nui cn cha tt nn dch bnh v vic s dng ha

  cht, cht cm vn cn din ra gy ri ro cho ngi nui v mt an ton v sinh

  thc phm.

  y chnh l mt trong nhng nguyn nhn c bn dn n hiu qu sn

  xut thy sn cha cao, thiu n nh nn cha thu ht c cc ngun u t t

  bn ngoi pht trin ngnh thy sn theo nh hng nng cao gi tr gia tng

  v pht trin bn vng.

 • 3

  Mt khc, trong bi cnh hi nhp quc t v tham gia chui gi tr ton

  cu, sn phm thy sn Vit Nam c kh nng cnh tranh cao trn cc th

  trng trong nc v quc t, i hi phi sn xut c cc sn phm an ton,

  c cht lng cao, mu m p. t c mc tiu ny, cn thit phi thc

  y vic chuyn giao, ng dng KHCN v i mi cng ngh trong ton chui

  sn xut t sn xut nguyn liu n phn phi, tiu th sn phm.

  Trong thc t sn xut thy sn, cc thnh tu khoa hc cng ngh hay

  tin b k thut c chuyn giao vo thc tin thng qua 03 hnh thc c bn

  sau: i) Cc t chc Khoa hc cng ngh (Vin nghin cu, Trng i hc,...)

  thc hin chuyn giao tin b k thut cho cc c s sn xut kinh doanh c

  ti tr bi cc d n, chng trnh; ii) Cc c s sn xut, kinh doanh t mua

  hay nhp cng ngh t nc ngoi; iii) Cc t chc, c nhn t nghin cu, ci

  tin ng dng KHCN.

  Nhn chung, hot ng ng dng, chuyn giao khoa hc cng ngh trong

  sn xut thy sn thi gian qua c thc hin kh si ng nhng cn manh

  mn, dn tri, thiu trng tm, cha huy ng c cc ngun lc to ng

  lc cho i mi cng ngh thc y sn xut cc i tng ch lc ca ngnh

  thy sn pht trin theo hng nng cao gi tr gia tng v bn vng. Tuy nhin,

  hot ng chuyn giao, ng dng TBKT cn nhiu hn ch nh: cha huy ng

  c cc ngun lc ca cc thnh phn kinh t cho hot ng ng dng, chuyn

  giao khoa hc cng ngh trong ngnh; thiu cc cng ngh, m hnh sn xut

  tin tin c thm nh, nh gi v cng nhn l tin b k thut thc t

  sn xut p dng; h thng thng tin khoa hc cng ngh cn nhiu bt cp;

  ngun lc thc hin chuyn giao cng ngh phn tn, thiu tp trung,...

  Nh vy, vic xy dng K hoch chuyn giao, ng dng khoa hc cng

  ngh phc v ti c cu ngnh thy sn l cn thit. Thc hin K hoch ny s

  thc y c cc hot ng chuyn giao, ng dng khoa hc cng ngh vo

  cc lnh vc khai thc, nui trng, bo qun sn phm thy sn nhm nng cao

  nng sut, cht lng sn phm; gim tn tht sau thu hoch v pht trin bn

  vng ngnh thy sn.

  2. Cn c php l

  - Lut Thy sn s 17/2003/QH11 ngy 26/11/2003 ca Quc hi Nc

  Cng ha x hi ch ngha Vit Nam kha XI;

  - Lut chuyn giao cng ngh s 80/2006/QH11 ngy 29/11/2006 ca

  Quc hi Nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam kho XI;

 • 4

  - Lut Khoa hc v Cng ngh s 29/2013/QH13 ngy 18/6/2014 ca

  Quc hi Nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam kha XIII;

  - Quyt nh s 2194/Q-TTg ngy 25/12/2009 ca Th tng Chnh ph

  ph duyt n pht trin ging cy nng, lm nghip, ging vt nui v ging

  thu sn n nm 2020;

  - Quyt nh s 1690/Q-TTg ngy 16/9/2010 ca Th tng Chnh ph

  ph duyt Chin lc pht trin thy sn Vit Nam n nm 2020;

  - Quyt nh s 1445/Q-TTg ngy 16/8/2013 ca Th tng Chnh ph

  ph duyt Quy hoch tng th pht trin thy sn Vit Nam n nm 2020, tm

  nhn 2030;

  - Quyt nh s 2760/Q-BNN-TCTS ngy 22/11/2013 ca B Nng

  nghip v Pht trin nng thn ph duyt n Ti c cu ngnh thy sn theo

  hng nng cao gi tr gia tng v pht trin bn vng;

  - Vn bn s 16/VBHN-BKHCN ngy 09/3/2015 ca B Khoa hc v

  Cng ngh v vic hp nht cc Ngh nh quy nh chi tit v hng dn thi

  hnh mt s iu ca Lut chuyn giao cng ngh;

  - Thng t s 15/2014/TT-BKHCN ngy 13/6/2014 ca B Khoa hc v

  Cng ngh quy nh trinh t, thu tuc giao quyn s hu, quyn s dng kt qu

  nghin cu khoa hc v pht trin cng ngh s dng ngn sch nh Nc;

  - Thng t s 13/2015/TT-BNNPTNT ngy 25/3/2015 ca B Nng

  nghip v Pht trin nng thn hng dn trinh t, thu tuc cng nhn tin b k

  thut va cng ngh mi ngnh nng nghip v pht trin nng thn.

  III. TNH HNH CHUYN GIAO, NG DNG KHCN

  1. Tnh hnh ng dng KHCN trong sn xut thy sn trn th gii.

  1.1. Lnh vc khai thc hi sn

  Hot ng khai thc hi sn th gii c pht trin mnh t sau chin

  tranh th gii ln th II. Vic nghin cu, chuyn giao, ng dng KHCN trong

  khai thc hi sn c pht trin mnh vo thp nin 60 v 70 ca th k XX

  nh: tu cng ghip hin ti bao gm c h thng ch bin trn tu, ng dng

  thit b d tm, d bo ng trng, my d c, h thng n tp trung c, k

  thut khai thc hi sn vin dng, h thng cp ng... Di y trnh by mt

  s tin b k thut v ang c s dng ph bin trn th gii c th p

  dng v ngh khai thc hi sn nc ta.

  a) Tu thuyn v trang thit b

  - V tu c: Mt s nc c ngh c pht trin (Na Uy, Nht, Php, Hn

  Quc,...) pht trin h thng phn mm ti u trong vic thit k v tu v

 • 5

  h thng b th hin i trong thit k tu c. H cng s dng cc k thut tin

  tin trong thit k thi cng, ct, ghp vt liu. Tu c ng mi theo cc mu

  tu nht nh m bo tnh ng b, m bo hiu nng theo ngh, gim chi ph

  tiu hao nhin liu v tng tnh n nh, an ton. Tu ng mi c thi cng

  ng thi cc hng mc theo tng mdun c th, thi gian thi cng ngn v gi

  thnh gim, cht lng m bo.

  Tu b tr boong thao tc pha sau (tu vy ui), kiu tu ny c tnh

  n nh tt, din tch boong thao tc khai thc rng, an ton, thun li cho vic

  trang b my mc thit b, nng cao kh nng c gii ha, t ng ha cc khu

  trong sn xut, kh nng quan st ca ngi li tu tt nng cao tnh an ton

  trong qu trnh vn hnh.

  Vt liu ng tu: thp v vt liu tng hp (composite, si thy tinh,...)

  c s dng ph bin ng tu c cc nc c ngh c cng nghip v

  bn cng nghip.

  - Thit b in, in t: Cc thit b in, in t phc v cng tc iu

  ng tu v m bo an ton hng hi nh: ra a, nh v v tinh, my thng tin

  lin lc (v tuyn v v tinh), h thng t nhn dng AIS,... v cc thit b in

  t phc v khai thc (my o su-d c, d c ngang, my o dng chy, thit b

  thu nhn thng tin d bo ng trng, phao v tuyn,...) c s dng ph bin

  trn cc tu c qui m cng nghip v bn cng nghip khai thc hi sn, c

  bit l c ng cc vng bin xa b. Cc thit b ny c sn xut Nht Bn,

  M, Hn Quc v Na Uy,...

  - Thit b v my khai thc: Cc thit b v my mc phc v khai thc

  nh: my th-thu li, my th-thu cu, my mc mi,... c s dng ph

  bin trn cc tu c qui m cng nghip v bn cng nghip gim chi ph lao

  ng v m bo an ton trong qu trnh sn xut.

  b) Ng c v cng ngh khai thc

  - Li vy khai thc c ng: S dng li vy (li dt khng gt 2a =

  120mm) c kch thc ph hp (chiu di 1.500 2.000m, cao 120 250m)

  trn tu li vy ui s tng hiu qu nh bt ca ngh li vy. Li v ph

  tng c th c nhp khu ng b vi tu t cc nc: Nht, Hn Quc, i

  Loan, cc nc ng u, Philippine,... hoc thi cng trong nc da trn cc

  thit k ca nc ngoi khai thc c ng i dng, v mt s loi c ni

  khc vng bin min Trung.

  - Cu vng c ng i dng: Vng cu v k thut khai thc (mi,

  su th cu, thi im, xc nh ng trng, k thut thu cu, thu c...) cu c

 • 6

  ng i dng ca Nht, Hn Quc, i Loan u vit hn Vit Nam mang li

  nng sut v cht lng sn phm (kch thc, ti...) tt hn. Vng cu di

  ti 3.000 li (tng ng khong 300km) thng th su 100-300m khai

  thc c ng vy vng v c ng mt to. Trn tu c th trang b my mc mi,

  my th cu, my thu cu, h thng h nhit nhanh v bo qun sn phm trn

  tu. H thng cp ng trn tu c th bo qun c nhit -400C-600 trong

  thi gian 10-24 thng.

  - Lng by: Lng by thng c s dng khai thc mt s i

  tng c gi tr kinh t cao, phn b vng bin c a hnh y bin gh gh,

  rn san h nh: tm hm, c chnh, c song, c hng, bch tuc, mc nang,...

  Ngh lng by c pht trin mnh c, Hn Quc, M, Hng Kng (Trung

  Quc),...

  - Cu vng thng ng: Mt s nc trn th gii nh M, Nht,

  Philippine,... s dng cu vng thng ng khai thc c ng (tp trung quanh

  ch, vt tri ni...) hoc cc loi c sng cc vng bin c y gh gh nh: c

  song, c ng i dng, c chim, c hng,...

  - Li ko c m cao ln: S dng mu li ko c m ming cao

  ln khai thc cc n c tng y, gn y. Li c thit k u tin m cao,

  gim s c st vi nn y, tng tc ko li gp phn tng nng sut v

  gim tc ng tiu cc n y bin. Mu li ny c s dng Na Uy, an

  Mch, M, Php, Thi Lan,...

  - Thit b tp trung c: cc nc nh: Nht, Hn Quc, Nauy... h

  thng nh sng mu, n ngm di nc, n in t (LED) c s dng ph

  bin tp trung c trc khi nh bt. c bit l vic s dng nh sng mu

  ph hp vi tng i tng, tng thi im nn tng hiu sut s dng ngun

  sng.

  Ch tp trung c cng c s dng ph bin cc nc nh: Nht Bn,

  Php, Nga, M, Ty Ban Nha, Philippine,... tp trung c, c bit l c ng.

  Ch c th c th c nh cc khu vc c n c phn b hoc th tri (c

  gn thit b nh v) tp trung n c.

  c) Cng ngh bo qun sn phm trn tu c

  - Thit b x l, s ch sn phm: Nht, Hn Quc, i Loan, s dng

  cc thit b lm cht nhanh c ng i dng v h thng h nhit nhanh hn

  ch cc qu trnh lm gim cht lng tht c. Thit b lm cht nhanh c thng

  c p dng trn tu cu c ng i dng ca Nht, Hn Quc, i Loan,...

  lm cho c cht nhanh, trnh vn ng mnh gim tn tht cht lng tht c.

 • 7

  B lm lnh nhanh c s dng gim nhanh thn nhit ca c sau khi cht,

  hn ch qu trnh phn hy protein ca tht c trc khi a vo hm bo qun.

  H thng thit b ny c th s dng trn tu tu cu c ng i dng gim

  tn tht cht lng c ng sau khi nh bt.

  - Cng ngh sn xut vy, nc bin lnh: Nhiu nc trn th gii

  nh Nht Bn, Hn Quc, M v n ,... s dng my lm vy t nc

  bin bo qun c ng i dng. Tu c lp t my ny sn xut vy

  ngay trn tu nn sn phm c th lun c bo qun nhit nh mong

  mun, tu khng phi cn khng gian lu gi ,... nn lm gim tn tht

  cht lng sn phm v gim chi ph sn xut. Nc bin cng c th c lm

  lnh nhit nht nh (-3 n -200C) to thnh dung dch st hoc dng

  tuyt bo qun c ng trn tu li vy, cu c ng, li r, li chp... Thit

  b lm lnh nc bin c s dng trn tu c ca cc nc nh: Nht Bn,

  Nga, Hn Quc, i Loan, Hn Quc... Cc cng ngh ny c th p dng trn

  tt c cc loi ngh nc ta, c bit l tu cu v tu li vy c ng i

  dng.

  - Thit b cp ng: H thng thit b cp ng (-20 n -600C) c s

  dng ph bin trn tu c cng nghip v st hoc v vt liu mi cc nc c

  ngh c pht trin nh: M, Nht, Php, Na Uy, c, Ca Na a, i Loan,...

  Chng cng c lp t trn tu cu c ng v g ca cc nc nh: Trung

  Quc, i Loan,... H thng thit b ny c th p dng trn cc tu cu c ng

  i dng nc ta c th tng thi gian bo qun, gim tn tht cht lng

  sn phm.

  - Bo qun bng Ni t lng: Cng ngh bo qun sn phm bng Ni t

  lng ang c p dng mt s nc trn th gii nh: Nht Bn, M,

  Israel,... Mt s chui lin kt c ng ca Nht s dng cng ngh ny

  Nht v mt s quc gi khc. Tu cu c thng s dng h thng ny bo

  qun c ng. Mi con c ng nguyn con c bo qun trong mt hp Ni t

  lng trong sut qu trnh bo qun trn tu v vn chuyn n ni tiu th. C

  ng c bao qun bng cng ngh ny c cht lng tt, gi bn cao th

  trng: Nht Bn, Hn Quc, M,... Cng ngh ny c th p dng trn tu cu

  c ng i dng nc ta hin nay.

  - Cng ngh lm ng t bo (CAS): Cng ngh lm ng t bo ang

  c s dng bo qun nng sn ni chung v thy sn ni ring. Cng ngh

  ny ang c s dng Nht, M, Hn Quc bo qun mt s sn phm c

  gi tr kinh t cao, trong c c ng i dng, mc,... Tng t nh cng

 • 8

  ngh s dng Ni t lng, sn phm c bo qun bng h thng ny c cht

  lng tt, p ng yu cu ca cc th trng kh tnh nh: Nht, M, EU,...

  Cng ngh ny ang c th nghim ti Vit Nam v c th p dng trn cc

  tu cu c ng i dng nc ta.

  Nhn xt chung:

  Hot ng nghin cu, chuyn giao, ng dng KHCN trong khai thc hi

  sn th gii lun c tr trng, c bit cc nc c ngh c pht trin

  nng cao nng sut, gim tn tht sau thu hoch v m bo an ton, gim sc

  lao ng trn tu. Gn y, do ngun li hi sn suy gim trn phm vi ton cu

  nn hng nghin cu nng cao tnh chn lc ca ng c, gim tc ng tiu

  cc ca ng c, bo v ngun li hi sn cng c quan tm ng k, c bit

  cc nc pht trin nh: EU, M, Canada, Nht Bn, c,...

  1.2. Lnh vc nui trng thy sn

  Hot ng nghin cu, chuyn giao, ng dng KHCN trong nui trng

  thy sn c pht trin mnh tt c cc bc trong qu trnh sn xut t sn

  xut ging; thit k h thng ng, nui; qun l nc cp, nc thi; k thut

  nui trng, sn xut thc n, chm sc, phng tr dch bnh, x l v kim sot

  mi trng trong h thng ao, vng sn xut ging v nui trng thng thm.

  Mt s cng ngh c ng dng ph bin trong nui trng thy sn th gii

  ph hp vi iu kin Vit Nam nh sau:

  a) Sn xut ging

  - Cng ngh iu khin gii tnh: Cng ngh iu kin gii tnh (to n

  ging a bi th, ton c, ton ci) s dng cc bin php k thut (sinh ha,

  sinh l, sinh hc) to ra cc n ging n tnh hoc thay i nhim sc th

  c kh nng sinh sn hn ch, c tc tng trng nhanh, kch thc ln.

  Cng ngh ny ang c p dng trong sn xut ging c hi Na Uy, hu

  M, c, c r phi, tm cng xanh Israel, Ai Cp, i Loan (Trung Quc),...

  - Cng ngh chn ging theo tnh trng mong mun: Cng ngh ny

  s dng cc php lai gia cc n b m c tnh trng u vit (tng trng

  nhanh, khng bnh, cht lng tht tt, kh nng sinh sn cao...) to ra n

  ging c cht lng nh mong mun. Cng ngh ny c p dng ph bin

  cho cc i tng nui trn th gii nh: c hi Na Uy, M; tm th chn

  trng M, Ecuador, Singapore, Thailand,...; c r phi Israel, Ai Cp, i

  Loan (Trung Quc); hu M,...

  - Cng ngh sn xut ging rong bin: Cng ngh sn xut ging rong

  bin bng bo t hoc cy m c p dng cc nc nh: Nht Bn, Canada,

 • 9

  Hn Quc,... sn xut ging rong qui m ln, kch thc ng u v cht

  lng tt phc v nui trng thng phm qui m cng nghip, c hiu qu.

  b) Cng ngh nui trng thy sn

  - H thng nui tun hon (RAS): Cng ngh ny c p dng rng

  ri trn th gii nh: Na Uy, Israel, Australia, i Loan, Indonesia,... trong sn

  xut ging v nui thng phm cc loi thy sn nh: c hi, c vc, tm, c

  r phi, c cnh... Cng ngh ny gm cc h thng lc v x l nc trong ao

  nui theo chu k khp kn, t thay nc v kim sot cc yu t mi trng. Do

  , cng ngh ny tit kim nc, khng gy nhim mi trng v hn ch

  dch bnh. ng dng h thng ny cho php nui thm canh, siu thm canh cc

  i tng nui nh: c tra, tm nc l, c r phi, c vc,... hiu qu v an

  ton sinh hc.

  - H thng lng t chm: H thng lng t chm (sub-merged cage)

  thng c s dng nui mt s loi c bin cc vng bin h nh: c hi

  Na Uy, an Mch; c ng, c trng c; c hng, c vc Israel; c gi, c

  song i Loan,... Lng c trang b h thng phao ng, neo,... cho php thay

  i ni, chm ca phao c th iu chnh chm ca lng su mong

  mun. ng dng cng ngh ny, lng nui c th h xung su nht nh

  hn ch ri ro, thit hi khi b gi, bo v nhim tng nc mt.

  - Cng ngh Biofloc: Cng ngh biofloc a c ng dng thnh cng

  nhiu nc trn th gii t nm 2004 nh: Israel, Thi Lan, Trung Quc,

  Indonesia, Malaysia,... nui thy sn nh: tm nc l, c r phi, c vc....

  Biofloc l cc cm kt dnh bao gm to ct, to bin ln, ng vt nguyn sinh,

  cc ht hu c cht, vi khun... V vy, biofloc c tc dng h tr x l mi

  trng, hn ch s pht trin ca cc vi sinh vt bt li gp phn lm gim

  nhim mi trng, hn ch dch bnh ti cc ao nui v vng nui trng thy

  sn v chuyn ha cht dinh dng t cht thi hu c thnh ngun thc n cho

  cc cc i tng nui. Cng nui thy sn bng biofloc s gim ch ph thc

  n v bo v mi trng ao nui, vng nui;

  - Cng ngh nui sinh khi vi to: Cng ngh nui vi to (to xon

  spirulina, to nano,...) mt cao trong h thng quang sinh, khp kn cho nng

  sut cao c pht trin mnh cc nc trn th gii nh: M, c, c, Nht

  Bn, Israel,... cung cp nguyn liu cho cng nghip dc phm v thc n

  cho ng nui ging thy sn. Cng ngh ny ph hp vi iu kin kh hu

  nc ta v c nn nhit tng i cao v thi lng nng nng nhiu;

 • 10

  - K thut trng rong: K thut trng rong bin (rong sn, rong mt,

  rong m, rong nho,...) thm canh, trnh c gii cao c pht trin mnh

  Nht Bn, Hn Quc, Philippine,... Trng rong cc vng bin va lm sch

  mi trng va em li hiu qa kinh t cao.

  c) Thc n, ch phm v qun l mi trng, dch bnh

  - Cng ngh enzym, vi sinh, ha sinh: Cng ngh enzym c nhiu

  nc nh: M, Nht bn, c, Na Uy, Nga, i Loan, Thi Lan,... ng dng

  sn xut cc loi thc n b sung cho tng sc khng, tng tc tng

  trng v tng cht lng sn phm cc i tng nui.

  Nhiu ch phm sinh hc c nghin cu, s dng trong nui trng

  thy sn x l, kim sot cc yu t mi trng, h sinh vt trong ao nui

  trng thy sn. Cc ch sinh hc, khong, thc n b sung cng c nghin

  cu s dng nng cao sc sinh sn, tc sinh trng, tng cng sc khe,

  h min dch v gia tng cht lng cho i tng nui.

  - Sn xut vaccine: Nhiu nc trn th gii nh: M, c, i Loan,...

  nghin cu sn xut vaccine phng cc bnh thng gp trn thy sn

  nui nh: c song, c gi, c nheo,... S dng vaccine c th phng c mt s

  bnh thng gp trn c nui. Ngoi ra, mt s nghin cu trn th gii ang

  c thc hin sn xut ra cc Th thc khun h tr trng phng tr mt

  s bnh trn thy sn nui do vi khun gy ra. Mt s nghin cu khc sn

  xut Tolerine nhm tng khng th ca thy sn nui trong phng chng mt s

  bnh do virus gy ra nh bnh m trng trn tm nc l;

  - K thut gim st mi trng t ng: H thng cc thit b o cc

  c trng mi trng c lp t ti ao nui v kt ni vi h thng my tnh

  t ng bo co cc thng s mi trng v cng bo khi mt trong cc yu t

  mi trng vt gii hn an ton. M hnh ny ang c s dng cc nc

  nh Nht Bn, Hn Quc, i Loan, M, c, Israel,... ti cc ao nui tm nc

  l, c bin, c r phi, c vc, c nheo,...

  Nhn xt chung:

  Cc cng ngh c s dng trong nui trng thy sn th gii tp trung

  vo cc hng ch yu: i) nng cao cht lng (sch bnh/khng bnh, tc

  tng trng,...) con ging, ii) nng cao nng sut nui trng, v iii) kim sot

  mi trng gim ri ro dch bnh v m bo an ton thc phm. Gn y,

  hng nghin cu mi nh: lai khc loi, vaccine bt hot, to vi khun c ch

  vi khun gy bnh... ci thin cht lng v phng tr bnh thy sn nui

  c th nghim trn mt s i tng nh: c r phi, tm th chn trng

 • 11

  Ecuador, vaccine c gi i Loan,... V vy, nh hng chuyn giao, ng

  dng KHCN vo sn xut thy sn trong thi gian ti nc ta cng nn tp

  trung vo cc xu hng ch o ca nui trng thy sn th gii.

  2. Tnh hnh chuyn giao, ng dng KHCN trong sn xut thy sn

  Vit Nam

  2.1. Lnh vc khai thc thy sn

  a) Tu thuyn v trang thit b trn tu

  - Tu c: Mt s c s ng tu nh: i hc Nha Trang, Tng cng ty

  Thy sn Vit Nam,... bc u ng dng mt s phn mm trong thit k v

  tu v mt s k thut mi trong thi cng, ch to tu v thp, composite m

  bo tng bn, tit kim vt liu.

  nghin cu ci tin, ci hon tu li vy mn sang li vy ui. M

  hnh ny c th nghim ti tnh Tin Giang v cho kt qu kh quan. Tu

  ci hon hot ng n nh, c tnh k thut v nng sut khai thc hn hn so

  vi tu li vy mn truyn thng. Thc hin Ngh nh 67/2014/N-CP, i

  hc Nha Trang ang c t hng ng mi 01 tu li vy ui v composite.

  - Thit b in, in t: Cc thit b in t hng hi nh: my o su

  d c, my nh v, my thng tin lin lc c s dng ph bin trn tu c

  trong khu vc. Mt s thit b in, in t hin i nh: my d c ngang, ra

  a, my thng tin lin lc tm xa, my o dng chy, in thoi v tinh...

  c lp t trn mt s tu c hot ng vng bin xa b ca cc tnh nh:

  Bnh nh, Qung Ngi, Bnh Thun, Ninh Thun, B Ra Vng Tu,...

  - Thit b v my khai thc: Cc loi my mc, thit b c kh tip tc

  c du nhp, chuyn giao cho tu c Vit Nam nh: my thu-th cu trn tu

  cu c ng Bnh nh, Ph Yn, Khnh Ha; my thu li vy (ng) cc

  tnh Ninh Thun, Bnh Thun, B Ra - Vng Tu,...; h thng thu-th li chp

  ang c chuyn giao cho tu c Bnh Thun.

  b) Ng c v cng ngh khai thc

  - Li chp 4-6 tng gng: S dng li chp 4-6 tng gng gip tng

  din tch ming li, tng nng sut khai thc v tng tnh n nh ca tu trong

  qu trnh hot ng. K thut ny c pht trin v chuyn giao cc a

  phng nh: Bnh Thun, Nng, Qung Nam, Ph Yn, B Ra-Vng

  Tu, khai thc mc ng, mc i dng v c ni nh. ng dng cng

  ngh ny, nng sut khai thc mc ng tng ln t 2,0 2,5 ln; c th thay th

  ngh cu mc i dng trn thng rt nguy him cc tnh min Trung; c th

 • 12

  nng cao nng sut, hiu qu khai thc c ni nh. y l ngh c tim nng

  pht trin tt khai thc c ni nh v mc cc tnh trong khu vc;

  - Li vy khai thc c ng: Mu li vy ci tin khai thc c ng

  c th nghim v chuyn giao cho mt s tu c Tin Giang, C mau, Bnh

  nh,... Mu li ny ph hp v c th p dng ti cc tnh trong khu vc

  khai thc c ng i dng (ch yu l c ng vn) vng bin xa b;

  - Li r hn hp: Mu li r hn hp ang c pht trin v chuyn

  giao vo sn xut thc t nhiu a phng trn c nc v mt s tnh trong

  khu vc nh: Nng, Khnh Ha, Ninh Thun,... Li ny c kh nng khai

  thc hiu qu cc i tng c gi tr kinh t cao, phn b cc tng nc khc

  nhau nh: c da, c ng, c song, c thu, c ng, c chim,... ph hp iu kin

  ng trng v ngun li cc tnh Nam Trung B v ng Nam B;

  - Lng by: Mt s loi lng by gh, bch tuc, c y c du nhp

  v s dng mt s tnh trong vng nh: Nng, Bnh Thun, B Ra Vng

  Tu,... Ng c ny c th p dng khai thc cc i tng c gi tr kinh t

  cao, phn b cc vng bin c y gh gh, vng rn san h,...

  - Ngh cu c ng i dng: Ngh cu c ng i dng c du

  nhp v tip tc c ci tin nng cao nng sut khai thc v gim tn

  tht sau thu hoch. Cng ngh ny ang c p dng ti cc tnh nh: Ph

  Yn, Bnh nh, Khnh Ha;

  - Thit b tp trung c: Ch tp trung c c s dng ph bin cc

  tnh trong khu vc nh: Ninh Thun, Bnh Thun, B Ra-Vng Tu. Ch di

  ng (bng) mt tm bt tp trung c ng c s dng tp trung c

  ng trn mt s tu li vy cc tnh: Bnh nh, Qung Ngi,... Khi pht hin

  thy c ng, ng dn th bng xung nc, to bng mt c ng s tp trung

  thnh n di tn ca bng, sau ng dn tin hnh vy bt. Ch di ng

  c th nghim khu vc ny, nhng khng thnh cng do c im dng

  chy khng ph hp.

  K thut s dng nh sng mu, n ngm, n LED bc u c

  nghin cu, th nghim trong khu vc, nhng kt qu cha r rng do cht

  lng n v k thut s dng cn nhiu hn ch.

  c) Cng ngh bo qun sn phm khai thc

  - Thit b x l, s ch sn phm: B thit b lm cht nhanh, s ch c

  ng c p dng c hiu qu, gp phn gim tn tht cht lng sn phm

  trn tu cu c ng i dng cctnh Bnh nh, Ph Yn, Khnh Ha. Cc

 • 13

  thit b s ch khc: dao, ca, mc,... chuyn dng cho vic m c, ly mang,

  ly ni tng,.. m bo sch s, trit nng cao cht lng c khi v b;

  - B h nhit nhanh: Thit b lm lnh nhanh nc bin c ng

  dng trn cc tu cu c ng cc tnh Bnh nh, Ph Yn, Khnh Ha. Thit

  b ny gip thn nhit c gim v nhit thp (khong 10C) trong thi gian

  ngn (khong 1,0 gi i vi c ng i dng nguyn con) gi cht lng

  tht c trc khi a vo bo qun bng nc . Sn phm t cc tu s dng

  thit b ny c cht lng tt hn hn, gi bn cao hn cc tu khng s dng;

  - H thng lm lnh thm: H thng ny c lp trn tu c lm

  lnh khng kh trong cc hm bo qun sn phm trn tu nhm hn ch s tan

  chy ca nc gip ko di thi gian bo qun bng nc v gim tn tht

  cht lng ca sn phm. H thng ny ang c p dng trn tu li ko B

  Ra-Vng tu, tu cu c ng Bnh nh,...

  - Hm bo qun sn phm: Hm bo qun sn phm trn tu s dng

  vt liu nha tng hp (Polyurethane-PU) c kh nng gi nhit tt c s

  dng kh ph bin trn tu c ca cc tnh ven bin. Hm ny c kh nng gi

  nhit tt, lm cho lu tan hn nn c th bo qun sn phm c di ngy

  hn so vi hm bo qun truyn thng;

  - H thng bo qun bng nc bin lnh: Mt s tu cu c ng v

  thp v vt liu tng hp (composite) Khnh Ha, Bnh nh,... s dng h

  thng lm lnh nc bin (khong 00C) bo qun c ng i dng. H thng

  ny gip gi cht lng c ng tt trong thi gian di hn so vi c ng bo

  qun bng nc . H thng ny cng ang c p dng th nghim trn tu

  li ko Bnh Thun. Gn y, c tu thu mua v tu c Khnh Ha th

  nghim s dng my sn xut vy ngay trn tu, nhng hiu qu cha cao; h

  thng bo qun sn phm bng st trn tu cng ang c th nghim ti

  Khnh Ha.

  Nhn xt chung:

  Xu hng chuyn giao, ng dng KHCN trong khai thc thy sn nc ta

  trong thi gian c bc chuyn bin ng k thng qua cc chng trnh h tr

  u t ng mi tu c xa b v cc d n khuyn ng. Hu ht cc tu c

  cc thit b in t hng hi, my ti thu dy, thu li. Mt s k thut, cng

  ngh s ch, bo qun sn phm thy sn bc u c nghin cu, chuyn

  giao, ng dng vo thc t. Tuy nhin, mc ng dng cn hn ch i vi

  mt s tu khai thc hi sn xa b khai thc c ng i dng.

 • 14

  Nng sut khai thc cn thp do thiu phng tin v k thut d tm tm,

  tp trung n c khai thc; cng ngh khai thc th cng, kch thc nh.

  Cht lng sn phm t khai thc thp do t l c tp, c con cn kh cao (40-

  60%), k thut s ch, bo qun lc hu (ch yu bo qun bng nc )

  2.2. Lnh vc nui trng thy sn

  a) Sn xut ging

  - Cng ngh iu khin gii tnh: Cng ngh iu kin gii tnh c

  p dng ti Vit Nam. K thut sn xut ging c r phi, tm cng xanh ton

  c ang c s dng ph bin hu ht cc tnh trong c nc. Tuy nhin,

  cht lng n ging cn cha cao v: t l c th ci vn ln, tc tng

  trng cha cao,... Cng ngh sn xut hu a bi bc u nghin cu th

  nghim Vit Nam, nhng kt qu cn nhiu hn ch, cn tip tc nghin cu

  b sung, chuyn giao cng ngh c n ging cht lng phc v nui

  thng phm cc i tng nhuyn th;

  - Cng ngh chn ging theo tnh trng mong mun: k thut lai ghp

  gia cc n b m c tnh trng (tng trng nhanh, khng bnh, cht lng

  tht,...) u vit to ra n ging c cht lng nh mong mun c p

  dng ti Vit Nam trn cc i tng nui ch lc: c tra, tm nc l, c r

  phi, c song, c gi, c vc,... K thut ny bc u to ra c cc n

  ging cht lng tt nh: ging c tra tht trng, c tra khng bnh gan thn m,

  tm th chn trng sch bnh, tng trng nhanh, c r phi tng trng nhanh,

  c r phi chu mn,.... Tuy nhin, cn tip tc b sung cc qun n b b c cc

  tnh trng u vit sn xut c cc n ging c cht lng tt hn, c bit

  c tc tng trng nhanh, khng mt s bnh thng gp;

  b) Cng ngh nui trng thy sn

  - H thng nui tun hon (RAS): Cng ngh ny c p dng ti

  mt s c s sn xut ging tm nc l, c cnh ca mt s cng ty nh: CP

  Vit Nam, Vit c, Hi Thanh; sn xut ging mt s i tng c bin v

  nui thng phm tm hm bng... v cho kt qu tt. H thng nui tun hon

  cng c th nghim cho nui thng phm c tra An Giang, ng Thp,

  nhng cho hiu qu kinh t cha cao, cn tip tc nghin cu b sung;

  - Cng ngh Biofloc: Cng ngh Biofloc a c ng dng rng ri

  cc tnh ven bin nui tm nc l. Cng ngh ny cho hiu qu kinh t cao

  v phng chng c mt s loi bnh trn tm nui, gim nhim mi trng.

  Cng ngh ny cng c th nghim cho nui c r phi thng phm mt

  s tnh min Bc v c hiu qu bc u;

 • 15

  - K thut nui ghp, nui kt hp: Da trn c im sinh hc, sinh

  thi hc ca cc i tng nui, mt s m hnh nui ghp nh: tm nc l -

  rong bin, bo ng rong bin,... hoc nui kt hp nh: c la, tm la,...

  c nghin cu v chuyn giao vo sn xut;

  - Cng ngh nui c nc lnh: Cng ngh nui c nc lnh: c tm,

  c hi vn c du nhp v ang c ng dng cc tnh min ni pha

  Bc v Ty Nguyn nui c tm v c hi vn cho hiu qu kinh t cao.

  c) Thc n, ch phm v qun l mi trng, dch bnh

  - Cng ngh enzym, vi sinh, sinh ha: Cng ngh enzym bc u

  ng dng sn xut thc n cho c hi vn. Cng ngh ny cng c ng

  dng sn xut th nghim tolerine phng chng bnh m trng trn tm

  nc l v sn xut mt s ch phm x l mi trng, cht b sung cho nui

  tm nc l C Mau, Bc Liu,... Tuy nhin, mc p dng qui m th

  nghim hoc sn xut qui m nh, cha thy hiu qu r rt;

  - Sn xut vaccine: Cng ngh sn xut vaccine cng c ng dng

  sn xut vaccine phng bnh cho c bin (c song, c gi) nui vnh Bc

  B. Cng ngh cng c th nghim p dng sn xut vaccine phng bnh

  cho c tra nui ng bng sng Cu Long. Kt qu bc u cho thy cc

  vaccine ny c hiu qu trong phng chng dch bnh trn c nui;

  Nhn xt chung:

  Hu ht cc k thut, quy trnh cng ngh, thit b tin tin trong nui

  trng thy sn trn th gii u c nghin cu, chuyn giao, ng dng ti

  Vit Nam. Tuy nhin, cht lng cng ngh, kh nng v iu kin ng dng

  cn mt s hn ch nn hiu qu ng dng cng ngh, thit b cha cao, c bit

  l cng ngh sn xut ging, nui thm canh, kim sot mi trng v phng tr

  dch bnh trong nui trng cc i tng ch lc: c tra, tm nc l, c r phi

  v nhuyn th. Cht lng ging chn to cn hn ch, kh nng chng chu

  dch bnh, mi trng cn hn ch, cha sch cc bnh thng gp v t l tht

  cha cao so vi mt s nc trong khu vc; tnh trng s dng khng sinh, cht

  cm trong nui trng thy sn vn cn kh ph bin gy mt an ton thc

  phm,...

  3. Hot ng chuyn giao KHCN trong sn xut thy sn.

  3.1. Trn th gii

  cc nc pht trin nh: M, Anh, Nht Bn, Hn Quc, c,..., hot

  ng chuyn giao KHCN gia cc t chc, c nhn c qun l cht ch da

  trn h thng php lut y v quyn s hu, quyn tc gi theo c ch th

 • 16

  trng. Trong , kt qu nghin cu, sng ch, gii php hu ch,... c coi l

  mt dng hng ha c th mua bn trn th trng. Hot ng chuyn giao

  KHCN c thc hin qua cc hp ng kinh t gia cc t chc v c nhn

  trao i, mua bn hng ha (l cc sng ch, gii php hu ch, b quyt cng

  ngh,...).

  Cc tin b k thut v cng ngh mi c to ra t hot ng t nghin

  cu ca cc doanh nghip hoc c pht trin t cc kt qu nghin cu ca

  cc t chc nghin cu khoa hc. Thc t, hu ht cc tin b k thut v cng

  ngh mi do cc doanh nghip to ra (t cc kt qu nghin cu khoa hc) v

  chuyn giao vo thc t sn xut.

  mt s nc ang pht trin nh: Trung Quc, Thi Lan,... hot ng

  chuyn giao KHCN ch yu vn c thc hin bi cc c quan chnh ph s

  dng ngn sch nh nc thc hin. Cc tin b k thut, cng ngh mi (c

  to ra t cc c quan nghin cu khoa hc hoc nhp khu t nc ngoi) c

  xy dng thnh cc m hnh trnh din cc t chc, c nhn n thm quan,

  tm hiu, hc cch trin khai v c quan chuyn giao cng ngh c th hng

  dn k thut, h tr mt phn kinh ph cc t chc, c nhn trin khai p

  dng cc tin b k thut, cng ngh mi vo sn xut.

  Hot ng nghin cu, chuyn giao, ng dng KHCN vo sn xut c

  thc hin ch yu bi cc doanh nghip nn th trng thit b v cng ngh

  pht trin rt mnh, cht lng quy trnh cng ngh v sn phm KHCN t

  trnh cao, c hiu qu r rt.

  3.2. Vit Nam

  Hot ng ng dng KHCN Vit Nam c thc hin thng qua 02

  hnh thc ch yu sau y:

  - Cc tin b k thut v cng ngh mi c du nhp vo Vit Nam

  thng qua hp ng chuyn giao cng ngh (m hnh nui siu thm canh tm

  chn trng, khai thc c ng Bnh nh,...) hoc t pht trin da trn m hnh

  mu ca nc ngoi (cng ngh nui tm bng Biofloc, li chp mc, cu c

  ng i dng, ti thu li vy,...). Hot ng ny do cc doanh nghip v

  ngi dn t thc hin.

  - Chuyn giao nhn rng cho sn xut cc tin b k thut v cng ngh

  mi t nghin cu khoa hc hoc tng kt kinh nghim t thc tin. Hot ng

  ny thng c thc hin trong cc chng trnh, d n khuyn ng hoc h

  tr k thut khc do cc c quan nh nc thc hin chuyn giao cho cc t

  chc, c nhn ti cc a phng.

 • 17

  Hot ng chuyn giao KHCN Vit Nam cha c qun l cht ch.

  Qui nh php lut v s hu tr tu, quyn s hu, quyn tc gi cha c

  thc hin mt cch nghim tc. Hot ng nghin cu khoa hc cha gn vi

  hot ng pht trin, chuyn giao cng ngh.

  Hu ht cc tin b k thut v cng ngh mi ang c cc t chc

  KHCN nh nc chuyn giao cho sn xut thc tin cha c nh gi v

  cng nhn l tin b k thut theo qui nh nn hiu qu cha cao. S vi phm

  cc qui nh php lut v quyn s hu, quyn tc gi cha c qun l theo

  qui nh.

  Hot ng o to, tp hun, chuyn giao cng ngh c thc hin tn

  mt trong nhiu chng trnh, d n khc nhau nh: khuyn nng (Ngh nh

  02/2010/N-CP ngy 08/01/2010 v khuyn nng), xy dng nng thn mi

  (Quyt nh s 27/Q-TTg ngy 05/01/2012 ph duyt Chng trnh khoa hc

  v cng ngh phc v xy dng nng thn mi giai on 2011-2015), o to

  ngh nng thn (Quyt nh s 1956/Q-TTg ngy 27/11/2009 ph duyt n

  ao tao ngh cho lao ng nng thn n nm 2020), o to lao ng trn tu

  v thp (Ngh nh s 67/2014/N-CP ngy 07/7/2014 v mt s chnh sch

  pht trin thy sn),... cha c s iu phi, kt hp nn hiu qu cha cao hoc

  chng cho gy lng ph.

  4. Nhn xt v nh gi

  4.1. Thnh tu t c

  Hot ng chuyn giao v ng dng KHCN trong sn xut thy sn

  c quan tm ch o hn. ng thi, cc chnh sch ca Nh nc thu ht

  v khuyn khch c ng o cc cc t chc, c nhn u t i mi cng

  ngh, tng nng sut v cht lng sn phm. C s h tng phc v sn xut

  thy sn c ci thin ng k.

  Trong lnh vc khai thc, nng lc i tu khai thc hi sn xa b c

  ci thin, ng trng khai thc ngy cng c m rng, tu c Vit Nam c

  mt tt c cc ng trng trong vng c quyn kinh t ca mnh, mt s tu

  tham gia khai thc ti vng bin cc nc v vng bin c, gp phn m bo

  an ninh v tm kim, cu nn trn cc vng bin.

  Trong lnh vc nui trng thy sn, cng ngh sn xut ging v nui

  thng phm cc i tng ch lc c ci tin, cht lng con ging (tng

  trng nhanh, sch bnh), nng sut v cht lng sn phm nui trng thy sn

  tng ln r rt; bc u qun l c mi trng ao nui, vng nui v kim

  sot c tnh hnh dch bnh trn cc i tng nui.

 • 18

  Hot ng chuyn giao, ng dng KHCN v cng ngh mi trong sn

  xut thy sn thi gian qua bm st vo mc tiu pht trin ca ngnh l tng

  nng sut, cht lng; nng cao t trng sn phm c gi tr gia tng; pht trin

  bn vng, an ton mi trng; nng cao thu nhp, i sng nhn dn v gp

  phn bo m an ninh quc phng. Hu ht cc quy trnh cng ngh, thit b,

  sn phm KHCN tin tin trong sn xut thy sn trn th gii c nghin

  cu v bc u c th nghim p dng vo Vit Nam. Mt s kt qu ni

  bt nh sau:

  - lm ch c cng ngh ng tu c v thp, composite kch thc

  ln m bo hot ng an ton, di ngy trn cc vng bin;

  - sn xut v thi cng c h thng ti thy lc thu li, thu cu

  tng hiu sut, n nh v m bo an ton khi vn hnh; thit k v thi cng

  c h thng hm bo qun bc PU gim tn tht cht lng sn phm trn

  tu; p dng v khai thc c hiu qu cc thit b in t hin i nh: my d

  c ngang, my o dng chy, my nh v c hi , ra a... tng nng sut

  khai thc v m bo an ton cho tu, ng c;

  - Thit k v thi cng c cc h thng ng c c kch thc ln khai

  thc hiu qu cc i tng c gi tr kinh t nh: Li vy c ng, cu c ng,

  li chp,...;

  - Bc u p dng c cc cng ngh sn xut ging tin tin nh: iu

  khin gii tnh, lai ghp,... to ra cc n ging c cht lng tt hn phc v

  nui thng phm;

  - Bc u p dng thnh cng cc m hnh nui thm canh, siu thm

  canh cc i tng nui ch lc nh: tm th chn trng, c tra;

  - Bc u p dng c h thng tun hon (RAS) ti mt s c s sn

  xut ging v nui thng phm mt s i tng nh: tm nc l, c tra, c

  cnh,...;

  - p dng c cc phng php chn on bnh hin i v p dng

  thnh cng cc bin php tr mt s bnh thng gp trn thy sn nui;

  4.2. Tn ti v hn ch

  Mc d c nhiu tin b trong hot ng chuyn giao, ng dng KHCN,

  cng ngh khai thc v nui trng thy sn ngy cng c i mi, nhng i

  tu khai thc hi sn, cc c s sn xut ging v nui trng thy sn ca nc

  ta vn bp bnh, cha n nh, cha pht trin theo hng cng nghip, hin

  i; vn s dng nhiu lao ng, nng sut cn thp, tn tht su thu hoch vn

  cn cao; vn cn ri ro dch bnh, mt an ton thc phm v tc ng tiu cc

 • 19

  n mi trng. iu ny dn n sn xut thy sn nc ta t hiu qu cha

  cao, thiu bn vng v khng n nh.

  Mt trong nhng nguyn nhn c bn ca cc tn ti, hn ch nu trn l

  vic chm i mi cng ngh; hiu qu hot ng chuyn giao, ng dng

  KHCN vo thc t sn xut thy sn cha cao. Thc t, hot ng chuyn giao,

  ng dng KHCN trong sn xut thy sn trong thi gian qua mang tnh t pht,

  manh mn, thiu ng b, sc lan ta cha cao, cha ph hp iu kin sn xut

  thc tin. Nguyn nhn ch yu ca cc hn ch ny l:

  - Chnh sch khuyn khch chuyn giao, ng dng KHCN trong sn xut

  thy sn cha c ph bin, tuyn truyn n cc doanh nghip v ngi dn.

  Th tc, iu kin tip cn chnh sch cn phc tp, cha khuyn khc doanh

  nghip v ngi dn tham gia;

  - S lin kt gia nghin cu khoa hc v thc tin sn xut cn cha cht

  ch. S tham gia ca doanh nghip, c s sn xut thy sn vo qu trnh nghin

  cu, chuyn giao, ng dng KHCN cn hn ch. Mc d c nhiu chnh sch

  khuyn khch doanh nghip u t cho nghin cu khoa hc v chuyn giao,

  ng dng KHCN nhng hiu qu ca cc chnh sch ny cha cao;

  - H thng chuyn giao, ng dng KHCN thiu ng b. Hot ng cng

  nhn tin b k thut cha c quan tm thc hin, cng tc tng kt m hnh

  cng ngh mi t sn xut thc t cha c quan tm nn gy kh khn cho

  cng tc xy dng k hoch chuyn giao, ng dng KHCN vo thc t sn xut.

  Hot ng khuyn ng cn nhiu hn ch nh: cng ngh, thit b, sn phm

  KHCN chuyn giao cha c nh gi, cng nhn l tin b k thut; thiu

  trng tm, trng im,...

  - H thng thng tin KHCN ni chung v th trng KHCN ni ring cn

  cha c quan tm pht trin. Hot ng giao lu, hp tc quc t v nghin

  cu khoa hc v chuyn giao cng ngh cn hn ch; nng lc v k nng

  chuyn giao cng ngh ca cc t chc trin khai cn hn ch, c bit cp c

  s;

  - Nng lc qun l v ti chnh ca cc c s sn xut thy sn, c bit l

  cc h gia nh cn hn ch, cha u t ng b dy chuyn sn xut

  nh: h thng nui tun hon, cng ngh li vy ui,... Hn na, trnh ca

  lao ng thy sn cn hn ch. Nhiu thit b, cng ngh hin i c u t

  nhng cha c khai thc mt cch hiu qu nh: s dng my PCR trong

  chn on bn thy sn, s dng my d ngang trong vic d tm v nh gi

  n c,....;

 • 20

  - Vic chuyn giao, ng dng KHCN vo thc t sn xut thiu ng b

  t khu thit k, thi cng, o to lao ng, vn hnh, qun l h thng lm cho

  hiu qu p dng cc thit b, cng ngh, sn phm KHCN mi cha cao v

  cha r rt nn cha to ng lc thc y hot ng chuyn giao, ng dng

  KHCN ti cc doanh nghip v ngi dn nng cao hiu qu sn xut;

  - Qun l chui gi tr trong sn xut thy sn cn nhiu bt cp, cha

  minh bch, r rng; thiu h thng tiu chun cht lng nn tnh trng p cp,

  p gi vn cn din ra ph bin. Thc t, doanh nghip v ngi dn c u t

  trang thit b, cng ngh mi tng cht lng sn phm, nhng gi bn khng

  tng. V vy, cc t chc, c nhn khng c ng lc y mnh chuyn giao,

  ng dng KHCN;

  4.3. D bo tnh hnh

  Nhu cu tiu th sn phm thy sn s tip tc tng ti th trng tiu th

  trong nc v trn th gii, c bit i vi cc sn phm thy sn c ngun gc

  t nhin, an ton v sinh thc phm. Nh vy, cng ngh tm kim ngun li hi

  sn, d bo ng trng v cng ngh khai thc hi sn bin khi, bin su; cng

  ngh sn xut ging thy sn cht lng cao, nui cng nghip, kim sot mi

  trng nui s tip tc c nghin cu ci tin, i mi v trin khai ng dng.

  Theo , cc sn phm cng ngh phc v khai thc, bo qun v nui trng

  thy sn cng s c nghin cu ci tin, ch to, sn xut v lu hnh trn th

  trng.

  Hot ng ci cch hnh chnh, i mi c ch u t, ban hnh Lut

  Thy sa i s to c hi thun li cho cc doanh nghip, c nhn u t i

  mi cng ngh vo khai thc, nui trng thy sn nng cao nng sut, cht

  lng, an ton v sinh thc phm v thch ng vi iu kin bin i kh hu,

  nc bin dng, xm mn, thit tit c oan,...

  IV. NI DUNG K HOCH

  1. Quan im xy dng k hoch

  Xy dng K hoch chuyn giao, ng dng khoa hc cng ngh phi ph

  hp vi nh hng ti c cu ngnh thy sn theo hng nng cao gi tr gia

  tng v pht trin bn vng v m bo hi nhp kinh t v theo xu hng pht

  trin khoa hc cng ngh ca quc t. K hoch tp trung vo vic chuyn giao

  cc tin b k thut nhm:

 • 21

  - Nng cao nng sut khai thc, gim tn tht sau thu hoch trn tu li

  vy, li r, li chp, ngh cu khai thc cc i tng ch lc nh: c ng,

  mc, c ni vng bin xa b;

  - Nng cao cht lng ging, nng sut nui trng v cht lng sn

  phm cc i tng nui ch lc v c sn nh: c tra, tm nc l, c r phi,

  nhuyn th, tm hm;

  - To knh thng tin, pht trin th trng khoa hc cng ngh gip

  doanh nghip, ngi dn tip cn, chuyn giao, ng dng cc tin b khoa hc

  cng ngh tin tin trong nc v quc t chuyn giao, ng dng vo thc

  t sn xut.

  2. Mc tiu

  2.1. Mc tiu chung

  Thc y cc hot ng chuyn giao, ng dng khoa hc cng ngh vo

  cc lnh vc khai thc, bo qun sn phm trn tu c v nui trng thy sn

  nhm nng cao nng sut, cht lng sn phm; gim tn tht sau thu hoch v

  pht trin bn vng ngnh thy sn.

  2.1. Mc tiu c th

  - To c c s d liu khoa hc cng ngh v knh thng tin kt ni,

  huy ng ngun lc t cc t chc, c nhn pht trin th trng khoa hc

  cng ngh, thc hin giao dch, chuyn giao, ng dng khoa hc cng ngh tin

  tin tng nng sut, hiu qu sn xut kinh doanh;

  - Thc y, cng nhn c v pht hnh rng ri ti thiu 12 tin b k

  thut (05 tin b k thut trong lnh vc khai thc thy sn v 07 tin b k

  thut trong lnh vc nui trng thy sn) : i) nng cao hiu qu khai thc (tng

  >25% so vi hin ti), gim tn tht sau thu hoch (gim >20% so vi hin ti)

  cc i tng khai thc ch lc: c ng i dng, mc, c ni ln v c ni nh

  trn c tu ngh li vy, li r, li chp v ngh cu; ii) nng cao cht lng

  ging, nng sut nui v cht lng sn phm cc i tng nui ch lc v c

  sn: c tra, tm nc l, nhuyn th, c r phi v tm hm;

  - Xy dng c ti thiu 40 m hnh trnh din ng dng khoa hc cng

  ngh gn vi m hnh hp tc x v t hp tc t hiu qu kinh t tng >25%

  so vi m hnh sn xut truyn thng;

 • 22

  - Ti thiu 1.500 t chc, c nhn c o to, tp hun cc k thut, k

  nng ng dng cc tin b khoa hc cng ngh trong khai thc v nui trng

  cc i tng ch lc, c sn vo thc t sn xut;

  3. Ni dung

  3.1. Tuyn truyn, ph bin cc tin b khoa hc cng ngh v chnh

  sch ca Nh nc v chuyn giao, ng dng khoa hc cng ngh

  - T chc cc din n tuyn truyn, gii thiu cc tin b khoa hc

  cng ngh v khai thc, nui trng thy sn v bo qun sn phm; chnh sch

  ca Nh nc v chuyn giao, ng dng khoa hc cng ngh huy ng ngun

  lc t cc t chc, c nhn cho hot ng chuyn giao, ng dng khoa hc cng

  ngh;

  - Tng hp v pht hnh cc ti liu hng dn k thut v khoa hc cng

  ngh trong cc lnh vc khai thc, bo qun v nui trng thy sn cc i tng

  ch lc cc t chc, c nhn c nhu cu thc hin chuyn giao, ng dng

  khoa hc cng ngh vo sn xut;

  - Xy dng c s d liu in t tch hp, cp nht, ng ti kp thi cc

  tin b khoa hc cng ngh, m hnh sn xut tin tin, cc kt qu nghin cu

  khoa hc cng ngh trong v ngoi nc trn c s d liu v trn trang tin in

  t ca Tng cc Thy sn cc t chc, c nhn trao i, giao dch, chuyn

  giao, ng dng khoa hc cng ngh vo sn xut;

  - T chc hi ch, ch cng ngh v thit b cng ngh cc t chc, c

  nhn trao i, giao dch v thc hin cc dch v chuyn giao, ng dng khoa

  hc cng ngh.

  3.2. Xy dng cc m hnh trnh din ng dng khoa hc cng ngh

  3.2.1. Lnh vc khai thc thy sn

  nh gi, cng nhn v xy dng m hnh ng dng cc tin b khoa hc

  cng ngh sau y vo sn xut:

  - Quy trnh k thut khai thc c ng v c ni nh vng bin xa b

  bng tu li vy ui;

  - Quy trnh k thut khai thc c ng i dng, c ni ln bng ngh cu

  tay v cu vng;

  - Quy trnh cng ngh khai thc mc, c ni nh bng li chp vng

  bin xa b;

 • 23

  - Quy trnh cng ngh bo qun c ng i dng, mc v c ni trn tu

  khai thc hi sn xa b bng nc bin lnh, st, vy, h thng lnh kt

  hp;

  - M hnh sn xut theo chui lin kt, hp tc x, t hp tc khai thc c

  ng i dng v mc ng xut khu.

  3.2.2. Lnh vc nui trng thy sn

  nh gi, cng nhn v xy dng m hnh ng dng cc tin b khoa hc

  cng ngh sau y vo sn xut:

  - ng dng h thng nui tun hon (RAS) trong sn xut ging c tra,

  tm nc l;

  - Quy trnh cng ngh sn xut ging cht lng cao: C tra, tm nc l,

  c r phi, nhuyn th;

  - ng dng cng ngh lc sinh hc (biofloc) trong nui cng nghip

  (thm canh, siu thm canh) tm th chn trng v c r phi;

  - Quy trnh k thut nui qung canh, sinh thi (tm - rng, tm la) v

  bn thm canh tm nc l an ton sinh hc v bo m cht lng sn phm;

  - Quy trnh k thut nui thm canh, siu thm canh, s dng ch phm vi

  sinh, khng s dng khng sinh trong nui tm nc l, c tra, r phi, tm hm

  phng chng dch bnh v bo m an ton thc phm;

  - Quy trnh k thut nui nhuyn th phng chng dch bnh v bo m

  an ton thc phm;

  - M hnh sn xut theo chui lin kt, hp tc x, t hp tc nui c tra,

  tm nc l, c r phi, nhuyn th v tm hm.

  3.3. o to, tp hun, tham quan m hnh ng dng khoa hc cng

  ngh

  - Phi hp vi cc t chc lin quan t chc cc kha o to, tp hun k

  thut cho cc c s khai thc v nui trng thy sn; on tham quan, hc tp

  cc m hnh ng dng khoa hc cng ngh p dng v thc t sn xut;

  - Kt ni vi cc t chc, c nhn nc ngoi trnh din m hnh ng

  dng khoa hc cng ngh ti Vit Nam hoc a cc doanh nghip, ng dn

  Vit Nam sang thm quan, hc tp cc m hnh ng dng khoa hc cng ngh,

  thit b v cng ngh tin tin nc ngoi.

  4. Sn phm d kin

 • 24

  - C s d liu, phn mm ch trc tuyn cng ngh, thit b cng ngh,

  cc n phm v khoa hc cng ngh, kt qu nghin cu khoa hc cng ngh v

  m hnh sn xut tin tin.

  - Ti thiu 30 din n c t chc tuyn tuyn, ph bin, gii thiu

  cc tin b khoa hc cng ngh v chnh sch ca Nh nc v chuyn giao,

  ng dng khoa hc cng ngh;

  - t nht 12 quy trnh k thut, m hnh sn xut tin tin c cng nhn

  l tin b k thut chuyn giao vo thc t sn xut;

  - Xy dng c ti thiu 40 m hnh trnh din t nht 12 tin b k thut

  vo sn xut, t hiu qu kinh t tng trn 25% so vi m hnh sn xut truyn

  thng.

  - t nht 1.500 t chc, c nhn c o to, tp hun k thut ng dng

  khoa hc cng ngh trong khai thc v nui trng cc i tng ch lc.

  5. Kinh ph thc hin

  Tng kinh ph d kin thc hin cc nhim v u tin giai on 2017-2020

  l 164.800 triu ng (Mt trm su mi t t tm trm triu ng chn). Chi

  tit ti ph lc km theo.

  Ngn sch nh nc (81.300 triu ng) chi cho cc hot ng nghin cu,

  iu tra, kho st v xy dng cc tin b khoa hc cng ngh; t chc cc din

  n tuyn truyn, ph bin, hng dn, o to, tp hun cho cc t chc, c

  nhn tham gia chuyn giao cc tin b khoa hc cng ngh theo quy nh ca

  Nh nc; h tr 50% kinh ph thc hin cc m hnh trnh din khoa hc cng

  ngh.

  Ngun khc (83.500 triu ng) do cc t chc, c nhn chi tr cho

  khon chi ph nhp khu cng ngh tu li vy ui. Ngoi ra, cc t chc, c

  nhn cn ng gp chi ph i ng trin khai xy dng cc m hnh trnh

  din khoa hc cng ngh theo quy nh hin hnh ca php lut.

  6. Gii php thc hin

  - Tp trung ngun lc cho chuyn giao khoa hc cng ngh trng yu gn

  vi ti c cu ngnh thy sn v xy dng nng thn mi thng qua vic sp

  xp, iu phi cc chng trnh nghin cu khoa hc cp quc gia, cp B; d

  n khuyn ng, xy dng nng thn mi,... do B Nng nghip v Pht trin

  nng thn qun l;

 • 25

  - Cc a phng xy dng k hoch chuyn giao, ng dng khoa hc

  cng ngh ring cho a phng theo nh hng chung ca B Nng nghip v

  Pht trin nng thn tp trung ngun lc to chuyn bin trong ton ngnh;

  - T chc cc din n c s tham gia ca doanh nghip, ngi dn v cc

  t chc trong v ngoi nc thu ht s quan tm, ngun lc cho hot ng

  chuyn giao, ng dng khoa hc cng ngh trong sn xut thy sn;

  - Hng dn cc t chc, c nhn tham gia thc hin cc d n nhp cng

  ngh, xy dng cc m hnh trnh din cc t chc, c nhn thm quan, hc

  tp, nhn rng trong thc t sn xut;

  - t hng cc nhim v nghin cu khoa hc cng ngh to ra cc sn

  phm khoa hc cng ngh trong tm nu trong K hoch ny. Thc hin kho

  st, tng kt cc kinh nghim, m hnh sn xut tin tin trong thc t xy

  dng thnh cc tin b k thut phc v vic chuyn giao, ng dng, nhn rng

  trong thc t sn xut;

  - Phi hp vi cc t chc quc t t chc on tham quan nc

  ngoi hoc mi cc t chc, c nhn nc ngoi trnh din m hnh khoa hc

  cng ngh ti Vit Nam cc t chc, c nhn lin quan tham quan, hc tp;

  - T chc li sn xut theo hng ly th trng u ra l trng tm, vi

  quy m ph hp theo hng lin kt chui thc y v to iu kin thun li

  cho vic chuyn giao, ng dng khoa hc cng ngh vo thc t sn xut;

  - Tng cng nng lc nghin cu khoa hc v chuyn giao cng ngh

  cho cc t chc khoa hc cng ngh v xy dng c ch chnh sch gn kt gia

  cc t chc khoa hc cng ngh vi doanh nghip, c s sn xut kinh doanh v

  t chc tn dng.

  7. T chc thc hin

  7.1. Tng cc Thy sn

  - Thc hin nhim v l c quan u mi qun l v trin khai thc hin

  K hoch ny;

  - Hng dn cc t chc, c nhn lin quan tham gia thc hin cc nhim

  v c ph duyt ti K hoch ny;

  - Ch tr thc hin mt s nhim v c phn cng theo chc nng

  nhim v;

 • 26

  - T chc kim tra, nh gi, s kt, tng kt thc hin K hoch ny v

  bo co nh k, t xut theo yu cu ca B trng.

  7.2. V Khoa hc Cng ngh v Mi trng

  - R sot, xut cc chnh sch thc y hot ng chuyn giao, ng

  dng khoa hc cng ngh vo thc t sn xut;

  - B tr kinh ph s nghip khoa hc trin khai cc nhim v nghin cu

  khoa hc to ra cc tin b k thut u tin v kinh ph s nghip kinh t thc

  hin cc nhim v khuyn nng lnh vc thy sn trn c s cc tin b k thut

  c cng nhn theo nh hng ni dung ca K hoch ny.

  7.3. Trung tm Khuyn nng quc gia

  - Phi hp vi Tng cc Thy sn xut k hoch thng tin, tuyn

  truyn, ph bin khoa hc cng ngh v t chc cc kha o to, tp hun,

  tham quan, hc tp ti cc m hnh trnh din ng dng khoa hc cng ngh;

  - Ch tr xy dng m hnh trnh din v thc hin mt s d n khuyn

  nng lnh vc thy sn c ph duyt trong K hoch ny.

  7.4. V K hoch, V Ti chnh

  Sp xp, b tr ngun kinh ph ph hp thc hin cc nhim u tin

  c ph duyt trong K hoch ny.

  7.5. Cc t chc khoa hc cng ngh

  - xut v thc hin cc nhim v khoa hc cng ngh v khuyn nng

  lin quan n cc i tng ch lc c ph duyt trong K hoch ny;

  - Tp trung cc ngun lc kho st, iu tra, nghin cu to ra cc tin

  b k thut v chuyn giao cc tin b k thut vo thc t sn xut theo chc

  nng nhim v.

  7.6. S Nng nghip v Pht trin nng thn cc tnh, thnh ph

  - Cn c vo K hoch ny xy dng v trnh y ban Nhn dn tnh,

  thnh ph ph duyt K hoch chuyn giao, ng dng khoa hc cng ngh lnh

  vc thy sn giai on 2017-2020 ph hp vi iu kin thc tin ti a

  phng;

  - T chc thc hin cc nhim v trong K hoch chuyn giao, ng dng

  khoa hc cng ngh ca tnh, thnh ph sau khi c ph duyt;

 • 27

  - nh k 06 thng, hng nm bo co B Nng nghip v Pht trin nng

  thn (qua Tng cc Thy sn) kt qu thc hin K hoch chuyn giao, ng

  dng khoa hc cng ngh thy sn ti a phng.

  7.7. Cc hi, hip hi

  - Nng cao nng lc y mnh vai tr, v tr trong lin kt cc doanh

  nghip, t chc, c nhn trong sn xut, kinh doanh, pht trin th trng, bo v

  quyn li hp php ca hi vin;

  - Trn c s chc nng nhim v, cc hi, hip hi t chc tuyn truyn,

  ph bin cc chnh sch, qui nh ca nh nc v cc tin b k thut n cc

  hi vin ch ng thc hin;

  - Phi hp vi cc c quan lin quan trong nc v quc t t chc tp

  hun, chuyn giao tin b k thut cho cc hi vin theo qui nh ca php lut.

  7.8. Doanh nghip v c s sn xut kinh doanh

  - Tng cng gn kt trong sn xut, thng mi v quyn li quc gia;

  - Thnh lp qu pht trin khoa hc cng ngh v i mi cng ngh ti

  doanh nghip tr thnh ht nhn trong hot ng chuyn giao, ng dng khoa

  hc cng ngh trong ngnh thy sn.

  B NNG NGHIP V PHT TRIN NNG THN

 • 28

  Ph lc: Mt s nhim v u tin giai on 2017-2020

  TT Ni dung Mc kinh ph (tr.ng) Ngun

  vn n v ch tr n v phi hp

  2017 2018 2019 2020

  1

  Tuyn truyn, ph bin cc tin b

  khoa hc cng ngh v chnh sch ca

  Nh nc v chuyn giao, ng dng

  khoa hc cng ngh

  3.300 2.700 2.700 2.700

  1.1

  T chc cc din n tuyn truyn,

  gii thiu cc tin b khoa hc cng

  ngh v khai thc, nui trng thy sn

  v bo qun sn phm; chnh sch ca

  Nh nc v chuyn giao, ng dng

  khoa hc cng ngh huy ng ngun

  lc t cc t chc, c nhn cho hot

  ng chuyn giao, ng dng KHCN.

  2.200 2.200 2.200 2.200 SNKT Tng cc Thy sn - Trung tm KNQG

  - V KHCN&MT

  1.2

  Tng hp v pht hnh cc ti liu

  hng dn k thut v khoa hc cng

  ngh trong cc lnh vc khai thc, bo

  qun v nui trng thy sn cc i

  tng ch lc cc t chc, c nhn

  c nhu cu thc hin chuyn giao, ng

  dng khoa hc cng ngh vo sn xut.

  100 300 300 300 SNKT Tng cc Thy sn - Trung tm KNQG

  - V Ti chnh

  1.3

  Cp nht, ng ti kp thi khoa hc

  cng ngh, m hnh sn xut tin tin,

  cc kt qu nghin cu khoa hc cng

  ngh trong v ngoi nc trn c s d

  liu v trn trang tin in t ca Tng

  cc Thy sn.

  200 200 200 200 SNKT Tng cc Thy sn

  - V Ti chnh

  - Trung tm Tin hc v

  Thng k

  1.4 Xy dng c s d liu in t tch hp,

  ch trc tuyn cng ngh v thit b 800 SNKT Tng cc Thy sn

  - V KHCN&MT

  - V Ti chnh

 • 29

  TT Ni dung Mc kinh ph (tr.ng) Ngun

  vn n v ch tr n v phi hp

  2017 2018 2019 2020

  2 Xy dng cc m hnh trnh din ng

  dng khoa hc cng ngh 6.900 42.300 42.100 41.900

  Lnh vc khai thc hi sn:

  2.1

  Quy trnh cng ngh khai thc mc, c

  ni nh bng li chp vng bin xa

  b.

  1.200 1.000 1.000 800 SNKT Vin NCHS Cc tnh, thnh ph ven

  bin

  2.2

  Quy trnh k thut khai thc c ng v

  c ni nh vng bin xa b bng tu

  li vy ui

  25.000 25.000 25.000 T c Doanh nghip - Tng cc Thy sn

  - Vin NCHS

  2.3

  Quy trnh k thut khai thc c ng i

  dng, c ni ln bng ngh cu tay v

  cu vng.

  600 600 600 SNKT Vin NCHS Cc tnh Bnh nh, Ph

  Yn, Khnh Ha

  2.4

  Quy trnh cng ngh khai thc cc i

  tng c gi tr kinh t cao (c thu, ng,

  chim, hng, da, song) bng ngh li

  r h hp.

  600 600 600 SNKT Vin NCHS Cc tnh, thnh ph ven

  bin

  2.5

  Quy trnh cng ngh bo qun c ng

  i dng, mc v c ni trn tu khai

  thc hi sn xa b bng nc bin lnh,

  st, vy, h thng lnh kt hp

  2.100 2.100 2.100 SNKT Vin NCHS

  - Cc tnh, thnh ph

  ven bin;

  - Cc doanh nghip

  2.6

  M hnh sn xut theo chui lin kt

  khai thc c ng i dng v mc ng

  xut khu.

  800 600 600 SNKT Vin NCHS

  - Cc tnh, thnh ph

  ven bin;

  - VASEP, Hi ngh c

  2.7

  iu tra, kho st ng dng khoa hc

  cng ngh v xy dng h s cng ngh

  TBKT trong khai thc hi sn

  1.000 1.000 1.000 1.000 TCB,

  SNKT Tng cc Thy sn Cc t chc KHCN

  Lnh vc nui trng thy sn

  2.8 Quy trnh k thut nui cng nghip 1.200 1.200 1.200 1.200 SNKT Vin NC NTTS I, - Cc tnh, thnh ph

 • 30

  TT Ni dung Mc kinh ph (tr.ng) Ngun

  vn n v ch tr n v phi hp

  2017 2018 2019 2020

  (thm canh, siu thm canh) tm nc

  l phng chng dch bnh v bo m

  an ton thc phm.

  Vin NC NTTS II,

  Vin NC NTTS III

  ven bin;

  - Trung tm KNQG;

  - C s NTTS

  2.9

  Quy trnh cng ngh sn xut ging

  cht lng cao: c tra, tm nc l, c

  r phi, nhuyn th

  2.400 2.400 2.400 SNKT

  Vin NC NTTS I,

  Vin NC NTTS II,

  Vin NC NTTS III

  - Cc tnh, thnh ph

  ven bin;

  - Trung tm KNQG;

  - C s NTTS

  2.10

  Quy trnh k thut nui nhuyn th

  phng chng dch bnh v bo m an

  ton thc phm

  1.200 1.200 1.200 SNKT

  Vin NC NTTS I,

  Vin NC NTTS II,

  Vin NC NTTS III

  - Cc tnh, thnh ph

  ven bin;

  - Trung tm KNQG;

  - C s NTTS

  2.11 M hnh sn xut theo chui lin kt

  nui c tra, tm nc l v tm hm 500 500 500 SNKT

  Vin NC NTTS I,

  Vin NC NTTS II,

  Vin NC NTTS III

  - Cc tnh, thnh ph

  ven bin;

  - VASEP, Hip hi c

  tra;

  - C s NTTS

  2.12

  ng dng cng ngh lc sinh hc

  (biofloc) trong nui cng nghip (thm

  canh, siu thm canh) tm th chn

  trng v c r phi.

  1.200 1.200 1.200 SNKT

  Vin NC NTTS I,

  Trng CTS,

  Vin k thut mi

  trng v cng

  ngh dn dng -

  Israel

  - Cc tnh, thnh ph

  ven bin;

  - Trung tm KNQG;

  - C s NTTS

  2.13 ng dng m hnh phng tr bnh sa

  trn tm hm nui lng 1.200 1.200 1.200 SNKT Vin NC NTTS III

  Cc tnh Bnh nh, Ph

  Yn, Khnh Ha

  2.14 Xy dng m hnh nui tm nc l

  theo tiu chun VietGap 2.500 2.500 2.500 2.500 SNKT Trung tm KNQG

  Cc tnh, thnh ph ven

  bin;

  2.15 iu tra, kho st ng dng khoa hc

  cng ngh v xy dng h s cng ngh 1.000 1.000 1.000 1.000

  TCB,

  SNKT Tng cc Thy sn Cc t chc KHCN

 • 31

  TT Ni dung Mc kinh ph (tr.ng) Ngun

  vn n v ch tr n v phi hp

  2017 2018 2019 2020

  TBKT trong nui trng

  3 o to, tp hun, tham quan m

  hnh ng dng khoa hc cng ngh 3.000 6.000 7.000 3.000

  3.1 o to, tp hun ng dng khoa hc

  cng ngh trong sn xut thy sn 500 1.000 1.500 1.500 SNKT Tng cc Thy sn

  - Trung tm KNQG;

  - Cc t chc KHCN;

  - Cc tnh, thnh ph;

  - Cc c sn xut kinh

  doanh thy sn

  3.2 Tham quan m hnh ng dng khoa hc

  cng ngh trong nc 500 1.000 1.500 1.500 SNKT Tng cc Thy sn

  - Trung tm KNQG;

  - Cc t chc KHCN;

  - Cc tnh, thnh ph;

  - Cc c sn xut kinh

  doanh thy sn

  3.3

  Tham quan m hnh tu li vy ui,

  cu c ng i dng v cng ngh bo

  qun sn phm trn tu c nc ngoi

  (Nht Bn, Hn Quc, i Loan)

  1.000 2.000 2.000

  SNKT

  (15%) v

  t c

  (85%)

  Tng cc Thy sn

  - Trung tm KNQG;

  - Cc t chc KHCN;

  - Cc tnh, thnh ph;

  - Cc c sn xut kinh

  doanh thy sn

  3.4

  Tham quan m hnh sn xut ging v

  nui trng thy sn an ton sinh hc,

  bo m v sinh thc phm nc

  ngoi (i Loan, Israel, Ecuador)

  1.000 2.000 2.000

  SNKT

  (15%) v

  t c

  (85%)

  Tng cc Thy sn

  - Trung tm KNQG;

  - Cc t chc KHCN;

  - Cc tnh, thnh ph;

  - Cc c sn xut kinh

  doanh thy sn

  4 Qun l thc hin k hoch 660 580 580 580

  5.1

  Kim tra, gim st thc hin k hoch

  hng nm v chuyn giao, ng dng

  khoa hc cng ngh

  200 200 200 200 SNKT Tng cc Thy sn Cc V: KHCN&MT,

  K hoch, Ti chnh

  5.2 T chc hi ngh, hi tho, hi ng

  nh gi kt qu thc hin k hoch 310 200 200 200 SNKT Tng cc Thy sn

  Cc V: KHCN&MT,

  K hoch, Ti chnh

 • 32

  TT Ni dung Mc kinh ph (tr.ng) Ngun

  vn n v ch tr n v phi hp

  2017 2018 2019 2020

  5.3

  T chc cc hi ng nh gi, cng

  nhn, r sot TBKT, thm nh cng

  ngh, thit b

  100 100 100 100 SNKH Tng cc Thy sn V KHCN&MT

  5.3 Chi qun l cc nhim v 30 30 30 30 SNKT Tng cc Thy sn V Ti chnh

  5.4 Chi khc (thit b vn phng, bu

  chnh...) 20 50 50 50 SNKT Tng cc Thy sn V Ti chnh

  Tng cng: 164.800 12.860 51.580 52.380 47.980

  Ghi ch: SNKT: S nghip kinh t; SNKH: S nghip khoa hc; TCB: iu tra c bn.

Recommended

View more >