BỘ NNG NGHIỆP V PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LM NGHIỆP vnuf.edu.vn/documents/454250/3915142/Ve ket qua so...BỘ NNG NGHIỆP V PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... xy dựng Đảng khối cc trường Đại học, cao đẳng H Nội ... kế ton tại Trung ...

 • Published on
  12-Feb-2018

 • View
  222

 • Download
  6

Transcript

 • B NNG NGHIP V PTNT

  TRNG I HC LM NGHIP

  TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  HI NG TRNG

  1 Nguyn Vn Qun Quy ch t chc v hot ng ca Trng i hc Lm nghip t

  BAN GIM HIU

  2 Trn Vn Ch Nghin cu to cht chng chy UDFP dng trong cng ngh sn xut vn LVL t

  3 Nguyn Vn Tun Sinh k cho ngi dn di c t do trn a bn tnh k Nng t

  4 Phm Vn ChngNghin cu cng ngh v thit b x l g Tng qu s sn xut cu kin xy dng nh nng thn",

  m s: KC.07.15/11-15t

  5 Trn Quang BoM hnh xc nh tr lng rng t nhin l rng thng xanh t nh v tinh Landsat - 8: Th nghim

  ti tnh k Nngt

  6 Bi Th i Chn dong Bch n mang bin d soma co kh nng chu mn t

  PHNG BO V

  7 H Vit ThnhMt s gii php phi hp gia bo v c quan vi c quan Cng an, Bo v dn ph trong cng tc

  m bo An ninh trt t trong Trng HLNt

  KT QU HP XT CNG NHN SNG KIN CI TIN/GII PHP CNG TC

  TRNG I HC LM NGHIP NM HC 2016 - 2017

  (Km theo Thng bo s: 1258 /TB-HLN-TCCB ngy 12/7/2017 ca Hiu trng)

  http://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdfhttp://www.tapchikhoahocnongnghiep.vn/uploads/news/2017_04/16_1.pdf

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  8 Nguyn Thnh Nhn Mt s gii php xy dng k hoch v tr trong ca trc m t

  PHNG CHNH TR V CNG TC SINH VIN

  9 Nguyn S H Thnh tu v pht trin gio dc ph thng tnh Hoa Bnh (1999 - 2001) t

  10 Nguyn Ch Lm Hng dn thc hin quy ch cng tc sinh vin ni tr trng i hc Lm nghip t

  11 Trn nh Mnh Mt s gii php qun l sinh vin ni tr, ngoi tr ca Trng i hc Lm nghip t

  12 Phm Gia ThanhXy dng k hoch hun luyn i tuyn vn ngh Trng d thi Lin hoan ca ma nhc cho mng

  k nim 30 nm Ngy truyn thng cng tc xy dng ng khi cc trng i hc, cao ng H Nit

  PHNG O TO

  13 Cao Quc An Stydy on the modification technology of poplar board with MMT I: impregnation technique t

  14 Phm Minh Toi Nghin cu phc hi rng trn bi thi than t

  15 Phm Vn HngQuy nh cng nhn gi tr chuyn i v khi lng kin thc c min tr mn gio dc quc

  phong - an ninh i vi o to lin thng trnh H, C theo h thng tn ch.t

  16 Nguyn Vn Huyn Xy dng chi ph cho khoa o to cht lng cao t

  17 Trn Th Ngc Xy dng hng dn thc hin Quy ch o to Va lm va hc trnh i hc ti Trng HLN t

  18 Nguyn Vn HThit k b sung tin ch Gi ngh khng cng nhn kt qu hc tp tch ly tha so vi quy nh

  trong khi kin thc t chn trn ti khon c nhn ca ngi hct

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  19 Phng Thanh Tng Ci tin quy trnh lp k hoch thi i vi mn gio dc th cht v gio dc quc phong t

  PHNG O TO SAU I HC

  20 ng Thanh Hi nh gi s a dng ca cc loi chim ti Vn Quc gia Ct B, thnh ph Hi Phong t

  21 Trn Th Minh Xy dng quy trnh t chc mt s lp o to ngn hn ca Trng i hc Lm nghip t

  PHNG HNH CHNH, TNG HP

  22 Nguyn V Lm Xy dng quy nh qun l, s dng in tit kim t

  23 Phm L Hoa Xy dng quy nh tiu chun i vi cn b i cng tc bng phng tin my bay t

  24 Trn Ngc ThXy dng tin ch lp k hoch cng tc v gim st qu trnh thc hin k hoch cng tc trong ton

  Trngt

  25 Nguyn Thu Ninh Gii php nng cao cht lng cng tc vn th trong Nh trng t

  26 Nguyn Trng CngGii php gi thng bo vn bn iu hnh n cc n v thng qua th in t kt hp h thng

  VBH ca Trng.t

  27 Trn Th YnXy dng mt s gii php pht trin v thc y hot ng dch v phc v n ung cho CBVC,

  HSSV trong Trng HLNt

  PHNG KHOA HC V CNG NGH

  28 V Huy iHon thin cng ngh v thit b x l do ho g phc v sn xut cc sn phm g un p cong

  nh hnh t g rng trng phc v xut khu v tiu dng ni at

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  29 H Vn Hun Phn mm Ngn hng D liu DNA Vit Nam (www.dnabank.vn) t

  30 Trn Hi LongXy dng quy ch Qun l cc hot ng KH&CN nm 2016(Quy nh qun l nhim v KH&CN cp

  c s; SHHT cp Khoa/Vin v B mn; Quy nh qun l hot ng KH sinh vint

  31 ng Tun AnhQuy nh v qun l nhim v Khoa hc v cng ngh cp Quc gia, cp B nm 2016 (Thuc ph lc

  1 - Quy ch qun l cc hot ng khoa hc v cng ngh)t

  PHNG HP TC QUC T

  32 Hong Vn Sm a dng thc vt qu him ti Khu Bo tn Thin nhin P Lung, tnh Thanh Hoa t

  33 L Xun PhngLng ghp kin thc REDD+ vo chng trnh o to thc s trong khun kh chng trnh

  UNREDD Vit Nam giai on II (UNEP) nm 2016-2017 t

  34 Trn Th Thu H nh gi hiu qu sn xut xoi ca nng h huyn Vnh Cu, tnh ng Nai t

  PHNG KHO TH V M BO CHT LNG

  35 Trn Vit HngXy dng Chin lc v K hoch Chin lc m bo cht lng gio dc Trng i hc Lm

  nghip giai on 2016 - 2020, tm nhn 2030t

  36 Nguyn Hu Cng Nghin cu ch to mng v bt h vt liu ZnO pha tp cc bon co kch thc nano t

  37 Trnh Hin Mai Nghin cu nh hng ca cht xc tc n mt s tnh cht vt l ca vn mng bin tnh t

  PHNG QUN TR, THIT B

  38 Nguyn Phc YnLp phng n sp xp li, x l nh, t thuc s hu nh nc ca Trng i hc Lm nghip

  trn a bn thnh ph H Ni v Tnh Hoa Bnh.t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  39 Nguyn Quc Tun xut gii php cm mc ranh gii t Ni Voi t

  40 Phm Th Hng xut gii php trng cy xanh bong mt thay th cy Cau bng t

  41 T ng Thnh xut mt s bin php k thut nh chuyn v trng cy nhm nng cao t l sng ti khun vin

  Trng i hc Lm nghipt

  42 T Vn kinXy dng quy trnh bn giao ti sn trang thit b i vi cc n v trc thuc trng i hc Lm

  nghip.t

  43 Bi Xun Thy ng dng phn to ch thch trong Excel vo trong cng tc qun l ti sn t

  44 Nguyn Th Ti Gii php lm sch bi bn cc v tr trn cao, v tr kho ti khu ging ng t

  45 Cao Th T Xy dng phng php nhn ging cy Da cn ti Trng i hc Lm nghip t

  PHNG THANH TRA

  46 Nguyn Vn Hng Xy dng quy trnh v thanh tra cc k thi Trng i hc Lm nghip t

  PHNG QUN L U T

  47 Trn c ChnhCc gii php xut tng cng cng tc qun l cht lng cng trnh xy dng trong qu trnh

  thi cngt

  48 Nguyn Hng Sn xut gii php tng cng cng tc qun l v s dng c hiu qu cc ngun vn u t ti

  Trng i hc Lm nghipt

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  PHNG TI CHNH, K TON

  49 ng Th Mai Phngi mi cng tc qun l ti chnh ti trng i hc Lm nghip trong iu kin tin ti t ch theo

  N 16/2015t

  50 Bi Th Sen Gii php nng cao hiu qu qun l, s dng ti sn cng ti Trng i hc Lm nghip t

  51 V Th Thy Mai Ci tin quy trnh 5S p dng nhn vin vn phong t

  52 o Duy Phng Xy dng v hon thin cc quy nh v ti chnh ti Phn hiu t

  PHNG T CHC CN B

  53 Nguyn Vn An My nng lm nghip t

  54 Kiu Tr c Xy dng cng mn hc ngnh Khoa hc cy trng t

  55 V ng Tu Xy dng v tr vic lm v s ngi lm vic ca tng v tr cho cc n v khi hnh chnh, phc v t

  56 Cao Th Hoa Mt s gii php nng cao hiu qu cng tc bo qun h s, lu tr trong Trng HLN t

  57 Mnh Hng Gii php nng cao hiu qu trang thng tin in t Cng on Trng i hc Lm nghip t

  58 Nguyn Th Hng Xy dng quy trnh nhp d liu bo him x hi t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  BAN CNG NGH THNG TIN

  59 Hong Minh Thy Ci tin phn mm theo di h thng mng li ti trng i hc lm nghip. t

  60 Nguyn Vn QuNghin cu trin khai dch v DHCP Server trn Windows v ng dng k thut DHCP spoofing nhm

  chng tn cng dch v DHCP lm xung t h thng mng trng HLN.t

  TRUNG TM XC TIN TUYN SINH V T VN VIC LM

  61 L Ngc HonXy dng k hoch thm quan hng nghip cho hc sinh cc trng Trung hc ph thng ti

  Trng i hc Lm nghipt

  62 Trn Nho Cng Thit k Video gii thiu cc ngnh o to ca Trng i hc Lm nghip t

  TRUNG TM XC TIN O TO V DU HC

  63 Nguyn Vn Phong Xy dng quy trnh nhn ging in vitro loi Bnh vi (Stephania glabra (Roxb.) Miers). t

  TH VIN

  64 Nguyn Minh HngEffect of temperature and time of dimentional stabilizing process on properties of shape transformed

  compressed woodt

  65 Phm Lan Phng Ci tin quy trnh b sung ti liuTh vin i hc Lm nghip t

  66 L Th Thy DngCi tin cch to im truy cp tc gi c nhn theo quy tc bin mc AACR2 cho cn b x l ti liu

  ti Th vin i hc Lm nghipt

  67 Nguyn Vn T Gii php nng cao cht lng dch v c ti liu ti ch trong Th vin trng i hc Lm Nghip t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  TRM Y T

  68 Huy Khnh X l cp cu ban u vt thng ngc h ti Trm y t trng i hc Lm nghip t

  69 Hong Th Giang Quy trnh r sot tr th BHYT HSSV t

  TRUNG TM DCH V

  70 Nguyn Thanh Tn Mt s gii php pht trin hot ng phc v, dch v ti TTDV - Trng HLN t

  71 Trnh Nhn Huy Xy dng phng n Qun l v thu ht sinh vin ni tr Trng HLN t

  72 Nguyn Kh Cng Mt s gii php thc hnh tit kim, chng lng ph ti Trung tm Dch v t

  73 Hong Th Hi Hng Gii php kinh nghim v cng tc qun l chng t, s sch k ton ti Trung tm Dch v t

  KHOA C IN V CNG TRNH

  74 Dng Vn Ti Nghin cu thit k tng th day chuyn x g t ng t

  75 L Vn Thi My nng lm nghip t

  76 Phm Vn Tnh Nghin cu thit k nng cp - vn hnh ti u hoa h thng cp nc Trng H Lm nghip t

  77 ng Vn Thanh Nghin cu tnh n nh nc v nhit cao ca b tng s dng si gia cng Polypropylene t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  78 Nguyn Vn Qun Cng tc dn dong thi cng trong cc cng trnh thy li t

  79 Hong H Nghin cu kh nng di ng ca xe cha chy rng a nng khi hot ng cha chy rng t

  80 Phm Quang Khoi Xc sut-Thng k t

  81 Nguyn Th Vn Hoa ng dng tin hc xy dng mt s dng hi quy nhiu bin t

  82 Hong SnGain scheduling based backsteping control for motion balance adjusting of a power-line inspection

  robot t

  83 L Minh cThit k,ch to v lp rp b iu khin h thng chung bo gi hc t ng ti Trng H Lm

  nghipt

  84 inh Hi LnhPhn tch trng in t v tnh ton nhit ng c mt chiu nam chm vnh cu PMBLDC s dng

  phng php phn t hu hn.t

  85 Trn Vn Tng Nghin cu tnh ton thit k ch to h thng ht bi, thu gom ph liu ba bp t

  86 Nguyn Th Lc Sc bn vt liu 2 . t

  87 Dng Xun NiNghin cu hin tng chuyn pha Kosterlizt-thouless trong m hnh xy chun cho h vt liu t hai

  chiu t

  88 Lu Bch Linh Vn cch m khng kh trong cc kt cu phn cch nh ca t

  89 Nguyn Th Qunh Chi Nghin cu cm bin AND theo nguyn l in hoa t

  90 Nguyn Vn Bc Nghin cu la chn kt cu khe co gin cho cu dm gin n t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  KHOA KINH T V QUN TR KINH DOANH

  91 Trn Hu DoC phn ha lm trng quc doanh ca Trung Quc v bi hc kinh nghim cho c phn ha Cng

  ty lm nghip Vit Namt

  92 Bi Th Minh Nguyt Gii php pht trin hp tc x nng nghip ti huyn Gia Bnh, tnh Bc Ninh t

  93 Nguyn Th Xun HngNghin cu chui gi tr nhm xut gii php nng cao hiu qu kinh t cy Sn tra trn a bn

  tnh Yn Bit

  94 Phm Th HuNghin cu hiu qu hot ng sn xut kinh doanh ti cc cng ty lm nghip trn a bn tnh

  Tuyn Quangt

  95 Hong V HiNghin cu v gi tr hp l theo Chun mc k ton Quc t v thng t 200/2014/TT-BTC-Ngy

  22/12/2014 v Lut K ton nm 2015 s 88t

  96 o Lan Phng Pht trin ti chnh ton din ti Vit Nam. t

  97 Nguyn Th Mai Hng Thc trng lao ng v vic lm ca Vit Nam trong giai on hin nay. t

  98 V Th Phng Nhung nh gi thc trng xut khu rau qu Vit nam giai on hin nay. t

  99 Lu Th Tho Fast accounting online - ng dng cng ngh in ton m my trong trng hc. t

  100 Th Thy Hng Tc ng ca chnh sch iu hnh t gi USD/VND n kinh t Vit Nam. t

  101 Hong Th Ho Mi quan h gia lm pht mc tiu v ngng bi chi. t

  102 Nguyn Th Thy Dung Nghin cu nguyn tc xc nh t gi theo thng t 133/TT-BTC ban hnh ngy 26/8/2016. t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  103 Trn Th MNghin cu mt s thay i v quy nh v phng php lp BCTC theo Thng t 133/2016 so vi

  Quyt nh 48/2006.t

  104 on Th HnPhng php hch ton hot ng xut nhp khu trong doanh nghip kinh doanh xut nhp khu

  theo thng t 200/2014/TT-BTC.t

  105 V Mai Anh Tnh hnh thc hin php lut bo v v pht trin rng ti tnh in Bin t

  106 ng Th HoaKinh nghim thch ng vi bin i kh hu trong sn xut nng nghip ca ngi dn ven bin Vit

  Namt

  107 Phm Th TnTc ng c cu chi ph vn sn xut nng nghip n thu nhp ca h nng dn huyn Ph Yn,

  tnh Thi Nguynt

  108 Nguyn Th Hi Ninh Gii php nng cao cht lng i ng cn b ch cht cp x ti huyn Ba V, thnh ph H Ni t

  109 Nguyn Tin Thao Phng php nghin cu kinh t t

  110 Chu Th Thuc lng mc sn lng chi tr (WTP) ca ngi dn nhm gim thiu nhim mi trng nc ti

  lng ngh Lng V, x ng Phng Yn, huyn Chng M, H Nit

  111 Phm Cng Ngc Designing English reading tests basing on Barrette's taxonomy t

  KHOA LM HC

  112 Trn Vit HTh nghim ba vng ADN lc lp tim nng (matK, rbcL v trnH-psbA) cho nhn dng loi G

  (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib)t

  113 Nguyn Th Thu Hnga dng sinh hc v gii php qun l bn vng thc vt thn g ti khu du lch B N - khu bo tn

  thin nhin B N - Ni Cha - Thnh ph Nngt

  114 Nguyn Thanh Thy Vn Nghin cu h thng ti sinh cy Xoan ta In vitro t chi cy Xoan ta tri t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  115 Nguyn Minh ThanhNghin cu nhn ging sinh dng v k thut gy trng cy v hng (Cinnamomum balansae

  H.Lec) ti oan Hng, tnh Ph Tht

  116 Nguyn nh HiNghin cu m hnh thc nghim d bo bin i cu trc thm thc vt rng ngp mn ti vng ven

  bin min Bc Vit Nam trong bi cnh bin i kh hu, nc bin dngt

  117 L Xun TrngNghin cu khi lng nghn ht, phng php x l ht ging v chiu cao cy con Sn tra trong

  giai on vn m, xut x Lai Chu v Yn Bit

  118 Nguyn Hong Hngnh gi thc trng dinh dng t xm bc mu di cc kiu canh tc khc nhau ti huyn Cm

  Kh, tnh Ph Tht

  119 Th Qu Lm K thut nhn ging v gy trng cy Sachi t ht t

  120 L Th KhiuNghin cu kh nng tch ly Cacbon ca rng Trang (Kandelia obovata) ti vn Quc gia Xun

  Thy, Nam nht

  KHOA L LUN CHNH TR

  121 Nguyn Vn Thng Pht trin kinh t t nhn trong cc vn kin thi k i mi t

  122 Th Diu ng li lnh o ca ng v pht trin kinh t t nhn t nm 1986 n nay t

  123 Nguyn Nguyn Hng Tm hiu mt s vn l lun v thc tin v pht trin giai cp cng nhn Vit Nam hin nay t

  KHOA QUN L TI NGUYN RNG V MI TRNG

  124 Phng Vn KhoaAllometric Equations for Estimating Tree Aboveground Biomass in Tropical Dipterocarp Forests of

  Vietnamt

  125 Trn Ngc Hi Nhn ging Bng mc bng chit cnh v h thu t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  126 Trn Th Thanh ThyNghin cu nh hng ca mt s ion kim loi n vic xc nh hm lng photphat trong nc t

  nhint

  127 V Huy nh Nghin cu x l nc thi cha phm mu hu c kho phn hy bng bn bin tnh t

  128 Bi Xun Dngnh hng ca loi hnh che ph thc vt n qu trnh pht sinh dng chy v lng t xi mn ti

  Ni Lut, trng i hc Lm nghipt

  129 Phm Thnh TrangNghin cu thnh phn loi v phn b ca cc loi thc vt l km ti Khu Bo tn thin nhin Nam

  Nung, k Nngt

  130 L Bo ThanhNghin cu c s khoa hc xut bin php qun l cc loi xn tc hi cy rng ti Ni Lut,

  trng i hc Lm nghip, Xun Mai, Chng M, H Nit

  131 Nguyn Th Ngc Bch xut m hnh x l nc thi bng phng php xy ha s dng O3 v UV qui m phng th

  nghimt

  132 Bi Vn NngNghin cu ch to b dng c phn tch nhanh mt s cht nhim trong nc ngm, nc sinh

  hot phc v cng tc o to v nghin cu khoa hct

  133 Nguyn Hi HoaS dng nh Landsat 8 c tnh sinh khi v tr lng cacbon b mt rng ngp mn ti VQG

  Xun Thy, tnh Nam nht

  134 Vng Duy Hng Nghin cu bo tn loi Trc vung Vit Nam t

  135 Nguyn Th Nhc im tp tnh v phn b theo cy k ch ca su tre (Omphisa fuscidentalis Hampson) ti khu

  vc Ty Bc Vit Nam

  136 Phm Thanh H ng dng cy bn a trong ci to h thng cy xanh th thnh ph H Ni t

  VIN CNG NGHIP G

  137 Hong Vn Vit Nghin cu ng dng cc phn mm Artcam, Jdpaint vo gia cng g trn my CNC KingCut X10 t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  138 Hong Tin ng Nng cao cht lng gia cng trn my bo t

  139 T Th Phng Hoa nh hng ca iu kin thi tit ngoi tri n mt s ch tiu cht lng g Keo lai t

  140 Nguyn Th Thanh Hin Nghin cu nh hng ca keo nha thng n kh nng c nh Boron trong g B t

  141 Nguyn Trng Kin Tnh ton gi thnh s b cho mt s loi sn phm sn ph bng dong sn Alkyd t

  142 Phan Th Thin Thu c im cu to th i ca mt s loi g thuc h Vang t

  143 Tng Th Phng Thc trng x l bo qun g ti c s sn xut t

  VIN KIN TRC CNH QUAN V NI THT

  144 L Tun Trng bn mu ca vn mng t g Keo l trm x l nhum mu bng Kali DiChromat (K2Cr2O7) t

  145 Phm Anh Tun xut gii php ci to khng gian kin trc cnh quan Trng i hc Lm nghip ph hp vi

  nh hng quy hochd n 2030t

  146 ng Vn HThc trng v xut gii php bo tn, pht trin cy xanh ng ph qun Hon Kim, thnh ph

  H Nit

  147 Nguyn Th Hng Giang Tm hiu v sn phm ni tht xanh t

  148 Nguyn Vn Dinnh hng ca ch x l thy - nhit n thnh phn v cu trc ha hc ca g Bch n

  (Eucalyptus Urophylla S.T. Blake)t

  149 Nguyn Th Vnh KhnhNghin cu nh hng ca t l nha beckosol 6501-80 v cht rn n tnh cht mng sn alkyd

  lp ngoi dng cho gt

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  150 L Khnh Ly Mt s quan im v qun l cy xanh th t

  151 Nguyn Th Yn Nghin cu k thut gy trng cy Ngc tho kp xon (Impatiens walleriana ) t

  VIN SINH THI RNG V MI TRNG

  152 L S Doanhnh gi tnh hnh thc hin quy nh v bo v rng, phng chy cha chy rng trong Lut bo v

  v Pht trin rng nm 2004t

  153 Vng Vn QunhNghin cu xy dng quy trnh sn xut phn bn hu c vi sinh t thm kh di tn rng trng

  thngt

  154 Phm Vn DunM hnh xc nh tr lng rng t nhin l rng thng xanh t nh v tinh Landsat-8: th nghim

  ti tnh k Nng.t

  155 Nguyn Hu VnGim st, nh gi ti nguyn rng bng phn mm Locus Map trn my tnh bng, in thoi thng

  minh.t

  156 L Nguyn KhangNghin cu la chn mt s loi cy c sn rng c gi tr kinh t cao lm c s xut m hnh

  pht trin sinh k h gia nh nng thn ti huyn Na Hang v Lm Bnh, tnh Tuyn Quangt

  157 Nguyn Vn Thng dng GIS v Vin thm trong qun l chi tr dch v mi trng rng ti lu vc thy in Hng

  Sn, H Tnht

  158 V Th ThnKh nng xc nh tr lng rng bng nh Landsat-8: Trng hp nghin cu ti cng ty TNHH

  MTV Lm nghip k Wil - Tnh ck Nngt

  159 Nguyn Th Mai DngPhn tch nguyn nhn mt rng, suy thoi rng lm c s xut gii php qun l bo v rng tnh

  k Nngt

  160 Kiu ng AnhXy dng, hon thin cc quy ch quy nh hot ng ni b ca n v Vin Sinh thi rng v Mi

  trng.t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  VIN QUN L T AI V PHT TRIN NNG THN

  161 Nguyn B Long Th trng bt ng sn t

  162 Trn Bnh Melaleuca forests in Australia have globally significant carbon stocks t

  163 Trnh Hi Vn Qun l rng cng ng ti tnh Sn La: Thc trng v gii php. t

  164 Bi Th CcNghin cu nh hng ca phn bon n sinh trng ca inh lng l nh (Polyscias fruticosa (L.)

  Harms)t

  165 Phm Thanh QuNghin cu s ph hp ca quy nh v v tr vi gi t trn a bn phng L Li, th x Sn

  Ty, thnh ph H Nit

  166 L Hng ChinNghin cu xy dng li ta a chnh phc v thc hnh, thc tp qun l t ai ti Trng i

  hc Lm nghipt

  167 Xun Th Thu Tho Tnh hnh qun l v s dng t lm nghip ti huyn Na Hang, tnh Tuyn Quang t

  168 ng Th ThanhS tham gia ca ph n v nam gii trong khai thc v pht trin lm sn ngoi g ti Vn quc gia

  Xun Snt

  169 Mc Th Thu Hng Quy trnh kim sot v lun chuyn chng t k ton ti Vin QL&PTNT t

  VIN CNG NGH SINH HC LM NGHIP

  170 Bi Vn Thng Nghin cu to ging Bch n Uro (Eucaryota urophylla ) sinh trng nhanh bng cng ngh gen t

  171 Nguyn Vn Vit ng dng k thut nui cy in vitro trong nhn ging Qu Lan hng (Aerides odorata Lour). t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  172 V Quang NamMt s c im sinh hc v sinh thi hc loi Vng Tm (Manglietia dandyi (Gagnep.) Dandy) ti a

  bn thuc Cng ty Lm nghip v Dch v, Hng Sn H Tnh qun lt

  173 Khut Th Hi Ninh Nghin cu nhn ging in vitro Re hng (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meissn) t

  174 Nguyn Th ThNghin cu hon thin k thut nhn ging Hong n hu Lin bng phng php nui cy m t

  bo thc vt.t

  175 V Kim Dung Nghin cu chit xut Polysaccharide v tannin t mt s loi dc liu. t

  176 H Hi NinhBc u nghin cu nhn ging loi B (Styrax tonkinensis (Pierre) Craib. Ex Hardw) bng

  phng php nui cy invitro.t

  177 Nguyn Th Thu Hng Nghin cu sn xut phn hu c vi sinh co kh nng thc y sinh trng cy Lm nghip t

  178 Nguyn Th Hng GmNghin cu chuyn gien m ha Gibberellin 20-Oxidaza vo cy Bch n uro (Eucalyptus urophylla )

  bng Agrobacterium tumefaciens.t

  TRUNG TM GIO DC TH CHT

  179 Nguyn Quang Gip Quy nh v qun l, s dng t ai v cng s Trng HLN t

  180 Nguyn Quang SanS dng bng tiu chun rn luyn thn th nh gi th lc ca sinh vin trc v sau khi hc

  xong phn c bn mn GDTCt

  181 Nguyn Thu Trang

  Hun luyn i tuyn Bong bn sinh vin tham d gii th thao cho mng k nim 30 nm ngy

  truyn thng cng tc xy dng ng- Khi cc Trng i hc, Cao ng H Ni ca cm s 5 nm

  2017

  t

  182 Nguyn Vn CngHun luyn i tuyn Bng chuyn N sinh vin tham gia gii Bng chuyn cc trng i hc, Hc

  vin v cao ng khu vc H ni nm 2017t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  PHN HIU

  183 V Thu Hng Kt qu, hiu qu ti chnh ca chui cung ng cy ging keo lai gim hom vng ng Nam B t

  184 Phm Vn Hng Effects of shading on the growth characteristics of Sterculia lychnophora Hance Seedlings t

  185 Trn Th Hng Ci tin ni dung thc tp ngh nghip 1 (TTNN1) cho Ngnh Khoa hc Mi trng bc i hc t

  186 Trn Th Bch HngGii php x l mn thi ti cc nh my

  ch bin Thy snt

  187 Nguyn Th HCp nht d liu phc v cng tc qun l bo v rng v PCCCR trn a bn thnh ph HCM nm

  2016t

  188 Nguyn Th HnhTho lun xy dng hon chnh cng thc hnh thc tp ngh nghip 2 cho ngnh Qun l ti

  nguyn rng bc i hct

  189 Vn N Thi Thin Xy dng ni dung thc tp ngh nghip 3 (TTNN3) cho Ngnh Khoa hc Mi trng bc i hc. t

  190 V Th Thu HoaGii php ci thin cht lng nc sinh hot ti khu ph 5, th Trn Trng Bom, huyn Trng Bom,

  tnh ng Nai.t

  191 Trn Vn Hng ngun nhn lc Vit Nam p ng yu cu hi nhp t

  192 L nh Hi Gii php thot ngho cho cc h ng bo dn tc thiu s trn a bn tnh Bnh Phc t

  193 Nguyn L QuynPhn tch cc yu t nh hng n nng sut trng tiu di dng hm sn xut ti huyn Cm M,

  tnh ng Nait

  194 Phan Duy Hng Kh nng dn dnh ca go da trn nn vt liu MDF (Medium Density Fiberboard) t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  195 Nguyn Th Thun Su tm v thit k mt s sn phm g ni tht lm ti liu ging dy i hc t

  196 Nguyn Th Thu Hin Bn v chia di sn tha k theo di chc ca B lut Dn s 2015 t

  197 L nh Lng Quy lut phn phi xc sut thng k c trng mu v ng dng trong bi ton suy din thng k t

  198 Nguyn Trng Sn Thit k WebSite Th vin Phn hiu trng i hc Lm Nghip t

  199 Nguyn Hong Thc oanHiu qu ca vic s dng m nhc thc y vic hc k nng nghe ting Anh ca sinh vin nm I

  ti Trng i hc Lm Nghip - Phn hiu Min Namt

  200 V Th LanNghin cu k thut gieo m cy Chiu liu (Terminalia calamansanai (BL) Rolfe) ti vn m C

  s 2 trng i hc Lm Nghip, Th trn Trng Bom, huyn Trng Bom, tnh ng Nait

  201 L Hng Vit

  T chc o to, tp hun nng cao k nng phng chng xung t voi/ngi cho cn b v lc

  lng kim lm ca cc n v ch rng, cc ht kim lm gip ranh v cn b chnh quyn a

  phng vng d n thuc d n khn cp bo tn voi tnh ng nai giai on 2014-2020

  t

  202 Phm Trung ThuXy dng qun l v s dng b ngn hng cu hi thi kt thc hc phn theo hnh thc thi t lun ti

  Phn hiut

  203 o Thu Dngc im lm hc ca u hp Du ri (Dipterocarpus alatus Roxb) thuc rng kn thng xanh m

  nhit i BQLR phong h Tn Ph, tnh ng Nait

  204 L Vn Longc im lm hc ca u hp Du Song Nng (Dipterocarpus dyeri) thuc rng knh thng xanh m

  nhit i Ban qun l rng phong h Tn Ph, tnh ng Nait

  205 Nguyn Xun Hng Nghin cu xy dng m hnh trng cy rng bn a ti vng bn ngp H Tr An tnh ng Nai t

  206 Nguyn Vn VitNghin cu qu trnh sinh trng - tng trng ca rng Sao en (Hopea odorata Roxb) trng ti

  Trng HLN - Phn hiu min Nam phc v vic ging dy v hc tp ca sinh vint

  207 Nguyn Vn Ph Xy dng k hoch tuyn sinh cc bc, cc h nm 2017 ca Phn hiu trng i hc Lm nghip t

 • TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  208 Trn ng Khoa Xy dng quy trnh qun l vn bn n v i ti Phn hiu Trng HLN t

  209 Nguyn Vn Ton Mt s gii php v nng cao hiu qu cng tc kim tra ni b ti Phn hiu Trng HLN t

  210 Trn Xun Vinh Xy dng chuyn mc Hi p - Gp trn website Phn hiu trng i hc Lm nghip t

  211 Th ThmXy dng phng n chi tr lng tng thm ca Phn hiu Trng i hc Lm nghip theo v tr

  vic lm v chc danh ngh nghipt

  212 Thi Hu Th Gii php qun l h s cn b vin chc, lao ng ti Phn hiu Trng i hc Lm nghip t

  213 Bi c Dn Xy dng m hnh hun luyn cy Keo lai nui cy m ti - Phn hiu Trng HLN t

  214 Nguyn Hnh TmCi tin ni dung v b cc s tay hc tp sinh vin i hc chnh quy ti Phn hiu Trng i hc

  lm nghip nm 2016t

 • B NNG NGHIP V PTNT

  TRNG I HC LM NGHIP

  TT H v tn Tn sng kin/gii phpKt

  qu

  KHOA L LUN CHNH TR

  1 Nguyn Vn Khngi mi t chc qun l chuyn mn nhm nng cao cht lng ging dy mn hc Nhng nguyn

  l c bn ca Ch ngha Mc Lnin Trng i hc Lm nghip hin nay

  Khng

  t

  BAN PT DN TC NI TR

  2 Nguyn Quang Chungi mi hnh thc thi v kim tra mn Ton lp 12 Ban ph thng dn tc ni tr - Trng i hc

  Lm nghip

  Khng

  t

  3 Phm Th Bch HnhS dng ti liu thnh vn kt hp tranh, nh lch s nng cao hiu qu dy hc lch s Vit Nam

  giai on 1930 - 1945 trng trung hc ph thng

  Khng

  t

  4 Nguyn Vn Khoang dng l thuyt d bo gio dc, tm kim mt s gii php h tr cng tc tuyn sinh ca Nh

  trng

  Khng

  t

  5 Khng Th Thu HngPhng php ging dy pht huy tnh tch cc, ch ng sng to v rn luyn cc k nng cn thit

  cho sinh vin trng i hc Lm nghip Vit Nam.

  Khng

  t

  PHN HIU

  6 Nguyn Hong Thc oanDng tr chi (Games) nhm tng cng kh nng nh v s dng t vng ting Anh cho sinh vin

  nm nht ti C S 2- i hc Lm Nghip.

  Khng

  t

  7 Thi Vn ThnhKho st sinh trng v doanh thu ca loi cy keo lai trng 2 chu k trn cng loi t trng ti

  Tnh Linh, Bnh Thun

  Khng

  t

  KT QU HP XT CC SNG KIN CI TIN/GII PHP CNG TC CP TRNG

  KHNG C CNG NHN NM HC 2016 - 2017

  (Km theo Thng bo s: 1258 /TB-HLN-TCCB ngy 12/7/2017 ca Hiu trng)

  KHOA KINH T V QUN TR KINH DOANH

  VIN CNG NGH SINH HC LM NGHIP

 • 8 Nguyn Kim HuXy dng h thng bi tp vt l i cng cho sinh sinh vin ngnh qun l t ai phn hiu

  trng H lm nghip

  Khng

  t

  9 Nguyn Th Ngc B thi trc nghim chm trn myKhng

  t

  10 Nguyn Th Maic im lm hc ca u hp Du ri (Dipterocarpus alatus Roxb) thuc rng kn thng xanh m

  nhit i BQLR phng h Tn Ph, tnh ng Nai

  Khng

  t

  11 Nguyn Tun BnhNghin cu nh hng ca phn bn n sinh trng dng Keo lai BV 32 ti x Phc Tin - huyn

  Bc i tnh Ninh Thun

  Khng

  t

  12 Bi Th Th Trang Qun l rng ngp mn trong iu kin bin i kh hu ti C MauKhng

  t

  13 Phan Trng ThThc trng v gii php nng cao thu nhp h nng dn sau khi b thu hi t ti X H Nai 3, huyn

  Trng Bom, tnh ng Nai (Nhm sinh vin K59E-QL)

  Khng

  t

  14 Mai Hi Chunh hng ca loi phn hu c n sinh trng v nng sut ging chm ngy (Moringa oleifera

  Lam.) Ninh Thun ti tnh ng Nai.

  Khng

  t

 • B NNG NGHIP V PTNT

  TRNG I HC LM NGHIP

  TT H v tn Tn sng kinKt

  qu

  PHNG KHOA HC V CNG NGH

  1 H Vn Hun Phn mm: Ngn hng D liu DNA Vit Nam (www.dnabank.vn) t

  KHOA C IN V CNG TRNH

  2 L Vn Thi Gio trnh: My nng lm nghip t

  (Km theo Thng bo s: 1258 /TB-HLN-TCCB ngy 12/7/2017 ca Hiu trng)

  KT QU HP XT CC SNG KIN CI TIN/GII PHP CNG TC

  C NGH XT SNG KIN CP B NM HC 2016-2017

Recommended

View more >