Bo Suu Tam de Kiem Tra Co Ma Tran Hoa Lop 11

Embed Size (px)

Text of Bo Suu Tam de Kiem Tra Co Ma Tran Hoa Lop 11

BI KIM TRA S 1

MN HA HC 11 Thi gian: 45 pht, khng k thi gian giao A. Ma trn kim tra Ch 1. Vit phng trnh in khi trn cc dd . 2. Vn dng phng trnh in gii ton. 3. Nhn bit 4. Bi ton PH v lng kt ta khi trn. 5. Bi ton kh Tng 1,33 cu (3 im) 1,83 cu (4,25 im) 0,33 cu (1,0 im) Nhn bit 1 cu (2 im) 0,5 c u (1,0 im) 1 cu (2 im) 0,33 cu (1,25 im) 0,5 c u (1,0 im) 0,33 cu (0,75 im) 1 cu (1,0 im) 1,83 cu (2,75 im) Thng hiu Vn dng Tng 1 cu (2 im) 1 cu (2 im) 1 cu (2 im) 1cu (3,0 im) 1 cu (1,0 im) 5 cu (10 im)

BI Cu 1( 2 ). Cho cc dd v in sau : H2SO4, ZnCl2, NH4Cl, NaHCO3 v dd A ln lt tc dng vi cc dung dch sau: Dung dch Ba(OH)2.Vit phng trnh dng phn t v ion rt gn ca cc phn ng( nu c) Cu 2( 3 ): Trn 250 ml dung dch A cha HCl 0,08 (mol/l) v H2SO4 0,01 (mol/l) vi 250 ml dung dch Ba(OH)2 c nng x mol thu c m (g) kt ta v 500 ml dung dch c pH = 12. a)Tnh PH dd A b) Tm m v x ? Cu 3 ( 2) : Nhn bit s c mt cc in sau trong dd bng phng php ho hc : NH 4+ , CO32- , NO3- , Cu2+ Cu 4 (2) : Cho 250ml dd ZnSO4 1M tc dng vi V (lt) dd NaOH 2M thu c dd A v 7,92 gam cht kt ta. Tnh V (lt) dd NaOH dng? Cu 5 (1) : Dung dch HCl v dung dch CH 3COOH c cng nng mol/l, pH ca hai dung dch tng ng l x v y. Tm mi quan h gia x v y ? (gi thit, c 100 phn t CH 3COOH th c 1 phn t in li)Ngy 20/9/2012 KIM TRA MT TIT MN HA HC KHI 11 NM HC 2012-2013 (Theo chng trnh c bn) BI KIM TRA S 1 TIT PPCT:10 I.MA TRN KIM TRA MC NHN THC CNG

Ni dung kin thc

Nhn bit TL

Thng hiu TL

Vn dng TL

Vn dng mc cao TL

Cht in li s in li phn loi cht in li Axit bazo mui S in li ca nc pH Phn ng T ion trong dd CL Tng hp kin thc Tng s im

1cu -1,5 1cu -1,5 1cu -2 2,0 1cu-1,5 1cu-1 2,5 10,0 1 cu -1 1cu-1,5 1,5 1,5 2,5

II. NI DUNG KIM TRA Cu 1 (1,5): Vit phng trnh in li ca cc cht sau y: CH3COOH, Ca(OH)2, MgCl2. Cu 2 (1,5): Cho150ml dung dch BaCl2 0,5M. Tnh nng mol /lit ca cc ion trong dung dch ? Cu 3 (1,5): Trn 250 dung dch hn hp gm H2SO4 0,08mol/l v HCl 0,01 mol /l vi 250ml dung dch NaOH a mol/l ,thu c 500ml dung dch c pH =11 .Tnh a Cu 4 (1,5): Ho tan hon ton 0,65g Zn trong 200ml dd HCl 0,2M .Tnh pH ca dd sau phn ng Cu 5 (2): Vit phng trnh phn t v ion rt gn ca cc phn ng xy ra ( nu c ) gia cc cp cht sau: a) Na2S +Cu(NO3)2 b) KNO3 + CaCl2 c) MgCO3 +H2SO4 . Cu 6 (1): C 4 dung dch: H2SO4, NaCl, KOH, CuCl2. Trnh by phng php ho hc phn bit cc dung dch ny m ch dng qi tm lm thuc th. Cu 7(1): Vit phng trnh ha hc di dng ion thu gn ca cc phn ng chng minh rng Al(OH)3 l hidroxit lng tnh III. HNG DN CHM Cu 1 (1,5) : vit ng 1 p/t c 0,5 a) CH3COOHH+ + CH3COOCa(OH)2 Ca 2+ + 2OH MgCl2Mg 2+ +2 ClBaCl2Ba 2+ +2 Cl0.5x0,15

Cu 2 (1,5): vit ng 1 p/t c 0,5 Tnh ng mi ion c 0,5 Cu 3 (1,5) H2SO4 2H+ + SO42HCl H + + Cl n H2SO4=0,25 *0.08 = 0,02 mol nHCl -=0,25*0.01 = 0.0025 mol 0.5 + => nH = 0,0425 mol 500ml dung dch c pH =11 mi trng bazoOH- d sau p/u = 0,001* 0,5 = 0,0005 mol 0,5 p/ ion thu gon : H+ + OH- H2O nOH- = 0,043 CM NaOH = n/V = 0,086 (mol/l) 0,5 Cu 4 (1,5): Zn +2 HCl ZnCl2 + H2 nZn = 0,65/65 = 0,01 (mol) nHCl = 0.2*0,2 = 0,04 mol 0,5 nHCl d =0.01 mol CM HCl = [H+] = 0,1 0,5 pH ca dd sau phn ng = 10-[H+] = 2 0.5 Cu 5 (2): Vit ng 1 phng trnh phn t v ion rt gn 1

a) Na2S +Cu(NO3)2 2NaNO3 +CuS Cu 2+ + S2- CuS b) KNO3 + CaCl2 khng c) MgCO3 +H2SO4- MgSO4+ CO2 +H2O MgCO3 +2H+ Mg2+ + CO2 +H2O Cu 6 (1): : H2SO4, NaCl, KOH qi tm ho xanh ho khng h/t KOH H2SO4 NaCl Cu 7(1): Al(OH)3 + 3HCl AlCl3 +3 H2O Al(OH)3 +3 H + Al3+ + H2O Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + H2O Al(OH)3 + OH- AlO2 + H2O

0.5 0.5

S gio dc v o to thanh ho Trng thpt trn ph- nga sn

KIM TRA MT TIT MN HA HC KHI 11 NM HC 2012-2013 (Theo chng trnh c bn) BI KIM TRA S 2 GIO VIN: B II.MA TRN KIM TRA Ni dung Nhn bit Thng hiu Vn dng Vn dng cao

Vit pt nhit phn mui nitrat Cu 1(1) Xc nh cht kh khi tc dng Cu 2(1) vi HNO3 Nhn bit axit, baz, mui Hon thnh chui phn ng Vit phng trnh phn ng ca NH3, HNO3 Xc nh s oxi ho ca N Cu 6(1) Tnh khi lng mui to thnh khi cho H3PO4 tc dng vi dd NaOH Hn hp kim loi tc dng vi HNO3 Tnh khi lng nit trong phn m Xc nh kim loi khi cho tc dng vi HNO3 to hn hp kh

Cu 3(1) Cu 4(1) Cu 5(1) Cu 7(1) Cu 8(1) Cu 9(1) Cu 10(1)

II. NI DUNG KIM TRACu 1: Hon thnh cc phng trnh ho hc sau: t a) KNO3 t b) Zn(NO3)2 Cu 2: Axit nitric th hin tnh oxi ho khi tc dng vi cht no sau y? a) CuO; Mg; Fe2O3; P b) S; CaO; FeO; Au Cu 3: Bng phng php ho hc hy nhn bit cc dung dch ng trong cc l mt nhn sau: NaOH; HCl; Na3PO4; NaNO3 Cu 4: Vit phng trnh ho hc hon thnh dy chuyn ho sau (ghi r iu kin nu c):o o

(1) (2) (3) (4) N 2 NH 3 NO NO2 HNO3

Cu 5: Vit phng trnh phn t v ion thu gn ca phn ng gia: a) Dung dch NH3 v dung dch AlCl3 b) Dung dch axit nitric v dung dch NaOH Cu 6: Xc nh s oxi ho ca Nit trong: N2O; HNO3; NO2; NH 4+ Cu 7: Cho 0,1 mol H3PO4 vo 0,2 mol dung dch NaOH. Sau khi phn ng xy ra, mui no c to thnh? Khi lng l bao nhiu?

Cu 8: Cho 13,05 gam hn hp kim loi Mg v Al vo dung dch HNO3 long, d thu c 10,08 lt mt cht kh khng mu, ho nu ngoi khng kh (kc). Tnh thnh phn phn trm khi lng mi kim loi trong hn hp? Cu 9: Tnh khi lng nit trong 8 kg phn m amoni nitrat? Cu 10: Ho tan hon ton 5,94 gam kim loi R c ho tr III trong dung dch HNO3 long, thu c 2,688 lit hn hp kh (kc) gm NO v N2O c t khi hi so vi hiro l 18,5. Xc nh kim loi R? (Cho: Al=27; Mg=24; H=1; O=16; N=14; P=31; Na=23)

..Ht.

S gio dc v o to thanh ho Trng thpt trn ph- nga sn

HNG DN CHM KIM TRA MT TIT MN HA HC KHI 11 NM HC 2012-2013

(Theo chng trnh c bn) BI KIM TRA S 2 GIO VIN: B ICu 1: t a) 2KNO3 2KNO2 + O2 t b) 2Zn(NO3)2 2ZnO + 4NO2 + O2 Cu 2: a) Mg, P b) S, FeO Cu 3: - Qu tm: Nhn bit axit, baz - Dung dch AgNO3: Nhn bit mui photphat H ,t , p , xt O ,850 900 C , Pt O O +H O NH 3 NO NO2 HNO3 Cu 4: N 2 Cu 5: a) 3NH3 + AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4Cl 3NH3 + Al3+ + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4 b) HCl + NaOH NaCl + H2O H+ + OH- H2Oo o 2 o 2 o 2 2 2

Cu 6: Xc nh s oxi ho ca Nit trong: N 2 O; H N O3 ; N O2 ; N H 4+ Cu 7:NaOH = = 2 To mui Na2HPO4 Ta c: n 0,1 H PO3 4

+1

+5

+4

3

n

0, 2

H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + 2H2O 0,1mol 0,1mol nNaOH = nH PO = 0,1(mol ) mNa HPO = 142.0,1 = 14, 2( g ) Cu 8: Ta c: mhh = 24 x + 27 y = 13, 05(1) ; S mol kh = 10,08/22,4= 0,45(mol)3 4 2 4

+ Mg Mg2+ + 2e Al Al3+ +3e N O + 2H2O N O3 + 4H + 3e X 2x y 3y 1,35mol 0,45mol Tng s e cho = Tng s e nhn nn: 2x + 3y = 1,35 (2)

+5

+2

T (1) v (2) ta c h phng trnh: mMg = 24.0,15 = 3,6 (g);3, 6.100 = 27, 6(%) 13, 05 % Al = 100 27, 6 = 72, 7(%) %mMg =

24 x + 27 y = 13.05 x = 0,15 2 x + 3 y = 1,35 y = 0,35

Cu 9: Trong 80 g NH4NO3 c 28 g Nit 8g x gam x=8.28 = 2,8(kg ) 80

Cu 10: Gi x, y l s mol NO v N2O, ta c: x + y = 2,688/22,4= 0,12 (1)

30 x + 44 y = 18,5.2 = 37 x+ y x = y (2) M hh =

T (1) v (2) ta c x=y=0,06 (mol) R + 4HNO3 R(NO3)3 + NO + 2H2O 8R + 30HNO3 8R(NO3)3 + 3N2O + 15H2O x x 8y/3 y Tng s mol R= x + 8y/3 = 0,06 + 8.0,06/3 = 0,22 (mol) R = 5,94/0,22 = 27 Vy R l Al

BI KIM TRA 45 LN 2 I. Mc tiu: 1. Kin thc: - V tr ca N, P trong BTH, cu hnh ca chng; tnh cht vt l ca N 2 v P. - Trnh by tnh cht ha hc c trng ca nit: tnh oxi ha ( vi KL mnh, vi H 2 )v tnh kh( vi oxi). - Trnh by c tnh cht ha hc c bn ca P l tnh oxihoa ( tc dng vi KL mnh) v tnh kh( vi oxi, clo) - Tnh cht vt l, ng dng chnh v cch iu ch NH 3 trong PTN v trong CN. - Tnh cht ha hc ca amoniac: tnh baz yu(tc dng vi nc, dd mui, axit); tnh kh(tc dng vi clo, oxi) - Tnh cht vt l; tnh cht ha hc ca mui amoni( phn ng vi dd kim, phn ng nhit phn) v ng dng. -Tnh cht vt l, ng dng, cch iu ch HNO3 trong PTN v trong CN( t amoniac) - Trnh by c HNO 3 l 1 axit mnh nht, c tnh oxihoa rt mnh( oxihoa hu ht KL, 1 s PK, nhiu hp cht v c, hu c) - Nhn bit ion NO3- bng p2 ha hc - Tnh cht ha hc ca mui photphat, ng dng; trn by c H 3PO4 l axit trung bnh, 3 nc. - Khi nim, tnh cht, ng dng v iu ch phn m, ln, kali, NPK v phn vi lng. 2. K nng: - Vit cc phng trnh minh ha tnh cht ha hc ca N 2, P, NH3, mui amoni, HNO3, H3PO4 mui nitrat, mui photphat v phng trnh ion thu gn. - Phn bit kh NH3, mui amoni, HNO3, H3PO4, mui photphat bng p2 ha hc - Phn bit c mt s phn bn ha hc( m, ln, kali, NPK..) - Tnh ton th tch kh, khi lngcc cht phn ng, sn phm. 3. Thi : - Bit thc t ng dng ca 1 s ha cht, phn bn ha hc trong thc t cuc sng, li ch ca chng v s dng chng c hiu qu. II. Ma trn kim tra Nhn bit Thng hiu Vn dng Tng im Ch TL TN TL TN TL TN TL TN TL TN 1.Nit 4 1 5 1,5 im 1,2 0,3 2.Amoniac v mui amoni 3 1 4 1,2 im 0,9 0,3 3.A. nitric v mui nitrat 3 2 2 7 2,1 im 0,9 0,6 0,6

4. photpho im 5.A.photphoric v mui photphat im 6. Phn bn ha hc im Tng im

1 0,3 1 0,3 1 0,3 3,9 1 0,3

1 2 1 0,9 1,2

0,3 0,6 0,3 6

Phn t lun: Cu 1: Mc nhn bit: 1 Mc thng hiu: 1 Cu 2: Mc nhn bit : 1 Mc vn dng: 1 Tng: Mc nhn bit 5,4 Mc thng hiu: 2,4 Mc vn dng: 2,2

2,3 1,4

III. kim tra Phn I. Trc nghim ( 6 im): Cu 1. Cu hnh electron ngoi cng ca nguyn t nhm VA l A. ns2np5 A. CaO B. ns2np3 B. H2SO4 C. ns2np2 C. HNO3 D.ns2np4 D. P2O5 Cu 2. C th dng cht no sau y lm kh kh amoniac c ln hi nc? Cu 3. Trong cng nghip, nit c sn xut bng cch no di y? A. Chng ct phn on khng kh lng. C. Dng photpho t chy ht oxi khng kh. B. Nhit phn dung dch NH4NO2 bo ho. D. Cho khng kh i qua bt ng nung nng.

Cu 4. Trong phn ng no sau y, nit th hin tnh kh? A. N2 + 3H2 2NH3 B. N2 + 6Li 2Li3N C. N2 + O2 2NO D. N2 + 3Mg Mg3N2 Cu 5. Sm chp, tia la in sinh ra kh no sau y? A. CO B. H2O C. NO D. NO2 Cu 6. Th tch kh N2 (ktc) thu c khi nhit phn 16g NH4NO2 l A. 11,2 lt B. 6,3 lt C. 5,6 lt D. 2,8 lt Cu 7. Nhit phn mt lng mui Cu(NO3)2 thu c hn hp kh X v cht rn Y c khi lng gim 54 gam so vi khi lng mui ban u. Kh X gm: A. 1 mol NO2 v 0,25 mol O2. B. 1 mol NO v 0,5 mol O2. C. 1,5 mol NO v 0,75 mol O2. D. 1,5 mol NO2 v 0,375 mol O2. Cu 8. Nhng kim loi no sau y tc dng c vi dung dch HNO 3 c, ngui ? A.