Bohuslav Martinů (1890–1959) - csbh. ?· Bohuslav Martinů (1890–1959) Metodický list úroveň…

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Bohuslav Martin (18901959)

  Metodick list rove B

  I. Pohled z ochozu ve

  Mal Bohou Martin sv dtsk lta strvil v byt na vi poliskho

  kostela. Jeho otec Ferdinand, povn a vec, obval malou komrku

  s rodinou o tech dtech. Nejmlad z dt Bohou nejene shlel na

  msto z pta perspektivy, ale tak naslouchal zvukm chrmov

  hudby linoucm se z kostela, nad kterm bydlel.

  Zdroj: Bohuslav Martin v paskm ateliru Jana Zrzavho v roce 1924, kopie

  v Institutu B. Martin.

  DOK 1: Pohlednice s v poliskho

  kostela

  Zdroj: Pohlednice kostela sv. Jakuba v Police ze zatku 20. stolet, Mstsk muzeum v Police.

 • Pozorn se podvej na fotografii a s pomoc uebnice vtvarn vchovy nebo internetu zjisti,

  v jakm slohu je kostel postaven. Npovdou ti bude tvar oken a vzdoba ttu, jako

  i samotn ve kostela.

  Nynj polisk kostel sv. Jakuba byl postaven roku 1865 v novogotickm slohu: okna jsou

  zakonena lomenm obloukem, patrn je gotick okenn kruba, sochask vzdoba vyuv

  na vikch tzv. krab.

  Pedstav si, e ses ocitl na ochozu ve a dv se do dlky Pouij svoji fantazii a napi, co

  me pravdpodobn z vky pozorovat a emu se bude obdivovat stejn tak jako kdysi

  mal Bohou, n hudebn skladatel. Mysl, e to mlo njak vliv na pozdj tvr prci

  skladatele?

  ivot na vnm majku byl skuten pro malho Bohoue psobiv. Pohled na rozloit

  pole s pracujcmi lidmi, kte vypadali jako teky, a na vzdlen kontury krajiny na horizontu

  vzbuzoval v chlapci pocit nekonenosti, dlek. A pedevm ten prostor nade vm (tj.

  obloha) je obsaen ve skladatelovch kompozicch. Jde o to, e prim hraje u Martin

  PROSTOR, tj. forma; JEDNOTLIV LIDSK OSUDY, tj. mimohudebn obsah a hudebn

  leitmotivy, jsou a druhotn a nesmj dominovat nad formou. Pohled na nebesk

  nepehledn prostor byl skladateli motivac k neustlmu zdokonalovn, objevovn

  a bdn nejen v hudb (!), ale nap. i v divadle, historii, literatue i astronomii.

  II. Nadan konzervatorista, ale necvic houslista

  Pot, co polisk uitel Josef ernovsk objevil v mladm Bohouovi hudebn talent, vydal se Martin

  v roce 1906 do Prahy, aby studoval housle na Prask konzervatoi. Praha mu poskytla bohat

  kulturn vyit, kter jako estnctilet malomk dosud nepoznal. Mlad Bohuslav pedevm hltal

  hudebn novinky, pehrval partitury, byl naden francouzskou impresionistickou hudbou. Intenzivn

  etl, uil se francouztinu a chodil takka denn do divadla, kter si zamiloval. Proto nen pekvapujc,

  e pro vechny tyto sv aktivity ponkud zanedbval svj hlavn obor, toti housle. Vce ne technick

  cvien ho zajmala hudebn kompozice. Nelze se tedy divit, e se u od druhho ronku potkal

  s opravnmi zkoukami a absolutorium bylo v nedohlednu Zaal komponovat a studovat sm, na

  vlastn pst. Ji tehdy vyhledal mistra Josefa Suka, kter vyuoval hudebn kompozici ve speciln td

  na konzervatoi, aby s nm konzultoval svoje kompozice/hudbu.

 • DOK 2: Dopisy Bohuslava jeho poliskmu meceni Josefu Kakovi o sttn uitelsk

  zkouce

  DOPIS 1:

  Zkouku dlm z housl, pedagogiky, djepisu a psychologie. Z klavru nedlm na radu mistra Suka.

  J jsem ho toti prosil o dobrozdn, co se te kompozic mch, a on je se mnou probral a ekl, e

  nemu tak zstat, abych se sm dle uil, e by to byla koda, e mne bude, pokud mu as dovol,

  uit sm.

  Jak Josef Suk ocenil kompozice Bohuslava Martin a pro to bylo dleit? Jakou pozici ml

  Suk na Prask konzervatoi (vychzej z DOPISU 1 a vodu podkapitoly)?

  To, e sm Suk nabz Bohuslavovi hodiny kompozice, svd o Martin nadn. Martin se

  Sukem skuten konzultoval sv skladby jet ped nstupem do mistrovsk Sukovy tdy

  (192223), o em svd Martin balet Istar (1921), kter vykazuje Sukv hudebn rukopis.

  Josef Suk vedl mistrovskou tdu hudebn skladby na Prask konzervatoi a zrove byl ve

  20. letech rektorem stejnho stavu.

  DOPIS 2:

  To bych musel bt kus deva, vdy tu sttnici dlaj lid, kte ani nevd, co je to hudba (...) A ze m

  udlali lenocha () vdy j u zanm vit, e opravdu nic neumm. Tak mi to zkazili. Ale j se

  nedm tak lehce. J se protluu a uku tomu editeli, jak mme rozdln nzory na umn. Jen

  prosm Vs, dojdte k naim a napite mi.

  Zdroj: MARTIN, Bohuslav a POPELKA, Ia (ed.). Dopisy dom: Z korespondence do Poliky. 1. vyd. Praha: Mlad fronta,

  1996, s. 1011.

  Bohuslav sttn zkouku toho dne nesloil. Z DOPISU 2 zjisti a napi, jak se s tmto faktem

  vyrovnal: eho se obv, co ho rozililo a zda se nechal tmto dlm nespchem odradit od

  drhy hudebnka.

  Nutno ci, e Bohuslav ml na konzervatoi povst ka, kter necvi. Nakonec byl

  z stavu vylouen. A pedsedou komise u sttn uitelsk zkouky nebyl nikdo jin ne editel

  konzervatoe Jindich Kaan. Lze pedpokldat, e Bohoue hodnotil s jistmi pedsudky.

  Martin nebyl virtuos, ale zahrt uml. Vadilo mu prv neobjektivn hodnocen komise na

  jeho et. Vsledek zkouky, tedy nedostatenou, neoznamuje pmo dom, ale svmu

  meceni Kakovi. Bl se, jak by doma pijali jeho nespch. Proto Kaku pros, aby zprvu

  tlumoil on osobn rodin Martin. Rozhodn se vak nenechal odradit od sv drhy

  hudebnka skladatele. Naopak, neustle se sm vzdlval a vyhledval nov smry v hudb

  (na rozdl od svch profesor na konzervatoi, kte od nj vyadovali jen otrock

  harmonick cvien a kontrapunkty).

 • Pokus se kriticky posoudit pipravenost Martin na sttn uitelskou zkouku z housl.

  Porovnej oba dopisy s textem v vodu podkapitoly a zaa nsledujc klov slova do

  sprvnch sloupek: LENOCH, DOBR PIPRAVENOST A NADHLED, TECHNICKY

  NEDOSTAUJC VKON, DLEITJ NE VIRTUOZITA JE HUDEBN TVOIVOST.

  Clem kolu je vyut kritickho mylen v posouzen problmu. k je zde veden k dialektick

  analze problmu: tezeantitezesyntza. Po zven pro a proti by ml k dospt

  k objektivnmu hodnocen.

  pohled Martin samotnho X pohled komise a editele Kaana

  DOBR PIPRAVENOST A NADHLED LENOCH

  DLEITJ NE VIRTUOZITA JE HUDEBN TVOIVOST TECHNICKY NEDOSTAUJC VKON

  Objektivn hodnocen zvrem:

  I kdy Martin nebyl koncertn hvzda, zd se, e sttnici mohl opravdu dostat. Komise byla

  zaujata, nebo ti sam lid ho z konzervatoe vylouili.

  III. Francouzsk skladatel

  Mlad Bohuslav nakonec sttn zkouku sloil v roce 1912, co ho opravovalo k soukrom vuce

  hudby. Nejprve uil v Police, v letech 192023 pak byl lenem esk filharmonie (hr druhch

  housl), se kterou procestoval Evropu. Nejvc mu uarovaly Pa a malebn vcarsko. Roku 1922 byl

  znovu na Prask konzervatoi, tentokrte jako student kompozice v mistrovsk td Josefa Suka.

  O rok pozdji odjel na stipendijn pobyt do Pae, kde se jeho profesorem stal Albert Roussel. Zde se

  seznmil s hudebn avantgardou 20. let Paskou estkou. Intenzivn ho tak ovlivila hudba Igora

  Stravinskho. Sm Martin pak pedstavoval vd osobnost skladatelsk skupiny s nzvem cole de

  Paris.

  Od poloviny 20. let zaal krystalizovat skladatelv osobit hudebn styl, kter proel obdobm civilismu

  (orchestrln skladby Half-time, La Bagarre), obdobm jazzovm (balet Kuchysk revue, orchestrln

  Jazzov suita) i folklorismem (opera Hry o Marii a kantta Kytice, kde se inspiruje lidovmi motivy

  z Vysoiny). Ve 30. letech byl ji znmm skladatelem, kterho hrly pedn svtov scny (Pa,

  Londn, Boston, Basilej, ). Na domcch prknech byl Bohuslavovm propagtorem Vclav Talich,

  f esk filharmonie. Martin opustil Pa a roku 1940, kdy dolo k nmeck okupaci.

 • Ve slovnku cizch slov najdi vrazy: avantgarda, civilismus a folklorismus. Pojmy vysvtli

  svmi slovy.

  Vechny ti -ismy spadaj do prvn poloviny 20. stolet. Avantgarda se objevuje v umn

  nap vemi nry, znamen rozchod s tradic, revoltu, prkopnick smr (etymologicky

  vychz z francouztiny a znamen pedvoj). Civilismus se zabv a umlecky zpracovv

  civilizan tendence, tj. nov technick vynlezy, spoleensk udlosti atd. Folklorismus

  erp z lidovch zvyk nroda (psn, obyej, jazyka a literatury atd.)

  DOK 3: Bohuslav Martin o skladb Half-time

  Nesleduji dnou vzneenou ideu ani nelm obyejn ivot na hiti. Nechvm se jen inspirovat

  tmto ivotem plnm pohybu, ruchu, dje. Tm se moje prce nestv nijak ani impresionistickou ani

  deskriptivn, ponvad tyto zitky, kter jsou obdivem pro zdrav sport a vraz sly i mld

  Naprost odvrat od smru, zvlt u ns [v Praze] panujcho, kter m ve znaku jen ideje

  nejvzneenj, nadhmotn, abych tak ekl nadivotn. Ne e bych je ovem popral, ale obracm se

  k projevm, kter tvo obyejn ivot, nae okol a kter protoe jsou pehleny jako malichern,

  nejsou proto mn krsn a snad jsou ivotnj

  Zdroj: Dopis B. Martin Vclavu Talichovi z roku 1924, Muzeum eskho krasu, Beroun.

  Z jakho prosted slovo half-time pochz? Co znamen v etin? Pokud nev, pouij

  anglicko-esk slovnk nebo internet.

  Half-time znamen v pekladu poloas. Skladba skuten reaguje na fotbalovou pestvku.

  Vymysli nadpis k prvnm dvma odstavcm dopisu (DOK 3). Npovda: Chvla.; da na;

  Obdiv atd.

  Nap.: Oslava mladistv sly a ivota.

  Skladba byla smle s nejmodernjmi vrazovmi prostedky vrena do obecenstva a donutila ho, aby

  se vyjdilo Nkte zasyeli sv ne, avak dluno za pravdu dti tm, kte pej svobod.

  Zdroj: Listy hudebn matice, 4/1924, s. 121.

  Pokus se z textu odvodit, jak byla nov modern skladba Martin pijata v tehdy jet

  provinn Praze (nap. vi Pai).

  Poloas byl premirovn v prosinci 1924 v Praze pod taktovkou dirigenta esk filharmonie

  Vclava Talicha. Reakce publika byly rozporupln; Martin atonln hudba znamenala ostr

  pedl v jeho dosavadnm dle. Jako avantgardistu Praan Martin neznali. Proto byli jeho

  novm dlem poboueni. Talich byl