Book _ PFRI _ Pravila za teh. nadzor pomorskih brodova _ Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova Dio.1 odijeljak 1

  • Published on
    28-Jul-2015

  • View
    675

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA DIO 1. ODJELJAK 1.</p> <p>Odjeljak 1.</p> <p>OPENITOSadraj:Stranica</p> <p>11.1 1.2</p> <p>PRAVILA ................................................................................................................................................................. 1PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH OBJEKATA.........................................................................1 PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA..........................................................................4</p> <p>2 3.3.1 3.2</p> <p>NAZIVI I DEFINICIJE .......................................................................................................................................... 7 TEHNIKI NADZOR........................................................................................................................................... 14OPENITO .................................................................................................................................................................................14 OBVEZE KOMPANIJE ..............................................................................................................................................................14</p> <p>44.1 4.2 4.3 4.4 4.5</p> <p>ISPRAVE, ZAPISI I KNJIGE.............................................................................................................................. 16IZDAVANJE I OVJERAVANJE ................................................................................................................................................16 ROK VALJANOSTI....................................................................................................................................................................16 PRODUENJE ROKA VALJANOSTI.......................................................................................................................................17 ODRAVANJE I PRESTANAK ROKA VALJANOSTI ISPRAVA .........................................................................................17 PONOVNA USPOSTAVA VALJANOSTI ................................................................................................................................18</p> <p>2009</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA DIO 1. ODJELJAK 1.</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>PRAVILA</p> <p>-</p> <p>Meunarodne Konvencije o nadzoru i upravljanju balastnim vodama i sedimentima, 2004</p> <p>1.1 PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH OBJEKATA1.1.1 Tehnika Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata (u daljnjem tekstu: Tehnika pravila) su tehniki propisi doneseni na temelju lanaka 77, 103 i 112 "Pomorskog zakonika" Republike Hrvatske, kojima se utvruju: zahtjevi kojima moraju udovoljavati pomorski objekti i kompanije, nain obavljanja tehnikog nadzora, i izdavanje isprava, zapisa i knjiga pomorskim objektima i kompanijama. 1.1.2 Tehnikim pravilima prenose se u pravni sustav Republike Hrvatske (pomorsko zakonodavstvo) odredbe: 1.1.2.1 Meunarodnih ugovornih dokumenata Meunarodne pomorske organizacije (IMO): Meunarodne Konvencije o sigurnosti ivota na moru, 1974, s izmjenama (SOLAS (izmjenjen) 1974) Protokola 1978 na Meunarodnu Konvenciju o sigurnosti ivota na moru, 1974, s izmjenama (SOLAS PROT (izmjenjen) 1978) Protokola 1988 na Meunarodnu Konvenciju o sigurnosti ivota na moru, 1974, (SOLAS PROT (HSSC) 1988) Konvencija o Meunarodnim pravilima o spreavanju sudara na moru, 1972, s izmjenama (COLREG ( izmjenjen) 1972) Meunarodne Konvencije o spreavanju oneienja s brodova, 1973, izmjenjena Protokolom 1978 (MARPOL (izmjenjen) 73/78) Protokola 1997 za izmjenu Meunarodne Konvencije o spreavanju oneienja s brodova, 1973, izmjenjene Protokolom 1978 (MARPOL PROT 1997) (Prilog VI o spreavanju oneienja zraka od broda) Meunarodne Konvencije o teretnim linijama, 1966 ( LL 1966) Protokola 1988 na Meunarodnu Konvenciju o teretnim linijama, 1966 (LL PROT (HSSC) 1988) Meunarodne Konvencije o badarenju brodova, 1969 (TONNAGE 1969) Meunarodne Konvencije o sigurnosti kontejnera, 1972, s izmjenama (CSC (izmjenjena) 1972) Torremolinos Protokola 1993 na Torremolinos Meunarodnu Konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova, 1977 (SFV PROT 1993) Meunarodne Konvencije o nadzoru tetnih sustava protiv obrastanja na brodovima, 2001</p> <p>1.1.2.2 Ugovornih dokumenata Meunarodne organizacije rada (ILO): Konvencije 92 Smjetaj posade 1949 Konvencije 147 Trgovaka mornarica (Minimalne norme) 1976 Konvencije 148 Radni okoli (Oneienje zraka, buke i vibracije) 1977 Konvencije 155 Sigurnost na radu i zdravlje 1981 Konvencije 162 Konvencija o azbestu 1986 Konvencije 152 Sigurnost na radu i zdravlje 1979 1.1.2.3 Pravne steevine Europske Unije sadrane u: .1 Smjernicama (Dir.): i) Dir. 98/18/EZ Sigurnosna pravila i norme za putnike brodove (u nacionalnoj plovidbi) ii) Dir. 97/70/EZ, 93/103/EZ Uspostava usklaenog sigurnosnog reima za ribarska plovila duine 24 m i vie iii) Dir. 2003/25/EZ Posebni zahtjevi za stabilitet ro-ro putnikih brodova ( voda na palubi) iv) Dir. 2002/59/EZ Uspostavljanje sustava nadziranja brodskog prometa i informacija EZ (AIS, VDR) v) Dir. 96/98/EZ Pomorska oprema vi) Dir. 94/25/EZ Rekreacijska plovila .2 Uredbama (Reg.): (ali samo privremeno do dana pridruivanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji, kada prestaje valjanost Pravila ili odreenih odredbi Pravila kojima su se Uredbe privremeno prenijele u Tehnika pravila obzirom da se Uredbe primjenjuju izravno): i) Reg. 782/2003 - Zabrana organskih spojeva kositra na brodovima ii) Reg. 2930/86 - Bruto tonaa ribarskih brodova iii) Reg. 336/2006 - Provedba ISM Kodeksa unutar EZ iv) Reg. 789/2004 - Preupis teretnih i putnikih brodova izmeu upisnika unutar EU v) Reg. 725/2004 - Poveanje sigurnosne zatite na brodovima i lukama</p> <p>1.1.2.4 Tehnika pravila ukljuuju meunarodne ugovorne dokumente (Konvencije, Protokole), ukljuujui pripadajue obvezne dokumente na koji se isti referiraju (Kodekse, Rezolucije), te pravne steevine Europske unije sa svim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu do dana donoenja Tehnikih pravila. 1.1.2.5 Pored prijenosa meunarodnih dokumenata na globalnoj odnosno regionalnoj razini, Tehnikim pravilima propisuju se nacionali zahtjevi, kojima moraju udovoljavati pomorski objekti koji nisu obuhvaeni prethodno navedenim dokumentima.</p> <p>2009</p> <p>2</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA DIO 1. ODJELJAK 1.</p> <p>1.1.3 Tehnika pravila sukladna su sa odredbama nie navedenih propisa Republike Hrvatske: Pomorski zakonik (N.N. 181/2004, 76/2007) Zakon o postupnom iskljuenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate (N.N. 48/047) Pravilnik o izbjegavanju sudara na moru (N.N. 17/96) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadraju, obrascima i nainu voenja brodskih isprava i knjiga brodova Trgovake mornarice (N.N.39/08) Naredba o najvioj doputenoj starosti brodova koji se mogu upisati u Upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (N.N. 38/08) Pravilnik o minimalnim zahtjevima i uvjetima pruanja medicinske skrbi na brodovima, brodicama i jahtama (N.N. 14/08) Pravilnik o pomorskoj opremi (N.N. 3/08) Pravilnik o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova (N.N. 3/08) Naredba o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (N.N. 46/06, 48/08) Pravilnik o brodicama i jahtama (N.N. 27/05, 57/06, 80/07, 3/08) Pravilnik o najmanjem, broju lanova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajui objekti i nepomini odobalni objekti (N.N. 63/07) Pravilnik o najmanjem broju lanova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovake mornarice Republike Hrvatske (N.N. 8/02, 5/03 i 18/04) Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovake mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovake mornarice Republike Hrvatske (N.N. 51/97) Pravilnik o upisu brodova u odreene upisnike, podaci koji se unose u list a glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomonim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga te nadlenosti lukih kapetanija za upis pomorskih brodova (N.N. 65/95 i 57/04) Pravilnik o nainu, uvjetima i postupku odreivanja i voenja evidencije imena i oznaka brodova i jahti (N.N. 9/05) Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta (N.N. 55/07) Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i nainu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te nainu sprjeavanja irenja isteklih ulja u lukama (N.N. 51/05) Pravilnik o nainu obavljanja prijevoza opasnih tvari u pomorskom prometu (N.N. 79/96, 76/02)</p> <p>-</p> <p>Zakon o Hrvatskom registru brodova (N.N. 81/96)</p> <p>1.1.4 Na temelju stavka 2., lanka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, Tehnika pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata donosi Ministar. Na temelju stavka 3., lanka 1019., Pomorskog zakonika do pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji na postupak pripreme, donoenja, objavljivanja i stupanja na snagu Tehnikih pravila primjenjuje se Zakon o Hrvatskom registru brodova. 1.1.5 Pravila se objavljuju na hrvatskom jeziku i latininom pismu. 1.1.6 Tehnika pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata propisuju zahtjeve koji se odnose na pomorske objekte i kompanije koje su preuzele odgovornost za upravljanje brodovima i to u svezi sa: 1) sigurnou ljudskih ivota, broda i imovine, 2) sustavom upravljanja sigurnou kompanije i broda, 3) sigurnosnom zatitom pomorskih objekata 4) sprjeavanjem oneiavanja pomorskog okolia uljem, tetnim tvarima, otpadnim vodama i smeem od pomorskih objekata 5) sprjeavanjem oneiavanja zraka od pomorskih objekata 6) zatitom pomorskog okolia od bioinvazivnih vrsta u balastnim vodama brodova 7) zatitom morskog okolia od tetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa pomorskih objekata 8) zatitom na radu, smjetajem posade i drugih osoba zaposlenih na pomorskim objektima 9) uvjetima za prijevoz putnika 10) sigurnou ureaja za rukovanje teretom 11) badarenjem pomorskih objekata 12) sposobnou za obavljanje pokusne plovidbe za brodove koji viju zastavu RH i zastave druge drave ako se pokusna plovidba obavlja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH. 1.1.7 Sustav Tehnikih pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata prikazan je na Slici 1.1.-1.</p> <p>2009</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA DIO 1. ODJELJAK 1.</p> <p>3</p> <p>Slika 1.1-1 Sustav Tehnikih pravila</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH OBJEKATA</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU NEPOMINIH ODOBALNIH OBJEKATA</p> <p>PRAVILA ZA BADARENJE POMORSKIH OBJEKATA</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU BRODICA I JAHTI</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU KONTEJNERA</p> <p>PRAVILA ZA OBAVLJANJE POKUSNE PLOVIDBE</p> <p>2009</p> <p>4</p> <p>PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA DIO 1. ODJELJAK 1.</p> <p>1.2 PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA1.2.1 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, kao dio sustava Tehnikih pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih objekata, utvruju: zahtjeve kojima moraju udovoljavati pomorski brodovi i kompanije, nain obavljanja tehnikog nadzora, i izdavanje isprava, zapisa i knjiga pomorskim brodovima i kompanijama. 1.2.2 Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova (u daljnjem tekstu: Pravila) sastoje se od dijelova kako je prikazano Slikom 1.2.-1. Iznimno Dio 1. i Dio 22. dijele se na odjeljke. 1.2.3 Dijelovi (ili odjeljci za Dio 1. i Dio 22.) dijele se na odsjeke, poglavlja, toke i podtoke koji se oznaavaju prema decimalnom sustavu oznaavanja s maksimalno est znamenaka, npr.: X.X.X.X oznaava broj odsjeka oznaava broj poglavlja oznaava broj toke oznaava broj podtoke Pripadajue brojane oznake dijelova Pravila (ili odjeljaka za Dio 1. i Dio 22.) naznaene su na zaglavlju stranice. Pozivanje na odreene dijelove teksta vri se na sljedei nain: .1 Ako se tekst nalazi u istom dijelu i odjeljku Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u x.x.x.x (tj. do razine podtoke). .2 Ako se tekst nalazi u istom dijelu ali u razliitom i odjeljku Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima, Odj. 2. Nadzor nad gradnjom i osnovni pregled, x.x (tj. do razine poglavlja). .3 Ako se tekst nalazi u razliitom dijelu Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima, Dio 6. Nadvoe, x.x (tj. do razine poglavlja). .4 Ako se tekst nalazi u nekom dijelu Pravila za tehniki nadzor pomorskih brodova, a pozivanje se vri na toku unutar nekih drugih Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima za badarenje pomorskih objekata, x.x (tj. do razine poglavlja). Pozivanje na tablice, slike i formule vri se na sljedei nain: .1 Ako se tablica (formula ili slika) nalazi u istom dijelu i odjeljku Pravila, npr. vidi tablicu x.x.x-x (brojevi redom oznauju broj odsjeka, poglavlja, broj toke i redni broj tablice. .2 Ako se tablica (formula ili slika) nalazi u istom dijelu, ali u razliitom odjeljku</p> <p>.3 .4</p> <p>Pravila, npr. vidi Pravila, Odj. 1. - Openito, tablica x.x.x-x. Ako se tablica (formula ili slika) nalazi u razliitom dijelu Pravila, npr. vidi Pravila, Dio 6. - Nadvoe, tablica x.x.x-x. Ako se tablica (formula ili slika) nalazi u nekom dijelu Pravila za tehniki nadzor pomorskih brodova, a pozivanje se vri na tablicu (formulu ili sliku) unutar nekih drugih Pravila, npr. vidi zahtjeve navedene u Pravilima za badarenje pomorskih brodova, brodica i jahti, tablica x.x.x-x.</p> <p>1.2.4 Pravila se bez obzira na podruje plovidbe primjenjuju na: .1 Nove brodove. .2 Postojee teretne brodove, bez obzira kada su graeni, ako se preinauju u putnike brodove. .3 Postojee brodove, ako se na njima obavljaju popravci, izmjene, preinake ili obnova opreme veeg znaaja, promjena namjene, promjena podruja plovidbe ili broja putnika koje brod smije prevoziti, u opsegu koliko to priznata organizacija (RO) ocijeni razboritim i prikladnim u svakom pojedinom sluaju. .4 Postojee brodove, osim brodova navedenih u 1.2.4.2 i 1.2.4.3, samo ako je izriito navedeno u Pravilima. .5 Plutajue objekte, u opsegu koliko to priznata organizacija ocijeni razboritim i prikladnim u svakom pojedinom sluaju. 1.2.5 Pravila se cjelovito bave svim aspektima sigurnosti i zatite ivota, imovine na moru, kao i zatitom pomorskog okolia, tj. propisuju sve relevantne tehnike zahtjeve koji se odnose na: .1 Stabilitet. .2 Pregraivanje. .3 Nadvoe. .4 Protupoarnu zatitu. .5 Sredstva za spaavanje. .6 Radioopremu. .7 Pomagala za navigaciju i sredstva za signalizaciju. .8 Opremu za rukovanje teretom. .9 Zatitu pri radu i smjetaj posade. .10 Prijevoz putnika. .11 Prijevoz tereta. .12 Spreavanje oneienja pomorskog okolia. .13 Upravljanje sigurnou. .14 Sigurnosnu zatitu brodova. Pored zahtjeva propisanih Pravilima, pomorski 1.2.6 brodovi moraju udovoljavati i normama priznate organizacije (RO) za projektiranje, gradnju i odravanje: trupa, strojnog ureaja, elektrine opreme i opreme za upravljanje (ukljuujui automatizaciju), odnosno pravilima za klasifik...</p>