BORANG KEMUDAHAN PAKAIAN MENGHADIRI ... . tuntutan bayaran balik Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi ini… page 1

BORANG KEMUDAHAN PAKAIAN MENGHADIRI ... . tuntutan bayaran balik Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi ini…

Embed Size (px)

Text of BORANG KEMUDAHAN PAKAIAN MENGHADIRI ... . tuntutan bayaran balik Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi...

BorangPent.4/2013

BORANGKEMUDAHANBAYARANPAKAIANMENGHADIRIUPACARARASMI

MAKLUMATPEGAWAIYANGMEMOHON

Nama(HurufBesar)

:

No.KadPengenalan

:

Gred/Kategori/Kumpulan

:

Jawatan

:

PENGAKUAN

Sayamengakubahawa:i. permohonaninidibuatdalamtempohtiga(3)tahunsekali,tarikhtuntutanterakhirpada_________

ii. disertakantuntutanbayaranbalikinidengandisokongolehresitdan;

iii. tuntutanbayaranbalikPakaianMenghadiriUpacaraRasmiinidisokongdanmendapat

pengesahandaripadaKetuaBahagian.*pilihyangberkenaanTarikh: TandatanganPemohon

PENGESAHANBAHAGIANSMKP

Permohonaninitelahdisemakdandisahkanbahawatuntutantersebut

(a) Memenuhiperaturansebagaimanakelayakanpegawaidandisyorkandiluluskanatau

(b) TidakmemenuhisyaratdibawahPekelilingPerkhidmatanBil.16Tahun2007danSuratPekelilingPerkhidmatanBil.11Tahun2008

(c) PegawailayakmembuattuntutansebanyakRM____________sahaja.

..Tarikh: Tandatangan : Nama/Jawatan:

KEPUTUSANBAHAGIANSMKP

Permohonaninidiluluskan/tidakdiluluskanTarikh: Tandatangan : Nama/Jawatan: