BORANG KEMUDAHAN PAKAIAN MENGHADIRI ... . tuntutan bayaran balik Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi ini…

  • Published on
    07-Apr-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>BorangPent.4/2013</p> <p>BORANGKEMUDAHANBAYARANPAKAIANMENGHADIRIUPACARARASMI</p> <p>MAKLUMATPEGAWAIYANGMEMOHON</p> <p>Nama(HurufBesar)</p> <p>: </p> <p>No.KadPengenalan</p> <p>: </p> <p>Gred/Kategori/Kumpulan</p> <p>: </p> <p>Jawatan</p> <p>: </p> <p>PENGAKUAN</p> <p>Sayamengakubahawa:i. permohonaninidibuatdalamtempohtiga(3)tahunsekali,tarikhtuntutanterakhirpada_________</p> <p>ii. disertakantuntutanbayaranbalikinidengandisokongolehresitdan;</p> <p>iii. tuntutanbayaranbalikPakaianMenghadiriUpacaraRasmiinidisokongdanmendapat</p> <p>pengesahandaripadaKetuaBahagian.*pilihyangberkenaanTarikh: TandatanganPemohon</p> <p>PENGESAHANBAHAGIANSMKP</p> <p>Permohonaninitelahdisemakdandisahkanbahawatuntutantersebut</p> <p>(a) Memenuhiperaturansebagaimanakelayakanpegawaidandisyorkandiluluskanatau</p> <p>(b) TidakmemenuhisyaratdibawahPekelilingPerkhidmatanBil.16Tahun2007danSuratPekelilingPerkhidmatanBil.11Tahun2008</p> <p>(c) PegawailayakmembuattuntutansebanyakRM____________sahaja.</p> <p>..Tarikh: Tandatangan : Nama/Jawatan: </p> <p>KEPUTUSANBAHAGIANSMKP</p> <p>Permohonaninidiluluskan/tidakdiluluskanTarikh: Tandatangan : Nama/Jawatan: </p>

Recommended

View more >