Boris Godunov

 • View
  17

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

B. Godunov-prezentacija

Transcript

 • OPERA U RUSIJI (2): BORIS GODUNOV

 • MODEST MUSORGSKI I OPERA

  Sticanje prvih muzikih iskustava put do otkrivanja opere

  Prve muzike obuke Musorgski je dobio od majke koja je umela da svira klavir, a

  pored toga bila je vrlo umetniki nastrojena.

  Musorgski je ve kao estogodinjak bio sposoban da odsvira pojedina Fildova i

  Listova dela.

  I pored ovih vetina, prvobitno polje delovanja Musorgskog nije bila muzika.

  Sledei porodinu tradiciju, posle osmogodinjeg kolovanja u Sankt

  Peterburgu, Musorgski kao trinaestogodinjak (1852) upisuje Kadetsku kolu za

  gardiste (zavrio je 1856. godine).

  Meutim, tada njegovo muziko obrazovanje nije prekinuto on nastavlja

  privatno da pohaa asove klavira, interesujui se vie za salonski, nego za

  vojniki ivot, od kojeg e zvanino odustati 1858.

 • INTERESOVANJE ZA OPERU

  -Godina 1856. vana je zbog jo jednog dogaaja Musorgski tada upoznaje

  Dargomiskog i poinje da pohaa njegove muzike veeri, te tada, prema reima

  Stasova, zapoinje njegov pravi muziki ivot. Potom upoznaje Kjuija, Balakirijeva,

  Stasova.

  - Te godine, iako nije poznavao osnove harmonije i kompozicije, ve samo note i

  pijanistiku tehniku, on eli da komponuje operu, prema tekstu Viktora Igoa. Tu

  elju tada nije realizovao.

  -Shvata da mu je potrebno znanje, te sredinom decembra 1857. poinje da pohaa

  asove kod Balakirijeva. Ovi asovi su se bazirali uglavnom na sviranju i analiziranju

  dela (pre svega forme) Betovena, uberta, umana, Berlioza, Lista, Glinke,

  Dargomiskog. U tom periodu komponuje solo-pesme i klavirske transkripcije.

  - Godine 1858. Musorgski nastoji da realizuje jo jedno muziko-scensko delo -

  muziku za komad Edip u Atini Vladislava Ozerova (ostalo je samo nekoliko numera).

 • - Godinu dana kasnije, Musorgski proivljava iskustvo postavljanja jedne opere

  na scenu, to e ga takoe pribliiti ovom anru. Naime, tada ga je pevaica

  Marija ilovska pozvala da pripremi produkciju Glinkine opere ivot za cara, u

  privatnom teatru njenog supruga.

  - Poseban utisak na njega ostavila je i premijera opere Serova Judita (1863).

  - Samo nekoliko meseci kasnije on poinje da komponuje novu, tj. prvu operu.

  Re je o nedovrenom ostvarenju Salamba tj. Libijac (1863-66) prema Floberu.

  Nezadovoljan tokom rada i dominacijom istonjake tematike (radnja se

  odvijala u Kartagini), on prekida dalje komponovanje ovog dela.

 • UTICAJ DRUTVENIH PROMENA NA

  MUSORGSKOG

  Posle ukidanja kmetstva (1861. godina, vreme vladavine Aleksandra II) izdvaja

  se grupa intelektualaca koja se zalae za drutvene promene i nov nain ivota

  zasnovan na zajednikim interesima, isticanju uloge naroda, suprotstavljanju

  carizmu i izbegavanju kapitalistikih tekovina.

  Ovaj idejni pravac nazivao se narodnjatvo.

  Jedan od vodeih predstavnika bio je Nikolaj ernievski, ije je delo ta da se

  radi? (1863) ostavilo znaajan uticaj na njegove savremenike, pa i na samog

  Musorgskog.

  Pod uticajem ovog dela u kojem pisac govori o novoj Rusiji iji e prosperitet

  obezbediti rad u zajednicama, Musorgski se prikljuuje komuni i opredeljuje za

  specifian nain ivota. On je veoma dobro shvatao ideje narodnjatva, jer je

  njegova porodica veliki deo svoje zemlje dala kmetovima.

 • ernievski je promovisao jo

  jednu vanu ideju, pratei evropske

  knjievnike i intelektualce

  umetnost ima zadatak da objasni

  ivot (u tekstu Estetski odnos

  umetnosti i stvarnosti, 1855).

  On veruje da je umetnost samo

  adekvatna reprodukcija realnosti.

  Realizam objektivno

  predstavljanje socijalne realnosti

  naie svoje mesto u opusu

  Musorgskog.

 • PRIPREMA ZA BORISA GODUNOVA

  U ovom kontekstu Musorgski osmiljava novi pristup operi, to e demonstrirati u novom operskom pokuaju, operi enidba (prema Gogolju, a po preporuci

  Dargomiskog) iz 1868.

  Ovo delo predstavlja vaan korak u izgradnji realistikog muzikog izraza, pre

  svega zbog naina omuzikaljenja teksta koji je blizak govoru. On preferira

  deklamaciju koja postaje gotovo naturalistika, to znai da prati tempo

  uobiajene konverzacije.

  Evo ta bih eleo za moje likove: da govore na sceni kao to to ine ivi ljudi, u

  emu e ih podrati orkestar... Moja muzika mora biti umetnika reprodukcija

  ljudskog govora, govora naroda (iz pisma Ljudmili estakovoj).

  Upravo je ovakav stav zastupao i Dargomiski: Ja elim da ton izrazi re, ja

  elim istinu, pa je njegov uticaj ovde oigledan.

  Ipak, posle zavrenog I ina Musorgski odustaje od daljeg rada, proglasivi

  operu samo pripremom za ono to sledi.

  Usledila je opera Boris Godunov.

 • Naziv opere Godina nastanka Libreto Struktura

  Salamba/ Libijac 1863-1866. Kompozitor, prema

  noveli Gistava

  Flobera

  Zamiljena kao

  etvoroinka

  enidba 1868. Kompozitor, prema

  komediji Gogolja

  Zavren samo I in

  Boris Godunov

  opera

  1868-1872. Kompozitor, prema

  Pukinovoj drami i

  istorijskom spisu

  Karamzina

  IV ina sa

  prologom/9 slika

  Mlada

  opera-balet

  1872. Viktor Krilov Komponovao

  segmente II i III ina

  Hovanina, narodna

  muzika drama

  1872-1880. Kompozitor, prema

  istorijskim izvorima

  (period 1682. godina)

  V inova; Korsakov

  dovrio delo

  Soroinski sajam,

  komina opera

  1874-1880. Kompozitor, prema

  Gogolju

  III ina; nedovrena;

  Korsakov, Ljadov i

  drugi su dovravali

  operu

 • O NASTANKU OPERE BORIS GODUNOV

  Musorgski je radio na ovoj operi nepune etiri godine, od 1868. do 1872, komponujui scene po redu, od prve do poslednje (to nije bio sluaj sa Libijcem;

  nesistematian je bio i dok je radio na Hovanini mnoge delove opere je osmislio

  i izvodio i pre nego to ih je zapisao, a libreto je najpre zapisao u vidu skica).

  Opera ima dve verzije:

  1. verzija je zavrena 1869. godine, posle ega je poslata Komitetu carskih

  pozorita na razmatranje koji je odbio delo za izvoenje (mogui razlozi: sezona

  je ve isplanirana; nedostaje enski lik i ljubavni momenat). Tada Musorgski

  odluuje da sprovede odreene izmene.

  2. verzija, revidirana, zavrena je 1872. godine i izvedena je 1874. godine u Sankt

  Peterburgu.

 • Dalji ivot opere je takoe bio praen revidiranjima, ak dodavanjima novih

  muzikih segmenata: operu su popravljali Rimski-Korsakov (ima previe

  apsurdnih situacija u harmoniji, ritmu i melodijama), 1896. i 1908, kao i

  ostakovi, 1839-40, izvedena 1959.

  U Rusiji se najee izvodi verzija Korsakova, a originalna verzija se retko

  moe uti.

 • TEMATIKA LIBRETO

  Predlog za istorijsku tematiku, koja je inae interesovala Musorgskog, kompozitoru je dao njegov prijatelj, profesor ruske istorije i jezika, a pre svega prouavalac

  Pukinove knjievnosti, Vladimir Nikolski.

  On mu skree panju na Pukinovu dramu Boris Godunov, koja je ba u vreme

  kada je Musorgski radio na operi Libijac postavljena prvi put na scenu, iako je

  napisana 1825. godine. Istorijska drama bila je veoma popularna u Evropi u 19.

  veku, a posebno u Rusiji jedinoj preostaloj autokratskoj zemlji u Evropi, u drugoj

  polovini veka.

  Nikolski Musorgskom takoe predlae da proita Istoriju ruske drave (1816-1826)

  Nikolaja Karamzina u kojoj je predstavljen ivot Boris Godunova.

  Ova dva dela postaju osnova za libreto.

  Prva verzija libreta bila je uglavnom zasnovana na Pukinovoj tragediji, da bi se u

  drugoj verziji Musorgski posvetio i Karamzinu (koristi 10. i 11. tom njegove Istorije).

  Na njih Musorgski potom dodaje svoje segmente i pogled na tumaenja glavnog

  lika.

 • Vladimir Nikolski

  Aleksandar Pukin

  Nikolaj Karamzin

 • KO JE BORIS GODUNOV?

  Period koji se vezuje za vladavinu Borisa

  Godunova u ruskoj istoriji naziva se smutno

  vreme ( ) obuhvata godine

  izmeu smrti poslednjeg ruskog cara iz

  dinastije Rjurikovia, Fjodora Ivanovia (sin

  Ivana Groznog), 1598, i dolaska na vlast

  prvog cara iz dinastije Romanovih, 1613.

  Boris Godunov je bio bojar plemi-ratnik koji je postao zet cara Fjodora Ivanovia

  (on je brat njegove ene, carice Irine). Kako je car bio loeg zdravlja, Godunov je

  faktiki upravljao dravom kao carev savetnik.

  Car nije imao naslednike, pa je posle njegove smrti na vlast doao Boris Godunov.

  Izabran je za cara 1598. godine (vladao je do 1605). On je bio prvi izabrani car (od

  strane Zemskog sabora) u istoriji Rusije.

 • U tom periodu Rusiju je zahvatila glad koja je

  odnela oko dva miliona ljudi, a ustanci naroda i

  pobune su bile veoma uestale. U takvoj

  atmosferi nezadovoljstva stvoren je pogodan teren

  za pojavu samozvanaca koji su istupali pod

  imenom nasledinka Ivana Groznog.

  Godine 1604. iz Poljske u zemlje Moskovske

  drave krenuo je Lani Dimitrije I - odbegli

  monah, samozvanac, koji se predstavljao kao

  sin Ivana Groznog.

  Posle smrti Borisa Godunova na stranu Lanog

  Dimitrija preao je znaajan deo carske vojske

  koja je izvrila prevrat u korist Samozvanca: sin

  Borisa Godunova, Fjodor, i carica Marija

  Grigorjevna su uhapeni i ubrzo ubijeni, a u

  Kremlju se ustoliio novi car.

  Godine 1606. ubio ga je knez i bojar, Ivan

  Vasiljevi ujski, koji je potom postao c