BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I ?· 14.matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol; ...…

 • Published on
  27-Aug-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • BOSNA I HERCEGOVINA

  FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA

  N A C R T

  ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Sarajevo, septembar 2012. godine

 • ZAKON O SLATKOVODNOM RIBARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  I OSNOVNE ODREDBE

  lan 1. (Predmet)

  (1) Zakonom o slatkovodnom ribarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) ureuje se nain koritenja i upravljanja ribljim fondom, njihova zatita, ouvanje i unaprjeenje u kopnenim vodama, reprodukcija, uzgoj i selekcija riba u objektima za akvakulturu i struno osposobljavanje osoba uposlenih u slatkovodnom ribarstvu, utemeljenje institucija ovlatenih za obavljanje strunih poslova iz oblasti slatkovodnog ribarstva, upravni nadzor, te kaznene odredbe. (2) Odredbe ovoga Zakona odnose se i na gajenje, zatitu i lov rakova, koljki, aba, kao i na druge ivotinje koje ive u ribolovnoj vodi i kojima se ribe hrane.

  lan 2.

  (1) Ribe u kopnenim vodama su obnovljivi prirodni resurs od posebnog interesa i pod posebnom zatitom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) u skladu s odredbama ovog Zakona.

  (2) Ribljim fondom se upravlja na struan, racionalan i odriv nain koji doprinosi ouvanju bioloke raznolikosti ekolokih sistema.

  (3) Ribe u ribolovnim vodama se mogu loviti i/ili uzgajati pod uslovima utvrenim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

  (4) Ribolovom i akvakulturom smiju se baviti pravna i fizika lica pod uslovima utvrenim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

  lan 3. (Definicije)

  (1) U ovom Zakonu pojedini pojmovi imaju sljedee znaenje:

  1. akvakultura je privredna djelatnost koja obuhvata reprodukciju, uzgoj i selekciju riba i drugih vodenih organizama u kontrolisanim uslovima;

  2. alohtone (strane) vrste riba su one vrste koje prirodno ne borave u odreenom vodenom ekosistemu, nego su u njega namjerno ili sluajno unijete;

  3. anadromne vrste riba su one vrste koje veinu ivota provode u moru i za vrijeme mrijesta migriraju u slatke vode, gdje se mrijeste i ive u ranim fazama ivota;

  4. autohtone (izvorne) vrste riba su one vrste riba koje prirodno borave u odreenom vodenom ekosistemu, odnosno nalaze se na podruju svoje prirodne rasprostranjenosti;

 • 5. dozvola je ovlatenje na osnovu kojeg pravno lice smije obavljati djelatnost privrednog, komercijalnog, naunog ribolova, elektroribolova ili akvakulture, u skladu sa vaeim zakonskim i podzakonskim propisima za tu oblast;

  6. elektroribolov je lov riba posebnim elektroagregatima za izlov ribe u nauno-istraivake svrhe, kojima se ne nanosi teta ribljem fondu;

  7. godinji program je program upravljanja ribljim fondom ribolovnog podruja ili ribolovne zone tokom kalendarske godine i koji je izraen na osnovu ribolovno-privredne osnove za to ribolovno podruje ili zonu;

  8. kopnene vode su sve stajae ili tekue vode na povrini kopna i sve podzemne vode na kopnenoj strani od linije od koje se mjeri irina teritorijalnih voda;

  9. komercijalni ribolov je lov riba udiarskim ribolovnim alatima na privatnom zemljitu radi stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanja dohotka;

  10. korisnik dozvole za akvakulturu pravno lice koja je dobilo dozvolu za privrednu djelatnost akvakulture;

  11. korisnik dozvole za privredni ribolov je pravno koje je ovlateno za obavljanje privrednog ribolova u skladu sa pravima iz dozvole za privredni ribolov;

  12. korisnik ribolovnog prava je pravno lice koje je steklo ribolovno pravo na odreenom ribolovnom podruju ili u odreenoj ribolovnoj zoni;

  13. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne mogu loviti i stavljati u promet;

  14. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol;

  15. mla su razvojni oblici riba u dobi do navrene godine dana;

  16. monitoring je sistemsko praenje stanja ribljeg fonda;

  17. mrjestilite je poseban objekat na ribljoj farmi u kojem se vri vjetaka reprodukcija riba i uzgoj larvi riba u dobi do 1 mjeseca;

  18. naknada za privredni ribolov je naknada koju plaa korisnik dozvole za privredni ribolov;

  19. naknada za sportski ribolov je naknada koju plaa ribolovac korisniku ribolovnog prava prilikom kupovine ribolovne dozvole;

  20. nauni ribolov je ribolov u naune i istraivake svrhe, koji obavlja ovlatena nauno-istraivaka institucija;

  21. poplavljeno podruje je podruje izvan vanjskih granica vodotoka;

  22. poribljavanje je plansko unoenje riba u ribolovne vode na osnovu ribolovno-privredne osnove i godinjeg programa;

  23. posebno stanite je dio ribolovne vode koji uiva posebnu zatitu zbog svoje uloge u obnavljanju populacija riba prirodnim putem (mrijestom);

  24. privredni ribolov je izlov riba u ribolovnom podruju ili ribolovnoj zoni uz upotrebu ribolovnih alata i opreme propisanih ovim Zakonom, radi stavljanja ribe u promet i sticanja dohotka;

  25. privremeni program je program upravljanja ribljim fondom ribolovnog podruja ili ribolovne zone do usvajanja ribolovno-privredne osnove;

  26. ribar je lice koje, neposredno na ribolovnoj vodi, obavlja privredni ribolov na osnovu dozvole za privredni ribolov, radi stavljanja ulovljene ribe u promet;

 • 27. riblji fond su sve vrste riba, mekuaca, rakova i ostalih vodenih organizama koji ive u ribolovnoj vodi;

  28. ribnjak, ribogojilite ili riblja farma je prostor na poljoprivrednom ili drugom zemljitu koji je namjenski ureen za obavljanje djelatnosti akvakulture i predstavlja jedinstvenu tehnoloku cjelinu;

  29. ribouvar je slubeno lice kojeg imenuje korisnik ribolovnog prava, struno osposobljeno za obavljanje nadzora sportskog ribolova na ribolovnom podruju ili zoni za koju je korisnik dobio ribolovno pravo;

  30. ribolov je lov riba u ribolovnim vodama uz upotrebu ribolovnih alata i opreme;

  31. ribolovac je lice koja se bavi sportskim ribolovom radi sporta i/ili rekreacije;

  32. ribolovna dozvola je odobrenje na osnovu kojeg ribolovci mogu obavljati sportski ribolov;

  33. ribolovna zona je dio ribolovnog podruja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo i koja omoguava efikasno upravljanje ribljim fondom, te praenje i nadzor istog;

  34. ribolovne vode su sve povrinske kopnene vode u kojima ive slatkovodne vrste riba i u kojima se obavlja ribolov;

  35. ribolovni alat je sredstvo kojim se obavlja ribolov;

  36. ribolovni revir je posebna jedinica ribolovnog podruja ili zone sa dobro ouvanim i bogatim ribljim fondom i ekosistemom u cjelini i koju korisnik ribolovnog prava moe koristiti pod posebnim uslovima upravljanja i reimima ribolova;

  37. ribolovni reim obuhvata mjere i aktivnosti koje se smiju provoditi u cilju obavljanja sportskog ribolova i koje moraju biti prilagoene prirodnim uslovima ribolovne vode: nain obavljanja ribolova, dozvoljene ribolovne alate i opremu, koliinu dozvoljenog ulova i eventualne zabrane;

  38. ribolovno podruje je podruje odreenog sliva koje ini bioloku, hidrografsku i privrednu cjelinu i kao takvo je najvea prostorna jedinica za upravljanje u ribolovu, koja ukljuuje vie ribolovnih zona sa slinim karakteristikama ekosistema;

  39. ribolovno pravo je pravo upravljanja ribljim fondom u svrhu obavljanja sportskog ribolova;

  40. ribolovno-privredna osnova je struna studija o nainu upravljanja ribolovnim podrujem ili zonom, a odnosi se na obavljanje sportskog i privrednog ribolova;

  41. sanacioni ribolov je ribolov koji se provodi radi sprjeavanja razvoja i irenja alohtonih vrsta, manje vrijednih i onih vrsta riba koje ugroavaju druge vrste riba;

  42. selektivni ribolov je ribolov koji omoguava ulov matica radi osiguranja vjetake reprodukcije i uzgoja mlai u cilju zatite i ouvanja autohtonih vrsta riba;

  43. sportski ribolov je lov riba udiarskim ribolovnim alatima uz mogunost upotrebe opreme za ribolov radi rekreacije ili sporta;

  44. ulov su ulovljeni, obiljeeni i zadrani primjerci riba u sportskom i privrednom ribolovu;

  45. vodotok ini korito tekue vode zajedno sa obalama i vodama koje njime stalno ili povremeno teku;

 • 46. kontinuirano poribljavanje je poribljavanje koje su duni provesti vlasnici hidrotehnikih objekata ija izgradnja je ugrozila migraciju i reprodukciju odreenih ribljih vrsta, provodi se svake godine na osnovu izraenog programa.

  lan 4. (Nadleni organi)

  Upravne poslove u oblasti unapreenja i zatite riba i drugih vodenih organizama iz nadlenosti ribarstva na teritoriji Federacije vre Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) i kantonalna ministarstva nadlena za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: kantonalno ministarstvo) u vezi sa pitanjima koja su ovim Zakonom u nadlenosti tog ministarstva.

  lan 5. (Federalno ministarstvo)

  U obavljanju poslova iz lana 4. ovog Zakona Federalno ministarstvo:

  analizira i ocjenjuje stanje ribljeg fonda i aktivnosti upravljanja i zatite ribljeg fonda;

  uspostavlja i rukovodi sistemom informisanja o slatkovodnom ribarstvu u Federaciji;

  izdaje rjeenje o davanju ovlatenja instituciji za obavljanje poslova u podruju slatkovodnog ribarstva;

  izdaje uvjerenja o poloenim ispitima u slatkovodnom ribarstvu;

  izdaje dozvole za nauni ribolov i elektroribolov;

  izdaje odobrenja za sanacioni i selektivni ribolov;

  propisuje nain, alate i sredstva kojima se obavlja ribolov;

  propisuje programe za polaganje ispita u slatkovodnom ribarstvu i nain polaganja ispita;

  propisuje nain izrade ribolovno-privredne osnove i njenog provoenja kao i revizije iste;

  propisuje nain izrade godinjeg programa i njegovog provoenja;

  propisuje nain obavljanja ribouvarske slube;

  daje saglasnost na ribolovno-privrednu osnovu i reviziju ribolovno-privredne osnove;

  daje saglasnost na godinji program;

  propisuje kapacitet, kriterije i normative za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama;

  daje saglasnost za posebna stanita i ribolovne revire;

  daje saglasnost na zabrane na ribolovnim vodama;

  propisuje pravila za utvrivanje i visinu naknade tete poinjene ribljem fondu i drugim vodenim organizmima;

 • organizuje poslove koji imaju za cilj spreavanje ili smanjenje tetnih posljedica po ribolovne vode i riblji fond;

  uestvuje sa drugim nadlenim organima u izradi programa i planova za koritenje prirodnih resursa;

  vri druge poslove i zadatke zatite ribljeg fonda iz nadlenosti Federacije.

  lan 6. (Kantonalno ministarstvo)

  U obavljanju poslova iz lana 4. ovog Zakona kantonalno ministarstvo:

  odreuje ribolovno podruje, odnosno dijelove ribolovnog podruja - ribolovne zone i njihovu namjenu;

  vodi ribolovni katastar;

  izdaje dozvole za privredni ribolov i vodi registar o izdatim dozvolama za vrenje privrednog ribolova;

  dodjeljuje ribolovno pravo na ribolovnim podrujima i/ili ribolovnim zonama;

  daje miljenje na ribolovno-privrednu osnovu i reviziju ribolovno-privredne osnove;

  daje miljenje na godinji program upravljanja ribolovnim podrujima i/ili ribolovnim zonama;

  vri distribuciju ribolovnih dozvola prema korisnicima ribolovnog podruja/zone u skladu sa ovim Zakonom i iskazanim potrebama korisnika ribolovnog podruja/zone;

  vri nadzor nad radom i poslovanjem korisnika ribolovnog prava i ispunjavanja obaveza proisteklih iz ugovora o ustupanju ribolovnog prava, ribolovno-privredne osnove i godinjeg programa upravljanja za ribolovno podruje/zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo;

  izdaje dozvolu za akvakulturu;

  daje miljenje na ribolovno-privrednu osnovu;

  potvruje programe revitalizacije, kontinuiranog poribljavanja i izvjetaja o monitoringu.

  lan 7. (Federalni zavodi za slatkovodno ribarstvo)

  (1) Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva (u daljem tekstu: federalni ministar) moe osnovati federalne zavode za slatkovodno ribarstvo (u daljem tekstu: Zavod) za:

  vodno podruje rijeke Save

  vodno podruje Jadranskog mora

  (2) Zadaci Zavoda su:

  zatita i unapreenje ribljeg fonda,

 • reprodukcija, uzgoj i selekcija autohtonih i endeminih vrsta riba i drugih ugroenih vrsta riba i vodenih organizama znaajnih za Federaciju,

  repopulacija ribolovnih voda.

  (3) Postupak osnivanja Zavoda i nain njegovog rada propisuje federalni ministar.

  lan 8.

  (Savjetodavno vijee za slatkovodno ribarstvo)

  (1) Federalni ministar moe predloiti imenovanje Savjetodavnog vijea za slatkovodno ribarstvo (u daljem tekstu: Vijee).

  (2) Vijee ima konsultativnu i savjetodavnu ulogu i osniva se radi pruanja naune i strune podrke federalnom ministru u oblasti ribarstva, potie donoenje novih propisa iz podruja ribarstva i sudjeluje u kreiranju ribarske politike.

  (3) Vijee ine predstavnici Federalnog ministarstva i kantonalnih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, naunih i strunih institucija, pravnih lica u akvakulturi, ustanova za pruanje usluga u ribarstvu, korisnika ribolovnog prava, komora te razliitih oblika strunog i interesnog povezivanja u podruju ribarstva kao i udruenja u ribarstvu osnovanih i priznatih u skladu s posebnim propisima.

  (4) lanove i predsjedavajueg Vijea imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na period od (4) etiri godine.

  lan 9. (Sportsko-ribolovni savez Federacije BiH)

  (1) Sportsko-ribolovni savez Federacije BiH (u daljem tekstu: Savez) u smislu ovog Zakona obavlja poslove koji su mu, kao javna ovlatenja povjereni ovim Zakonom, odnosno za koje je ovlaten.

  (2) Savez organizuje, provodi mjere unaprjeenja i zatite ribljeg fonda i organizuje uee u ekolokim aktivnostima na podruju svoga djelovanja.

  (3) Pored poslova iz stava 2. ovog lana Savez organizuje tampanje i distribuciju ribolovnih dozvola, lanskih karata i markica lanicama Saveza, a po godinjem programu takmienja organizuje, provodi i izdaje odobrenje za sva takmienja u sportskom ribolovu, osim meunarodnih takmienja, prikuplja podatke od lanica Saveza o koliini i sastavu ulova u sportskom ribolovu, te izdaje ribouvarske znake i legitimacije na zahtjev lanica Saveza.

  (4) lanovi saveza su korisnici ribolovnog prava, sa pravom odluivanja i uestvovanja u upravljakim tijelima.

  lan 10. (Nauno-istraivake institucije u podruju slatkovodnog ribarstva)

  (1) Strune, analitike i druge poslove u oblasti slatkovodnog ribarstva koji su posebno znaajni za Federaciju, a odreeni su ovim Zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog Zakona mogu obavljati nauno-istraivake institucije iz Bosne i Hercegovine rjeenjem ovlatene od strane Federalnog ministarstva (u daljem tekstu: nauno-istraivake institucije) koje:

 • 1. su registrovane za struna i nauna istraivanja iz podruja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda;

  2. posjeduju odgovarajue kadrovske, materijalno-tehnike i laboratorijske uslove za obavljanje naunih istraivanja iz podruja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda;

  3. posjeduju odgovarajue reference, odnosno objavljene radove u podruju slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda.

  (2) Institucije iz stava 1. ovog lana obavljaju sljedee poslove:

  1. izrauju ribolovne-privredne osnove za ribolovna podruja i ribolovne zone; 2. izrauju revizije i anekse ribolovno-privrednih osnova; 3. Izrauju programe revitalizacije ugroenih ribljih vrsta; 4. Izrauju program kontinuiranog poribljavanja; 5. prate stanje u slatkovodnom ribarstvu, izrauju strune studije i procjene

  stanja ribljeg fonda te predlau mjere za zatitu riba i unaprjeenje ribolova (trajni monitoring);

  6. analiziraju podatke o privrednom ribolovu te predlau mjere za unaprjeenje privrednog ribolova;

  7. analiziraju podatke o akvakulturi te predlau mjere za unaprjeenje akvakulture;

  8. obavljaju fiziko-hemijska istraivanja vode u ribnjacima i ribolovnim vodama za potrebe ribarstva;

  9. obavljaju istraivanja na podruju primarne organske produkcije (bakterio-planktona, fitoplanktona i vodenog bilja) za potrebe ribarstva;

  10. obavljaju istraivanja na podruju sekundarne organske produkcije (zooplanktona i faune dna) za potrebe ribarstva;

  11. obavljaju istraivanja utjecaja unoenja ribljih vrsta u ribolovne vode (introdukcija i reintrodukcija);

  12. obavljaju istraivanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba i drugih vodenih organizama;

  13. izdaju certifikate o porijeklu i genetikoj autohtonosti; 14. izdaju certifikate o kvalitetu.

  (3) Rjeenje iz stava (1) ovog lana donosi federalni ministar na osnovu zahtjeva institucije, najkasnije 30 dana od dana podnoenja zahtjeva, a na osnovu miljenja strune komisije.

  (4) Ispunjenost uslova iz stava (1) ovog lana utvruje struna Komisija koju formira federalni ministar i ista se sastoji od tri lana-predstavnika Federalnog ministarstva.

  (5) Institucije iz stava 1. ovog lana dune su Federalnom ministarstvu dostavljati izvjetaj o obavljanju poslova iz podruja slatkovodnog ribarstva najmanje jednom godinje, najkasnije do 15. februara tekue godine za prethodnu kalendarsku godinu.

  (6) Federalni ministar moe ustanovi iz stava (1) ovog lana oduzeti ovlatenje za obavljanje poslova u podruju slatkovodnog ribarstva ako:

  1. blagovremeno ne dostavlja izvjetaj iz stava 5. ovog lana; 2. se utvrdi da rezultati nisu dobiveni u skladu sa ovim Zakonom i

  podzakonskim propisima koji reguliu obim i podruje istraivanja, pravilima struke, te etikom kodeksu naunika;

  3. se utvrdi da je ustanova prestala da ispunjava propisane uslove; 4. se utvrdi da je ovlatenje izdato na osnovu netanih i neistinitih podataka.

 • (7) Protiv rjeenja iz stava (6) ovog lana nije doputena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor tubom kod nadlenog kantonalnog suda u sjeditu prvostepenog organa.

  (8) Uslove koje moraju ispunjavati institucije u pogledu tehnike i kadrovske osposobljenosti propisuje federalni ministar.

  II ISPITI U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

  lan 11. (Ispiti)

  (1) Sve ispite u oblasti slatkovodnog ribarstva (ribarski, struni, ribolovaki,

  ribouvarski ispit i ispit za bavljenje akvakulturom) provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu (u daljem tekstu: Komisija za ispite) koju imenuje federalni ministar.

  (2) lanovi Komisije za ispite su strune osobe predstavnici nauno-istraivake institucije, Federalnog ministarstva, kantonalnih ministarstava i Saveza.

  (3) lanovi Komisije za ispite imaju pravo na naknadu za rad koju posebnim rjeenjem utvruje federalni ministar.

  (4) Trokove polaganja ispita u slatkovodnom ribarstvu snosi kandidat koji polae ispit.

  (5) Iznimno, trokove polaganja ribouvarskog ispita snosi korisnik ribolovnog prava.

  (6) Visinu trokova iz stava (4) ovog lana utvruje federalni ministar.

  (7) Za poloeni ispit u slatkovodnom ribarstvu Federalno ministarstvo izdaje Uvjerenje o poloenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu.

  (8) Federalno ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o poloenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu.

  (9) Obrazac i nain izdavanja Uvjerenja o poloenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu, te oblik, sadraj i nain voenja Registra o izdanim uvjerenjima o poloenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu propisuje federalni ministar.

  III RIBOLOVNE VODE

  lan 12.

  (1) Ribolovne vode su sve kopnene vode u kojima stalno ive slatkovodne i povremeno anadromne vrste riba na kojima se moe obavljati ribolov:

  1. tekuice: rijeke, rjeice, potoci, hidromelioracioni sistemi, kanali i svi drugi oblici vodnih sistema koji posjeduju obale i korito i u kojima postoji prirodan protok vode;

  2. stajaice: prirodna jezera, vjetake akumulacije, movare, bare, rijeni rukavci, mrtvaje i svi drugi oblici zaliha vode u kojima ne postoji protok vode.

  (2) Ribolovnim vodama ne pripadaju vode:

  1. u objektima akvakulture; 2. u komercijalnim ribnjacima;

 • 3. iz kojih se zahvata voda za pie za javno vodosnabdijevanje ili su rezervisane za tu namjenu;

  4. za koje su donesene odluke o zatiti izvorita na osnovu posebnog zakona; 5. u posebno zatienim dijelovima prirode u kategorijama nacionalnog parka,

  parka prirode ili rezervata, proglaenim na osnovu posebnog zakona.

  lan 13.

  (1) Salmonidne vode oznaavaju vode odgovarajuih hidromorfolokih svojstava i kvaliteta, koje omoguavaju ili bi u sluaju smanjenja oneienja mogle omoguavati ivot riba iz porodice Salmonidae, kao to su potona pastrmka, mekousna pastrmka, lipljen, mladica i dr.

  (2) Ciprinidne vode oznaavaju vode odgovarajuih hidromorfolokih karakteristika i kvaliteta, koje omoguavaju ili bi u sluaju smanjenja oneienja mogle omoguavati ivot riba iz porodice Ciprinidae, kao to su aran, deverika, linjak i dr., te onih iz porodica Siluridae, Percidae, Esocidae, Acipenseridae, i dr., kao to su som, smu, grge i dr.

  (3) Salmonidno-ciprinidne, odnosno ciprinidno-salmonidne vode oznaavaju vode odgovarajuih hidromorfolokih karakteristika i kvaliteta, koje omoguavaju ili bi u sluaju smanjenja oneienja mogle omoguavati ivot riba iz porodice Salmonidae i Ciprinidae, kao to su mladica, lipljen, kobalj, plotica i dr.

  lan 14.

  (1) Ribolovne vode dijele se na ribolovna podruja.

  (2) Ribolovno podruje obuhvata dio ili cjelokupno slivno podruje velikog vodotoka i kao takvo ini bioloku, hidrografsku i privrednu cjelinu.

  (3) Ribolovna podruja se dijele na ribolovne zone.

  (4) Ribolovna zona obuhvata odreeni vodotok ili vodenu povrinu i sve manje vodotoke koji se ulijevaju u njega i kao takvi ine jedinstven ekosistem.

  (5) Ribolovno podruje, odnosno dijelove ribolovnog podruja - ribolovne zone, odreuje kantonalno ministarstvo posebnim aktom.

  (6) Aktom o odreivanju ribolovnih podruja/zona utvruju se njihove granice i namjena (privredni i sportski ribolov).

  lan 15.

  (1) Kantonalno ministarstvo vodi Ribolovni katastar u koji se evidentiraju podaci o povrini i granicama ribolovnih podruja i ribolovnih zona, koliini i vrstama riba, te podaci o korisnicima ribolovnih prava.

  (2) Oblik, sadraj i nain voenja Ribolovnog katastra iz stava (1) ovog lana propisuje federalni ministar.

  (3) Korisnici ribolovnih podruja/zona duni su dostaviti podatke za voenje Ribolovnog katastra kantonalnom ministarstvu do kraja mjeseca marta tekue godine za prethodnu godinu.

 • IV RIBOLOV

  lan 16.

  (1) Ribolov je lov riba u ribolovnim vodama uz upotrebu ribolovnih alata i sredstava propisanih ovim Zakonom, kojima se ne ugroava ivot i zdravlje riba i ivotinja kojima se ribe hrane.

  (2) Nain, alate i sredstva kojima se obavlja ribolov propisuje federalni ministar.

  lan 17. (Privredni ribolov)

  (1) Privredni ribolov je djelatnost kojom se obavlja ribolov uz upotrebu ribolovnih alata i opreme radi stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanje dohotka.

  (2) Privredni ribolov moe se obavljati samo na ribolovnim podrujima/zonama koja su utvrena aktom o odreivanju ribolovnog podruja u skladu sa lanom 13. ovog Zakona i koja su potvrena ribolovno-privrednom osnovom.

  lan 18.

  Privredni ribolov moe obavljati pravno lice ako:

  1. je registrovano za obavljanje privrednog ribolova u kopnenim vodama;

  2. ima dozvolu za privredni ribolov;

  3. je odgovorno lice u pravnom licu struno osposobljeno za privredni ribolov ili ima zaposleno lice koje je struno osposobljeno za privredni ribolov;

  4. ribolovni alati i oprema za privredni ribolov upisanih u dozvolu ispunjavaju obiljeja u skladu sa odredbama ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

  lan 19. (Dozvola za privredni ribolov)

  (1) Dozvolu za privredni ribolov izdaje kantonalno ministarstvo nakon provedenog javnog konkursa u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o koncesijama Federacije BiH (Slubene novine Federacije BiH, br. 40/02 i 61/06), uz odreenu naknadu.

  (2) Postupak provoenja javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava provodi Komisiju za koncesije kantona.

  (3) Visinu naknade za obavljanje privrednog ribolova odreuje Vlada Kantona na prijedlog kantonalnog ministarstva na ijoj teritoriji se nalazi ribolovno podruje/zona.

  (4) Naknada za obavljanje privrednog ribolova se uplauje na poseban podraun u proraun kantona u kojem je izdata dozvola za privredni ribolov.

  (5) Sredstva uplaena na ime naknade za privredni ribolov su namjenska sredstva za zatitu i unapreenje ribarstva u ribolovnom podruju/zoni za koju je izdata dozvola.

  (6) Kantonalno ministarstvo propisuje broj dozvola za privredni ribolov u ribolovnom podruju i ribolovnim zonama na osnovu miljenja nauno-istraivake institucije

 • koja je izradila ribolovno-privrednu osnovu za ribolovno podruje/zonu gdje je doputeno obavljanje privrednog ribolova.

  (7) Kantonalni ministar, na prijedlog Komisije iz stava (2) ovog lana, izdaje dozvolu za privredni ribolov onim pravnim licima koja ponude najpovoljnije uslove za vrenje privrednog ribolova.

  (8) Dosadanji korisnik ima pod jednakim uslovima pravo prvenstva u dobivanju dozvole za privredni ribolov.

  (9) Sadraj dozvole za privredni ribolov, nain i uslove obavljanja privrednog ribolova propisuje federalni ministar.

  lan 20.

  (1) Dozvola za privredni ribolov se izdaje na rok od 6 (est) godina.

  (2) Obavijest o davanju dozvole za privredni ribolov dostavlja se i korisniku ribolovnog prava za ribolovno podruje/zonu obuhvaenu dozvolom.

  (3) Prije izdavanja dozvole za privredni ribolov kantonalno ministarstvo i korisnik dozvole za privredni ribolov zakljuuju Ugovor o vrenju privrednog ribolova koji mora sadravati sve elemente iz l. 18. i 19. ovog Zakona i lana 29. Zakona o koncesijama, ali moe sadravati i druge elemente obligaciono-pravnog karaktera.

  (4) Registar o izdanim dozvolama za vrenje privrednog ribolova vodi kantonalno ministarstvo i dostavlja ga Federalnom ministarstvu do kraja tekue godine.

  (5) Oblik, sadraj i nain voenja Registra o izdanim dozvolama za privredni ribolov propisuje federalni ministar.

  lan 21.

  (Revizija dozvole za privredni ribolov)

  (1) Dozvola za privredni ribolov podlijee reviziji.

  (2) Nain obavljanja revizije i kriterije u postupku revizije propisuje federalni ministar.

  lan 22. (Oduzimanje dozvole za privredni ribolov)

  (1) Dozvola za privredni ribolov ne moe se prenositi na druga fizika ili pravna lica. (2) Dozvola za privredni ribolov moe biti oduzeta rjeenjem kantonalnog ministarstva

  ako: 1. se utvrdi da korisnik dozvole nema propisane ribolovne alate i opremu za ribolov

  ili ih ima vie od koliine upisane u dozvoli;

  2. se utvrdi da korisnik dozvole obavlja privredni ribolov alatima i opremom za ribolov koji nisu upisani u dozvoli;

  3. ribolovni alati nisu oznaeni na propisan nain ili se koriste u nezakonite svrhe;

  4. se utvrdi da korisnik dozvole nije struno osposobljen za privredni ribolov ili nema zaposleno lice koje je struno osposobljeno za privredni ribolov;

  5. korisnik dozvole ne zadovoljava propisane kriterije u postupku revizije;

  6. se utvrdi da korisnik dozvole ne plaa naknadu za obavljanje privrednog ribolova;

  7. se utvrdi da korisnik dozvole nije zapoeo obavljati privredni ribolov u roku od 6 (est) mjeseci od dana dobivanja dozvole;

 • 8. se utvrdi da se korisnik dozvole prilikom obavljanja privrednog ribolova ne pridrava odredbi ovog Zakona i obaveza predvienih Ugovorom o vrenju privrednog ribolova;

  9. se utvrdi da korisnik dozvole ne dostavlja podatke kantonalnom ministarstvu o ulovu u privrednom ribolovu ili dostavlja netane podatke.

  lan 23.

  (1) Postupak za oduzimanje dozvole za privredni ribolov pokree nadleni poljoprivredni inspektor, ako utvrdi nepravilnosti iz lana 22. stav (2) ovog Zakona.

  (2) Protiv rjeenja o oduzimanju dozvole za privredni ribolov moe se izjaviti alba Federalnom ministarstvu u roku od petnaest dana od dana prijema rjeenja.

  lan 24. (Prestanak vaenja dozvole za privredni ribolov)

  Dozvola za privredni ribolov prestaje vaiti:

  1. na zahtjev nosioca dozvole; 2. prestankom postojanja ili steajem pravnog lica.

  lan 25.

  (1) Korisnik dozvole za privredni ribolov smije obavljati ribolov:

  1. samo na onom ribolovnom podruju/zoni koje je upisano u dozvoli; 2. samo onim ribolovnim alatima i opremom koji su upisani u dozvoli i koji su na

  propisan nain oznaeni; 3. u skladu sa odredbama ovog Zakona i podzakonskih akata.

  (2) Korisnik dozvole ili zaposleno lice koje za njega obavlja privredni ribolov mora imati dozvolu kod sebe odnosno na plovilu koje je upisano u dozvoli za vrijeme obavljanja privrednog ribolova.

  lan 26. (Voenje evidencije o ribolovu i ulovu ribe)

  (1) Korisnik dozvole za privredni ribolov obavezan je voditi dnevnu i mjesenu evidenciju o ribolovu i ulovu ribe, sainiti godinji izvjetaj o privrednom ribolovu i dostaviti ga kantonalnom ministarstvu, najkasnije do 31. decembra tekue godine.

  (2) Kantonalno ministarstvo je duno sve godinje izvjetaje o privrednom ribolovu dostaviti Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara tekue godine za prethodnu godinu.

  (3) Oblik i sadraj obrasca o voenju evidencije u privrednom ribolovu propisuje federalni ministar.

  lan 27.

  (Ribarski ispit)

  (1) Lice koje neposredno obavlja privredni ribolov mora biti struno osposobljeno za obavljanje ribolova.

 • (2) Struna osposobljenost za obavljanje privrednog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o poloenom ribarskom ispitu koje izdaje Federalno ministarstvo.

  (3) Ribarski ispit se polae prema Programu za polaganje ribarskog ispita kojeg priprema Federalno ministarstvo.

  (4) Program za polaganje i nain polaganja ribarskog ispita, obrazac i nain izdavanja uvjerenja o poloenom ribarskom ispitu propisuje federalni ministar.

  (5) Iznimno od odredbe stava (2) ovog lana, Uvjerenje o poloenom ribarskom ispitu, bez obaveze polaganja ribarskog ispita, izdat e se licu koje je steklo odgovarajuu strunu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj instituciji koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij bioloke, poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili sline struke koji ukljuuje podruje ribarstva.

  (6) Struna osposobljenost lica iz stava (6) ovog lana se dokazuje diplomom ili uvjerenjem o strunoj kvalifikaciji.

  (7) Ribarske ispite provodi Komisija iz lana 11. stav (1) ovog Zakona.

  lan 28. (Sportski ribolov)

  (1) Sportski ribolov je lov riba udiarskim ribolovnim alatima u ribolovnim vodama radi sporta ili rekreacije i provodi se u skladu s odredbama ovog Zakona i podzakonskim aktima.

  (2) Ribe koje su ulovljene i zadrane u skladu s odredbama ovoga Zakona postaju vlasnitvo ribolovca koji ih je ulovio.

  (3) Ribe ulovljene i zadrane u sportskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

  lan 29. (Pravo na pristup vodi)

  (1) Vlasnik ili na neki drugi nain posjednik vodnog ili priobalnog zemljita duan je korisniku ribolovnog prava i svakom ribolovcu dozvoliti nesmetan prolaz kroz svoje zemljite i boravak na njemu u cilju provoenja mjera upravljanja ribolovnim podrujem/zonom i obavljanja sportskog ribolova.

  (2) Korisnik ribolovnog prava i ribolovci duni su prilikom provoenja mjera upravljanja ribolovnim podrujem/zonom i obavljanja sportskog ribolova to manje uticati na stanje zemljita iz stava (1) ovog lana i nakon provedenih aktivnosti otkloniti eventualno priinjene tete.

  (3) Iznimno od stava (1) ovog lana prolazak i zadravanje nisu dozvoljeno na zemljitu koje je ograeno u skladu sa Zakonom o vodama.

  lan 30. (Ribolovno pravo)

  (1) Ribolovnim podrujem/zonom, u kojoj se obavlja sportski ribolov, upravlja korisnik ribolovnog prava.

  (2) Korisnik ribolovnog prava moe biti pravno lice, udruenje ili organizacija sportskih ribolovaca koje ispunjavaju uslove i zadatke propisane ovim Zakonom.

  (3) Ribolovno pravo na ribolovnim podrujima/zonama se stjee na osnovu javnog konkursa kojeg provodi kantonalno ministarstvo.

  (4) Kantonalno ministarstvo propisuje uslove za sticanje ribolovnog prava.

 • (5) Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava donosi Vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministarstva.

  (6) Za provoenje postupka javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava kantonalni ministar imenuje Komisiju za dodjelu ribolovnog prava.

  (7) Visinu naknade za ustupanje ribolovnog podruja/zone odreuje Vlada Kantona na ijoj teritoriji se nalazi ribolovno podruje/zona na prijedlog kantonalnog ministra.

  (8) Naknada se uplauje na poseban podraun u proraun kantona koji je ustupio ribolovno podruje/zonu.

  (9) Sredstva uplaena na ime naknade za ustupanje ribolovnog podruja/zone su namjenska sredstva za zatitu i unapreenje ribarstva u ribolovnom podruju/zoni za koje je izdato ribolovno pravo.

  (10) Iznimno od odredbe lana 12. stav (2) ta. 3. i 4. ovoga Zakona, kantonalni ministar moe pod posebnim uslovima, uz saglasnost Federalnog ministarstva i prethodno pribavljeno struno miljenje nauno-istraivake institucije, dodijeliti ribolovno pravo pravnom licu i na vodama iz kojih se zahvata voda za pie za javno vodosnabdijevanje ili su rezervisane za tu namjenu i na vodama koje su na osnovu posebnog zakona proglaene zatienim izvoritima, u kojem sluaju se i te vode smatraju ribolovnim vodama u smislu ovog Zakona i uslovima iz vodnog akta.

  lan 31.

  (1) Kantonalni ministar, na prijedlog Komisije iz lana 30. stav (6) ovog Zakona izdaje rjeenje o dodjeli ribolovnog prava onom pravnom licu, udruenju ili organizaciji sportskih ribolovaca koja ponudi najpovoljnije uslove propisane konkursom.

  (2) Dosadanji korisnik ribolovnog prava ima pod jednakim uslovima pravo prvenstva u dobivanju rjeenja o dodjeli ribolovnog prava.

  (3) Ribolovno pravo nad ribolovnim podrujem/zonom izdaje se korisniku na period od 12 (dvanaest) godina.

  (4) Kantonalni ministar s korisnikom ribolovnog prava sklapa Ugovor o ustupanju ribolovnog podruja/zone kojim se utvruju veliina i granice ribolovnog podruja/zone, nain koritenja ribolovnog podruja/zone, uslove upravljanja kojih se korisnik duan je pridravati, mjere koje mora preduzimati radi unapreenja ribarstva i uslove raskidanja ugovora.

  (5) Korisnik kojem je ustupljeno ribolovno pravo nad ribolovnim podrujem/zonom ne moe to ribolovno pravo da ustupa drugim subjektima.

  (6) Ribolovno podruje/zona koje konkursom nije ustupljeno na koritenje ili je oduzeto kantonalno ministarstvo privremeno ustupa na koritenje bez konkursa korisniku koji ispunjava uslove, do raspisivanja ponovnoj javnog konkursa, a najdue na period od godinu dana.

  lan 32. (Oduzimanje ribolovnog prava)

  (1) Kantonalni ministar e korisniku ribolovnog prava rjeenjem oduzeti ribolovno pravo na ribolovnom podruju/zoni ako:

  1. u roku od 1 (jedne) godine dana nakon sklapanja ugovora ne dostavi federalnom ministarstvu radi davanja saglasnosti ribolovno-privrednu osnovu za ribolovno podruje/zonu za koju je dobio ribolovno pravo;

 • 2. u roku od 60 dana nakon sklapanja ugovora ne dostavi kantonalnom ministarstvu privremeni program upravljanja ribolovnim podrujem/zonom;

  3. do 1. novembra svake tekue godine ne dostavi godinji program za narednu kalendarsku godinu;

  4. u roku 6 (est) godina od dana potvrivanja privredno ribolovne osnove ne dostavi federalnom ministarstvu radi davanja saglasnosti reviziju ribolovno-privredne osnove;

  5. ne provodi mjere predviene ugovorom, ribolovno-privrednom osnovom ili godinjim programom;

  6. gazduje suprotno ribolovno-privrednoj osnovi ili godinjem programu; 7. nema struno lice za upravljanje ribolovnim podrujem/zonom koje mu je

  dodijeljeno; 8. zbog nezakonitog naina upravljanja pogorava hidroloka, fiziko-hemijska i

  bioloka svojstva ribolovne vode; 9. je internom odlukom ili na drugi nain prenio ribolovno pravo na drugo pravno

  lice; 10. ne ispunjava propisane obaveze uplate naknade za ustupljeno ribolovno

  podruje/zonu; 11. ne ispunjava propisane obaveze dostavljanja podataka; 12. u sluaju promjene namjene pojedine ribolovne vode, ribolovnog

  podruja/zone; 13. u sluaju prestanka postojanja pravnog lica, udruenja ili organizacije

  sportskih ribolovaca.

  (2) Postupak za oduzimanje ribolovnog prava pokree nadleni poljoprivredni inspektor, ako utvrdi nepravilnosti iz stava (1) ovog lana.

  (3) Protiv rjeenja o oduzimanju ribolovnog prava moe se izjaviti alba Federalnom ministarstvu u roku od petnaest dana od dana prijema rjeenja.

  (4) Korisnik ribolovnog prava kojem je oduzeto ribolovno pravo nema pravo na povrat materijalnih i novanih sredstava koje je uloio u ribolovno podruje/zonu.

  lan 33. (Zadaci i obaveze korisnika ribolovnog prava)

  (1) Ribolovno pravo obuhvata upravljanje ustupljenim ribolovnim podrujem/zonom u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom za unapreenje ribarstva za ribolovno podruje/zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljem tekstu: ribolovna osnova) i godinjim programom upravljanja za ribolovno podruje/zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljem tekstu: godinji program).

  (2) Korisnik ribolovnog prava duan je izraditi ribolovnu osnovu za ribolovno podruje/zonu kojom upravlja najkasnije u roku od 1 (jedne) godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava.

  (3) Korisnik ribolovnog prava duan je u skladu sa ribolovnom osnovom izraditi godinji program za svaku slijedeu kalendarsku godinu najkasnije do 1. novembra tekue godine.

  lan 34.

  (1) Korisnik ribolovnog prava upravlja dodijeljenim ribolovnim podrujem/zonom u prvoj godini koritenja na osnovu Privremenog programa unapreenja ribarstva u ribolovnom podruju/zoni.

 • (2) Privremeni program iz stava (1) ovog lana korisnik donosi u roku od 60 dana od dana ustupanja ribolovnog podruja/zone na koritenje.

  (3) Privremeni program e vaiti do potvrivanja ribolovne osnove.

  lan 35.

  (1) Korisnik ribolovnog prava je duan vidno oznaiti granice ribolovnog podruja/zone za koju je dobio ribolovno pravo najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od dana stjecanja ribolovnog prava, odnosno od dana zakljuivanja ugovora.

  (2) Nain oznaavanja granica ribolovnog podruja/zone propisuje federalni ministar.

  (3) Korisnik ribolovnog prava duan je ribolovcima pruiti sve potrebne informacije o ribolovnom reimu na ribolovnom podruju/zoni za koju je dobio ribolovno pravo u pisanom obliku, kao i omoguiti uvid u vaeu ribolovnu osnovu i godinji program.

  (4) Korisnik ribolovnog prava duan je urediti prilaze i mjesta za obavljanje sportskog ribolova i natkrivena mjesta za odmor ribolovaca.

  lan 36. (Ribolovna osnova)

  (1) Ribolovna osnova je nauno-struna studija upravljanja ribolovnim podrujem/zonom.

  (2) Nain izrade ribolovne osnove, revizije ribolovne osnove i njenog provoenja propisuje federalni ministar.

  (3) Ribolovnu osnovu i/ili reviziju ribolovne osnove izrauju nauno-istraivake institucije na zahtjev korisnika ribolovnog prava.

  lan 37. (Sadraj ribolovne osnove)

  Ribolovna osnova sadri: 1. podatke o korisniku ribolovnog prava; 2. podatke o ribolovnom podruju/zoni; 3. rjeenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava; 4. osnovna hidrografska, fiziko-hemijska i bioloka obiljeja ribolovnog

  podruja/zone; 5. kvalitativno-kvantitativnu strukturu ribljeg fonda u ribolovnom podruju/zoni; 6. zdravstveno stanje ribljeg fonda i mjere zdravstvene zatite; 7. mjere za zatitu ribolovnog podruja/zone, te nain provoenja tih mjera; 8. mjere unapreenja ribolovnog podruja/zone, te nain provoenja tih mjera; 9. nain i uslove provoenja sportskog ribolova i mjere za unapreenje

  sportskog ribolova i ribolovnog turizma u ribolovnom podruju/zoni; 10. mogunost provoenja privrednog ribolova; 11. mogunost izgradnje objekata akvakulture; 12. okvirnu ekonomsku osnovu koritenja ribolovnog podruja/zone; 13. mjere zatite i koritenja voda u skladu sa vaeim propisima o vodama.

 • lan 38.

  (1) Saglasnost na ribolovnu osnovu, nakon pribavljenog miljenja kantonalnog ministarstva, daje Federalno ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

  (2) Ribolovna osnova vai trajno uz monitoring, a najkasnije do isteka roka od 6 (est) godina od dana dobijanja saglasnosti Federalnog ministarstva na istu, mora se obaviti revizija ribolovne osnove.

  lan 39. (Revizija ribolovne osnove)

  Revizija ribolovne osnove sadri: 1. kvalitativno-kvantitativnu strukturu ribljeg fonda u ribolovnom podruju/zoni;

  2. zdravstveno stanje ribljeg fonda i mjere zdravstvene zatite;

  3. mjere za zatitu ribolovnog podruja/zone, te nain provoenja tih mjera;

  4. mjere unapreenja ribolovnog podruja/zone, te nain provoenja tih mjera;

  5. nain i uslove provoenja sportskog ribolova i mjere za unapreenje sportskog ribolova i ribolovnog turizma u ribolovnom podruju/zoni;

  6. okvirnu ekonomsku osnovu koritenja ribolovnog podruja/zone.

  lan 40.

  (1) Saglasnost na reviziju ribolovne osnove, nakon pribavljenog miljenja kantonalnog ministarstva, daje Federalno ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

  (2) Revizija ribolovne osnove mora se uraditi i u sluaju pomora riba, veih elementarnih nepogoda (poplava, sua itd.) ukoliko je teta na ribljem fondu vea od 20% od ukupnog ribljeg fonda procijenjenog ribolovnom osnovom.

  lan 41. (Godinji program)

  (1) Godinji program sadri:

  1. procjenu koliine ribe i njihovog prirasta u ribolovnom podruju/zoni; 2. dozvoljeni godinji i dnevni ulov pojedinih vrsta riba; 3. program poribljavanja prema koliinama i vrstama ribe; 4. mjere i nain zatite ribolovnog podruja/zone; 5. planirane sportsko-ribolovne aktivnosti; 6. planirana novana sredstva i namjenu koritenja tih sredstava.

  (2) Nain izrade Godinjeg programa i njegovog provoenja propisuje federalni ministar.

  lan 42.

  (1) Korisnik ribolovnog prava duan je dostaviti Godinji program za slijedeu kalendarsku godinu kantonalnom ministarstvu na miljenje najkasnije do 1. novembra tekue godine.

 • (2) Saglasnost na Godinji program daje Federalno ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

  (3) Ako Federalno ministarstvo ne dostavi pismene primjedbe ili ne da saglasnost na Godinji program u roku od 30 dana, smatrat e se da je Godinji program odobren.

  (4) Do potvrde novog Godinjeg programa koristit e se Godinji program za prethodnu godinu.

  (5) Korisnici susjednih ribolovnih podruja ili ribolovnih zona koje se nalaze na istoj ribolovnoj vodi duni su uskladiti svoje godinje programe.

  lan 43.

  (Struni ispit)

  (1) Korisnik ribolovnog prava duan je osigurati struno voenje poslova upravljanja ribolovnim podrujem/zonom koja mu je ustupljena na koritenje.

  (2) Odgovorno lice u pravnom licu, udruenju ili organizaciji sportskih ribolovaca koje neposredno upravlja ribolovnim podrujem ili ribolovnom zonom mora biti struno osposobljeno.

  (3) Struna osposobljenost za voenje poslova upravljanja ribolovnim podrujem ili ribolovnom zonom dokazuje se Uvjerenjem o poloenom strunom ispitu koje izdaje Federalno ministarstvo.

  (4) Struni ispit se polae prema Programu za polaganje ribolovnog ispita kojeg priprema Federalno ministarstvo.

  (5) Program za polaganje i nain polaganja strunog ispita, obrazac i nain izdavanja uvjerenja o poloenom strunom ispitu propisuje federalni ministar.

  (6) Iznimno od stava (3) ovog lana, Uvjerenje o poloenom strunom ispitu, bez obaveze polaganja ispita, izdat e se licu koje je steklo odgovarajuu strunu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij bioloke, poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili sline struke koji ukljuuje podruje ribarstva.

  (7) Struna osposobljenost lica iz stava (6) ovog lana se dokazuje Uvjerenjem o strunoj kvalifikaciji.

  (8) Strune ispite provodi Komisija iz lana 11. stav (1) ovog Zakona.

  lan 44.

  (Ribolovaki ispit)

  (1) Lice koje neposredno obavlja sportski ribolov mora biti struno osposobljeno za bavljenje sportskim ribolovom.

  (2) Struna osposobljenost za obavljanje sportskog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o poloenom ribolovakom ispitu koje izdaje Federalno ministarstvo.

  (3) Ribolovaki ispit se polae prema Programu za polaganje ribolovakog ispita kojeg priprema Federalno ministarstvo.

  (4) Program za polaganje i nain polaganja ribolovakog ispita, obrazac i nain izdavanja uvjerenja o poloenom ribolovakom ispitu propisuje federalni ministar.

  (5) Iznimno od stava (2) ovog lana, Uvjerenje o poloenom ribolovakom ispitu ne moraju imati dravljani Bosne i Hercegovine i strani dravljani do navrenih 14

 • godina ivota i strani dravljani ukoliko ne love ribu na osnovu godinje ribolovne dozvole.

  (6) Iznimno od stava (2) ovog lana, Uvjerenje o poloenom ribolovakom ispitu, bez obaveze polaganja ispita, izdat e se licu koje je steklo odgovarajuu strunu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij bioloke, poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili sline struke koji ukljuuje podruje ribarstva.

  (7) Struna osposobljenost lica iz stava (6) ovog lana se dokazuje Uvjerenjem o strunoj kvalifikaciji.

  (8) Uvjerenje o poloenom ribolovnom ispitu, bez obaveze polaganja ribolovakog ispita, izdat e se i licu koje priloi Uvjerenje o poloenom ribolovakom ispitu na osnovu propisa koji su vaili do stupanja na snagu ovog Zakona kao i licu koje priloi Uvjerenje o poloenom ribolovnom ispitu u drugoj dravi.

  (9) Ribolovne ispite provodi Komisija iz lana 11. stav (1) ovog Zakona.

  lan 45. (Ribolovni reim)

  (1) Ribolovnim reimom se odreuju nain sportskog ribolova, vrsta i koliina ribolovnih alata i opreme, najmanje lovne mjere, dnevni ulov i nain obiljeavanja riba kao ulov u sportskom ribolovu.

  (2) Ribe koje su ulovljene u suprotnosti s reimom ribolova ili nisu predmet ribolova moraju se odmah ive i neoteene vratiti u vodu.

  (3) Reim ribolova propisuje federalni ministar.

  lan 46. (Ribolovne dozvole)

  (1) Ribolovne dozvole izdaje Savez korisniku ribolovnog prava posredstvom kantonalnog ministarstva.

  (2) Kantonalno ministarstvo prosljeuje korisniku ribolovnog prava ribolovne dozvole za slijedeu kalendarsku godinu nakon to je korisnik ribolovnog prava ispunio i podmirio svoje obaveze i ima dokaz o:

  1. uplati godinje naknade kantonalnom ministarstvu za ustupanje ribolovnog podruja ili ribolovne zone na koritenje za tekuu godinu;

  2. uplati godinje lanarine i naknade po osnovu prodatih ribolovnih dozvola za sportski ribolov u tekuoj godini Savezu;

  3. razduenju neprodanih dozvola za tekuu godinu Savezu;

  4. dobivenoj saglasnosti na Godinji program.

  (3) Korisnik ribolovnog prava je duan da izmiri sve svoje obaveze za tekuu godinu i uputi zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za slijedeu godinu kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. novembra tekue godine.

  (4) Kantonalno ministarstvo je duno Savezu dostaviti zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za slijedeu godinu za sve korisnike ribolovnog podruja najkasnije do 1. decembra tekue godine.

 • (5) Savez je duan kantonalnom ministarstvu isporuiti ribolovne dozvole za slijedeu godinu najkasnije do 15. decembra tekue godine, a kantonalno ministarstvo je duno ribolovne dozvole za slijedeu godinu proslijediti korisniku ribolovnog prava najkasnije do 31. decembra tekue godine.

  lan 47.

  (1) Korisnik ribolovnog prava izdaje ribolovne dozvole:

  1. za ribolovno podruje/zonu za koju je dobio ribolovno pravo;

  2. ribolovcima dravljanima Bosne i Hercegovine koji su poloili ribolovaki ispit i licima koja su osloboena polaganja ispita u skladu sa odredbama lana 44. st. (5) i (6) ovog Zakona.

  (2) Godinja ribolovna dozvola moe se izdavati i stranim dravljanima uz predoeno Uvjerenje o poloenom ribolovnom ispitu iz drave iz koje dolaze.

  (3) Ribolovna dozvola koja je potvrena od strane korisnika ribolovnog podruja vrijedi samo na ribolovnom podruju/ zoni za koju je korisnik dobio ribolovno pravo.

  (4) Iznimno od odredbi stava (3) ovog lana ribolovna dozvola vrijedi i na ribolovnom podruju/zoni drugog korisnika ribolovnog prava ukoliko je korisnik ribolovnog prava koji je izdao dozvolu zakljuio ugovor o recipronom pravu.

  (5) Pravo reciprocitetnog ribolova mora biti naznaeno u dozvoli.

  (6) Korisnik ribolovnog prava duan je omoguiti sve potrebne uslove kako bi lica koja ele kupiti ribolovnu dozvolu mogli istu kupiti prije odlaska u ribolov, odnosno prije dolaska na ribolovnu vodu.

  lan 48.

  (1) Ribolovci za obavljanje sportskog ribolova na odreenom ribolovnom podruju/ zoni dobivaju ribolovne dozvole od korisnika ribolovnog prava, uz plaanje naknade za sportski ribolov i uz potivanje organizacijske strukture i internih odluka korisnika ribolovnog prava.

  (2) Visinu naknade za sportski ribolov, oblik i sadraj obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova propisuje federalni ministar.

  lan 49. (Prava i obaveze ribolovaca)

  (1) Ribu na ribolovnim vodama u sportskom ribolovu smiju loviti ribolovci: 1. koji imaju poloen ribolovaki ispit u skladu sa lanom 44. ovog Zakona; 2. koji imaju ribolovnu dozvolu za ribolovno podruje/zonu u kojoj obavljaju

  ribolov (2) Iznimno od odredbe lana 49. stav (1) taka 1. ovog lana, poloen ribolovaki

  ispit ne moraju imati lica koja su u skladu sa lanom 44. st (5) i (6) ovog Zakona osloboena polaganja ispita.

  (3) U obavljanju sportskog ribolova, ribolovci do navrenih 14 godina ivota moraju biti u pratnji ribolovaca koji imaju poloen ribolovaki ispit.

  (4) Ribolovci moraju kod sebe imati ribolovnu dozvolu za ribolovno podruje/zonu na kojima obavljaju sportski ribolov.

 • (5) Ribolovci su duni ribouvarima omoguiti obavljanje ribouvarskog nadzora i pruiti im sve potrebne podatke i obavijesti u vezi sa obavljanjem ribouvarskog nadzora.

  (6) Ribolovci smiju loviti ribe uz upotrebu doputenih ribolovnih alata, opreme i mamaca.

  (7) Ribolovci smiju koristiti plovila za obavljanje sportskog ribolova na odreenoj ribolovnoj vodi samo ukoliko je to doputeno i odreeno internim aktom korisnika ribolovnog prava u skladu sa ribolovnom osnovom.

  (8) Ribe koje nakon ulova ribolovac stavi u mreu uvarku smatraju se zadranima i moraju biti vidno oznaene.

  (9) Zadrani ulov ribolovac mora upisati u dozvolu, najkasnije prije naputanja mjesta ribolova.

  (10) Nain oznaavanja i evidentiranja zadranih riba propisuje federalni ministar.

  lan 50.

  (1) Ribolovac je obavezan voditi dnevnu, mjesenu i godinju evidenciju o ribolovu i ulovu ribe i dostaviti ih korisniku ribolovnog prava.

  (2) Korisnik ribolovnog prava obavezan je sainiti godinji izvjetaj o ulovu u sportskom ribolovu i dostaviti ga kantonalnom ministarstvu i Savezu u elektronskom obliku, najkasnije do 25. decembra tekue godine.

  (3) Kantonalno ministarstvo je duno sve godinje izvjetaje o sportskom ribolovu dostaviti Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara tekue godine za prethodnu godinu.

  (4) Oblik i sadraj obrasca o voenju evidencije o ulovu ribe u sportskom ribolovu propisuje federalni ministar.

  lan 51. (Ribouvarska sluba)

  (1) Korisnik ribolovnog prava duan je obezbijediti uvanje i zatitu ribolovnog podruja/zone koja mu je ustupljena na koritenje: ribolovnih voda, ribljeg fonda, priobalnog pojasa i okolia kroz dobro organizovan i djelotvoran rad ribouvarske slube.

  (2) Korisnik ribolovnog prava organizuje ribouvarsku slubu u skladu sa ribolovnom osnovom.

  (3) Iznimno od stava (2) ovog lana do potvrivanja ribolovne osnove korisnik ribolovnog prava ribouvarsku slubu organizuje u skladu sa privremenim programom upravljanja ribolovnim podrujem ili ribolovnom zonom.

  (4) Ribouvarsku slubu obavljaju ribouvari koje imenuje korisnik ribolovnog prava.

  (5) Korisnik ribolovnog prava moe imenovati za ribouvara lice:

  1. starije od 18 godina ivota;

  2. koje nije krivino kanjavano i protiv kojeg nije u toku krivini postupak za krivina djela protiv okolia, poljoprivrede i prirodnih dobara;

  3. koje ima najmanje IV stepen obrazovanja - opegimnazijskog, poljoprivrednog ili veterinarskog smjera;

  4. koje ima poloen ribouvarski ispit.

 • (6) Nain obavljanja ribouvarske slube propisuje federalni ministar.

  lan 52. (Ribouvar)

  (1) Ribouvar ima ovlatenja propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

  (2) Ribouvar ima svojstvo slubenog lica i duan je prilikom obavljanja ribouvarske slube nositi uniformu, legitimaciju i znaku kojima se dokazuje njegov identitet i ovlatenja.

  (3) Uniformu, legitimaciju i znaku ribouvaru izdaje Savez na zahtjev korisnika ribolovnog prava za ribolovno podruje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo.

  (4) Korisnik ribolovnog prava je duan Savezu nadoknaditi trokove izrade uniforme, legitimacije i znake.

  (5) Ribouvar je duan, prilikom identifikacije lica koje zatekne na ribolovnoj vodi u toku obavljanja ribolova, predstaviti se i pokazati svoju iskaznicu i znaku.

  (6) Ribouvar smije koristiti iskaznicu, znaku i uniformu iskljuivo za vrijeme obavljanja ribouvarske slube.

  (7) U sluaju povrede ribocuvarske slube, zloupotrebe legitimacije, znake ili uniforme, korisnik ribolovnog prava je duan ribouvaru oduzeti legitimaciju, znaku i uniformu, a protiv istog podnijeti prijavu nadlenom inspekcijskom organu. U sluaju da se nakon okonanja postupka dokae krivica imenovanog, istom prestaje rad u ribouvarskoj slubi.

  (8) Oblik i sadraj obrasca legitimacije i znake ribouvara propisuje federalni ministar.

  lan 53. (Ribouvarski ispit)

  (1) Ribouvari moraju biti struno osposobljeni za obavljanje ribouvarske slube.

  (2) Struna osposobljenost za obavljanje ribouvarske slube dokazuje se Uvjerenjem o poloenom ribouvarskom ispitu koje izdaje Federalno ministarstvo.

  (3) Ribouvarski ispit se polae prema Programu za polaganje ribouvarskog ispita kojeg priprema Federalno ministarstvo.

  (4) Program za polaganje i nain polaganja ribouvarskog ispita, obrazac i nain izdavanja uvjerenja o poloenom ribouvarskom ispitu propisuje federalni ministar.

  (5) Iznimno od odredbe stava (2) ovog lana Uvjerenje o poloenom ribouvarskom ispitu bez obaveze polaganja ispita izdat e se licu koje je na osnovu ranijih propisa poloilo ribouvarski ispit.

  (6) Ribouvarske ispite provodi Komisija iz lana 11. stav (1) ovog Zakona.

  lan 54. (Nauni ribolov)

  (1) Nauni ribolov je ribolov koji se obavlja radi naunog ili strunog istraivanja kojeg moe obavljati nauno-istraivake institucije na osnovu dozvole za nauni ribolov.

 • (2) Dozvolu za nauni ribolov izdaje Federalno ministarstvo na osnovu zahtjeva institucije i predoenog istraivakog programa, najkasnije 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

  (3) Iznimno od stava (2) ovog lana federalni ministar moe dozvoliti obavljanje naunog ribolova i protivno uslovima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega ukoliko se takvim ribolovom ne nanosi teta korisniku ribolovnog prava.

  (4) U dozvoli za nauni ribolov odredit e se uslovi pod kojima se mora obaviti ribolov radi naunih ili strunih istraivanja.

  (5) Korisnik dozvole za nauni ribolov duan je prije poetka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova kantonalno ministarstvo i korisnika ribolovnog prava za ije ribolovno podruje/zonu je izdata dozvola.

  (6) Korisnik ribolovnog prava duan je omoguiti rad korisniku dozvole za nauni ribolov na ribolovnom podruju/zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

  (7) Korisnik dozvole za nauni ribolov duan je prije poetka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova i nadlenu policijsku upravu, te nadlenu upravu granine policije ukoliko se nauni ribolov obavlja na ribolovnim vodama koje ujedno predstavljaju i dravnu granicu.

  (8) Korisnik dozvole za nauni ribolov duan je po izvrenom ribolovu Federalnom ministarstvu dostaviti Izvjetaj o izvrenom naunom ribolovu: mjestu i vremenu obavljanja ribolova, vrsti i koliini ribe, nainu ribolova, odnosno koritenim alatima i opremom za obavljeni ribolov.

  (9) Institucije iz stava (1) ovog lana dune su korisniku ribolovnog prava na njegov zahtjev bez naknade pruiti podatke dobivene u naunom ribolovu za ribolovno podruje/zonu u kojoj je obavljan nauni ribolov.

  lan 55. (Elektroribolov)

  (1) Ribolov pomou elektrine struje (u daljem tekstu: elektroribolov) u ribolovnim vodama moe se obavljati u sluaju:

  1. izrade ribolovne osnove;

  2. izrade revizije ribolovne osnove;

  3. ribolova u nauno-istraivake svrhe;

  4. izrade strunih studija;

  5. procjene stanja ribljeg fonda;

  6. izlovljavanja riba radi poribljavanja;

  7. premjetanja riba u druge ribolovne vode;

  8. sanacionog i selektivnog ribolova;

  9. izrade genetske karakterizacije riba;

  10. obavljanja poslova u akvakulturi.

  (2) Elektroribolov mogu obavljati naune-istraivake institucije na osnovu dozvole za elektroribolov.

  (3) Dozvolu za elektroribolov izdaje Federalno ministarstvo i sastavni je dio Rjeenja o ovlatenju institucije za obavljanje poslova u podruju slatkovodnog ribarstva.

 • (4) Elektroribolov mogu vriti samo lica koja su struno osposobljena za tu vrstu ribolova.

  (5) Korisnik dozvole za elektroribolov duan je po izvrenom ribolovu Federalnom ministarstvu dostaviti najkasnije u roku od 15 dana izvjetaj o izvrenom elektroribolovu.

  lan 56.

  Koritenje EHO sonara na ribolovnom podruju/zoni dozvoljeno je samo za nauno-istraivake svrhe.

  lan 57. (Komercijalni ribolov)

  (1) Komercijalni ribolov je djelatnost kojom se omoguava obavljanje sportskog ribolova radi stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanja dohotka.

  (2) Komercijalni ribolov moe se obavljati samo na vodama koje se nalaze na zemljitu u privatnom vlasnitvu.

  (3) Dozvolu za komercijalni ribolov izdaje kantonalno ministarstvo fizikom ili pravnom licu na osnovu zahtjeva i predoenog programa gospodarenja nauno-istraivake institucije i propisa i odredbi Zakona o vodama i Zakona o zatiti okolia.

  (4) Nain ribolova, namjenu, vrstu i koliinu ribolovnih alata i opreme, koliinu i vrstu ulova, visinu naknade za ulov u komercijalnom ribolovu odreuje korisnik dozvole za komercijalni ribolov.

  V AKVAKULTURA lan 58.

  (1) Akvakultura je privredna djelatnost koja obuhvata uzgoj riba i drugih vodenih organizama u kontrolisanim uslovima.

  (2) Akvakulturom se mogu baviti pravna lica registrovana za bavljenje akvakulturom i/ili korisnik ribolovnog podruja ako je akvakultura predviena ribarskom osnovom.

  (3) Pravno lice smije zapoeti bavljenje akvakulturom ako:

  1. posjeduje dozvolu za akvakulturu;

  2. je odgovorno lice u pravnom licu struno osposobljeno za akvakulturu ili ima radnike struno osposobljene za akvakulturu.

  (4) Korisnik ribolovnog prava moe uzgajati ribe na dijelu ribolovnog podruja ili ribolovne zone za koju je dobio ribolovno pravo ako je akvakultura predviena privrednom osnovom i ako zadovoljava uslove iz stava (3) ovog lana.

  (5) Kapacitet, kriterije i normative za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama propisuje federalni ministar.

  lan 59. (Dozvola za akvakulturu)

  (1) Dozvolu za akvakulturu izdaje kantonalno ministarstvo.

  (2) Zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu kantonalnom ministarstvu podnosi pravno lice ili korisnik ribolovnog prava koje posjeduje:

 • 1. projektnu dokumentaciju za izgradnju i/ili rekonstrukciju objekta izraenu i ovjerenu od strane institucije koja ima odobrenje za obavljane poslova u oblasti slatkovodnog ribarstva;

  2. odgovarajue dozvole i saglasnosti u skladu s propisima Zakona o koncesijama, Zakona o vodama, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zatiti okolia i aktima proisteklim iz ovih zakona.

  (3) U sluaju izmjene podataka upisanih u dozvoli za akvakulturu korisnik dozvole je duan predati zahtjev za izdavanje nove dozvole za akvakulturu.

  (4) Registar o izdatim dozvolama za akvakulturu vodi kantonalno ministarstvo u elektronskom obliku.

  (5) Obrazac i sadraj dozvole za akvakulturu te oblik, sadraj i nain voenja Registra o izdanim dozvolama za akvakulturu propisuje federalni ministar.

  (6) Protiv rjeenja kantonalnog ministarstva kojim se uskrauje dozvola za akvakulturu, moe se izjaviti alba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja.

  lan 60. (Sadraj dozvole za akvakulturu)

  (1) Dozvola za akvakulturu mora sadravati:

  1. ime pravnog lica kojem se daje dozvola za akvakulturu;

  2. naznaku ribolovnog podruja ili ribolovne zone, na kojoj e se obavljati djelatnost akvakulture;

  3. povrinu ili zapreminu objekata koji e se koristiti za akvakulturu;

  4. uzgojne i proizvodne kapacitete objekata koji e se koristiti za akvakulturu;

  5. vrste riba ili drugih vodenih organizama koji e se uzgajati;

  6. naziv institucije koja ima odobrenje za obavljane poslova u oblasti slatkovodnog ribarstva (institucije iz lana 10. ovog Zakona) koja e obavljati trajni monitoring uzgoja i proizvodnje.

  (2) Dozvola za akvakulturu mora se nalaziti u objektu za akvakulturu.

  (3) Zabranjeno je uzgajati vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u dozvoli za akvakulturu.

  (4) Korisnik dozvole za akvakulturu ne moe dozvolu ustupati drugim subjektima.

  lan 61. (Oduzimanje dozvole za akvakulturu)

  (1) Dozvola za akvakulturu oduzima se rjeenjem kantonalnog ministarstva u sluaju: 1. da je korisnik dozvole za akvakulturu svoje pravo prenio na drugog subjekta

  ili da drugi subjekat obavlja djelatnost akvakulture na osnovu izdate dozvole;

  2. da korisnik dozvole za akvakulturu uzgaja vrste ili koliine riba i drugih vodenih organizama koje nisu upisane u dozvoli za akvakulturu;

  3. da korisnik dozvole za akvakulturu dvije godine uzastopno ne dostavlja podatke o akvakulturi;

 • 4. da je nakon izdavanja dozvole za akvakulturu administrativnom provjerom ili inspekcijskim nadzorom utvreno da je ista izdata na osnovu netanih podataka ili utvrenih injenica;

  5. da se korisnik dozvole ne pridrava propisanih uslova zatite ribe i prirode ili da korisnik ne ispunjava uslove, odnosno obaveze propisane ovim Zakonom, ugovorom ili ne gazduje u skladu sa ribarskom osnovom;

  6. da je uz novanu kaznu za prekraj izreena i zatitna mjera zabrane djelatnosti uzgoja.

  (2) Postupak za oduzimanje dozvole za akvakulturu pokree nadleni poljoprivredni inspektor, ako utvrdi nepravilnosti iz stava (1) ovog lana.

  (3) Protiv rjeenja o oduzimanju dozvole za akvakulturu moe se izjaviti alba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja.

  lan 62. (Prestanak vaenja dozvole za akvakulturu)

  (1) Dozvola za akvakulturu prestaje vaiti:

  1. istekom ugovora o koncesiji za koritenje voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u privredne svrhe;

  2. oduzimanjem koncesije, odnosno odgovarajueg vodnog akta od strane izdavaoca istog;

  3. prestankom postojanja pravnog lica;

  4. prestankom obavljanja djelatnosti u podruju akvakulture;

  5. na zahtjev korisnika dozvole.

  (2) U sluaju iz stava 1. ta. 1. i 2. ovog lana, kantonalno ministarstvo obavezno je obavijestiti Federalno ministarstvo.

  (3) U sluaju iz stava 1. ta. 3. i 4. ovog lana, korisnik dozvole duan je vratiti dozvolu kantonalnom ministarstvu.

  (4) Kantonalno ministarstvo ce o prestanku vaenja dozvole obavijestiti davaoca koncesije, odnosno izdavaoca odgovarajueg vodnog akta.

  lan 63. (Revizija dozvole za akvakulturu)

  (1) Dozvola za akvakulturu podlijee reviziji.

  (2) Korisnik dozvole obavezan je zadovoljiti propisane kriterije u postupku revizije.

  (3) Nain obavljanja revizije i kriterije iz stava (2) ovog lana propisuje federalni ministar.

  lan 64. (Uslovi za bavljenje akvakulturom)

  (1) Korisnik dozvole za akvakulturu smije uzgajati samo one vrste i one koliine ribe i drugih vodenih organizama koje su upisane u dozvoli za akvakulturu.

  (2) Korisnik dozvole za akvakulturu smije obavljati akvakulturu samo na dijelu kopna ili vode za koji imaju odgovarajue dozvole u skladu sa vaeim propisima o gradnji i prostornom ureenju, odnosno zatiti okolia i u skladu sa vaeim Zakonom o vodama.

 • (3) Korisnik dozvole za akvakulturu ne smije obavljati akvakulturu bez koncesije za privredno koritenje voda, odnosno odgovarajueg vodnog akta u skladu s vaeim posebnim propisom.

  (4) Korisnik dozvole za akvakulturu smije koristiti hranu za ribe u hladnovodnom uzgoju riba i drugih vodenih organizama najvie do koliine koja je upisana u dozvoli za akvakulturu.

  (5) Na ribolovnoj vodi u kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar drugih uzgojnih instalacija zabranjeno je loviti ribe i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 100 metara od oznaenih granica koncesijom dodijeljene vodne povrine.

  (6) Iznimno od stava (5) ovog lana na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture smije se obavljati sportski ribolov samo uz doputenje korisnika dozvole za akvakulturu.

  lan 65. (Uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba za poribljavanje ribolovnih voda)

  (1) Uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba i drugih vodenih organizama za poribljavanje ribolovnih voda smije se obavljati samo u ribogojilitima koja imaju odobrenje za uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba.

  (2) Odobrenje za uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba izdaje federalni ministar.

  (3) Uslove za dobijanje odobrenje za uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba i tehniko-tehnoloke normative uzgoja i plasmana na trite propisuje federalni ministar.

  (4) Popis autohtonih i zatienih vrsta riba i drugih vodenih organizama u smislu ovoga Zakona donosi federalni ministar na temelju miljenja nauno-istraivake institucije.

  lan 66.

  (1) Iznimno od odredbi lana 65. stav (1) ovog Zakona uzgoj mlai autohtonih vrsta riba smije obavljati i korisnik ribolovnog prava, ukoliko je to predvieno ribolovnom osnovom.

  (2) Korisnik ribolovnog prava smije uzgajati mla samo onih vrsta riba koje borave u ribolovnim vodama za koje je dobio ribolovno pravo.

  (3) Korisnik ribolovnog prava smije uzgojenu mla koristiti iskljuivo u svrhu poribljavanja ribolovnih voda koje se nalaze na ribolovnom podruju/zoni za koju je dobio ribolovno pravo i ne smije je stavljati u promet.

  (4) Odobrenje za uzgoj ribe za poribljavanje ribolovnih voda korisniku ribolovnog prava izdaje Federalno ministarstvo na osnovu pribavljenog miljenja nauno-istraivake institucije i pod uslovima propisanim za uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba.

  lan 67. (Uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama)

  (1) Uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama smije se obavljati samo uz odobrenje Federalnog ministarstva te nakon prethodno pribavljenog miljenja nauno-istraivake institucije.

 • (2) Uvoz i promet ivih primjeraka stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama i oploene ikre za potrebe akvakulture doputen je samo uz odobrenje Federalnog ministarstva i nakon prethodno pribavljenog miljenja nauno-istraivake institucije i odredbi Zakona o veterinarstvu.

  (3) Popis stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama u smislu ovog Zakona donosi federalni ministar na osnovu miljenja nauno-istraivake institucije.

  lan 68. (Nauna istraivanja na objektima za akvakulturu)

  (1) Na objektima za akvakulturu doputeno je obavljati radnje suprotne odredbama ovoga Zakona ukoliko se one izvode u svrhu naunih istraivanja.

  (2) Radnje iz stava (1) ovoga lana smiju obavljati nauno-istraivake institucije na osnovu dozvole za obavljanje istraivanja u akvakulturi.

  (3) Dozvolu za obavljanje istraivanja u akvakulturi izdaje Federalno ministarstvo na osnovu zahtjeva i priloenog projekta ilil programa istraivanja.

  (4) Dozvola za obavljanje istraivanja u akvakulturi mora se nalaziti uz korisnika dozvole za vrijeme obavljanja istraivanja.

  (5) Kriterije za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog lana propisuje federalni ministar.

  lan 69. (Ispit za bavljenje akvakulturom)

  (1) Odgovorno lice u pravnom licu koje je korisnik dozvole za akvakulturu mora biti struno osposobljeno za bavljenje akvakulturom ili imati zaposleno lice struno osposobljeno za bavljenje akvakulturom.

  (2) Struna osposobljenost za bavljenje akvakulturom dokazuje se Uvjerenjem o strunoj osposobljenosti za bavljenje akvakulturom koje izdaje Federalno ministarstvo licu koje je poloilo ispit za bavljenje akvakulturom.

  (3) Iznimno od odredbe stava (2) ovog lana, uvjerenje o strunoj osposobljenosti za bavljenje akvakulturom, bez obaveze polaganja ispita za bavljenje akvakulturom izdat e se licu koje je steklo odgovarajuu strunu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj instituciji koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij akvakulture, ribarstva, poljoprivrede ili animalne proizvodnje.

  (4) Obrazac i nain izdavanja uvjerenja o strunoj osposobljenosti za bavljenje akvakulturom propisuje federalni ministar.

  (5) Ispit za bavljenje akvakulturom se polae prema Programu za polaganje ispita za bavljenje akvakulturom kojeg priprema Federalno ministarstvo.

  (6) Program i nain polaganja ispita za bavljenje akvakulturom propisuje federalni ministar.

  (7) Federalno Ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o strunoj osposobljenosti za akvakulturu u elektronskom obliku.

  (8) Oblik, sadraj i nain voenja Registra o izdanim uvjerenjima o strunoj osposobljenosti za akvakulturu propisuje federalni ministar.

  (9) Ispite za bavljenje akvakulturom provodi Komisija iz lana 11. stav (1) ovog Zakona.

 • lan 70.

  (1) Korisnik dozvole za akvakulturu obavezan je voditi popis o akvakuturi.

  (2) Oblik, sadraj i nain voenja popisa o akvakulturi propisuje federalni ministar.

  (3) Korisnik dozvole za akvakulturu obavezan je na propisanom obrascu dostavljati kantonalnom ministarstvu godinji izvjetaj o akvakulturi, najkasnije do 15. januara tekue godine za prethodnu godinu.

  (4) Kantonalno ministarstvo je duno sve godinje izvjetaje o akvakulturi dostaviti Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 15. februara tekue godine za prethodnu godinu.

  (5) Oblik, sadraj i nain dostavljanja godinjeg izvjetaja o akvakulturi propisuje federalni ministar.

  VI UVANJE I ZATITA RIBLJEG FONDA

  lan 71. (Odrivo koritenje ribljeg fonda)

  Odrivo koritenje ribljeg fonda podrazumijeva provoenje ribolova do te mjere da nain i vrijeme koritenja omoguavaju njegovo prirodno samoobnavljanje i/ili s posebnim mjerama upravljanja dugorono ouvanje ribljeg fonda, a da se pri tome ne ugroava povoljno stanje biljnog i ivotinjskog svijeta.

  lan 72. (Poribljavanje)

  (1) Korisnik ribolovnog prava je duan poribljavati ribolovne vode unutar ribolovnog podruja/zone koja mu je ustupljena na koritenje.

  (2) Poribljavanje se provodi radi unaprjeenja ribljeg fonda i obavljanja sportskog ribolova, a da se pri tome ne ugrozi bioloka ravnotea i povoljno stanje vrsta u skladu sa propisima o zatiti prirode.

  (3) Poslove poribljavanja ribolovnih voda vri korisnik ribolovnog prava u ribolovnom podruju/zoni za koje je dobio ribolovno pravo, u skladu s ribolovnom osnovom i godinjim programom.

  (4) Korisnik ribolovnog prava smije poribljavati ribolovne vode iskljuivo ribom provjerenog autohtonog porijekla i koja ispunjava uslove propisane Zakonom o veterinarstvu.

  (5) Nabavka ribe za poribljavanje ribolovnih voda se moe vriti iskljuivo u ribogojilitima koja imaju Odobrenje za uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba.

  (6) Korisnik ribolovnog prava je duan obavijestiti kantonalno ministarstvo o vremenu, mjestu i nainu poribljavanja najkasnije 15 dana prije poribljavanja.

  (7) Poribljavanje se vri pod nadzorom kantonalnog poljoprivrednog inspektora i najmanje dva lana Komisije za poribljavanje otvorenih voda koju imenuje federalni ministar.

  (8) lanovi Komisije za poribljavanje otvorenih voda su struna lica iz oblasti ribarstva iz nauno-istraivake institucije.

 • (9) Struno lice korisnika ribolovnog prava je duno prisustvovati poribljavanju radi kontrole ispravnosti postupka poribljavanja.

  (10) Korisnik ribolovnog prava duan je kantonalnom ministarstvu dostaviti izvjetaj o obavljenom poribljavanju: mjesto, vrijeme i nain poribljavanja, koliinu, veliinu i vrstu ribe, najkasnije 15 dana po obavljenom poribljavanju.

  lan 73.

  (1) Zabranjeno je unositi strane, alohtone vrste riba u ribolovne vode.

  (2) Zabranjeno je poribljavati ribolovne vode ribom koje vode porijeklo iz voda Jadranskog sliva u vode Crnomorskog sliva, i obrnuto.

  (3) Unoenje novih vrsta riba u ribolovne vode nakon pribavljenog miljenja nauno-istraivake institucije odobrava federalni ministar.

  lan 74. (Premjetanje ribe)

  (1) Korisnik ribolovnog prava duan je preduzeti mjere premjetanja riba u sluaju da doe do promjene fizikih, hemijskih ili biolokih osobina ribolovne vode ili ako postoji opravdana sumnja da e doi do takvih promjena, u drugu ribolovnu vodu, ako to omoguuju klimatski i geomorfoloki uslovi.

  (2) Premjetanje ribljeg fonda iz jedne u drugu ribolovnu vodu na osnovu odobrenja obavlja korisnik ribolovnog prava, a moe koristiti i pomo drugih fizikih ili pravnih lica.

  (3) Odobrenje za premjetanje ribljeg fonda na osnovu zahtjeva korisnika ribolovnog prava i pribavljenog miljenja nauno-istraivake institucije, daje Federalno ministarstvo, najkasnije 7 dana od dana prijema zahtjeva.

  (4) Iznimno od stava (3) ovog lana, ukoliko je premjetanje ribe, zbog neposredne i trenutne ugroenosti riba, nuno obaviti u vrlo kratkom vremenskom roku, odobrava ga federalni poljoprivredni inspektor usmenim odobrenjem.

  (5) Premjetanje ribe smije se obavljati iskljuivo ribolovnim alatima i opremom koji ne ugroavaju ivot riba i drugih vodenih organizama.

  (6) Konstrukcijsko-tehnika obiljeja ribolovnih alata i opreme za premjetanje ribe propisuje federalni ministar.

  (7) Premjetanje ribe iz stava (2) ovog lana smije se obavljati iskljuivo u prisustvu federalnog poljoprivrednog inspektora.

  (8) Korisnik ribolovnog prava duan je Federalnom ministarstvu dostaviti izvjetaj o premjetanju ribljeg fonda u drugu ribolovnu vodu: mjestu i vremenu obavljanja premjetanja ribe, koliinu i vrstu ribe, nainu ribolova i upotrebi ribolovnih alata i opreme koritene za premjetanje ribe, te o fizikim i pravnim licima koja su obavila premjetanje ribe, najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog premjetanja ribe.

  lan 75. (uvanje ribe u sluaju elementarnih nepogoda)

  (1) U sluaju elementarnih nepogoda, bilo da se radi o poplavi ili presuenju ribolovne vode, i da u takvim situacijama ribe ostanu zarobljene u manjim ili veim lokvama

 • u kojima im prijeti uginue, korisnik ribolovnog prava duan je preduzeti mjere uvanja i spaavanja ribe zaostale u lokvama.

  (2) Korisnik ribolovnog prava duan je da preduzme potrebne mjere za vraanje riba u ribolovnu vodu sa zemljita koje je poplavljeno, ako to omoguavaju klimatski i geomorfoloki uslovi.

  (3) Vlasnik zemljita koje je poplavljeno duan je da omogui spaavanje riba sa tog zemljita.

  (4) Riba koja se nalazi na zemljitu koje je bilo poplavljeno pripada korisniku ribolovnog prava.

  (5) Prilikom smanjenog protoka vode ili prekida vodenog toka u sluaju sue, ukoliko ribama prijeti uginue, korisnik ribolovnog prava duan je ribu iz zasuenih dijelova premjestiti u ribolovne vode sa normalnim protokom vode.

  (6) Korisnik ribolovnog prava je duan da prilikom dugotrajne sue i smanjenog protoka vode, te nastankom nepovoljnih uslova ivota u vodi na odreeno vrijeme internim aktom zabrani svaki oblik ribolova i uznemiravanja ribljeg fonda i pristupi stalnom nadzoru i kontroli zdravstvenog i kondicionog stanja riba na svim ribolovnim vodama.

  (7) Prestanak zabrane i uspostavljanje normalnog ribolovnog reima moe nastupiti tek po uspostavljanju normalnih ekolokih uslova u vodi i potvren internim aktom.

  (8) Na poplavljenom podruju izvan granica vodotoka i na zasuenom podruju vodotoka zabranjeno je obavljanje ribolova sve dok se ne uspostavi normalan vodotok.

  (9) Odredba stava (2) ovog lana odnose se i na korisnike dozvole za privredni ribolov ukoliko je privredni ribolov dozvoljen na tom ribolovnom podruju/zoni.

  (10) Premjetanje ribe iz st (2) i (3) ovog lana smije se obavljati iskljuivo u prisustvu nadlenog poljoprivrednog inspektora.

  lan 76.

  (Sanacioni i selektivni ribolov)

  (1) Ribolovno podruje/zona koja je odreena za sportski ribolov moe se koristiti i za druge oblike ribolova ako takav:

  1. treba da sprijei razvoj alohtonih vrsta, manje vrijednih i onih vrsta riba koje ugroavaju druge vrste (sanacioni ribolov);

  2. omoguava ulov matica radi osiguravanja vjetakog mrijesta i uzgoja mlai u smislu zatite i ouvanja autohtonih vrsta riba (selektivni ribolov).

  (2) Sanacioni i selektivni ribolov na osnovu odobrenja za sanacioni ili selektivni ribolov obavlja korisnik ribolovnog prava uz struni nadzor i pomo nauno-istraivake institucije.

  (3) Odobrenja za sanacioni ili selektivni ribolov na osnovu zahtjeva korisnika ribolovnog prava i pribavljenog miljenja nauno-istraivake institucije izdaje Federalno ministarstvo, ukoliko je takav ribolov predvien ribolovnom osnovom korisnika ribolovnog prava.

  (4) Sanacioni i selektivni ribolov smiju se obavljati iskljuivo ribolovnim alatima i opremom koji ne ugroavaju ivot riba i drugih vodenih organizama.

  (5) Konstrukcijsko-tehnika obiljeja ribolovnih alata i opreme za obavljanje sanacionog i selektivnog ribolova propisuje federalni ministar.

 • (6) Sanacioni i selektivni ribolov smiju se obavljati iskljuivo u prisustvu federalnog poljoprivrednog inspektora.

  (7) Korisnik ribolovnog prava duan je Federalnom ministarstvu dostaviti izvjetaj o sanacionom ili selektivnom ribolovu, najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog premjetanja ribe.

  lan 77. (Posebna stanita-Rezervati)

  (1) Korisnik ribolovnog prava moe pojedine ribolovne vode ili njihove dijelove proglasiti posebnim stanitima ukoliko je to predvieno ribolovnom osnovom.

  (2) Posebnim stanitima smatraju se prirodna riblja mrjestilita, uzgojni potoci, zimovalita ili migratorni putevi riba.

  (3) Posebna stanita na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog miljenja nauno-istraivake institucije koja je izradila ribolovnu osnovu odreuje federalni ministar.

  (4) U posebnim stanitima trajno je zabranjen ribolov, osim sanacionog i selektivnog ribolova predvienih ribolovnom osnovom.

  (5) U posebnim stanitima zabranjeno je vaditi ljunak, pijesak, kamen i panjeve, koristiti amac ili druga plovila, zahvatati ili crpiti vodu i vriti druge radnje koje plae ili ometaju ribe, posebno u periodu mrijesta riba.

  (6) Korisnik ribolovnog prava duan je vidno obiljeiti granice posebnog stanita-rezervata, najkasnije u roku od 1 (jedan) mjesec od dana dobijanja saglasnosti za posebno stanite-rezervat.

  (7) Nain obiljeavanja granica posebnog stanita-rezervata propisuje federalni ministar.

  lan 78. (Ribolovni revir)

  (1) Korisnik ribolovnog prava moe pojedine ribolovne vode ili njihove dijelove proglasiti ribolovnim revirima ukoliko je to predvieno ribolovnom osnovom.

  (2) U ribolovnim revirima dozvoljen je sportski ribolov po posebnom ribolovnom reimu, specijalizovanim ribolovnim alatima i opremom.

  (3) Ribolovni revir na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog miljenja nauno-istraivake institucije koja je izradila ribolovnu osnovu odreuje federalni ministar.

  (4) Korisnik ribolovnog prava je duan u ribolovnom reviru urediti ribolovne staze i natkrivena mjesta za odmor ribolovaca.

  (5) U ribolovnim revirima zabranjeno je vaditi ljunak, pijesak, kamen, panjeve, koristiti amac ili druga plovila, zahvatati ili crpiti vodu i vriti druge radnje koje plae ili ometaju ribe.

  (6) Korisnik ribolovnog prava duan je vidno obiljeiti granice ribolovnog revira, najkasnije u roku od 1 (jedan) mjesec od dana dobijanja saglasnosti za ribolovni revir.

  (7) Nain obiljeavanja granica ribolovnog revira propisuje federalni ministar.

 • lan 79. (Zabrana ribolova)

  (1) Korisnik ribolovnog prava moe, u cilju obnove ribljeg fonda, u pojedinim ribolovnim vodama ili njihovim dijelovima proglasiti zabranu ribolova ukoliko je to predvieno ribolovnom osnovom.

  (2) Saglasnost za donoenje zabrane ribolova na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog miljenja nauno-istraivake institucije daje Federalno ministarstvo.

  (3) U ribolovnim vodama sa zabranom ribolova zabranjeno je vaditi ljunak, pijesak, kamen, panjeve, koristiti amac ili druga plovila, zahvatati ili crpiti vodu i vriti druge radnje koje plae ili ometaju ribe.

  (4) Korisnik ribolovnog prava duan je vidno obiljeiti granice ribolovnih voda sa zabranom ribolova, najkasnije u roku od 1 (jedan) mjesec od dana dobijanja saglasnosti za zabranu ribolova.

  (5) Nain obiljeavanja granica ribolovnih voda sa zabranom ribolova propisuje federalni ministar.

  lan 80. (Pomor ribe)

  (1) Pomor ribe moe nastati kao posljedica prirodne, okoline ili elementarne nesree ili neke kriminalne aktivnosti.

  (2) Ukoliko primijeti pomor ribe svaki graanin je duan obavijestiti korisnika ribolovnog prava i najbliu policijsku stanicu.

  (3) Korisnik ribolovnog prava duan je nadlenom opinskom i kantonalnom inspektoru, kao i svim drugim nadlenim slubama, prijaviti svaki pomor riba na ribolovnom podruju/zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

  (4) Prijava iz stava (1) ovog lana odnosi se i na svaku promjenu ponaanja riba, promjenu fizikih, hemijskih i biolokih osobina ribolovne vode, oneienje vode ili vodenog okolia ili na saznanje o potencijalnom oneienju.

  (5) Uzimanje uzoraka vode, sedimenta i uginulih riba provodi se u skladu sa odredbama i propisima Zakona o vodama, Zakona o veterinarstvu i Zakona o ouvanju okolia.

  lan 81. (Zabrane)

  (1) Zabranjeno je: 1. loviti, posjedovati, zadravati ribu neposredno nakon ostvarivanja ulova u

  sportskom ribolovu, zadravati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu, prevoziti, skladititi, preraivati, izlagati, prodavati, stavljati u promet ili pokuavati stavljati u promet za vrijeme njihova lovostaja;

  2. loviti, posjedovati, zadravati ribu neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadravati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu, prevoziti, skladititi, preraivati, izlagati, prodavati, stavljati u promet ili pokuavati stavljati u promet nedorasle ribe;

  3. loviti ribe sa mosta i objekata koji se nalaze na ili iznad vodene povrine i koji su udaljeni vie od 2 metra od obale;

 • 4. loviti ribu iz plovila kod obavljanja sportskog ribolova na odreenoj ribolovnoj vodi, osim ukoliko to nije doputeno i odreeno internim aktom korisnika ribolovnog prava u skladu sa ribolovnom osnovom;

  5. loviti ribe eksplozivnim ili hemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, i/ili tako ulovljene ribe stavljati u promet;

  6. loviti ribe u ribolovnim vodama uz upotrebu strane vrste ribe (ive ili mrtve) kao mamca;

  7. loviti ribu podvodnom pukom, ostima, harpunima, ureajima za ribolov elektrinom strujom ili drugim nedoputenim sredstvima;

  8. loviti ribu mreama, vrama, parangalima ili drugim profesionalnim ribarskim alatima i sredstvima osim na vodama gdje je upotreba tih alata i sredstava dozvoljena za obavljanje privrednog ribolova;

  9. loviti ribe s vie ribolovnih alata ili opreme nego to je dozvoljeno propisom donesenim na osnovu ovog Zakona;

  10. loviti nou sve vrste riba, osim arana u posebnim aranskim revirima;

  11. sprjeavati na bilo koji nain povratak riba s poplavljenog podruja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprjeavaju povratak riba s poplavljenog podruja te sprjeavati bilo koja druga migratorna kretanja riba;

  12. loviti ribe izravno rukom, povlaenjem i kacanjem udicom s vanjske strane tijela ribe;

  13. poribljavati ribolovne vode suprotno odredbama ovog Zakona i podzakonskih akata, ribolovne osnove i godinjeg programa;

  14. ometati postavljanje znakova ili skidati znakove kojima se oznaava ribolovno podruje ili ribolovna zona, posebno stanite ili ribolovni revir;

  15. loviti ribe unutar ograenog prostora hidroenergetskog objekta, te 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta;

  16. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde objekata akvakulture;

  17. na ribolovnoj vodi ili neposredno uz nju nositi ili posjedovati u vozilu ili plovilu otrovne, nagrizajue ili omamljujue materije, eksplozivna sredstva, materije koje u kombinaciji s drugim materijama mogu proizvesti eksploziju, mree, vre, parangale podvodne puke, osti, harpune, ureaje za ribolov elektrinom strujom ili druga nedoputena sredstva;

  18. odbacivati ili isputati u ribolovne vode materije koje nastaju proizvodnjom ili preradom, kao i materije kojima se unitavaju ribe ili drugi vodeni organizmi te kojima se ograniava njihov ivotni prostor i tetno utie na bioloke uslove potrebne za njihov opstanak i razvoj, kao i materije kojima se smanjuje ili ugroava vrijednost podruja u kojem se obavlja uzgoj ribe;

  19. bez dozvole nadlenih organa isputati vodu iz stajaica, zahvaati je ili na bilo koji nain smanjivati njen nivo;

  20. naglo isputati vodu iz prirodnih jezera i vjetakih i drugih akumulacija, posebno ako se time ugroavaju zdravlje, ivot, prirodni mrijest i opstanak riba;

  21. zatvarati, odvraati i crpiti vodu iz ribolovne vode, ako to uzrokuje opasnost za opstanak ribe;

  22. uz ribolovnu vodu ili u plovilu ostavljati ribolovni alat ili opremu ili ulov bez nadzora i osiguranja vlasnika istoga;

 • 23. pregraivati vodeni tok privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predvieno investiciono-tehnikom dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili postrojenja ili ribolovnom osnovom;

  24. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vaditi ljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvatati ili crpiti vodu, vriti druge radnje koje ometaju mrijest riba osim u vanrednim situacijama (poplave, pucanje brana, ustava itd..) za to odobrenje daje komandant civilne zatite Federacije;

  25. kupati stoku i kune ljubimce u ribolovnoj vodi uz upotrebu tetnih i opasnih sredstava;

  26. obavljati ribolov radi naunih ili strunih istraivanja bez dozvole za nauni ribolov, te protivno uslovima propisanima dozvolom.

  (2) Odredbe stava 1. ta. 1. i 2. ovog lana ne odnose se na ribe iz akvakulture.

  lan 82.

  (1) Radi zatite, uzgoja i razmnoavanja riba federalni ministar propisuje:

  1. lovostaj za sve ili pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kada se ribe ne smiju loviti, zadravati neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadravati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu i stavljati u promet;

  2. najmanje veliine svih ili pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, zadravati neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadravati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu i stavljati u promet;

  3. zabranu ribolova na odreenom ribolovnom podruju/zoni;

  4. zabranu ili ogranienje upotrebe odreenih ribolovnih alata i opreme za pojedine vrste ribolova na odreenom ribolovnom podruju/zoni;

  5. konstrukcijsko-tehnika obiljeja, nain upotrebe i namjenu pojedinih vrsta alata, opreme i mamaca za ribolov i premjetanje ribe.

  (2) U sluaju naruene prirodne ravnotee u ribolovnim vodama koja je nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava ili drugih vrsta, federalni ministar e utvrditi potrebne mjere.

  lan 83. (Hidroenergetski objekti)

  (1) Fiziko ili pravno lice koje obavlja poslove u oblasti vodoprivrede i/ili koje je vlasnik hidroenergetskog, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi obavezno je potovati odredbe ovog Zakona i podzakonskih akata.

  (2) Pravna lica koja obavljaju vodoprivrednu djelatnost i Agencije za vodna podruja rijeke Save i Jadranskog mora obavezni su, prije poetka bilo kakvih aktivnosti na ribolovnom podruju/zoni upoznati korisnika ribolovnog prava s tim aktivnostima.

  (3) Izgradnja ili rekonstrukcija brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi moe se vriti pod uslovima da se obezbijedi nesmetana migracija riba i njihovo razmnoavanje te obezbijedi zatita ribljeg fonda.

  (4) Pri izgradnji novih hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama investitor je obavezan omoguiti nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi sistem koji osigurava nesmetan prolaz riba.

 • (5) Fiziko ili pravno lice koje je vlasnik hidroenergetskog objekta obavezno je sprijeiti obavljanje ribolova unutar ograenog prostora hidroenergetskog objekta kao i u sistemu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba i vidno obiljeiti table o zabrani ribolova.

  (6) Ukoliko se ne osigura slobodna migracija ribe iz st. (3) i (4) ovoga lana, investitor, odnosno drugi korisnik brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja, duan je da nadoknadi priinjenu tetu korisniku ribolovnog prava u skladu sa odtetnim cjenikom u ribarstvu i donese program revitalizacije ivotnih zajednica i dovede ih u odgovarajue stanje u skladu sa lanom 10, uz osiguranje kontinuiranog poribljavanja radi odravanja populacije i prirodne reprodukcije. Kontinuirano poribljavanje provodi se svake godine na osnovu programa revitalizacije i monitoringa koje provode ovlatene nauno-istraivake institucije.

  (7) Program revitalizacije izrauju ovlatene nauno-istraivake institucije, program revitalizacije je trajna obaveza.

  (8) Korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala duni su ugraditi i odravati ureaje za sprjeavanje ulaza ribe u te kanale.

  (9) Izradu projektne dokumentacije i nadzor nad izgradnjom sistema koji omoguavaju nesmetanu migraciju riba obavljaju nauno-istraivake institucije.

  lan 84.

  (Objekti u umarstvu)

  (1) Fiziko ili pravno lice koje obavlja poslove u oblasti umarstva i/ili koje je vlasnik objekata za smjetaj i preradu drveta i umske mehanizacije obavezno je potovati odredbe ovog Zakona i podzakonskih akata.

  (2) Izgradnja ili rekonstrukcija postojeih objekata u umarstvu moe se vriti pod uslovima da se ne uznemirava riba i ne nanosi teta ribljem fondu i na udaljenosti veoj od 50 metara od ribolovne vode.

  (3) Iznimno od stava (2) ovog lana na ribolovnoj vodi mogu se graditi montani mostovi pod uslovom da se obezbijedi nesmetana migracija riba.

  (4) Strogo je zabranjeno koristiti ribolovne vode i njihova korita kao saobraajnicu za prevoz drvene grae i kretanje umske mehanizacije.

  (5) Zabranjeno je izvoditi radove u umarstvu koji indirektno dovode do muenja ribolovnih voda u trajanju duem od 48 sati i u vrijeme propisanog lovostaja ili mrijesta riba.

  (6) Ukoliko fiziko ili pravno lice u oblasti umarstva ugrozi i nanose tetu na ribolovnim vodama i ribljem fondu duan je nadoknaditi priinjenu tetu korisniku ribolovnog prava u skladu sa odtetnim cjenovnikom u ribarstvu i donijeti program revitalizacije ivotnih zajednica i ribolovne vode dovesti ih u prvobitno stanje.

  lan 85.

  (1) Fiziko ili pravno lice koje obavlja rafting obavezno je potovati odredbe ovog Zakona i podzakonskih akata.

  (2) Vlasnici rafting amaca ili drugih plovila duni su korisniku ribolovnog prava nadoknaditi tetu priinjenu ribljem fondu i tetu za ometanje u obavljanju sportskog ribolova u iznosu od 10% cijene prijevoza rafting amcem ili drugim plovilom za svakog lana posade u navedenom plovilu.

 • lan 86. (Pravo na naknadu tete)

  (1) Za tete uinjene ribljem fondu, uzrokovane trovanjem, oneienjem ili zagaenjem vode i nezakonitog djelovanja u vodi, korisnik ribolovnog prava ima pravo na naknadu tete.

  (2) Korisnik ribolovnog prava ima pravo na naknadu tete i za nezakonito ubijanje ribe.

  (3) Fiziko ili pravno lice koje poini tetu na ribljem fondu postupajui suprotno odredbama ovog Zakona obavezno je nastalu tetu nadoknaditi.

  (4) Visina naknade za tetu utvruje se uzimanjem u obzir naelo povrata trokova i smanjenja prihoda, koja ukljuuje najmanje: vrijednost mrtve ribe po odtetnom cjeniku, trokove korisnika ribolovnog prava, trokove nauno-istraivake institucije i strunih lica u intervencijama u vezi sa sanacijom i proraunom tete, trokove poribljavanja, trokove uspostavljanja prvobitnog stanja vode, trokove za promjenu godinjeg plana.

  (5) Odtetni cjenovnik i pravila za utvrivanje visine naknade tete iz st. (1) i (2) ovog lana propisuje federalni ministar.

  (6) Novana sredstva ostvarena na ime naknade tete prihod su korisnika ribolovnog prava i mogu se koristiti iskljuivo za otklanjanje i sanaciju nastale tete.

  (7) U sluaju da je teta na ribljem fondu nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava ili drugih vrsta, federalni ministar e utvrditi potrebne mjere za otklanjanje ili smanjivanje nastale tete.

  lan 87.

  Veterinarsko-zdravstvena zatita ribljeg fonda u ribolovnim vodama i ribnjacima vri se na nain kako je to regulisano odredbama vaeeg Zakona o veterinarstvu, kao i propisima donesenim na osnovu njega.

  VII UPRAVNI NADZOR

  lan 88. (Upravni nadzor)

  (1) Federalno ministarstvo vri upravni nadzor nad provoenjem ovog Zakona i

  propisa donesenih na osnovu ovog Zakona koji su stavljeni u nadlenost

  Federacije kao i upravni nadzor nad institucijama, ustanovama, federalnim i

  kantonalnim organizacijama, ovlatenim institucijama, ovlatenim pravnim licima u

  obavljanju poslova odreenih ovim Zakonom, a koji predstavljaju vrenje javnih

  ovlatenja.

  (2) U vrenju nadzora nad izvravanjem poslova u vrenju javnih ovlatenja iz stava

  (1) ovog lana, Federalno ministarstvo ostvaruje neposredan uvid i kontrolu u

  postupanju, vri pregled akata i dokumentacije koje donose institucije, upravne

  organizacije, ovlatene institucije i ovlatena pravna lica u vrenju javnih

  ovlatenja, daje instrukcije i smjernice za izvravanje poslova i trai podatke i

  obavjetenja o izvravanju poslova u vrenju javnih ovlatenja.

 • (3) Federalno ministarstvo vri i nadzor nad kantonalnim ministarstvima u dijelu

  izvravanja federalne politike kao i provoenja mjera koje su od znaaja za cijelu

  Federaciju.

  (4) Upravni nadzor nad kantonalnim ministarstvima, institucijama i pravnim licima koja

  vre javna ovlatenja vri se u albenom postupku i kroz ovlatenja drugostepenog

  organa i po slubenoj dunosti.

  (5) Kantonalna ministarstva vre upravni nadzor nad provoenjem ovog Zakona i

  propisa donesenih na osnovu ovog Zakona, koji su stavljeni u nadlenost kantona.

  lan 89. (Inspekcijski nadzor)

  (1) Inspekcijski nadzor nad provoenjem odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na osnovu njega provode federalna poljoprivredna inspekcija i/ili kantonalna poljoprivredna inspekcija u skladu sa vaeim Zakonom o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine.

  (2) Inspekcijski nadzor nad provoenjem odredbi ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega, a odnose se na veterinarsko-zdravstvenu kontrolu, provodi federalna veterinarska inspekcija i/ili kantonalna veterinarska inspekcija.

  lan 90.

  (1) U provoenju inspekcijskog nadzora iz oblasti slatkovodnog ribarstva federalni poljoprivredni inspektor je ovlaten i obavezan provoditi kontrolu:

  1. izrade, ostvarivanja i revizije ribarskih osnova;

  2. poslovnih knjiga, dokumenata i evidencije pravnih lica koje se odnose na sprovoenje odredaba ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega;

  3. rada Saveza u poslovima koji su mu povjereni kao javne ovlasti ovim Zakonom;

  4. sprovoenja odredaba ovog Zakona o naunom, selektivnom i sanacionom ribolovu;

  5. sprovoenja odredaba ovog Zakona o provoenju mjera poribljavanja i premjetanja riba.

  (2) Federalni poljoprivredni inspektor obavlja nadzire i sve ostale poslove propisane ovim Zakonom.

  (3) Ukoliko nae da je povrijeen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega, federalni poljoprivredni inspektor je ovlaten:

  1. rjeenjem narediti otklanjanje utvrenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u odreenom roku, te izrei opomenu;

  2. rjeenjem izrei mjeru privremene obustave djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom koji regulie prekraje;

  3. izdati prekrajni nalog odnosno podnijeti nadlenom sudu prijavu za pokretanje prekrajnog postupka;

  4. preduzeti i druge mjere, odnosno izvriti druge radnje za koje je posebnim propisima ovlaten.

  lan 91.

 • (1) Kantonalna poljoprivredna inspekcija obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora osim poslova za koje je ovim zakonom odreeno da ih direktno obavlja federalna poljoprivredna inspekcija, a naroito da:

  1. kontrolie donoenje i sprovoenje godinjeg plana, odnosno pojedinih mjera utvrenih tim planom;

  2. nadzire izdavanje ribolovnih dozvola od strane izdavaoca dozvole do krajnjeg korisnika;

  3. vodi slubene podatke za podruje kantona o povredama odredaba ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega;

  4. izvjetava nadlene organe o nepravilnostima i predlae provoenje odreenih mjera, ako sam nije ovlaten za preduzimanje odgovarajuih mjera;

  5. izdaje prekrajne naloge odnosno podnosi prijavu za pokretanje prekrajnog postupka radi povrede odredaba ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

  (2) Kada utvrdi da je povrijeen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega, kantonalni poljoprivredni inspektor ima pravo i obavezu da:

  1. zabrani izgradnju ili rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi koje sprjeava nesmetano razmnoavanje ribe, zatitu ribljeg fonda i migraciju ribe;

  2. zabrani pregraivanje vodenog toka privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predvieno investiciono-tehnikom dokumentacijom;

  3. zabrani zatvaranje ili crpljenje vode iz dijela ribolovnog podruja, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;

  4. zabrani naglo isputanje vode iz prirodnih i vjetakih jezera i drugih akumulacija, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe;

  5. zabrani isputanje tetnih i opasnih materija u ribolovnu vodu;

  6. zabrani obavljanje akvakulture i promet ribe, riblje mlai i oploene ikre, ako se vri suprotno odredbama ovog Zakona;

  7. zabrani lov ribe nedozvoljenim sredstvima;

  8. zabrani lov ribe, ako se isti vri u skladu sa odredbama lana 81. ovog Zakona;

  9. naredi spaavanje ribe i riblje mlai sa zemljita koje je poplavljeno;

  10. zabrani kretanje licima bez dozvole i sa sredstvima i alatima za ribolov van puteva pored ribolovnog podruja, ribnjaka ili drugih ribolovnih voda;

  11. zabrani dranje sredstava i alata za ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribolovnom podruju licu koje nije ovlateno da obavlja ribolov;

  12. privremeno, do odluke nadlenog organa, oduzme od korisnika ili fizikog lica sredstva i alat za ribolov, kao i ulov i druge predmete upotrijebljene za izvrenje radnje kanjive po ovom Zakonu i predmete nastale izvrenjem takve radnje i bez odlaganja preda nadlenom organu;

  13. uzima slubene uzorke radi analize u nadlenoj laboratoriji;

  14. nadzire izdavanje ribolovnih dozvola od izdavaoca dozvole do krajnjeg korisnika;

 • 15. vodi slubene podatke za podruje kantona o povredama odredaba ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega;

  16. izvjetava nadlene organe o nepravilnostima i predlae provoenje odreenih mjera, ako sam nije ovlaten za preduzimanje odgovarajuih mjera;

  17. izdaje prekrajni nalog odnosno podnosi prijavu za pokretanje prekrajnog postupka radi povrede odredaba ovog Zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

  (3) Kada nadleni inspektor prilikom vrenja inspekcijskog nadzora utvrdi da propis nije primijenjen ili je nepravilno primijenjen, donijet e rjeenje kojim e naloiti otklanjanje utvrene nepravilnosti i odrediti rok u kome se one moraju otkloniti.

  (4) Ako je zakonom ili drugim propisom predvieno da se za utvrene nepravilnosti primjenjuju odreene upravne mjere, inspektor e u rjeenju iz stava (3) ovog lana izrei i tu mjeru.

  (5) Protiv rjeenja kantonalnog poljoprivrednog inspektora moe se izjaviti alba direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove u roku od osam dana od dana prijema rjeenja.

  (6) Protiv rjeenja kantonalnog ministarstva moe se izjaviti alba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rjeenja.

  (7) Protiv rjeenja federalnog poljoprivrednog inspektora moe se izjaviti alba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rjeenja. Kad je za izvravanje poslova inspekcijskog nadzora potrebno uzeti uzorke i izvriti analizu nadleni poljoprivredni inspektor e uzeti uzorke (u daljem tekstu: slubeni uzorak) i dati ih na laboratorijske pretrage u laboratorije koje ispunjavaju uslove za takve pretrage i analize.

  (8) Trokove analize slubenih uzoraka nastalih u postupku snosi stranka.

  VIII KAZNENE ODREDBE

  lan 92.

  (1) Novanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit e se za prekraj pravno lice ako:

  1. obavlja privredni ribolov na ribolovnim podrujima koja nisu utvrena aktom o odreivanju ribolovnog podruja (lan 17. stav 2.);

  2. obavlja privredni ribolov suprotno odredbama l. 18. i 25.;

  3. onemogui nesmetan prolaz i boravak na zemljitu u cilju provoenja mjera upravljanja ribolovnim podrujem/zonom i obavljanja sportskog ribolova (lan 29. stav 1.);

  4. ribolovno pravo nad ribolovnim podrujem/zonom ustupi drugom subjektu na koritenje (lan 31. stav 5.);

  5. zbog nezakonitog i nesavjesnog upravljanja ribolovnim podrujem/zonom uzrokuje pogoranje biolokih, hidrolokih i fiziko-hemijskih osobina ribolovne vode (lan 32. stav 1. taka 8.);

  6. ne koristi ribolovno podruje/zonu u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom i godinjim planom (lan 33. stav 1.);

 • 7. ne izradi ribolovnu osnovu, godinji program i ne obavi reviziju ribarske osnove u propisanom roku (lan 33. st. 2. i 3., lan 40. stav 2.);

  8. donosi interne akte koji su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona;

  9. ne organizuje ribouvarsku slubu i ne obezbijedi uvanje ribolovnog podruja/zone u skladu sa lanom 51. ;

  10. obavlja ili omogui nauni ribolov suprotno odredbama lana 54.;

  11. obavlja ili omogui elektroribolov suprotno odredbama lana 55.;

  12. zapone obavljati djelatnost akvakulture bez dozvole (lan 58. stav 3.);

  13. obavlja djelatnost akvakulture nakon oduzimanja dozvole za akvakulturu (lan 61.);

  14. obavlja djelatnost akvakulture suprotno lanu 64.;

  15. ne obavlja poribljavanje ribolovnih voda svake godine, u skladu sa godinjim programom (lan 72. stav 3.) ili obavlja poribljavanje suprotno odredbama l. 72 i 73.;

  16. unese stranu vrstu ribe u ribolovne vode bez odobrenja federalnog ministra (lan 73.);

  17. obavlja premjetanje riba suprotno odredbama lana 74.;

  18. ne preduzme potrebne mjere uvanja i spaavanja riba u sluaju elementarnih nepogoda (lan 75.);

  19. onemogui uvanje i spaavanje riba u sluaju elementarnih nepogoda (lan 75. stav 3.);

  20. obavlja ili omogui sanacioni i selektivni ribolov suprotno odredbama lana 76.;

  21. obavlja ili omogui ribolov u posebnim stanitima (lan 77. stav 4.);

  22. u posebnim stanitima i ribolovnim revirima vadi ljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu ili vri druge radnje koje ometaju ili plae ribu (lan 77. stav 5. i 78. stav 5.,);

  23. svojom djelatnou prouzrokuje pomor ribe (lan 80. stav 1.);

  24. stavlja u promet ribe suprotno odredbama lana 80.;

  25. za vrijeme lovostaja obavlja ili omogui ribolov onih vrsta riba i lov rakova, koljki aba, pijavica i kornjaa na koje se lovostaj odnosi (lan 81. stav 1.);

  26. gradi ili vri rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi suprotno lanu 83. st. 3. i 4.;

  27. korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala ne ugrade i odravaju ureaje za sprjeavanje ulaza ribe u te kanale (lan 83. stav 7.);

  28. obavlja poslove u umarstvu suprotno odredbama lana 84. ;

  29. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vadi ljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu, a u vrijeme lovostaja vri i druge radnje koje ometaju mrijest.

  (2) Za prekraj iz stava (1) ovog lana kaznit e se i odgovorno lice u pravnom licu novanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

  lan 93.

 • (1) Novanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit e se za prekraj pravno lice ako:

  1. ne dostavlja podatke za voenje ribolovnog katastra u skladu sa lanom 15. stav 3.;

  2. ne podnese godinji izvjetaj o privrednom ribolovu kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (lan 26. stav 1.);

  3. vidno ne obiljei granice ribolovnog podruja/zone u roku od est mjeseci od dana zakljuivanja ugovora o ustupanju ribolovnog podruja/zone na koritenje (lan 35. stav 1.);

  4. ne donese privremeni program u skladu sa lanom 35. stav 2.;

  5. ne uskladi godinji program sa korisnicima susjednih ribolovnih podruja/zona koje se nalaze na istoj ribolovnoj vodi (lan 42. stav 5.);

  6. ne osigura struno voenje poslova upravljanja ribolovnim podrujem/zonom koja mu je ustupljena na koritenje (lan 43. stav 1.);

  7. postupi suprotno odredbama lana 45.;

  8. izdaje ribolovne dozvole suprotno odredbama lana 47. stav 1.;

  9. ne podnese godinji izvjetaj o ulovu u sportskom ribolovu kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (lan 50. stav. 2.);

  10. ribouvar obavlja ribouvarsku slubu suprotno odredbama lana 52.;

  11. ne podnese godinji izvjetaj o akvakulturi Kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (lan 70. stav. 3.).

  (2) Za prekraj iz stava (1) ovog lana kaznit e se odgovorno lice u pravnom licu novanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM.

  (3) Za prekraj iz stava (1) ovog lana, pored novane kazne izrie se i zatitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni izvrenju prekraja ili su nastali njegovim izvrenjem i zatitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvrenjem prekraja.

  lan 94.

  (1) Novanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit e se Savez ako: 1. ne obavlja poslove koji su mu, kao javna ovlatenja povjereni ovim

  Zakonom (lan 9.); 2. izdaje ribolovne dozvole korisnicima ribolovnog podruja/zone koji nisu

  ispunili svoje obaveze (lan 46. stav 1. i 2.); 3. ne isporue dozvole kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (lan 46.

  stav 5.); 4. na zahtjev korisnika ribolovnog podruja/zone ne isporui uniformu,

  legitimaciju i znaku ribouvaru (lan 52. stav 3.) ; (2) Za prekraj iz stava (1) ovog lana kaznit e se novanom kaznom od 500 KM do

  1.500 KM i odgovorno lice u Savezu.

  lan 95.

  (1) Novanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kaznit e se fiziko lice ako:

  1. obavlja sportski ribolov zabranjenim sredstvima i alatima i sredstvima i alatima kojima se ugroava ivot i zdravlje riba i ivotinja kojima se ribe hrane;

 • 2. ribe ulovljene u sportskom ribolovu stavlja u promet (lan 28. stav 3.);

  3. onemogui nesmetan prolaz i boravak na zemljitu u cilju provoenja mjera upravljanja ribolovnim podrujem/zonom i obavljanja sportskog ribolova (lan 29. stav 1.);

  4. zadri ribe koje su ulovljene u suprotnosti s reimom ribolova ili nisu predmet ribolova (lan 45. stav 2.);

  5. postupi suprotno odredbama lana 46;

  6. bez dozvole korisnika ribolovnog podruja/zone obavlja ribolov (lan 49. stav 1.);

  7. obavlja sportski ribolov suprotno odredbama lana 28;

  8. obavlja elektroribolov suprotno odredbama lana 55.;

  9. obavlja nauni ribolov suprotno odredbama lana 55.;

  10. zapone obavljati djelatnost akvakulture bez dozvole (lan 58. stav 3.);

  11. obavlja djelatnost akvakulture nakon oduzimanja dozvole za akvakulturu (lan 61.);

  12. obavlja djelatnost akvakulture pod uslovima koji su u suprotnosti sa odredbama Zakona (lan 64.);

  13. unese stranu vrstu ribe u ribolovne vode (lan 73. stav 1.);

  14. onemogui uvanje i spaavanje riba u sluaju elementarnih nepogoda (lan 75. stav 3.);

  15. obavlja ribolov u posebnim stanitima (lan 77. stav 4.);

  16. u posebnim stanitima i ribolovnim revirima vadi ljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu ili vri druge radnje koje ometaju ili plae ribu (lan 77. stav 5., lan 78. stav 5.,);

  17. svojom djelatnou prouzrokuje pomor ribe (lan 80. stav 1.);

  18. za vrijeme lovostaja obavlja ili omogui ribolov onih vrsta riba i lov rakova, koljki aba, pijavica i kornjaa na koje se lovostaj odnosi (lan 81. stav 1.);

  19. obavlja ili omogui lov riba, rakova, koljki, aba, pijavica, kornjaa i drugih akvatinih organizama koji nemaju propisanu veliinu;

  20. gradi ili vri rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi suprotno lanu 83. stav 3. i 4.;

  21. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vadi ljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu, a u vrijeme lovostaja vri i druge radnje koje ometaju mrijest.

  (2) Za prekraj iz stava (1) ovog lana, pored novane kazne, izrie se i zatitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni izvrenju prekraja ili su nastali njegovim izvrenjem kao i zatitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvrenjem prekraja i izrei zatitna mjera zabrane obavljanja ribolova i oduzimanja dozvole za ribolov u trajanju od jedne godine.

  IX PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lan 96.

 • (1) Svi pravni i drugi akti koji su vaili do dana stupanja na snagu ovog Zakona primjenjivat e se do isteka njihovog roka vaenja, a najdue est mjeseci po isteku tog roka.

  (2) Korisnici ribolovnih podruja, dozvola za privredni ribolov i akvakulturu duni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona.

  lan 97.

  Ribolovna podruja i ribolovne zone odredit e kantonalna ministarstva u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

  lan 98.

  (1) Federalni ministar e u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti provedbene propise:

  Pravilnik o uslovima i nainu oznaavanja granica ribolovnog podruja/zone, posebnog stanita-rezervata i ribolovnih voda sa zabranom ribolova (lan 35. stav 2.; lan 77. stav 7, lan 78. stav 7. i lan 79. stav 5.)

  Pravilnik o obliku, sadraju i nainu voenja Ribolovnog katastra (lan 15. stav 2.;)

  Pravilnik o obliku i sadraju obrasca o voenju evidencije o ulovu ribe u privrednom i sportskom ribolovu (lan 26. stav 3. i lan 50. stav 4.);

  Pravilnik o obliku, sadraju i nainu voenja Registra o poloenim ispitima u slatkovodnom ribarstvu (lan 11. stav 9)

  Program za polaganje i nain polaganja ispita iz oblasti slatkovodnog ribarstva, izgled obrasca i nain izdavanja uvjerenja o poloenom ispitu (lan 27. stav 4.; lan 43. stav 5.; lan 44. stav 4, lan 53. stav 4, i lan 69. stav 6.)

  Pravilnik o nainu obavljanja ribolova, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov i reimu ribolova (lan 16. stav 2.; lan 45.stav 3.)

  Pravilnik o akvakulturi kapacitetu, kriterijima i normativima, za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama (lan 58.- ukljuivo sa lanom 64.)

  Pravilnik o uslovima za uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba i tehniko-tehnoloke normative uzgoja i plasmana na trite (lan 65. stav 3.);

  Pravilnik o nainu obavljanja ribouvarske slube, obliku i sadraju obrasca legitimacije i znake ribouvara (lan 51. stav 6.; lan 52. stav 8 )

  Odtetni cjenik i pravila za utvrivanje visine naknade tete u ribarstvu (lan 86. stav 5.).

  Pravilnik o obliku i sadraju obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova i visini naknade za sportski ribolov (lan 48. stav 2.).

  Pravilnik o sadraj dozvole za privredni ribolov, nainu i uslovima obavljanja privrednog ribolova (lan 19. stav 9.)

  Pravilnik o nainu i uslovima obavljanja privrednog ribolova, sadraju dozvole, reviziji i kriterijima u postupku revizije (lan 20. stava 5 i lan 21. stav 2.).

 • (2) Do donoenja propisa iz stava 1 ovog lana primjenjivat e se podzakonski propisi doneseni na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Slubene novine Federacije BiH, broj 64/04).

  lan 99.

  Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da vai Zakon o slatkovodnom

  ribarstvu (Slubene novine Federacije BiH, broj 64/04).

  lan 100.

  Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slubenim novinama

  Federacije BiH.

 • O B R A Z L O E NJ E

  ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU

  I. USTAVNI OSNOV

  Ustavni osnov za donoenje Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije Bosne i

  Hercegovine sadran je u odredbi III (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine koja

  propisuje da su federalna vlast i kantoni nadleni za koritenje prirodnih bogatstava.

  Federalna vlast ima pravo utvrivati politiku i donositi zakone koji se tiu ove

  nadlenosti i take c) Amandmana VIII. na Ustav Federacije BiH prema kojoj je u

  iskljuivoj ovlasti Federacije utvrivanje privredne politike.

  Ustavni osnov za donoenje Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije Bosne i

  Hercegovine sadran je u lanu III. 1. taka b), koji je izmijenjen amandmanom VIII,

  LXXXIX i CVI, i lanku IV.A. 20. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, prema

  kojem je u iskljuivoj ovlasti Federacije utvrivanje privredne politike, ukljuujui

  planiranje i obnovu, te politiku koritenja zemljita na federalnom nivou, a Parlament

  Federacije, uz ostale ovlasti predviene Ustavom, odgovoran za donoenje zakona o

  obnaanju dunosti federalne vlasti.

  - u lanu III. 2.taka c) i h) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojem

  federalna vlast i kantoni mjerodavni za politiku ovjekove okoline i koritenja prirodnih

  bogatstava.

  II. RAZLOZI DONOENJA ZAKONA

  Jedan od prioriteta u poljoprivredi je i ribarstvo. Postojeim Zakonom o slatkovodnom

  ribarstvu (Slubene novine FBiH broj:64/04 ) i podzakonskim aktima bilo je

  regulisano obavljanje sportsko-rekreacionog i privrednog ribolova, a djelatnost uzgoja

  ribe akvakulture nije bila zakonski regulisana, niti pitanje ribarskih ispita, dozvola,

  kao i druga pitanja znaajna za razvoj slatkovodnog ribarstva. Razlozi zbog kojih se

  odluilo krenuti u izmjenu javne politike lee u tome to propisi koji reguliu oblast

  ribarstva ne doprinose u dovoljnoj mjeri efikasnom upravljanju, odnosno zatiti i

  odrivom koritenju ribljeg fonda u ribolovnim vodama, pri emu odrivo koritenje

  podrazumijeva iskoritavanje ribljeg fonda na nain koji osigurava zatitu i ouvanje

  bioloke raznolikosti i ekolokog integriteta ribljeg fonda, te postoji odreena

  neusaglaenost Zakona o ribarstvu sa odredbama drugih zakona (Zakon o vodama

  Slubene novine FBiH broj 70/06 ), Zakon o koncesijama (Slubene novine FBiH

  broj 40/02 ), Zakon o zatiti okolia izmjene i dopune (Slubene novine FbiH br38/09

  ), koji dotiu ovu oblast, obzirom da su ovi Zakoni usvojeni kasnije i nisu usaglaavani

  sa odredbama Zakona o ribarstvu, a neusklaenost postoji i sa relevantnim EU

  Direktivama; u vremenu kada je usvojen Zakon o ribarstvu 2004.godine nije postojala

  obaveza usklaivanja zakonske regulative sa EU propisima).

 • Po meunarodnim preuzetim obavezama, uraena je harmonizacija ovog zakona sa

  entitetskim zakonima o slatkovodnom ribarstvu a ujedno je uraeno usklaivanje istih

  sa EU direktivama.

  Nemogunost aktualnog Zakona o ribarstvu da prui adekvatan osnov za efikasno

  upravljanje ribljim fondom, prvenstveno u cilju zatite i odrivog koritenja ribljeg fonda,

  manifestuje se kroz odreene nedoreenosti koje se mogu svrstati u tri osnovne

  kategorije:

  Zakonski nije dovoljno dobro definisan nain utvrivanja ribarskih podruja, nisu

  definisani kriteriji kod odabira subjekata za davanje na koritenje ribarskog podruja,

  nisu jasno definisani naini gazdovanja ribljim fondom u ribolovnim vodama te nisu

  definisani kriteriji i uslovi za izbor lica koja mogu biti ribouvari.

  Problemi vezani za praenje i kontrolu stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama gdje

  Zakonom propisani srednjoroni program unapreenja ribarstva trenutno ne sadri

  dovoljno obavezujuih elemenata potrebnih za efikasno upravljanje ribolovnim

  podrujima i odrivo koritenje ribljeg fonda .

  Problemi vezani za oblast privrednog ribolova i oblast akvakulture koja nije Zakonom

  definisana. Imajui u vidu da Bosna i Hercegovina raspolae sa znaajnim resursima

  za uzgoj ribe, u Zakonu bi trebalo posebno definisati ovu oblast.

  Ova verzija Zakona, za razliku od onog koji je trenutno na snazi, sadri puno vie odredbi koje e, ukoliko budu ispotovane, doprinijeti ouvanju i obogaivanju ribljeg fonda i ekosistema u naoj dravi. Osnovni cilj donoenja Zakona o slatkovodnom ribarstvu je nain koritenja i upravljanja vodenim biolokim resursima (ribe, rakovi, abe i drugi vodeni organizmi), njihova zatita, ouvanje i unapreenje u kopnenim vodama, reprodukcija, uzgoj i selekcija riba i drugih vodenih organizama u objektima za akvakulturu, i struno osposobljavanje lica zaposlenih u slatkovodnom ribarstvu u skladu sa EU standardima. USKLAENOST SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE Materija Nacrta ureena je Ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, Dio trei - Politike i unutranje djelovanje Unije, Naslov III - Poljoprivreda i ribarstvo, l. 38-44; Naslov XX - ivotna sredina, lan 192. / Treaty on functioning of the European Union, Part Three - Union Policies and Internal Actions, Title III Agriculture and Fisheries, Articles 38 - 44; Title XX Environment, Article 192.

  Prilikom izrade Nacrta nije vreno sistematsko usklaivanje, ve su djelimino preuzete samo pojedine odredbe iz sljedeih sekundarnih izvora prava EU:

  Uredba Vijea (EC) br. 708/2007 od 11. juna 2007. godine koja se odnosi

  na koritenje stranih vrsta i domaih vrsta koje su nestale u akvakulturi / Council Regulation (EC) No 708/2007of 11 June 2007 concerning use of alien and locally absent species in aquaculture;

  Uredba Vijea (EC) br. 1198/2006 od 27. jula 2006. godine o Europskom fondu za ribarstvo / Regulation (EC) No 1198/2006 of 27 July 2006 on

 • the European Fisheries Fund; Direktive Vijea (EEC) br. 92/43 od 21. maja 1992. godine o ouvanju

  prirodnih stanita i divlje faune i flore / Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.

  Uredba 708/2007/EC utvruje obavezu provoenja neophodnih mjera u dravama lanicama s ciljem da se izbjegne negativan utjecaj na biodiverzitet.

  Odredba iz lana 4. Regulative odnosi se na obavezu da drave lanice osiguraju uslove, kao i da preduzmu odgovarujee mjere zatite biodiverziteta od negativnih utjecaja koji mogu nastati kao posljedica unoenja i irenja novih vrsta vodenih organizama u akvakulturi. Navedena odredba djelimino je transponovana l. 65. i 66. Nacrta, kojima je predvieno da se unoenje riba u ribolovne vode moe vriti samo u skladu sa Programom i godinjim planom upravljanja.

  Uredbom 1198/2006/ES uspostavlja se Evropski fond za ribarstvo ija je funkcija pruanje pomoi odrivom razvoju u sektoru ribarstva.

  U lanu 3. Uredbe, navedene su definicije koje, izmeu ostalog, obuhvaaju definiciju sektora ribarstva kao privrednog sektora koji ukljuuje aktivnosti proizvodnje, prerade i prodaje ribolovnih resursa. Navedeni lan, obraiva je djelimino transponovao lanom 2. Nacrta. Pored pomenute, iz istog lana Uredbe, lanom 58. Nacrta, preuzeta je i definicija akvakulture kao privredne djelatnosti proizvodnje i uzgoja ribe, mlai, oploene ikre i drugih vodenih organizama u objektima za gajenje, a lanom 14. Nacrta, transponovana je definicija ribolovne zone.

  lanom 4. Uredbe propisani su ciljevi pomoi Evropskog fonda za ribarstvo koji se odnose na jaanje i podrku politici razvoja ribarstva kroz promociju odrivog razvoja ribolova u unutranjim vodama, jaanje konkurencije operativnih struktura i razvoja preduzea u oblasti ribarstva, te podsticaja ouvanju ivotne sredine u predmetnoj oblasti. Odredbe navedenog lana transponovane su l. 1. i 3. Nacrta.

  Direktivom 92/43/ES regulie se nain ouvanja prirodnih stanita i divlje flore i faune.

  Definicija prirodnog stanita, navedena u lanu 1. Direktive, djelomino je transponovana l. 77. i 78. Nacrta.

  U lanu 12. Direktive, utvrena je obaveza dravama lanicama da preduzmu potrebne mjere u cilju zatite ivotinjskih vrsta uvrtenih u listu iz Aneksa IVa uz ovu Direktivu. Odredba iz predmetnog lana djelimino je transponovana lanom 66. Nacrta.

  Ostali primjeri usklaivanja sadrani su u Uporednim prikazima usklaenosti Nacrta zakona o ribarstvu sa pravnom tekovinom EU i pravnim aktima Vijea Evrope.

  Donoenjem ovog zakona djelimino e se ispuniti obaveze iz lana 96. SSP, u kojem je odreeno da e ugovorne strane ispitati mogunost utvrivanja oblasti od zajednikog interesa u ribarstvu, te da e u okviru saradnje naroito voditi rauna o prioritetima koji se tiu pravne tekovine Zajednice (acquis) u oblasti ribarstva, ukljuujui potovanje obaveza koje se tiu pravila meunarodnih i regionalnih ribolovnih organizacija o upravljanju i ouvanju ribljih resursa.

  Stepen usklaenosti Zakona o slatkovodnom ribarstvu:

  Po meunarodnim preuzetim obavezama i uz strunu podrku UNDP-a uraena je

  harmonizacija ovog zakona sa zakonima o slatkovodnom ribarstvu RS i Distrikta Brko, a

 • ujedno je uraeno usklaivanje istih sa EU direktivama na Vlaiu dana 09. i 10. 11. 2011.

  godine.

  Uporedni prikaz usklaenosti i izjava o usklaenosti bit e naknadno dostavljeni.

  III. PRAVNA RJEENJA

  Zakon je sistematizovan po poglavljima, kojih ima devet i koja su razraena kroz 100

  lanova i to:

  I. OSNOVNE ODREDBE II. ISPITI U SLATKOVODNOM RIBARSTVU III. RIBOLOVNE VODE IV. RIBOLOV V. AKVAKULTURA VI. UVANJE I ZATITA RIBLJEG FONDA VII. UPRAVNI NADZOR VIII. KAZNENE ODREDBE IX. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  I. OSNOVNE ODREDBE

  lan 1.- ureuju se osnovne odredbe o slatkovodnom ribarstvu

  lan 2.- definisane su ribe u kopnenim vodama, upravljanje, lov i uzgoj pod uslovima

  utvrenim ovim Zakonom

  lan 3.- definicija pojmova sa znaenjem

  lan 4.- podjela nadlenosti u upravnim poslovima

  lan 5.- opis upravnih poslova Federalnog ministarstva

  lan 6.- opis upravnih poslova kantonalnih ministarstava

  lan 7.- osnivanje federalnih zavoda za slatkovodno ribarstvo

  lan 8.- imenovanje Savjetodavnog vijea za slatkovodno ribarstvo i njegove

  nadlenosti

  lan 9.- odredbom ovog lana Savezu se daju javne ovlasti za obavljanje poslova koji

  su mu povjereni Zakonom odnosno poslova za koje je ovlaten;

  lan 10.- odredba kojom je propisano da strune, analitike i druge poslove u oblasti

  slatkovodnog ribarstva na osnovu rjeenja FMPV, utvreni su uslovi koje moraju

  ispunjavati institucije, dat je opis poslova, te postupak izdavanja rjeenja.

  II. ISPITI U SLATKOVODNOM RIBARSTVU

 • lan 11.- ispite u oblasti slatkovodnog ribarstva (ribarski, struni, ribolovaki,

  ribouvarski ispit i ispit za bavljenje akvakulturom ) provodi Komisija za ispite koje

  imenuje federalni ministar uz propisane uslove u ovome lanu;

  III. RIBOLOVNE VODE ( l.12- 15 )

  lan 12 .- definisane su ribolovne vode i izvrena je njihova podjela na tekuice i stajaice; lan 13.- obrazloene su Salmonidne vode, Ciprinidne vode i Salmonidno-ciprinidne, odnosno ciprinidno-salmonidne vode i posljedice njihovog oneienja

  lan 14.- odredba koja se odnosi na ribolovne vode, ribolovna podruja i ribolovne zone, propisana je nadlenost za njihovo odreivanje kojim aktom se utvruje namjena i granice; lan 15. - odredba kojom se uspostavlja Ribolovni katastar u koji se evidentiraju podaci o povrini i granicama ribolovnih podruja i ribolovnih zona, koliini i vrstama riba, te podaci o korisnicima ribolovnih prava, odreen je da oblik, sadraj i nain voenja Ribolovnog katastra propisuje federalni ministar, te je data obaveza i rok korisnicima ribolovnih podruja/zona za dostavljanje podataka potrebnih za voenje katastra kantonalnom ministarstvu.

  IV. RIBOLOV

  lan 16. definisan je ribolov u ribolovnim vodama, nain alati i sredstva kojima se obavlja ribolov propisuje federalni ministar; lan 17.- definisan je privredni ribolov je uz upotrebu ribolovnih alata i opreme radi stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanje dohotka, na ribolovnim podrujima/zonama. lan 18.- regulie privredni ribolov, odnosno ko se moe baviti privrednim ribolovom; lan 19.- odredba kojom je propisano izdavanje dozvole za privredni ribolov koju izdaje kantonalno ministarstvo uz propisane uslove, a sadraj dozvole za privredni ribolov, nain i uslove obavljanja privrednog ribolova propisuje federalni ministar; lan 20.- odredba koja se odnosi na izdavanja dozvole za privredni ribolov rok od 6 (est ) godina , Registar o izdanim dozvolama vodi kantonalno ministarstvo i dostavlja ga Federalnom ministarstvu do kraja tekue godine, federalni ministar propisuje oblik, sadraj i nain voenja Registra.

  lan 21.- odredba revizija dozvole federalni ministar e propisati nain obavljanja revizije i kriterije u postupku.

  lan 22.- odredba koja se odnosi na oduzimanje dozvole za privredni ribolov, ista nije prenosiva na druga lica, rjeenjem kantonalnog ministarstva moe biti oduzeta, definisani razlozi oduzimanja dozvola;

  lan 23.-odredba koja se odnosi na oduzimanja dozvole pokretanje postupka izjava albe na rjeenje;

  lan 24.- obrazloenje razloga prestanka vaenja dozvole za privredni ribolov ;

  lan.25. - definisano kad korisnik dozvole za privredni ribolov smije obavljati ribolov

 • lan 26.- odredbe kojom je korisnik obavezan o ribolovu i ulovu voditi evidenciju sa propisanim rokovima, oblik i sadraj obrasca o voenju evidencija u privrednom ribolovu propisuje federalni ministar;

  lan 27.- odredbom ovog lana propisani su uslovi polaganja ribarskih ispita; lan 28. - definisan je sportski ribolov, te uslovi zadravanja ulovljene ribe; lan 29. - definisano pravo pristupa vodi

  lan 30. - definicija (ribolovno pravo) ribolovnim podrujem u kom se obavlja sportski ribolov upravlja korisnik ribolovnog prava, uslove za stjecanje ribolovnog prava propisuje kantonalno ministarstvo;

  lan 31.- odredba koja se odnosi na ribolovno pravo, rjeenjem kantonalnog ministra o dodjeli ribolovnog prava propisani uslovi, period izdavanja te Ugovor o ustupanju ribolovnog podruja sklapa sa korisnikom ribolovnog prava;

  lan 32. -definisani razlozi oduzimanja ribolovne dozvole rjeenjem kantonalnog ministarstva;

  lan 33. - definisani zadaci i obaveze korisnika ribolovnog prava izrada ribolovne osnove i godinjeg programa sa propisanim rokovima izrade;

  lan 34. - definisan Privremeni program, rok donoenja i rok vaenja;

  lan 35. - odredba prava i obaveza korisnika ribolovnog prava, oznaavanje granica sa rokom, urediti prilaze i mjesta za obavljanje ribolova, nain oznaavanja granica ribolovnog podruja propisuje federalni ministar.

  lan 36. - definicija ribolovne osnove

  lan 37. - odredbama ovog lana propisan je sadraj ribolovne osnove;

  lan 38. - odredbama ovog lana propisan je postupak davanje suglasnosti i rokovi ,te vaenje iste;

  lan 39,- odredbama ovog lana propisan je sadraj revizije ribolovne osnove ;

  lan 40. - odredbama ovog lana propisan je postupak iste sa rokovima, te u kojim sluajevima se mora uraditi revizija ribolovne osnove;

  lan 41. - definisan sadraj godinjeg programa, nain izrade i provoenje propisuje federalni ministar;

  lan 43. - odredbama ovog lana propisane su obaveze dostave godinjeg programa na miljenje i saglasnost sa propisanim rokovima;

  lan 43. - odredbama ovog lana odreuju se uslovi polaganja strunog ispita (program za polaganje ispita, nain polaganja, provjera znanja) te izdavanje uvjerenja o poloenom strunom ispitu;

  lan 44. - odredbama ovog lana odreuju se uslovi za polaganje ribolovakog ispita (program za polaganje ispita,nain polaganja, provjera znanja) te izdavanje uvjerenja o poloenom ribolovakom ispitu;

  lan 45. - odredbama ovog lana odreuje se ribolovni reim, nain sportskog ribolova, vrsta i koliina, ribolovni alati i oprema;

  lan 46. - Definicija ribolovne dozvole propisano izdavanje uz ispunjenje obaveza i isporuka dozvola u propisanim rokovima propisanih u ovom lanu;

 • lan 47. - odredbama ovog lana propisani su uslovi kad korisnik ribolovnog prava moe izdavati ribolovne dozvole ;

  lan 48. - odredbama ovog lana propisano dobivanje ribolovne dozvole od korisnika ribolovnog prava, uz plaanje naknade, visinu naknade oblik i sadraj propisuje federalni ministar;

  lan 49. - odredbom ovog lana propisana su prava i obaveze ribolovaca dozvoljeni lov ribe u sportskom ribolovu ako ispunjavaju uslove propisane ovim lanom, nain oznaavanja i evidencije zadranih riba propisuje federalni ministar.

  lan 50. - definisane su obaveze ribolovca,voenje evidencije, godinji izvjetaj o ulovu u sportskom ribolovu dostaviti u propisanom roku Savezu i kantonalnom ministarstvu, a sve godinje izvjetaje u elektronskom obliku dostavljaju se Federalnom ministarstvu, oblik i sadraj obrasca o voenju evidencija o ulovu ribe propisuje federalni ministar;

  lan 51. - definicija ribouvarske slube obaveza uvanja i zatita ribolovnog podruja, ribolovne vode korisnik ribolovnog prava organizuje ribouvarsku slubu a istu obavljaju ribouvari imenovani od strane korisnika ribolovnog prava uz propisane uslove ovog lana, nain obavljanja ribouvarske slune propisuje federalni ministar;

  lan 52. - Definicija ribouvara ima ovlatenja propisana ovim zakonom, ima svojstvo slubenog lica, duan je pri obavljanju ribouvarske slube nositi uniformu i znaku kojima dokazuje identitet i ovlatenje;

  lan 53. - Ribouvarski ispiti se polau prema Programu za polaganje ribouvarskog ispita koji propisuje Federalno ministarstvo a provodi Komisija iz lana 11.stav (1) ovog Zakona;

  lan 54. - Definicija naunog ribolova je ribolov koji se obavlja radi naunog ili strunog istraivanja, dozvolu izdaje Federalno ministarstvo uz uslove propisane pod kojima se mora obaviti ribolov, korisnik je obavezan ispuniti uslove propisane u ovom lanu;

  lan 55. - definicija Elektroribolov je ribolov pomou elektrine struje a obavlja se u sluajevima propisanim ovim lanom dozvolu za elektroribolov izdaje Federalno ministarstvo i sastavni je dio rjeenja o ovlatenju institucija;

  lan 56. - Koritenje EHO sonara na ribolovnim vodama dozvoljeno je samo za nauno-istraivake svrhe;

  lan 57. - definicija komercijalni ribolov je djelatnost kojom se omoguava obavljanje sportskog ribolova radi stavljanja ulovljene ribe u promet i stjecanja dohotka;

  V. AKVAKULTURA

  lan 58.- odredbama ovog lana odreuju se uslovi pod kojim fizika i pravna lica mogu zapoeti bavljenje akvakulturom;

  lan 59. - odredbama ovog lana odreuje se sadraj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu koju rjeenjem daje kantonalno ministarstvo, te da protiv rjeenja kojim se daje dozvola moe se izjaviti alba federalnom ministarstvu;

  lan 60. - odredbom ovog lana propisa je sadraj Dozvola za akvakulturu;

  lan 61. - odredbom ovog lana propisani su uslovi pod kojima se oduzima dozvola za akvakulturu kao i da protiv rjeenja kojim se dozvola oduzima moe se izjavit alba federalnom ministarstvu;

 • lan 62. - odredbom ovog lana propisani su uslovi prestanak vaenja dozvole za akvakulturu;

  lan 63. - odredbom ovog lana revizija dozvole za akvakulturu nain obavljanja revizije propisuje federalni ministar;

  lan 64. - odredbom ovog lana propisani su uslovi za bavljenje akvakulturom;

  lan 65. - odredbom ovog lana uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba za poribljavanje ribolovnih voda, odobrenje za uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba izdaje federalni ministar, uslove za dobivanje odobrenja za uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba i tehniko-tehnoloke normative uzgoja i plasmana na tritu propisuje federalni ministar;

  lan 66. - odredbom ovog lana uzgoj riblje mlai smije se uzgajati ako je odobreno ribolovnom osnovom, u svrhu poribljavanja ribolovnih voda za koju je dobio ribolovno pravo;

  lan 67. - odredbom ovog lana uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama smije se obavljat samo uz odobrenje federalnog ministarstva;

  lan 68. - odredbom ovog lana nauna istraivanja na objektima za akvakulturu, dozvolu za obavljanje istraivanja u akvakulturi izdaje Federalno ministarstvo;

  lan 69. - odredbom ovog lana ispit za bavljenje akvakulturom se polae prema Programu za polaganje ispita za bavljenje akvakulturom kojeg priprema Federalno ministarstvo, obrazac i nain izdavanja uvjerenja o strunoj osposobljenosti propisuje federalni ministar;

  lan 70. - odredbom ovog lana propisano je voenje popisa o akvakulturi, oblik i sadraj i nain voenja popisa propisuje federalni ministar, oblik i sadraj i nain dostavljanja godinjeg izvjea o akvakulturi propisuje federalni ministar;

  VI. UVANJE I ZATITA RIBLJEG FONDA

  lan 71. - data definicija koritenja ribljeg fonda, ouvanje ribljeg fonda ,

  lan 72. - odredbama ovog lana date su obaveza poribljavanja u svrhu unapreenja ribljeg fonda sa obavezama propisanim u ovom lanu;

  lan 73. - odredbom ovog lana propisane su zabrane;

  lan 74. - odredbom ovog lana propisana su prava i obaveze premjetanja ribe u prisustvu nadlenih inspektora, konstrukcija tehnika obiljeja ribolovnih alata i opreme za premjetanje ribe propisuje federalni ministar;

  lan 75. - odredbom ovog lana propisano je uvanje ribe u sluaju elementarnih nepogoda uz preduzimanje mjere uvanja iskljuivo u prisustvu nadlenog poljoprivrednog inspektora propisanim u ovom lanu;

  lan 76. - odredbom ovoga lana je propisano da ribolovno podruje odreeno za sportski ribolov moe se koristiti i za sanacioni i selektivni ribolov sa obrazloenjima istog danim u ovom lanu, konstrukcijsko-tehnika obiljeja ribolovnih alata i opreme za obavljanje sanacionog i selektivnog ribolova propisuje federalni ministar;

  lan 77. - odredbom ovoga lana propisana su posebna stanita prirodna riblja mrjestilita, uzgojni potoci, zimovalita i migratorni putevi riba uz propisane zabrane u ovom lanu, nain obiljeavanja granica posebnog stanita-rezervata propisuje federalni ministar;

 • lan 78. - odredbom ovog lana propisan je ribolovni revir, nain obiljeavanja granica ribolovnog revira propisuje federalni ministar;

  lan 79. - odredbom ovog lana propisana je zabrana ribolova s ciljem obnove ribljeg fonda uz saglasnost zabrane izdanu od strane Federalnog ministarstva, nain obiljeavanja granica ribolovnih voda sa zabranom ribolova propisuje federalni ministar;

  lan 80. - odredbom ovoga lana propisan je pomor ribe nastanak i obaveze graana i korisnika ribolovnog prava te prijave;

  lan 81. - odredbom ovog lana propisana je zabrana lova ribe u cilju zatite uzgoja i razmnoavanja ribe, federalni ministar moe propisati lovostaj, zabranu ribolova, zabranu ribolova i drugo propisano ovim lanom;

  lan 82. - u sluaju naruene prirodne ravnotee u ribolovnim vodama koja je nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava i drugih vrsta, federalni ministar e utvrditi potrebne mjere;

  lan 83. - odredbom ovog lana data je definicija hidroenergetskih objekata, obavezno potivanje odredbi ovog Zakona i podzakonskih akata;

  lan 84. - odredbom ovog lana data je definicija ko moe obavljati poslove u umarstvu, pod uslovima neuznemiravanja riba i nenanoenja tete ribljem fondu, ukoliko ipak ugrozi i nanese tetu na ribolovnim vodama i ribljem fondu, isti je duan donijeti program revitalizacije ivotne zajednica i ribolovne vode dovesti u prvobitno stanje;

  lan 85. - odredbom ovog lana propisano je obavljanje raftinga uz potivanje odredbi ovog Zakona i podzakonskih akata;

  lan 86. - odredbom ovog lana regulisano je pravo na naknadu tete uinjene ribljem fondu uzrokovane trovanjem, oneienjem, ili zagaenjem vode i nezakonitim djelovanjima u vodi , prava na naknadu i visina naknade propisana je u ovom lanu, Odtetni cjenik i pravila za utvrivanje visine naknade tete propisuje federalni ministar;

  lan 87.- odredbom ovog lana veterinarsko-zdravstvena mjera zatite ribljeg fonda regulisana odredbama Zakona o veterinarstvu kao i donesenim propisima na osnovu njega;

  lan 88. - odredbe ovoga Zakona odnose se na gajenje, zatitu i lov rakova, koljki, aba kao i na druge ivotinje koje ive u ribolovnoj vodi i kojima se ribe hrane.

  VII. UPRAVNI NADZOR

  Ovim Poglavljem Federalno ministarstvo je odreeno kao vrilac upravnog nadzora

  nad provoenjem ovoga Zakona i propisa donesenih na osnovu ovoga Zakona koji su

  ovim Zakonom stavljeni u nadlenost Federacije kao i upravni nadzor nad

  institucijama, ustanovama i organizacijama u obavljanju poslova odreenih ovim

  Zakonom, a koji predstavljaju vrenje javnih ovlatenja, a vri nadzor i nad

  kantonalnim organima uprave nadlenim za poslove poljoprivrede u dijelu izvravanja

  federalne politike, kao i provedbe mjera u oblasti agrara.

 • Kantonalni organ uprave nadlean za poslove poljoprivrede vri upravni nadzor nad

  provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na osnovu ovoga Zakona koji su ovim

  Zakonom stavljeni u nadlenost kantona.

  U okviru odredbi koje se odnose na inspekcijski nadzor propisano je da isti vre:

  federalne poljoprivredne inspekcije organizovane u Federalnoj upravi za inspekcijske

  poslove i kantonalne poljoprivredne inspekcije organizovane u kantonalnim upravama

  za inspekcijske poslove. Inspekcijski nadzor se vri u skladu sa Zakonom o

  organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene novine

  Federacije BiH broj 35/05) i Zakonom o inspekcijama u Federaciji BiH (Slubene

  novine Federacije BiH broj 69/05)

  VIII. KAZNENE ODREDBE (l. 93.,94.,95.,.i 96.)

  Ovim se lanovima propisuju prekraji i odreuje visina kazni pravnim licima odnosno

  fizikim licima i odgovornim licima u pravnom licu za propisane prekraje u skladu sa

  Zakonom o prekrajima Federacije Bosne i Hercegovine.

  IX. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE (l.97., 98., i 99..)

  Prijelaznim i zavrnim odredbama propisuju se rokovi za donoenje propisa za

  provoenje ovog Zakona te njegova stupanja na snagu.

  PROPISI KOJE JE POTREBNO DONIJETI

  Federalni ministar e u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti provedbene propise:

  Pravilnik o uslovima i nainu oznaavanja granica ribolovnog podruja/zone, posebnog stanita-rezervata i ribolovnih voda sa zabranom ribolova (lan 35. stav 2.; lan 77. stav 7, lan 78. stav 7. i lan 79. stav 5.)

  Pravilnik o obliku, sadraju i nainu voenja Ribolovnog katastra (lan 15. stav 2.;)

  Pravilnik o obliku i sadraju obrasca o voenju evidencije o ulovu ribe u privrednom i sportskom ribolovu (lan 26. stav 3. i lan 50. stav 4.);

  Pravilnik o obliku, sadraju i nainu voenja Registra o poloenim ispitima u slatkovodnom ribarstvu (lan 11. stav 9)

  Program za polaganje i nain polaganja ispita iz oblasti slatkovodnog ribarstva, izgled obrasca i nain izdavanja uvjerenja o poloenom ispitu (lan 27. stav 4.; lan 43. stav 5.; lan 44. stav 4, lan 53. stav 4, i lan 69. stav 6.)

  Pravilnik o nainu obavljanja ribolova, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov i reimu ribolova (lan 16. stav 2.; lan 45.stav 3.)

  Pravilnik o akvakulturi kapacitetu, kriterijima i normativima, za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama (lan 58.- ukljuivo sa lanom 64.)

  Pravilnik o uslovima za uzgoj autohtonih i zatienih vrsta riba i tehniko-tehnoloke normative uzgoja i plasmana na trite (lan 65. stav 3.);

  Pravilnik o nainu obavljanja ribouvarske slube, obliku i sadraju obrasca legitimacije i znake ribouvara (lan 51. stav 6.; lan 52. stav 8 )

 • Odtetni cjenik i pravila za utvrivanje visine naknade tete u ribarstvu (lan 86. stav 5.).

  Pravilnik o obliku i sadraju obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova i visini naknade za sportski ribolov (lan 48. stav 2.).

  Pravilnik o sadraj dozvole za privredni ribolov, nainu i uslovima obavljanja privrednog ribolova (lan 19. stav 9.)

  Pravilnik o nainu i uslovima obavljanja privrednog ribolova, sadraju dozvole, reviziji i kriterijima u postupku revizije (lan 20. stava 5 i lan 21. stav 2.).

  Do donoenja propisa iz stava 1 ovog lana, primjenjivat e se podzakonski propisi doneseni na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Slubene novine Federacije BiH, broj 64/04).

Recommended

View more >