Brochure hot 2013

  • Published on
    18-Dec-2014

  • View
    89

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li> 1. EENVLOOTVOLTALENTSponsorpropositie 2013 </li> <li> 2. EENVLOOTVOLTALENTStichting Horizontoer 2012 </li> <li> 3. 5 waddeneilanden100 talenten65 podia50.000 bezoekers10 dagen </li> <li> 4. VoorwoordHet is 25 jaar geleden dat ik kennis maakte met Horizontoer: Een nieuw, kleinen gezellig festivalletje op een authentieke platbodem met wat muziek- entheateracts aan boord. Een week lang trokken we langs de Waddeneilan-den. De acts verrasten de vakantiegangers op de eilanden met hun optre-dens en vulden de terrassen en cafs. En ik, ik genoot van het varen, hetbackstage genieten van de jamsessies op de boot en de mogelijkheid om alleacts dag in dag uit te zien schitteren. Hoewel ik alleen kwam, heb ik me geenmoment alleen gevoeld.Nu 25 jaar later, ben ik voorzitter van datzelfde festival, Horizontoer. Niet langereen klein evenementje. Dit jaar bestaat het festival 25 jaar. Inmiddels telt devloot zes schepen, scout een team professionals het jaar rond op muziek- entheatertalent, willen ruim 65 locaties onderdeel uitmaken van en bezoeken zon10.000 mensen het festival. Wat ik daarbij zo mooi vind: De sfeer n gezelligheidis hetzelfde gebleven, soms naar het kneuterige toe. En dat is nu juist, wat het zouniek maakt.25 jaar, een mooie mijlpaal! Echter, ook een jaar met een duidelijke doelstel-ling: Het verder professionaliseren en financieel gezond houden van StichtingHorizontoer, met behoudt van het unieke karakter. Het hele jaar door werkt eenteam van toegewijde vrijwilligers hier keihard aan. We hebben ook niet voor nietseen ANBI-verklaring. Alleen dt, is helaas niet voldoende. Ook uw hulp is keihardnodig. Met uw financile steun, biedt u niet alleen muziek- en theatertalent eentoekomst. U maakt ook muziek en cultuur toegankelijk voor ruim 10.000 mensen.Samen met u, maken we deze 25ste editie ongevenaard!Ik zeg u, namens alle vrijwilligers, festivalgangers, artiesten en publiek, bij voorbaatdank!Franois de LeeuweVoorzitter Stichting Horizontoer </li> <li> 5. missmontreal@HOT </li> <li> 6. Tijdens de toer is er voor iedereen iets tebeleven. Voor de artiesten is de toer hetplatform waarop ze hun talent en repertoirefijn kunnen slijpen en nieuwe acts kunnenuitproberen. De toer biedt een talentenpro-gramma dat van een ongekende waardeis voor de carrire van de artiesten. En hetpubliek? Dat geniet van de sfeer, het talenten geeft feedback. In de middagen, tussen14.00 uur - 17.30 uur, is er vooral ook veelaandacht voor de kinderen, in de vorm vanmuzikale, theatrale, kunstzinnige, acroba-tische en hilarische acts en workshops.s Avonds, van 19.30 uur tot 02.00 uur, is ervolle aandacht voor muzikaal talent.Op de kade, in akoestische kom-aan-boord-sessies, in een groot aantal plaatselijkeetablissementen, op de terrassen en opcentraal opgestelde, overdekte buitenpodiakunnen liefhebbers genieten van de meestuiteenlopende soorten muziek: pop, soul,blues, rock, origineel repertoire van singer/songwriters, akoestische popsongs, kleinkunst,populaire covers, swingende gipsyjazz en gazo maar door.Horizontoer biedt een prachtig, voor hetpubliek heel aantrekkelijk en cultureel hoog-waardig artiestenpalet. Men kan genietenvan toekomstige BNers en krijgt het mooistevan het nieuwste te zien en te horen! Vooranderen is Horizontoer een aangename ver-rassing. Dat is de kracht van de Horizontoeren inmiddels weet een groot publiek hetfestival dan ook te vinden.Horizontoer is een sympathiek, toegankelijkevenement waarbij talent, kwaliteit enpassie voorop staan. Het festival heefthiermee een sterke, ondersteunendefunctie binnen het Nederlandsecultuurgoed.Horizontoer 2013Het varende, culturele muziek- en straattheaterfestival meert in augustus 2013 voor het 25ste achtereenvolgende jaar aan in de havens van de Waddeneilanden. In tien dagen hoptde vloot vol talent en vakantiegangers van eiland naar eiland. Zodra de authentieke, his-torische zeilschepen aanleggen, overspoelen de artiesten het eiland. Op vijf eilanden latenhonderd talenten op 65 locaties het beste van zichzelf zien en horen. </li> <li> 7. Een vloot vol talentX-factor, Idols, The Voice of Holland, Popstars, Hollands got TalentDe laatste jaren zijn talentenshows niet meer weg te denken van de televisie. En terecht,want er is ontzettend veel talent in Nederland. Horizontoer onderscheidt zich van dezemediaspektakels door talent de kans te geven aan een eigen repertoire te werken enhelpt de artiesten om op eigen kracht door te breken. Steeds meer wordt Horizontoergezien als een landelijk erkend instituut, waar serieus aanstormend talent de kans krijgtzich te ontplooien.Selfmade artists en acts melden zich massaalaan voor een plek in de line up. Winnaars vantalentenwedstrijden zoals de Grote Prijs vanNederland en studenten van de rockaca-demie, popacademie en het conservatoriumzijn sterk vertegenwoordigd. Maar ook uitonverwachte hoeken wordt de organisatieverrast door aanstormend talent. Eenmaalbekend in het land kunnen de artiestenniet meer mee en moeten zij plaatsmakenvoor nieuw, aanstormend talent. JacquelineGovaerts (van Krezip) is een goed voorbeeldvan een artiest die meeging met de toer,vlak voordat ze op eigen kracht landelijkdoorbrak. Een andere artiest is Sanne Hans(Miss Montreal). Professionele programmeursselecteren de meest talentvolle acts op basisvan kwaliteit en authenticiteit. Daarnaastkan het publiek meehelpen bij de selectiedoor via de social media te stemmen op vijfgeselecteerde bands. De winnaar wint eenwildcard voor de toer.In de ruim 24 jaar dat Horizontoer inmiddelsbestaat, heeft het zich ontwikkeld tot eenserieus platform voor talent. Een professioneelteam heeft keihard gewerkt aan professio-nalisering van het talentenprogramma voor2012. Horizontoer biedt de talenten de toolsom hun act te professionaliseren en eenpodium om gezien en gehoord te worden.Bekende artiesten en producers coachen henop presentatie, performance en repertoire enze krijgen feedback van het publiek.Ze krijgen de kans om een volle week langtry-outs uit te voeren, podiumervaring op tedoen en de beleving te ervaren van dagin, dag uit op te treden voor een breed engroot publiek. Bovendien worden talentscoutsuitgenodigdOok na de Horizontoer helpt de organisatiede muzikanten aan optredens via HorizontoerProductions, een artiestenbureau dat vaakwordt benaderd door organisatoren vanandere festivals, feesten en evenementen.Talent vormt ook het uitgangspunt voor water achter de schermen van de festivalor-ganisatie gebeurt. Zo worden opkomendekooktalenten uitgedaagd om de lekkersteen meest creatieve gerechten te bereidenvoor de artiesten en de gasten op de boten,organisatietalent helpt mee bij de totaleorganisatie, studenten van de hotelschooldoen een ministage als gastvrouw of -heer,studenten van de Academie voor Popcultuurdenken mee met de professionele scouts,etc.De zeilschepen bieden als thuisbasis deultieme plek voor de talenten om elkaar teontmoeten, te helpen en te inspireren omhun repertoire te verbeteren. Elke platbodemherbergt ca. 25 personen, een mix van zowelartiesten als passagiers. </li> <li> 8. TalentenprogrammaHorizontoertalenten krijgen geen gage uitbetaald, maar krijgen heel veel terug voor hundeelname. Hieronder een tiental voorbeelden van wat Horizontoer hen biedt.1. Hotelplek aan boordElke artiest verblijft aan boord van n vande authentieke, historische zeilschepenwaarmee Horizontoer zich verplaatst. Elkeplaats aan boord heeft een waarde van ca. 700,-. Horizontoer helpt mee door zoveelmogelijk te zoeken naar sponsoring om dekosten te dekken.2. TechniekEr is professionele technische ondersteu-ning. De benodigde apparatuur wordt doorde techniek klaargezet, aangesloten eningeregeld. Bovendien is (voor muzikanten)gedurende het gehele optreden eengeluidstechnicus aanwezig. Muzikantenkunnen bijtijds soundchecken.3. Optreden, optreden, optreden! Gegarandeerd publiekDeelname aan de toer staat voor veel op-treden. Elke artiest treedt ca. twintig keer op.Naast de fans die zich aan boord bevinden(binnen een dag zijn medepassagiers fans), iser op elk eiland gemotiveerd en sympathiekpubliek aanwezig. Veel mensen komen spe-ciaal voor Horizontoer.4. Scouts, samenwerken en ervaringen uitwisselenDe Horizontoer nodigt bekende scouts enproducers uit om talent te beoordelen enfeedback te geven. Veel artiesten wordenteruggevraagd door de uitbaters van delocaties op de eilanden. Daarnaast wordenHorizontoerartiesten opgemerkt door pro-grammeurs van andere festivals zoals bijvoor-beeld het Roggefeest op Ameland, Oerol enInto The Great Wide Open op Vlieland. Demomenten die samen met collega-muzikanten worden doorgebracht, resulterenvaak in nieuwe combinaties en samenwer-kingsverbanden, die ook n Horizontoerblijven bestaan.5. Coaching van ervaren artiestenBijzonder trots stellen we aan u voor decoaches van 2012 voor het aanstormendtalent: Tjeerd Bomhof (Voicst, Dazzled kids)en Janne Schra (Room Eleven, Schradinova).Artistiek manager en Bancoach is AntonArema. Zij zijn nu al aan het werk met hettalentprogramma.6. Try-outs, Feedback op repertoire en performanceHorizontoer is een perfect platform omnieuwe acts uit te proberen, voordat ze chtworden gelanceerd. Omdat artiesten kort opelkaar volgend meerdere optredenshebben en verzekerd zijn van adviezen entips van collega-artiesten, kunnen ze hun actin enkele dagen tijd perfectioneren.7. Promotie en marketing van actHoe zorg je dat jouw act gezien wordt? Ineen creatieve sessie o.l.v. Rob van Niekerk,creatief directeur van Frog &amp; Friends Group,wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn. Indeze sessie kan van alles ter tafel komen, vanadvies m.b.t. het gebruik van social mediaen presentatie in gedrukte media tot hetbezoeken van platenmaatschappijen en hetontmoeten van de juiste personen.8. Een (werk)vakantieDe unieke beleving van het varen op deWaddenzee en de relaxte sfeer op deeilanden, gekoppeld aan een versneldeontwikkeling als artiest. Niet zelden isgebleken dat een groep muzikanten tijdensHorizontoer een ontwikkeling doormaakt toteen strakke, goed op elkaar ingespeeldeeenheid. Een ontwikkeling waarvoor anderebands soms een jaar of mr nodighebben De specifieke Horizontoersfeerstaat garant voor een gezonde portieonthaasting, waardoor men de perfectebalans bereikt tussen rust en adrenaline. </li> <li> 9. 9. Professionele opname in een geluidsstudioHorizontoer biedt artiesten de gelegenheidom na de toer in een professionelegeluidsstudio een goede opname (demo)te maken. Desgewenst maaktHorizontoer van iedere artiest eengoede (geluids)registratie van eenlive optreden op cd.Aanmeldingen voor Horizontoer 2012via www.horizontoer.nl </li> <li> 10. Organisatie&amp; FinancinHorizontoer wordt belangeloos georganiseerd door een groot aantal professionals.Bestuursleden worden aangesteld op basis van vrijwilligheid. Hiervoor ontvangen zij dus geensalaris in welke vorm dan ook. De donaties en inspanningen van vrijwilligers hebben tot dusvergezorgd voor een groot deel van de continuteit. Zij zetten allen hun specifieke expertises in omdit ambitieuze evenement te organiseren.Met het toenemen van de populariteit vanhet festival melden steeds meer professionalsen organisatietalenten zich aan om Horizon-toer te steunen en draag- en daadkrachtigerte maken. Onder leiding van een driekop-pig bestuur werkt een vast team van twaalfvrijwilligers gedurende het gehele jaar volenthousiasme aan de voorbereidingen.Tijdens het festival sluiten er nog eens ca.vijftig vrijwilligers aan om het festivalsuccesvol te laten verlopen.De organisatie heeft geen winstoogmerk en isin het bezit van een ANBI status. Ondanks diestatus heeft het festival nog nooit een beroepgedaan op overheidssubsidies of fondsen.De organisatie heeft zich altijd ingespannenom het culturele festival zichzelf financieelte laten bedruipen. Vrijwilligers, bijdragenvanuit de horeca, kortingen van partners enverkoop van advertenties leverden tot dusvereen substantile bijdrage.Met de groei van het festival is de financiledruk en het beroep op vrijwilligers en partnerstoegenomen. Met veel enthousiasme encreativiteit is in 2011 opnieuw gekeken naarprofilering en financieringsmogelijkheden omvoor 2012 deze druk te verlichten. In 2012beoogt de organisatie een (kostendekkend)budget van 165.000 te hebben en in 2013heeft de organisatie de ambitie om tegroeien naar een budget dat ruimte biedtvoor 1,5 fte.Het bestuur hanteert het uitgangspunt dathet festival niet afhankelijk is van n ofenkele financieringsbronnen. Spreiding infinancieringsbronnen, een goede relatieen duidelijke afspraken met derden staanvoorop. </li> <li> 11. poweredby Marketing&amp; SponsoringHorizontoer is een varend cultureel talenten-festival op de Waddeneilanden. Allesponsorproposities draaien dan ook omcultuur en talent. In de landelijke media isbreed uitgemeten dat cultuur erg onderdruk staat door een terugtrekkende overheid.Het is dan ook zeer sympathiek als u wel datsteuntje in de rug geeft aan cultuurbehoud inNederland.Door de bijdragen van sponsoren kan deorganisatie niet alleen een prachtig festivalorganiseren maar ook kan het eenprofessioneel talentenprogramma bieden.Een professioneel team (onder meer JanneSchra (Room 11/Schradinova) en TjeerdBomhof (Voicst/Dazzled Kid) helpt opkomen-de artiesten bij de ontwikkeling van hun eigenrepertoire en een doorbraak op eigen kracht.In de loop der jaren hebben verschillendecultuur-, muziek-, theater- en zeilliefhebbershet festival gesteund. Horizontoer heeft dezesponsors hard nodig voor de continuteit.Met diverse bedrijven, horecaondernemers,gemeenten en VVVs onderhoudt deorganisatie goede relaties.Vrienden van HorizontoerVoor 25 per jaar krijgen sympathisanten vanhet festival de backstage nieuwsbrief thuisg...</li></ul>