Brosura BCS

  • Published on
    24-Dec-2015

  • View
    10

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ć

Transcript

<ul><li><p>PPRRVVII KKOORRAACCIIUU PPOOTTRRAAZZII ZZAA</p><p>PPOOSSLLOOMM </p><p>Vodi za apsolvente visokokolskih ustanova</p><p>POSAO!</p></li><li><p>2PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOMVodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova</p></li><li><p>PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOMVodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova</p><p>Sarajevo, septembar 2007. godine</p><p>3PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM</p><p>Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova</p></li><li><p>Izdava~i:Udru`enje bosansko-ameri~ke akademske razmjene "BAAR"Federalni zavod za zapo{ljavanje Sarajevo</p><p>Za izdava~e:Miralem [ari}, Federalni zavod za zapo{ljavanje, direktorLuljeta Koshi, Udru`enje bosansko-ameri~ke akademske razmjene "BAAR", predsjednicauz sponzorstvo American Councils for International Education: ACTR/ACCELS</p><p>Autori teksta:Be{evi} Viktorija Demir Elma Prof. dr. Rahimi} Zijada </p><p>Lektor:Merima Agi}</p><p>Tehni~ka priprema i dizajn:JORDAN Studio :: Adnan ]elahmetovi}Adnan Jasika</p><p>[tampa:KEMIGRAFIKA TRADE</p><p>Tira`: 7000 primjeraka</p><p>OOVVAAJJ PPRRIIMMJJEERRAAKK JJEE BBEESSPPLLAATTAANN</p><p>4PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOMVodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova</p></li><li><p>5PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM</p><p>Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova</p><p>SADR@AJ</p><p>Uvod...........................................................................................................................................................6</p><p>Samoaktiviranje i procjena vlastitihsposobnosti............................................................................. 7</p><p>Kako i gdje na}i informacije o poslovnim mogu}nostima? ........................................................... 12</p><p>Kako napisati biografiju? ................................................................................................................... 15</p><p>Kako napisati popratno pismo? ......................................................................................................... 24</p><p>Preporuke.............................................................................................................................................. 27</p><p>Intervju sa poslodavcem..................................................................................................................... 31</p><p>Kako ste}i po~etno radno iskustvo? .................................................................................................. 36</p><p>Karijera i tr`i{te rada........................................................................................................................... 37</p><p>Znajte koja su va{a prava! .................................................................................................................. 42</p></li><li><p>UVOD </p><p>Kako prona}i odgovaraju}i posao nakon zavr{etka fakulteta, posao u skladu sa ste~enimobrazovanjem i li~nim preferencijama, pitanje je koje sebi postavlja gotovo svaka osoba nastartnoj liniji karijere. Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova, 'Prvi koraci u potrazi zaposlom', objavljen je s ciljem da studentima zavr{nih godina visoko{kolskih institucija pru`iinformacije i upute koje }e im olak{ati pronalazak prvog zaposlenja i uspje{nu integracijuna tr`i{te rada. Naredne stranice ne}e vam dati sve odgovore, ali }e vam predstaviti po~etnekorake koje trebate poduzeti kako biste uspje{no prona{li prvi posao. </p><p>Svjesni smo da samo manji broj osoba posao dobije iz prvog poku{aja apliciranja i da pos-toje faktori na koje trenutno nije mogu}e utjecati. Ne postoji siguran i jedini pravi pristup upronala`enju posla. Na{a namjera je bila da vam na {to jednostavniji na~in prika`emo o~emu trebate voditi ra~una prilikom potrage za poslom, kako napisati biografiju i popratnudokumentaciju, da vam uka`emo na zna~aj cjelo`ivotnog u~enja i da vas upoznamo sadijelovima razli~itih zakona koji vam u budu}nosti mogu koristiti. </p><p>Prvi dio Vodi~a sadr`i tekst posve}en procjeni vlastitih sposobnosti i pisanju li~nog akcionogplana u potrazi za poslom. Potom vam Vodi~ daje pregled priprema i vje`bi korisnih za kas-nije pisanje biografije i popratnog pisma. U ovom, a i u drugim dijelovima }ete prona}i prim-jere tabela koje sami mo`ete napraviti ili koje ukoliko imate dovoljno prostora mo`ete i pop-uniti. To je svojevrstan presjek va{ih kvalifikacija i osobina, kao i va{ih o~ekivanja. </p><p>U drugom dijelu ukazujemo na izvore informisanja i na~ine kako mo`ete identificirati poten-cijalne poslodavce. Nakon toga slijedi tekst s primjerima o pisanju biografije i popratnogpisma, kao i preporuka, koje }ete vrlo jednostavno sastaviti ukoliko ste ve} popunili prethod-ne tabele. Zadnji korak je, svakako, korak do kojeg `elimo do}i, a to je intervju sa poslo-davcem. Postoje brojne knjige i savjeti o pona{anju na intervjuu. Mi smo se odlu~ili na kratkesmjernice o kojima bi trebalo povesti ra~una. U poglavlju o zna~aju planiranja karijere icjelo`ivotnom u~enju podsje}amo vas da nakon zavr{etka studija ne zavr{ava i va{e daljeobrazovanje. </p><p>Na zadnjim stranicama Vodi~a nalaze se izvodi iz zakona iz oblasti rada, posredovanja izdravstvenog osiguranja. Tu }ete prona}i i informaciju o na~inu prijavljivanja na biro zazapo{ljavanje.</p><p>Prije svega va`no je da shvatite da tra`enje posla predstavlja posao s punim radnim vre-menom. Ne smijete biti pasivni! Tra`enje posla nije usputna aktivnost, ve} zadatak koji tra`iva{ puni agan`man. </p><p>6PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOMVodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova</p></li><li><p>7PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM</p><p>Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova</p><p>1 SAMOAKTIVIRANJE I PROCJENA VLASTITIH SPOSOBNOSTI</p><p>Na trenutak usmjerite pa`nju na sljede}u sliku? [ta vidite? Profil dva lica?</p><p>A sada pa`ljivo pro~itajte sljede}e pri~e:</p><p>Vjerovatno ste ~uli sli~ne pri~e. [ta vi mislite ko }e se br`e zaposliti? Ana ili Mirela? </p><p>Vratimo se ponovo na sliku s po~etka teksta. Pogledajte malo pa`ljivije. Da li vidite jo{ nekufiguru? Obratite pa`nju na bijelu povr{inu slike. Vazna? </p><p>Slika nam pokazuje razliku posmatranja iz dvije perspektive. Pri~e nam pokazuju na~inetra`enja posla iz dvije razli~ite perspektive. </p><p>Zaposlenje ne dolazi samo po sebi. Ono se tra`i. Ako `elimo ostvariti ne{to, da li }emo tobr`e u~initi tako {to smo neaktivni i sjedimo kod ku}e ili ako poku{amo u~initi bilo kakvupromjenu? Dok ne poku{amo ne}emo ni saznati. Ne postoji jedan nepogrje{iv "recept" ili</p><p>Mirela jjee ddiipplloommiirraallaa kkaaddaa ii AAnnaa.. TTookkoomm ffaakkuullttee--ttaa jjee vvoolloonnttiirraallaa ii uu~~eessttvvoovvaallaa uu rraazzllii~~iittiimm pprroojjeekk--ttiimmaa.. OOssttvvaarriillaa jjee ddoossttaa ppoozznnaannssttaavvaa..KKoonnkkuurriissaallaa jjee nnaa rraazzllii~~iittaa rraaddnnaa mmjjeessttaa,, aallii jjeeddoobbiijjaallaa ooddbbiijjeenniiccee.. OOddlluu~~iillaa jjee ddaa }}ee nneekkoolliikkoommjjeesseeccii rraaddiittii ppoossaaoo kkoojjii nniijjee ddiirreekkttnnoo vveezzaann zzaannjjeennuu ssttrruukkuu,, aallii ddaa }}ee uuppoorreeddoo nnaassttaavviittii ttrraa`iittiizzaappoosslleennjjee uu ssttrruuccii.. II ddaalljjee vvoolloonnttiirraa,, aa pprreekkoooossoobbee kkoojjuu jjee uuppoozznnaallaa vvoolloonnttiirraajjuu}}ii oobbaavvlljjaa iihhoonnoorraarrnnee ppoosslloovvee.. UUppiissaallaa jjee ddooddaattnnii kkuurrss iizzeenngglleesskkoogg jjeezziikkaa.. RRaazzmmii{{lljjaa oo ssttiippeennddiijjaammaa iimmoogguu}}nnoossttii ddaa uuppii{{ee ppoossttddiipplloommsskkii ssttuuddiijj.. MMiirreellaa`eellii pprroonnaa}}ii ppoossaaoo..</p><p>Ana jjee sstteekkllaa ffaakkuulltteettsskkoo oobbrraazzoovvaannjjee.. BBiillaa jjeeddoobbaarr ssttuuddeenntt ii vvjjeerroovvaallaa jjee ddaa }}ee ssee uubbrrzzoozzaappoosslliittii uu ssttrruuccii.. NNoo,, nnaakkoonn ddiipplloommee,, vvee}} ggooddiinnuuddaannaa jjee pprriijjaavvlljjeennaa nnaa bbiirroo zzaa zzaappoo{{lljjaavvaannjjee..NNeemmaa rraaddnnoogg iisskkuussttvvaa.. UUoobbii~~aajjeenn AAnniinn ddaannppooddrraazzuummiijjeevvaa uussttaajjaannjjee ookkoo 1100 hh,, ddoorruu~~aakk,, kkaaffuussaa pprriijjaatteelljjiimmaa,, ppoovvrreemmeennoo ppoogglleeddaa ooggllaassee iippoovvrreemmeennoo ssee rraassppiittaa kkoodd ppoozznnaanniikkaa ddaa llii ssuu ~~uulliizzaa nneekkii kkoonnkkuurrss.. SSaa pprriijjaatteelljjiimmaa ssvvaakkooddnneevvnnookkoonnssttaattuujjee kkaakkoo jjee ttee{{kkaa ssiittuuaacciijjaa ii kkaakkoo ppoossllaanneemmaa.. PPrriijjaavvlljjiivviillaa ssee nnaa nneekkoolliikkoo kkoonnkkuurrssaa kkoojjiissuu oobbjjaavvlljjeennii uu nnoovviinnaammaa,, aallii jjee uuvviijjeekk ddoobbiijjaallaaooddbbiijjeenniiccee.. SSrree}}oomm ppaa `iivvii ss rrooddiitteelljjiimmaa ii iimmaannoovvccaa zzaa oossnnoovvnnee ttrroo{{kkoovvee.. AAnnaa `eellii pprroonnaa}}iippoossaaoo..</p></li><li><p>obrazac koji vodi do zaposlenja. Postoje vje{tine predstavljanja samog sebe, socijalnevje{tine, nivo informisanosti, mre`a poznanstava i postoji nepogrje{iva ~injenica da je potra-ga za poslom zapravo posao i da kao i svaki drugi posao zahtijeva vrijeme, u~enje i aktivnost. </p><p>Mo`da ste ~itaju}i Mirelinu i Aninu pri~u pomislili: "Nijedna se ne}e zaposliti" ili mo`da "Mirela }e prva prona}i zaposlenje. Ona `eli ne{to promijeniti. Aktivnija je. U~i i prilago|avase situaciji."</p><p>Ve}ina zaposlenih radi 40 sati sedmi~no. Ukoliko ve} nemate poslovnu ponudu nakon {tozavr{ite studij, ima}ete tih 40 sati na raspolaganju. Poku{ajte dnevno posvetiti bar 3 do 4sata samo sebi i potrazi za poslom. Dok jo{ uvijek studirate, poku{ajte prona}i poslodavcakod kojeg mo`ete ste}i praksu. Izanalizirajte mogu}nost volontiranja. Poslodavci cijeneanga`man na dru{tveno korisnim projektima, a ujedno stje~ete nova znanja i iskustvo kojimpove}avate svoju vrijednost na tr`i{tu rada. </p><p>Akcioni planPostavite sebi cilj. Ako znamo gdje `elimo sti}i, onda moramo prepoznati i usmjeritiaktivnosti koje }e nas dovesti do `eljenog cilja. Napravite svoj li~ni akcioni plan koji }e vampomo}i da prona|ete posao, a i koji }e vam koristiti u izradidokumentacije neophodne za apliciranje na konkurse zaposlove. Akcioni plan uklju~uje postavljanje ciljeva ipromi{ljanje na~ina na koje mo`emo do}i do cilja, u ovomslu~aju do zaposlenja. Akcioni plan nam poma`e da korakpo korak planiramo i preuzimamo odgovornost za svojeaktivnosti. Prije nego {to pokrenete bilo kakvu aktivnost,procijenite {ta zaista mo`ete, znate i ho}ete raditi.</p><p> Pregled dosada{njeg {kolovanjaZa po~etak, napravite pregled dosada{njeg {kolovanja.Mo`ete koristiti sljede}e tabele koje vam mogu pomo}i dajasno formuli{ete relevantne informacije vezano za va{eformalno i neformalno obrazovanje koje }ete poslije korisi-ti za izradu va{e biografije.</p><p>FORMALNO OBRAZOVANJE</p><p>8PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOMVodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova</p><p>!Formalno obrazovanje -ppooddrraazzuummiijjeevvaa oobbrraazzoovvnnee pprroo--cceessee kkoojjii ssee ooddiiggrraavvaajjuu uunnuuttaarr ffoorrmmaallnnoo--oobbrraazzoovvnnoogg ssiisstteemmaa,,hhiijjeerraarrhhiijjsskkii ssttrruukkttuurriirraannoogg ((ooddoossnnoovvnniihh {{kkoollaa ddoo ffaakkuulltteettaa)),,kkoojjii vvooddee kkaa ssttjjeeccaannjjuuooddrree||eenniihh zzvvaannjjaa ii ddiipplloommaa..</p><p>Neformalno obrazovanje -jjee iizzvvaann--iinnssttiittuucciioonnaallnnoo oobbrraazzoo--vvaannjjee.. OOrrggaanniizzoovvaannee ii ppllaanniirraanneeoobbrraazzoovvnnee aakkttiivvnnoossttii kkoojjeeppoottii~~uu iinnddiivviidduuaallnnoo ii ddrruu{{ttvveennoouu~~eennjjee,, ssttjjeeccaannjjee rraazzllii~~iittiihhvvjjee{{ttiinnaa ii zznnaannjjaa,, rraazzvvoojj ssttaavvoovvaaii vvrriijjeeddnnoossttii kkoojjee ssee ddee{{aavvaajjuuiizzvvaann ssiisstteemmaa ffoorrmmaallnnoogg oobbrraa--zzoovvaannjjaa,, kkoojjee ssuu kkoommpplleemmeenn--ttaarrnnee ffoorrmmaallnnoomm oobbrraazzoovvaannjjuu uukkoojjiimmaa jjee ssuuddjjeelloovvaannjjee ddoobbrroo--vvoolljjnnoo ddiizzaajjnniirraannee ssuu ii iizzvveeddeenneeoodd ssttrraannee oobbuu~~eenniihh ii kkoommppee--tteennttnniihh eedduukkaattoorraa.. </p><p>Informalno u~enje - ddee{{aavvaa sseekkaaoo rreezzuullttaatt ssvvaakkooddnneevvnniihhaakkttiivvnnoossttii kkoojjee ssee ooddnnoossee nnaarraadd,, ppoorrooddiiccuu ii rraazzoonnoodduu.. </p><p>Naziv ustanove Vrijeme poha|anja Ste~eno zvanje</p><p>FFOORRMMAALLNNOO OOBBRRAAZZOOVVAANNJJEE</p></li><li><p>NEFORMALNO OBRAZO-VANJENabrojte vje{tine koje stestekli informalnimu~enjem:_______ ________________________________</p><p> Pregled radnog iskustva,vje{tina i osobinaPoslodavci daju prednost</p><p>osobama sa radnim iskustvom, ali ukoliko nemate radno iskustvo to ne zna~i da su vamzatvorena sva vrata. Ako ste volontirali ili honorarno radili na isti na~in izradite svoju tabelu.Kao i u svakodnevnom `ivotu, najbitnije je pronalaziti pozitivne strane i prednosti koje viimate naspram ostalih. Vi{e informacija o na~inu kako ste}i po~etno radno iskustvo mo`etena}i u poglavlju 7. Za svako radno mjesto na kome ste radili ili volontirali navedite poslovekoje ste obavljali. U ~emu ste bili posebno dobri? </p><p>Vje{tine su veoma va`ne u efektivnoj potrazi za poslom. Sve kvalitete koje cijenite kod sebei koje cijeni va{e okru`enje su karakteristike koje }e vas u~initi posebnim kod potencijalnogposlodavca. 1. Poku{ajte sebe opisati u deset rije~i.2. [ta najvi{e cijenite kod sebe?3. Na kojim osobinama vam se divi va{a okolina?4. Koje osobine najvi{e cijenite kod drugih?Pored svega {to smo nabrojali, najbitnije sustrukovne vje{tine i da li znate obavljati posao zakoji konkuri{ete, koji tra`ite. Socijalne vje{tine pri-hvatite kao dodatak va{im strukovnim znanjima ivje{tinama. </p><p> Identificirajte posloveRazmislite i pobrojte sve poslove koje biste sa svo-jim kvalifikacijama mogli obavljati. Napravite svojulistu na kojoj mo`ete rangirati poslove koji vi{eodgovraju va{im interesima, ali i one poslove zakoje ste kvalificirani, mada ne i previ{e zaintereso-</p><p>9PRVI KORACI U POTRAZI ZA POSLOM</p><p>Vodi~ za apsolvente visoko{kolskih ustanova</p><p>Naziv ustanove Vrijeme poha|anja Ste~eni certifikat</p><p>Nazivorganizacije/firme</p><p>Period rada Radno mjesto/pozicija Opis poslova</p><p>!KKoojjee ssuu ttoo ssoocciijjaallnnee vvjjee{{ttiinnee kkoojjee ppoossllooddaavvccii ttrraa`ee??</p><p>-- KKoommuunniikkaacciijjsskkee vvjjee{{ttiinnee:: aakkttiivvnnoosslluu{{aannjjee ii pprreennoo{{eennjjee ppoorruukkaa;;</p><p>-- PPrriillaaggooddlljjiivvoosstt:: ppoozziittiivvnnee kkrreeaattiivvnneerreeaakkcciijjee nnaa nneeuussppjjeehhee ii pprreepprreekkee;;</p><p>-- SSaammookkoonnttrroollaa:: ssaammooppoouuzzddaannjjee,,kkoonnttrroollaa ii ppoozziittiivvnnoo uussmmjjeerraavvaannjjeeeemmoocciijjaa;; mmoottiivvaacciijjaa zzaa rraadd uu sskkllaadduussaa cciilljjeemm;;</p><p>-- DDjjeelloottvvoorrnnoosstt uu sskkuuppiinnii:: ssaarraaddnnjjaa iittiimmsskkii rraadd;; vvjjee{{ttoo rraazzrrjjee{{aavvaannjjeessuukkoobbaa;; mmoottiivviirraannjjee ssaarraaddnniikkaa;;</p><p>-- DDjjeelloottvvoorrnnoosstt uu oorrggaanniizziirraannjjuu::uussppjjee{{nnoo ppoossttaavvlljjaannjjee cciilljjeevvaa,,ppllaanniirraannjjee vvrreemmeennaa,, ii ssll..</p><p>NNEEFFOORRMMAALLNNOO OOBBRRAAZZOOVVAANNJJEE</p></li><li><p>vani. Na drugoj listi navedite i poslove koji ne odgovaraju va{im kvalifikacijama, a za kojemislite da biste ih uspje{no obavljali. Vama je cilj da prona|ete posao u {to skorije vrijeme.Navedite prednosti i nedostatke poslova sa ni`im kvalifikacijama. Imajte na umu da postojii prelazni period sa lo{ije rangiranog na bolje radno mjesto. Ukoliko odlu~ite raditi ne{to za{ta se niste {kolovali, neke od prednosti su: imate prihode, sva...</p></li></ul>