Brosura Gradjevinske Dozvole Skraceno

  • Published on
    11-Jul-2015

  • View
    140

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA</p> <p>GRAD RIJEKAODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREENJA I GRAENJE</p> <p>KAKO PRIBAVITI DOZVOLE ZA GRADNJU?</p> <p>Informacije i odgovori na najea pitanja koja se tiu pribavljanja potrebnih dozvola za gradnju. Savjeti kako i gdje prikupiti potrebnu dokumentaciju i upoznavanje s obavezama prije poetka graenja, tijekom gradnje i po zavretku gradnje objekta. Propis kojim je regulirano podruje prostornog ureenja i graditeljstva je Zakon o prostornom ureenju i gradnji (ZPUG) - objavljen u NARODNIM NOVINAMA broj 76, 23. srpnja 2007. godine, a primjenjuje se od 1. listopada 2007. godine. U pojedinim poglavljima ove broure pojanjeni su pojedini pojmovi, vrste akata (dozvola) i slino, navedeni su lanci Zakona za detaljnije pojanjenje.</p> <p>Rijeka, veljaa 2008. godine</p> <p>2_3</p> <p>NADLENOST I PODACI O ODJELU GDJE I KAKO PREDATI ZAHTJEV? TO JE RJEENJE O UVJETIMA GRAENJA I KADA JE ONO POTREBNO? LOKACIJSKA DOZVOLA I POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA GRAEVINA LEGALIZACIJA VE IZGRAENE GRAEVINE KADA SE UTVRUJE ESTICA ZA REDOVNU UPORABU GRAEVINE? DOZVOLA ZA UKLANJANJE GRAEVINE TO JE PARCELACIJSKI ELABORAT I KAKO SE OVJERAVA? TKO SU OVLATENI INENJERI I KOJE SU NJIHOVE OVLASTI? TO TREBA UINITI PRIJE POETKA IZVOENJA RADOVA? OBAVEZE TIJEKOM GRADNJE TO JE POTREBNO UINITI PO ZAVRETKU GRADNJE I KAKO UPISATI GRAEVINU U ZEMLJINE KNJIGE I KATASTARSKI OPERAT? POSTUPAK ETAIRANJA GRAEVINE KADA DOZVOLA ZA GRADNJU NIJE POTREBNA? KOJE DOPRINOSE I DAVANJA JE POTREBNO UPLATITI PRIJE IZDAVANJA DOZVOLA ZA GRADNJU? TO JE BITNO PROVJERITI PRILIKOM KUPNJE NEKRETNINE? PODACI O OSTALIM TIJELIMA VEZANIM UZ RAD ODJELA U POSTUPCIMA IZDAVANJA DOZVOLA ZA GRADNJU</p> <p>5 6 7 9 10 11 11 12 14 14 15 17</p> <p>18 21 22</p> <p>23 24</p> <p>28</p> <p>NADLENOST I PODACI O ODJELUOd 2. sijenja 2008. godine osnovano je upravno tijelo Grada Rijeke, Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureenja i graenje, nadleno za izdavanje dozvola za gradnju. Nadlenost odjela odnosi se na podruje grada Rijeke, a poslovi se odnose na sljedee: - izdavanje lokacijskih dozvola - izdavanje rjeenja o estici za redovnu uporabu graevine - izdavanje rjeenja o uvjetima graenja - izdavanje potvrda glavnog projekta - izdavanje uvjerenja o statusu zemljita - tehniki pregled graevine i izdavanje uoporabne dozvole - izdavanje potvrda o etairanju graevine - ostali akti iz nadlenosti odjela. Adresa odjela: Trpimirova 2, II. kat (Rijeki neboder) telefon: 051/ 209-333; 209-251 informacije (soba 202): 209-265; 209-266 pisarnica (soba 203): 209-264 fax: 321-683 e-mail adresa: graditeljstvo@rijeka.hr Radno vrijeme Informacije: ponedjeljak, srijeda i petak od 8.30 do 13.00 (utorkom i etvrtkom se stranke ne primaju) Pisarnica (na adresi Trpimirova 2): svakodnevno od 8.30 do 14.00 Osnovni podaci o odjelu mogu se nai na WEB stranicama grada Rijeka www.rijeka.hr. Za predmete koji su u obradi i rasporeeni su na rjeavanje odreenom djelatniku, stranke se mogu obratiti sljedeim djelatnicima, uz predhodnu najavu, na navedene brojeve telefona:eljko Marini, voditelj Slube za graditeljstvo Lea Valentin, vodei suradnik Sonja ula, vodei suradnik Karmen Mlacovi, voditeljica Slube za prostorno ureenje Sanja unabovi, vodei suradnik Branimir Jurdana, samostalni suradnik Danica Valeni, vodei suradnik za pravne poslove Irena Abrahamsberg, vodei suradnik za prostorno ureenje Lea Cuculi, samostalni suradnik za prostorno ureenje Andrea Jovanovi-Stori, samostalni suradnik za graditeljstvo 209-255 209-261 209-262 209-254 209-259 209-265 209-253 209-260 209-258 209-257</p> <p>4_5</p> <p>GDJE I KAKO PREDATI ZAHTJEV?Zahtjevi za izdavanje dozvola, dopune podnesaka ili albe na rjeenja predaju se: - u pisarnici na adresi Trpimirova 2, u vremenu od 8.30 do 14.00 sati, - u centralnoj pisarnici na adresi Titov trg 3, svakodnevno od 8.00 do 16.00 sati, - putem pote na adresu: Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog ureenja i graenje, Trpimirova 2, 51000 Rijeka. U pisarnici Odjela i centralnoj pisarnici te na adresi www.rijeka.hr mogu se dobiti obrasci zahtjeva koji su posebno pripremljeni za odreenu vrstu akta (dozvole) koji se trai. Na obrascu je potrebno navesti podatke o podnositelju zahtjeva, adresu i telefon za kontakt. Takoer je navedeno koju osnovnu dokumentaciju je uz zahtjev potrebno priloiti ovisno o vrsti akta koji se trai. Osim toga, naveden je iznos pristojbe kojeg je potrebno uplatiti prilikom podnoenja zahtjeva. Ako stranku zastupa punomonik potrebno je priloiti pisanu punomo i adresu punomonika. Ukoliko stranka putem pisarnice dostavlja dopunu ve zaprimljenog zahtjeva, potrebno je navesti broj klase pod kojim se predmet vodi.</p> <p>TO JE RJEENJE O UVJETIMA GRAENJA I KADA JE ONO POTREBNO?Graenje graevine ija bruto povrina nije vea od 400m2 moe zapoeti nakon pribavljanja pravomonog rjeenja o uvjetima graenja (stambene, stambeno-poslovne, poslovne graevine, garae, pomoni objekti, nadstrenice). Isto vrijedi i za zgradu za obavljanje iskljuivo poljoprivredne djelatnosti bruto povrine do 600m2. Bruto povrina graevine je zbroj tlocrtnih povrina svih etaa graevine (podrum, prizemlje, katovi, potkrovlje) graevine u punoj vrijednosti ukljuujui povrine loa, terasa, bakona prema vanjskim mjerama. Zahtjevu se prilau tri primjerka idejnog projekta koji je izradio ovlateni inenjer odgovarajue struke u skladu s prostornim planom i dokaz vlasnitva zemljita na kojem se planira gradnja. Dokazom vlasnitva smatra se izvadak iz zemljine knjige iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva vlasnik zemljita ili ima upisano pravo graenja na estici na kojoj se namjerava graditi. Takoer se kao dokaz moe priloiti valjani ugovor o kupoprodaji nekretnine, pravomono sudsko rjeenje o stjecanju prava vlasnitva nekretnine ili rjeenje o nasljeivanju, zatim ugovor o pravu graenja ili drugi dokument iz kojeg proizlazi da investitor ima pravo graditi na odreenoj graevinskoj estici. Po zaprimanju zahtjeva, odredit e se slubenik koji e provesti postupak izdavanja rjeenja o uvjetima graenja kako je propisano lancima 209. do 222. ZPUG. Dakle, namjeravate li graditi graevinu, nakon provjere je li na vaoj graevinskoj estici mogue graditi, izaberite strunu osobu, ovlatenog arhitekta, odnosno inenjera koji e izraditi idejni projekt u skladu s propisima, te uz ostale priloge podnesite zahtjev.</p> <p>6_7</p> <p>LOKACIJSKA DOZVOLA I POTVRDA GLAVNOG PROJEKTAZa sve graevine, osim za zgrade do 400m2 bruto povrine, i poljoprivredne graevine do 600m2 bruto povrine, izdaje se lokacijska dozvola. LOKACIJSKA DOZVOLA je upravni akt kojim se odreuju urbanistiki elementi za namjeravani zahvat u prostoru, a postupak se provodi prema lancima 103. do 118. ZPUG. Utvruje se naroito: oblik i veliina graevinske estice, namjena i gabariti graevine, broj stanova ili poslovnih prostora u zgradi te njihov sadraj, uvjeti prikljuenja na prometnicu, ureenje parcele (parkiranje vozila, zelene povrine), nain prikljuenja na komunalnu infrastrukturu (elektroopskrba, dovod vode i odvodnja, telekomunikacije i sl.), zatim smjetaj pomonih graevina na parceli, uvjeti zatite okolia i drugo, ovisno o vrsti objekta koji se namjerava graditi. Zahtjevu se prilae izvadak iz katastarskog plana, tri primjerka idejnog projekta izraenog od ovlatenog inenjera odgovarajue struke te dokaz pravnog interesa. Pravni interes moe biti predugovor o kupnji nekretnine, suglasnost vlasnika graevinske estice podnositelju zahtjeva ili slino. U fazi izdavanja lokacijske dozvole podnositelj zahtjeva ne mora imati rijeeno pitanje vlasnitva u potpunosti. Lokacijskom dozvolom se ne odobrava gradnja, ve je po konanosti lokacijske dozvole potrebno pribaviti potvrdu glavnog projekta. POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA je neupravni akt kojim se potvruje glavni projekt i odobrava gradnja prema potvrenom projektu (lanci 223. do 227. ZPUG). Zahtjevu se prilae pravomona (konana) lokacijska dozvola, tri primjerka glavnog projekta izraenog u skladu s lokacijskom dozvolom, ovjereni parcelacijski elaborat kojim je formirana graevinska estica te dokaz da investitor ima pravo graditi na odreenoj graevinskoj estici.</p> <p>8_9</p> <p>Za sloenije graevine pored navedenog potrebno je priloiti izvjea o kontroli projekta, potvrdu o nostrifikaciji, elaborate o tehnikim istraivanjima, na to e glavni projektant upozoriti investitora . U postupku izdavanja ove potvrde utvruje se da je glavni projekt izraen u skladu s lokacijskom dozvolom, odredbama Zakona, da je graevinska estica komunalno opremljena do odreenog nivoa (propisano posebnim propisima) te da je priloena sva potrebna dokumentacija.</p> <p>REKONSTRUKCIJA GRAEVINARekonstrukcijom graevine smatraju se zahvati na postojeem objektu kojim se mijenja oblik, veliina ili namjena graevine, te se mijenjaju bitni uvjeti za zgradu kao na primjer konstruktivni zahvati, znaajne izmjene instalacija i ureaja u zgradi, utjecaj na toplinsku zatitu ili utjecaj na poarna optereenja. Uglavnom su to zahvati dograivanja, nadograivanja, uklanjanje vanjskog dijela graevine, promjena namjene dijela objekta ili u cijelosti, i slino. Pod pojmom postojea graevina smatra se legalno sagraena graevina na temelju graevne dozvole ili drugog odgovarajueg akta, graevina za koju je izdana uporabna dozvola ili graevina koja je sagraena do 15. veljae 1968. godine. Koje je dozvole potrebno pribaviti za rekonstrukciju graevine Ako se rekonstrukcijom dobiva graevina ukupne bruto povrine do 400m2 (postojea bruto povrina i novonastala povrina) potrebno je zatraiti rjeenje o uvjetima graenja. Ako se rekonstrukcijom dobiva graevina vea od 400m2 potrebno je zatraiti lokacijsku dozvolu i zatim potvrdu glavnog projekta.</p> <p>LEGALIZACIJA VE IZGRAENE GRAEVINEUkoliko je graevina sagraena ili rekonstruirana bez odgovarajue dozvole za gradnju izdaje se rjeenje o izvedenom stanju odnosno potvrda izvedenog stanja ovisno o veliini (bruto povrini) graevine. Prije izdavanja potvrde izvedenog stanja potrebno je pribaviti lokacijsku dozvolu (lanci 241. do 248. ZPUG). Navedeni akti mogu se izdati samo ukoliko je izvedena gradnja sukladna odredbama vaeeg prostornog plana, u protivnom, zahtjev e biti odbijen. Prije izdavanja rjeenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja, pored redovne upravne pristojbe investitor plaa i posebnu upravnu pristojbu koja iznosi 50% iznosa komunalnog doprinosa obraunatog po posebnom zakonu za predmetnu graevinu. Zahtjevu za izdavanje rjeenja o izvedenom stanju (odnosno potvrde) prilae se tri primjerka arhitektonskog snimka izvedenog stanja izraena po osobama ovlatenim za projektiranje i dokaz da podnositelj zahtjeva ima pravo graditi na zemljitu. Arhitektonski snimak mora biti izraen prema odredbama vaeeg prostornog plana za odreeno podruje i mora se podudarati sa izvedenim stanjem zgrade, u protivnom e zahtjev biti odbijen.</p> <p>10_11</p> <p>KADA SE UTVRUJE ESTICA ZA REDOVNU UPORABU GRAEVINE?Kada za postojeu graevinu nije utvrena graevna estica ili zemljite nuno za redovnu uporabu parcelacija zemljita provodi se prema posebnom rjeenju o utvrivanju graevne estice (lanak 121. ZPUG). Utvrivanje graevne estice provodi se u situacijama kada je na jednoj katastarskoj estici izgraeno vie graevina koje ne predstavljaju funkcionalnu cjelinu, ili ako je graevina sagraena na estici koja je vea od nuno potrebne za redovnu uporabu te je takvo utvrivanje potrebno zbog sreivanja vlasnikih odnosa. Rjeenje se donosi na zahtjev stranke ili po slubenoj dunosti, na temelju dokumenata prostornog ureenja i pravila struke.</p> <p>Zahtjevu se prilae izvadak katastarskog plana i geodetska podloga uz prijedlog formiranja graevinske estice. U postupku donoenja rjeenja obavezno uestvuju vlasnik zemljita i graevine za koju se graevna estica utvruje.</p> <p>DOZVOLA ZA UKLANJANJE GRAEVINEBez posebne dozvole moe se ukloniti graevina bruto povrine do 400m2 i poljoprivredna graevina do 600m2 (zgrade za koje se izdaje rjeenje o uvjetima graenja). Posebna dozvola za uklanjanje nije potrebna za sluaj kada se graevina ili njezin dio uklanja radi gradnje nove graevine a to je odreeno dozvolom kojom je gradnja odobrena, ili kada je ruenje nareeno rjeenjem graevinske inspekcije. U ostalim sluajevima potrebno je zatraiti dozvolu za uklanjanje (l. 273. i 274. ZPUG). Zahtjevu se prilae tri primjerka projekta uklanjanja izraen od ovlatenog inenjera, dokaz vlasnitva graevine koja se namjerava ukloniti. U postupku izdavanja dozvole za uklanjanje zgrade slubenik e obavijestiti podnositelja zahtjeva koje od kojih tijela treba pribaviti potvrde ako se uklanjanjem graevine moe povrijediti javni interes (zatita kulturnih dobara, zatita okolia, zatita komunalne infrastrukture i slino).</p> <p>TO JE PARCELACIJSKI ELABORAT I KAKO SE OVJERAVA?Parcelacija graevinskog zemljita radi formiranja graevne estice provodi se u skladu s rjeenjem o uvjetima graenja, lokacijskom dozvolom, rjeenjem o utvrivanju graevne estice i u skladu s detaljnim planom ureenja. U tu svrhu potrebno je izraditi parcelacijski elaborat (lanak 119. i 120. ZPUG). Parcelacijske elaborate mogu izraivati izrauju osobe koje nose strukovni naziv ovlateni geodet . Parcelacijski elaborat prije provedbe u katastru zemljita mora biti ovjeren od ovog tijela da je izraen u skladu s naprijed navedenim aktima (lokacijskom dozvolom, detaljnim planom...). Parcelacijski elaborat potrebno je izraditi nakon izdavanja rjeenja o uvjetima graenja i nakon lokacijske dozvole, a prije podnoenja zahtjeva za izdavanje potvrde glavnog projekta.</p> <p>TKO SU OVLATENI INENJERI I KOJE SU NJIHOVE OVLASTI?Zakonom o Hrvatkoj komori ovlatenih arhitekata i inenjera u graditeljstvu ureen je nain stjecanja prava na strukovni naziv ovlateni arhitekt ili ovlateni ininjer iz podruja arhitekture, graditeljstva, geodezije, strojarstva i elektrotehnike. Fizika osoba koja je stekla pravo na strukovni naziv ovlatena je za projektiranje i provoenje strunog nadzora u gradnji u skladu sa svojom strukom. Projektant koji ima takvo ovlatenje izrauje idejne, glavne i izvedbene projekte, te je odgovoran za usklaenost takvih projekata sa lokacijskom dozvolom i zakonom (ZPUG) . Ovlateni inenjeri imaju pravo provoditi struni nadzor (nadzorni inenjer) za investitora i odgovorni su da se gradnja izvodi sukladno izdanom rjeenju o uvjetima graenja odnosno potvrdom glavnog projekta. U porovoenju nadzora duni su kontrolirati potivanje zakona, propisa i normativa u graditeljstvu. Dakle, prilikom prikupljanja dokumentacije za pribavljanje neke od dozvola, poslove projektiranja povjerite ovlatenom projektantu, a prije poetka izvoenja radova odredite nadzornog inenjera koji e kontrolirati izvodi li se graenje prema pravilima struke i u skladu sa zakonom.</p> <p>TO TREBA UINITI PRIJE POETKA IZVOENJA RADOVA?Graenju se moe pristupiti po pravomonosti rjeenja o uvjetima graenja odnosno po izdavanju potvrde glavnog projekta. Izvoenje radova investitor mora povjeriti osobama koje su ovlatene za obavljanje djelatnosti graenja. Investitor mora povjeriti poslove provoenja strunog nadzora tijekom gradnje ovlatenom inenjeru. Prije poetka izvoenja radova potrebno je prijaviti p...</p>