Broszura interaktywna

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Projekt SNM 2011/2012 PJWSTK

Transcript

 • Zadanie 1: Projekt kroju pisma moduowego z moduw kwadratowych.Stworzony za pomoc programu Fontstruckt.

  Pio

  tr Z

  ajac

  }

  }Zadanie 3: Skad.Projekt czasopisma wzorowany na magazynie 2+3d.

  }Zadanie 2: Czas.Kadr z animacji obrazujcej zagadnienie.

  Zadanie 4:Projekt liter kroju moduowego. Kadr z animacji prezentujcej krj.}

  2+3d, wrzesie 2010 2+3d, wrzesie 2010

  2 3

  Czarne litery, wyrazy, linie tekstu, paragrafy i ko-lumny tekstu uoone godnie na biaej paszczynie papieru to wiat druku. Tylko wprawnie wiczone oko typografa widzi, e czarne znaki wibruj wbia-ej przestrzeni strony idostrzega, e to biel okrela ksztat czerni, podobnie jak wiczone ucho muzyka wiadomie notuje cisz midzy dwikami. Nasze oczy ledz tekst od lewej do prawej iod gry do dou wewntrz jednej strony. Trzeba j odwrci, eby za-cz ten proces od nowa. To system ksiki, tak na-turalny ioczywisty dla nas. Zmys wzroku wiedzie nas poprzez tekst.

  Obcowanie ztekstem jest procesem bardziej skom-plikowanym, ni si to wydaje. Tekst zakodowany w jzyku jest opisem wiata. Jego autor zamyka wsowach swoje dowiadczenie, ktre jest zawsze dowiadczeniem wielozmysowym. Jeli opisuje wy-darzenie fizyczne, to umieszcza je wmiejscu iczasie, agdy mwi ozjawiskach metafizycznych, to lokuje je wkontekstach innych podobnych zjawisk. Tomy czytelnicy powinnimy, przyjmujc tekst, odtwo-rzy wnaszej wyobrani obraz stepw Akermanu, usysze jego cisz izobaczy wschodzc Jutrzenk.

  Przez tysice lat obrazy i teksty byy zamroone wmateriaach, na jakich je utrwalano. Gliniane ta-bliczki Babilonu, papirusy Egiptu, kamienne tablice Grecji iRzymu, cielca skra redniowiecznych ma-nuskryptw, papier zChin to tylko rne noniki statycznych tekstw itowarzyszcych im ilustracji. Potrzeba przeamania tego zamroenia jest tak stara jak nasza cywilizacja. Kopot jest ztym, e tekst zo-ony zliter tworzcych wyrazy izdania zgrupowane wparagrafy jest skomplikowanym zespoem znacz-cych informacji treciowych iskadniowych, ktre dynamiczna prezentacja musi respektowa ispraw-nie przenosi, dodajc inne wartoci zmysowe.

  Pierwsza bya reklama. Wkocu lat 80. agencja rekla-mujca auta Subaru otworzya now epok wkomu-nikacji. Na ekranie telewizora, na czarnym tle poka-zay si biae teksty, ktre przesuway si przez ekran od prawej do lewej, dajc nam do czasu, eby je przeczyta. Rewelacj byo to, e nie wszystkie linijki tekstu przesuway si zt sam prdkoci. Rnica wszybkoci przesuwania tworzya dojmujce zudze-nie trjwymiarowej gbi za szyb ekranu. Teksty ru-szyy. Nie bya to ju ruchoma kamera przesuwajca si po nieruchomym tekcie, tylko ywa materia sw izda wdrujcych wprzestrzeni. Dla nas, projek-tantw zajmujcych si typografi byo to rewelacyj-ne odkrycie: odpowiednio pobudzony mzg mg tworzy dojmujce zudzenie ruchu wprzestrzeni. Potem przysza chwila refleksji: przecie to takie proste stojc na krawdzi chodnika ruchliwej, jed-nokierunkowej ulicy odbieramy inaczej szybko aut jadcych tu przed nami itych posuwajcych si podrugiej stronie ulicy. Nowa metoda dynamicznej projekcji tekstw odwoaa si do dowiadczenia, kt-re kady znas nosi wswej wiadomoci.

  Eksperymenty zkinetycznym tekstem nie byy nowe. Od dawna zajmowao si tym kino przemys rucho-mych obrazw. Po to, eby tekst mg poruszy si na ekranie, trzeba byo przesun kamer po nieru-chomym tekcie lub tekst przed nieruchom kamer. Projektanci czowek filmowych czy telewizyjnych uywali rnych zabiegw, eby oywi tekst na ekra-nie. Napisy czowki umieszczano na wskiej idu-giej wstdze papieru, ktr mocowano na bbnie ob-racajcym si przed kamer zszybkoci zjak tekst mia ukazywa si na ekranie. Trudniej byo poruszy tekst horyzontalnie. czenie na ekranie dwch kie-runkw przesuwu byo wtechnice analogowej reje-stracji fotograficznej praktycznie niemoliwe.

  Krzysztof Lenk

  Projektant, profesor, pra-cowa w Rhode Island School of Design w latach 19822010. W cigu tych 28 lat uczy w Providence (USA) rnych przedmio-tw, nieprzypadkowo jednak zasyn z prowadzenia zaj z typografii i projektowania informacji wizualnej.Przed wyjazdem do Stanw Krzysztof Lenk znany by w Polsce z projektw pras owych, m.in. tygodnika Perspektywy i popular-nonaukowego miesicznika Problemy. Po przyjedzie do Providence zajmowa si przede wszystkim projekto-waniem informacji. Zainte-resowanie t dziedzin do-prowadzio go do zaoenia wsplnie z Paulem Kahnem studia Dynamic Diagrams. Haso przewodnie studia brzmiao: Consultant in visi-ble language.() Sukces firmy, tworzcej m.in. dla IBM, Netscape czy Samsung Electronics, zaowo-cowa szeregiem publikacji, zaproszeniami na wykady i warsztaty. We wstpie do ksiki Richarda Wurmana Information Architects, re-zentujcej najciekawszych projektantw informacji wizualnej, Peter Bradford napisa o Krzysztofie Lenku: stworzy pierwszy znany mi czytelny diagram, ukazujcy materia zapisany elektro-nicznie

  Krzysztof Lenk

  CZARNE NA BIAYM, w ruchu

  1. Piccadilly Circus, Londyn, Wielka Brytania

  Phoenic regular Piotr Zajc SNM 2011/2012

  ABCDEFGHIJKLMN

  1234567890

  !?.,;-

  OPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

  ()[]{}

  Zadanie 4: Projekt liter kroju moduowego.Wzorowany na staroytnym pimie fenickim. Praca wykonana w progra-mie Fontlab.

  Button 3: