c UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET CONG TAC... · dv HQi nghi t~p hu~ phap lu~t vS ...…

 • Published on
  20-Jun-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • ",,~~...,..r =c 'C'"c;7'?'1:';""","c~,",,~'~

  "~,,-. 'c

  , "" -,- -7 -.UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM, , 0 0 0

  THANH PHO HO CHI MINH DQc l~p -Tl1 do -H~nh phucsa TAl CHlNH

  ,86: AJtJA /8TC-TTr TP. H6 Chi Minh, ngay"1 thang-l.1 nam 20130

  ,;; .';:::- ' ~:~

  ., V~ c3ng tac phong, chAng tham nhiing thang 11 Dam 2013.

  Th\i'c hi~n Cong van s6 4033/UBND-PCNg~g~yO_fu~g~ n~1_Q~3 cua~ ,--, ,

  --;;;'JYban rihan an thanh pho ve vi~c thvc hi~n che dQ baa cao cong tac phong,, '

  .-n4ng tham nhUng. ~

  .~ S6 Tai chinh baa cao tinh hinh thvc hi~n cong tac phong, ch6ng tham

  ~~.. .:.. .nh~g thang 11 nam 20 13 t~i S6 nhu sau:

  i' .(~, I. K~t qua cong tac phong, chAng tham nhiing:. 1 V OA , t OA t t A t A h A b1. h ., t h ' h ' h h '+~-~~:_~~-~~-_!~~cqgaD__n~ , u~en- rUfen,p 0 .Jen c u rU'O'ng, C III sac, p ~p --

  ;, ,(6 I.ujty~ phong, chAng tham nhiing; cong tac lanh d~o, chi d~o vi~c th\1'c hi~ncae quy. dinh cua phap .Iu~t v~ phong chAng tham nhiing:

  .r Thvchi~n cong tac tuyen truySn, giao d\lc, ph6 biSn, quan tri~t dSn toan.

  , ( , ,the;can bQ cong chuc cua -Sa ve Lu~tphong, chong tham nhUng, Lti~t thvc hanh

  " -tiet ki~m chong langphi va cac van ban huOngdanthi hanh c6lien quan.

  ""_c~~~, -,",~

  dv HQi nghi t~p hu~ phap lu~t vS phong,, ,

  chongtham nhUng Dam 2013 theo Cong van so 113/GM-STP ngay 31/10/2013cua Sa.Tu phap nhan ~ ni~m Ngay Phap lu~t 9/11. .

  -Nh~c 'tlh6' dang vieD, can bQ cong chuc tronQ: vi~c hQc t~p va lam theo, ,,"',

  "Tam gU{ffig d~o duc Ho Chi Minh ve thvc hanh tiet ki~m, chong tham 0 lang.o' p~i, qUaIl lieu". Theo d.6, cac Chi bQ tf\lC thl!Qc f?~g bQ S6 ti8p t1:lC thvc hi~n vi~~

  .luan phi en dQc ho?c ke mQt cau chuy~n ngan ve tam gU{ffig d~o duc cua Bac Ho~ bu6i chao ca sang thu 2 hang tuAn.

  .phap phong ngira tham nhiing:'.. .

  qay ainh v~ Gong khat mink ~o(jcn1rong~noat dongcila cO' qu~n:. .., --~---~ " I

  , '.c: -Nhar.n tang cuO'ng cac bi~n phap Dang cao tinh than trach nhi~m, y thuc

  ~~ -f~tiiy-v6f-cong-vl~c--c~a CBCC; cluy tri thuong xuyen vi~c giam sat dung cac, "", ,

  qui trinh xu ly ho sO', cong vi~c; co gang giilm clan so lugpg ho sO', cong vi~c ton, ,

  ..dQng t~i cac Phong, Ban, dO'!l vi. S6 da xay cl\!ng Ke ho~ch so 10155/KH-STC, .'

  ngay 11/10/2013 ve kiem tra cai cach hanh chinh Quy 3/2013. Do~g thai cung

  da thuc hien viec ki@m tra theo k8 hoach dS fa.

  -1 -

  --

 • b. Vi?c xay dZ;mg, ban hanh, th1!c hi?n cac quy ajnh ve' chi a(J, ajnh mu-c,.lieu chuan:

  ,. "-Thgc hi~n fiSt ki~m, kiSm soat ch~t che vi~c mila sam trang thiSt bj va tai

  san theo dg toin dugc giao, darn bao dung tiSu chutln, djnh muc Slr d\lng trang

  ; , phu. -

  , ,."T" A-:I. ' b "" -t. ' t ' h " t ' h ' h"-- 1.. " nh .":~~-== ~~_v-~ ~ng~can Q cong-Cl-lUC-~ 1C -cgc cong ac, Dan t i:1l111 tot l~m V\l

  " ."", ,.,{." :.

 • ~':'...ma

  khong giao t\l chu tai chinh theo Nghi dinh s6 43/2006/ND-CP). D6ng thaitiSp t\lC ra soat giao t\l chu tai chinh cho cac dan vi S\l nghi~p cong 1c1ip m6ithanh 1c1ip (nSu co)

  -Tinh hinh th\lc hi~n Nghi dinh 115/2005/ND-CP:1 " ~ :~

  I vi tren dia ban thanh, , , ,

  !' pho th\lc hi~n vi~c chuyen doi theo Nghi dinh so 115/2005/ND-CP cua Chinh., ,-~:".',,;,,==:--~p~~f!Y-c5J9/20()-5:- thi tong so dun vi s\lnghi~p cong 1c1ip da th\lc hi~n t\l chu, t\l-='c ,.';7"'..."- ch1utrach nhi~m theo co" che cua to chuc khoa hQc -cong ngh~ 1a 09 dan vi.

  , ,---D_~~~g_~~ai, Sa Khoa hQc va Cong ngh~ tiep t\lC ra soat cac dan vi S\l nghi~p

  , , ",.,C cong 1c1ip tren dia ban thanh pho de th\lc hi~n vi~c chuyen doi theo cO" che cua to

  , chuc khoa hQc -cong ngh~ quy~ dinh t~i Nghi dinh s6 115/2005/ND-CP cuaJ Chinh phil ngay 5/9/2005.. " 3. Kit qua phat hifn, xit If tham nhung:" ...'.. --" ' -Trong thang khong phat sinh ho~c xu 1y cac V\l tham nhung..~ .111 J ' " 4. Kit qua thanh Ira, kiim Ira trach nhifm thlfc hifn phap [u{it v~ phong,

  ;""'0 h .{ h h N .;.~~--c ong t am n ung:"/' , ., Trong thang khong trien khai vi~c thanh tra, kiem tra trach nhi~m th\lC hi~n

  :. phIlp 1uc1it vS phong, ch6ng tharn nhUng.i ..

  , .~~.K~t q~iithvchi~n Chiln IlCi/c quae cia phong, chang tham nhung din., niim 2020 va Kl ho{!ch th{l'c thi ConK lCO'C Lien h!JP quac tl v~ chang tham

  nhung:' ;, ,"-- , ,,'", ' Pho bien den timg can bQ, cong chuc vi~c th\lc hi~n Quyet dinh so

  3092/QD-STC-TTr ngay 06/4/2010 cua Sa Tai chinh vS vi~c ban hanh kS ho~ch, ., , -,

  .thvc hi~n Chien 1uQ'C quoc gia phong, chong tham nhUng den flam 2020.,

  "ic'-!" II. Danb gia tinb hlnb tham nbung, cong tac phong, chAng tham nbungc'~'. ,

  : ~'. va ~\l' bao tinb blnb:.,

  -Xay d\Ing va nang cao chat 1ugng dQi ngu can bQ cong chuc: Sa 1uon.khuySn khich va dQng vien can bQ cong chuc khong ngimg hQc tc1ip, nang cao

  , , ,.~.~-"__~~~Q4~bQ~_thanhxuat sac nhi~m V\l cong vi~c duQ'c giao.

  , , c,~::::":::~=~=.-==~l;tc.::hi~n-qu-yehe clan chti cO' sa, dQng vien khich l~ tinh thanphe va tv

  h'" ~. CBCC ' D ' "---:- -p e, 0" mOl va ang vlen..." ,

  .-Trien .khai thong nhat quy trinh va niem yet cong khai trong cong tac

  -th~-foan~quyStto~~theo quy dinh cua BQ Tai chinh.

  1lI. PbU'O'ng hU'o-ng nbi~m V\l cua cong tac phong, cbAng tham nhung:, ,

  -Lanh d~o Satiep t\lC tc1ip trung chi d~o va quan tri~t den tUng can bQ cong, , ,

  chuc ve th\lc hi~n Luc1it phong, chong tham nhUng va Luc1it th\lc hanh tiet ki~m!I

  I

  r

  -3 -

 • , J

  j ;lI ;/'

  ..7 'I

  'r, ? , ,chong Iang phi; t~o dugc s\l chuyen bien tich C\lC, m~nh me ve y thuc trachnhi~m cua can bQ cong chuc trong vi~c phong ngua va ch6ng tham nhfing.

  " ,Tren day Ia mQt so nQi dung baa CaD ve cong tac Phong, chong tham nhung

  cua Sa Tai ch,inh trongthang 11 nam 2013~

  , ~ ."

  -'.;

  "~;

  ~

  ..

  ."". .-, ,.~ "i ,I ,

  ;';

  1t--, .

  :;"."

  .~. ,

  -4-

Recommended

View more >