C1 Tong Quan Ve Giao Tiep

 • View
  1.469

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tong quan ve giao tiep trong Kinh Doanh!

Transcript

 • 1. GIAO TIEP KINH DOANH Giang vien: Huynh Van Tam Khoa: Quan tr kinh doanh Trng ai hoc Kinh te TP. HCM

2. MUC TIEU MON HOC

 • Phat trien kha nang nhan dien qua trnh giao tiep.
 • Phat trien ky nang lang nghe co hieu qua.
 • Phat trien ky nang viet co hieu qua.
 • Phat trien ky nang thuyet trnh.
 • Phat trien cac ky nang giao tiep phi ngon ng.

3. CHNG I: TONG QUAN VE GIAO TIEP I / KHAI NIEM VA CAC YEU TO CUA QUA TRNH GIAO TIEP 1/ Khai niem ve giao tiep: Hieu theo ngha rong: Giao tiep la qua trnh trao oi thong tin, niem tin va cam xuc gia ngi vi ngi; co the thc hien bang li noi, ch viet hoac hanh ong phi ngon ng. 4. Giao tiep la s tiep xuc, trao oi gia ngi vi ngi nham tao dng nhng moi quan he trong i song va at c nhng muc tieu nhat nh. Giao tiep la viec trao oi thong tin gia con ngi va thng dan en hanh ong. 5. Giao tiep la g ? (Theo ngha hep)

 • Noi mot ieu g o vi ai
 • Chuyen tai y tng gia hai ngi
 • S trao oi thong tin
 • Chia se thong tin va tao quan he
 • Giao tiep ch dan gia ngi nay vi ngi khac

6. Gi Nhan Ban tin o on Kenh thong tin Boi canh Phan hoi Lap ma Giai ma Lap ma Giai ma 7. Ngigi Ngi nhan Thong iep Phan hoi Kenh ien thoai, li noi,ch viet, mail Boi canh Thi gian, a iem Cac yeu to gay nhieu 8. Ngi gi Phan hi Ngi nhn Thng ip Ma hoa Giai ma Ma hoa Giai ma Nhieu 9. Ban chat cua giao tiep Giao tiep:Qua trnh chia se qua othong iep san sinh ap ng 1.Qua trnh. 2.Chia se. 3.Thong iep. 4.San sinh ap ng (phan hoi ). 10. QUA TRNH Giao tiep khong n gian la mot san pham cuoi cung, mot san pham a hoan tat ma la mot dong chay luon bien oi, nh mot qua trnh theo o ban viet ra mot ban tng trnh va mot ngi nao o oc no. Bang cach chon la s tiep can vi qua trnh, chung ta co the nhan thc nhng bien co (trong giao tiep) la co tnh ong va la he thong ang tien trien, thay v co tnh tnh va co nh.ADNAN ALMANEY 11. Y tng thong iep co y ngha nhieu hn nhng g no c the hien ben ngoai. T ng nay bao ham ca y tng, cam xuc, thai o va kinh nghiem.THONG IEP 12. SAN SINH S AP NG ap ng co the bao gom nhieu hn chung ta mong i, co the chung khong c the hien. Moi hnh thc ong y eu xay ra khi ngi ta hanh ong hay phan ng-noi, nhn, cam ngh, lang nghe, suy t, quan sat, gay an tng, nghi ng hay ong y. 13. ac iem giao tiep trong kinh doanh

 • Tnh a dang:
 • a dang ve oi tng giao tiep
 • a dang ve muc ch giao tiep
 • a dang ve loai hnh giao tiep
 • a dang ve van hoa giao tiep
 • Tnh c hoi:
 • Tranh thu tng c hoi tiep xuc
 • Cac cuoc tiep xuc trong kinh doanh co an cha nhng c hoi

14. ac iem giao tiep trong kinh doanh

 • Tnh li ch:
 • X ly cac moi quan he v li ch mong muon
 • Hng en tro chi ma cac ben eu thang
 • Tnh khoa hoc va tnh nghe thuat:
 • -Tnh khoa hoc: Phai hieu biet cac nguyen tac giao tiep, hieu biet ve tam ly con ngi
 • -Tnh nghe thuat: giao tiep oi hoi phai linh hoat, kheo leo, nhay ben

15. 2/ Cac chc nang cua giao tiep:

 • Nhom chc nang theo phng dien xa hoi:
 • Chc nang thong tin to chc:
 • Giao tiep giup truyen at c thong tin
 • (2) Chc nang ieu khien:
 • Giao tiep giup ieu khien ngi khac
 • (3) Chc nang phoi hp hanh ong:
 • Giao tiep giup phoi hp hanh ong gia cac bo phan, ca nhan
 • (4) Chc nang ong vien kch thch:
 • Giao tiep giup thuc ay con ngi hanh ong

16. 2/ Cac chc nang cua giao tiep:

 • Nhom chc nang theo phng dien tam ly:
 • Chc nang tao moi quan he:
 • Giao tiep giup co moi quan he vi ca nhan trong cong ong
 • (2) Chc nang can bang cam xuc:
 • Giao tiep giup con ngi boc lo cam xuc ra ben ngoai
 • (3) Chc nang phat trien nhan cach:
 • Giao tiep giup tiep can vi quan iem mi, cach hanh x miieu chnh ban than

17. Muc tieu chnh cua giao tiep trong doanh nghiep la e gay anh hng - e kiem soat phan ng cua c toa theo ng hng ma ta a nh, e hoan thanh muc tieu cua to chc, nhng muc tieu dai han va ca nhng muc tieu ngan han. 18. 3/ Cac yeu to cua qua trnh giao tiep: 1.Ngi gi 2.Thong iep 3.Ngi nhan 4.Phan hoi 5.Kenh thong tin 6.Boi canh 7.Ma hoa va giai ma 8.Cac yeu to gay nhieu 19.

 • a/ Ngi gi:
 • Ngi gi quyet nh s dung nhng t ng nao , dien at ra sao va s dung giong ieu g phu thuoc vao nhieu nhan to:
 • Tnh cach cua ngi gi
 • Cam xuc cua ngi gi
 • Kien thc, trnh o, kinh nghiem cua ngi gi
 • Kha nang hieu biet ve ngi nhan
 • Thai o cua ngi gi oi vi ngi nhan
 • V tr xa hoi hay cap bac trong he thong
 • Uy tn cua ngi gi thong iep

20.

 • b/ Thong iep
 • Thong iep la nhng g chung ta muon truyen at.
 • Thong iep chnh la noi dung cua giao tiep.
 • Thong iep luon co cac yeu to tr tue va tnh cam.

21.

 • c / Kenh truyen at:
 • Ngay nay kenh truyen at rat
 • a dang:
 • -ien thoai
 • -Li noi
 • -Ch viet
 • -Mail

22. d/ Ngi nhan: Nhng yeu to t ngi nhan co anh hng en hieu qua giao tiep bao gom: -Trnh o cua ngi nhan. -Kien thc san co cua ngi nhan. -li ch ma ngi nhan co c t nhng giao tiep o. -ong c cua ngi nhan. Mong i cua ngi nhan. 23.

 • f/ Boi canh:
 • Tnh huong ma thong iep
 • cua ban c truyen i la boi
 • canh. No bao gom:
 • -Thi gian
 • -a iem
 • -Nen van hoa

24. e/ Nhng phan hoi: Ngi nhan se co nhng phan hoi bang li, hay cac hnh thc khac oi vi thong iep cua ngi gi. 25. g/ Ma hoa: Cach ma qua o thong iep c the hien. 26. h/ Cac yeu to gay nhieu: La bat c cai g/ ieu g lam ngat quang thong iep hoac dong giao tiep gia ngi gi va ngi nhan. 27. II/ CAC LOAI HNH GIAO TIEP TIEUTHCPHAN LOAI Theo oi tng giao tiep Theo cach thc tiep xuc Theo hnh thc to chc giao tiep Theo noi dung giao tiep Theo tam ly giao tiep Theo phong cach am phan 28.

 • 1/ Theo oi tng giao tiep:
 • Giao tiep noi tam.
 • Giao tiep gia cac ca nhan.
 • Giao tiep nhom.
 • Giao tiep cong chung.

29.

 • 2/ Theo cach thc tiep xuc trong giao tiep
 • Giao tiep trc tiep: gap g nhau, nhan dien c nhau, oi thoai trc tiep vi nhau.
 • Giao tiep gian tiep: thong qua nhng phng tien trung gian nh: fax, th tn, ien thoai, email

30. 3/ Phan loai theo hnh thc to chc giao tiep

 • Giao tiep chnh thc: tuan theo nhng chuan mc c thong nhat va tha nhan cua xa hoi, phap luat nh: hoi hop, mitting, am phan
 • Giao tiep phi chnh thc: mang tnh chat ca nhan, t le nghi

31. 4/ Theo noi dung giao tiep:

 • Giao tiep e thong bao tin tc
 • Giao tiep e thay oi hanh vi va gia tr
 • Giao tiep e kch thch ong vien

32. 5/ Can c vao the tam ly:

 • Giao tiep the manh
 • Giao tiep the yeu
 • Giao tiep the can bang

33. 6/ Theo phong cach am phan: - Giao tiep theo kieu Thang Thang -Giao tiep theo kieu Thang Thua -Giao tiep theo kieu Thua Thang -Giao tiep theo kieu Thua Thua 34. 1/ Cac hnh thc (cach thc) giao tiep: III/ CAC HNH THC GIAO TIEP VA NHNG RAO CAN TRONG GIAO TIEP

 • Giao tiep bang ngon ng
 • Giao tiep phi ngon ng

35.

 • Giao tiep bang ngon ng : S dung tieng noi va ch viet e truyen at thong iep .
 • -La phng tien chu yeu e truyen at thong iep cua con ngi. Giao tiep ngon ng c the hien:
 • Noi dung: y ngha cua li noi, cua t ng.
 • Tnh chat cua ngon t: nhp ieu, am ieu, ng ieu cua giong noi.

36.

 • Giao tiep phi ngon ng giup ta nhay cam hn trong giao tiep.
 • Tuy tnh chat moi quan he ma giao tiep phi ngon ng co vai tro khac nhau.

Giao tiep phi ngon ng thng bao gom: ngon ng the hnh va khong gian giao tiep.

 • Giao tiep phi ngon ng : la dang trao oi thong tin khong li. No s dung chu yeu cac yeu to nh net mat, ieu bo, anh mat, c ch va khong gian e truyen at y tng.

37. + Ngon ng the hnh : la cach trao oi thong tin bang net mat, anh mat, ieu bo, nhng va cham va cach an mac. -Khuon mat: co the bieu hien cac tnh cam nh: s hai, gian d, vui sng, ngac nhien, chan ghet hoac buon ba. -Anh mat: co the c s dung e kiem soat quan he giao tiep nh: bat au, ket thuc, nhan va phan hoi -ieu bo: c the hien qua ban tay va canh tay cua chung ta va c dien at c nhieu th. 38. -T the: t the, cung nh nhng chuyen ong cua c the, co the bieu hien trang thai tam ly, tnh cam, va boc lo thai o cua ngi o.-Va cham (hanh vi ong cham): co the bieu lo mot cach hieu qua s quan tam va nhiet tnh cua chung ta vi ngi khac. -Quan ao va trang phuc: trang phuc va trang sc cung noi len tnh cach cua mot ngi. Trang phuc la ch bao ve thai o oi vi oi tng giao tiep. 39. +Khong gian giao tiep:(khoang cach giao tiep) The hien moi quan he than, s, gii tnh, vai tro, a v va van hoa gia nhng ngi tien hanh giao tiep. 40. V giac 3% Xuc giac 6% Thnh