C1 tong quan ve nhtm

  • View
    521

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. CHNG 1TNG QUAN V NGN HNGTHNG MIGV: L Th Khnh Phng

2. TNG QUAN V NGN HNG THNG MINI DUNGPHN LOILUT TCTDCHC NNGNGHIP VKHI NIM C CU 3. 1. Khi nimLuat so 02/1997/QH10 Luat cac to chc tn dung Viet Namieu 10: Ngan hang la loai hnh to chc tn dung c thchien toan bo hoat ong ngan hang va cac hoat ong kinhdoanh khac co lien quan.Hoat ong ngan hang: La hoat ong kinh doanh tien te vadch vu ngan hang vi noi dung thng xuyen la nhan tiengi, s dung so tien nay e cap tn dung va cung ng cac dchvu thanh toan. 4. 1. Khi nim NHTM l mt trong nhng nh ch ti chnh. Cung cp a dng dch v ti chnh vi mt s dch v c trng l: Nhn tin gi Cp tn dng Cung ng dch vthanh ton 5. Nhn xtCommercial Bank L mt trung gian tiL mt doanhchnh nghip cbitL mt loihnh doanhnghip 6. 2. Chc nng ca Ngn hng thng mi Chc nng trung gian ti chnhChc nng sn xut Chc nng to tin 7. 3. Phn loi Ngn hng thng miNHTM nh nc:NHTM c phn:100% vn ca nh nc Vn do c ng ng gpDa vo hnhthc s hu Chi nhnh NH nc ngoi:Ngn hng lin doanh:vn ca nc ngoi Vn do cc bn LD gp 8. 3. Phn loi Ngn hng thng mi Da vo chin lc kinh doanhNgn hng va bnNgn hng bn bun Ngn hng bn l bun va bn l 9. 3. Phn loi Ngn hng thng miPGDDa voquan hChi nhnh t chcHi s 10. 4. C cu t chc ca mt NHTM 11. 5. Cc hot ng ch yu ca NHTM Hot ng 12. Hot ng huy ng vn Nhn tin gi : Nhn tin gi ca cc t chc kinh t Nhn tin gi ca c nhn, cc t chc on th x hi Nhn tin gi ca cc t chc tn dng Pht hnh chng t c gi Pht hnh k phiu NH, chng ch tin gi Pht hnh tri phiu NH 13. Hot ng huy ng vn Vay cc t chc tn dng khc Vay cc NH trong nc Vay cc NH nc ngoi Vay NHNN Vit Nam Vay ti cp vn Vay ti chit khu Vay khc 14. Hot ng tn dng Cho vay: Cho vay ngan han, trung han, dai han e thchien cac d an au t phat trien san xuat, kinh doanh , dchvu va i song. Chiet khau: Chiet khau thng phieu va cac giay t co gia ngan hankhac oi vi to chc, ca nhan. Tai chiet khau cac thng phieu va cac giay t co giangan han khac oi vi cac NHTM khac. Cho thue tai chnh: c thanh lap cong ty cho thue taichnh theo Ngh nh cua Chnh phu. 15. Hot ng tn dng Bao lanh: - Bao lanh vay von: - Bao lanh thanh toan - Bao lanh d thau - Bao lanh thc hien hp ong - Bao lanh bao am chat lng san pham - Bao lanh hoan tra tien ng trc - Bao lanh oi ng - Xac nhan bao lanh 16. Hot ng dch v thanh ton v ngn qu Cung ng cac phng tien thanh toan Thc hien dch vu thanh toan trong nc cho khach hang Thc hien dch vu thanh toan quoc te khi c NHNN chophep Thc hien cac dch vu thu ho va chi ho Thc hien cac dch vu thanh toan khac do NHNN quy nh To chc he thong thanh toan noi bo va tham gia he thongthanh toan lien ngan hang trong nc Thc hin dch v thu va phat tien mat cho khach hang 17. Cc hot ng khc Gop von va mua co phan: NHTM c dung von ieu leva quy d tr e Gop von, mua co phan cua cac doanh nghiep va cac tochc tn dung khac trong nc. Lien doanh vi nc ngoai e thanh lap ngan hang liendoanh Tham gia vao th trng tien te: mua ban cac cong cu cuath trng tien te Kinh doanh ngoai hoi - vang: c phep trc tiep kinhdoanh hoac thanh lap cong ty trc thuoc e kinh doanhngoai t va vang tren th trng trong nc va quoc te 18. Cc hot ng khc Uy thac va nhan uy thac: NHTM c uy thac, nhan uy thac lam ai ly trong caclnh vc lien quan en hoat ong ngan hang. Quan ly tai san, von au t cua to chc, ca nhan trong vangoai nc theo hp ong uy thac, ai ly. Nhan uy thac trong di chuc, quan ly tai san cho khachhang a qua i, bao quan cac tai san co gia. La chuyen gia t van tai chnh, ve au t, ve quan ly taichnh, ve thanh lap, mua ban, sap nhap DN. 19. Cc hot ng khc Cung cap cac dch vu bao hiem: c thanh lap cong tytrc thuoc hoac lien doanh e kinh doanh bao hiem theoquy nh cua phap luat. T van tai chnh: NHTM c cung ng cac dch vu t vantai chnh, tien te cho khach hang di hnh thc t van trctiep hoac thanh lap cong ty t van trc thuoc Ngan Hang.Kinh doanh bat ong san: Cho vay kinh doanh bat ongsan hoac thanh lap cong ty kinh doanh BS. Bao quan vat quy gia: thc hien cac dch vu bao quan vatquy, giay t co gia, cho thue tu ket, cam o va cac dch vukhac co lien quan theo qui nh cua phap luat. 20. 6. Phn loi cc nghip v NHTM Da vo bng cn i ti sn NV NH ni bng: Nghip v ngn NV ti sn C hng ngoi bng NV ti sn N 21. Nghip v ngn hng ni bng Nghiep vu tai san N Tien gi khach hang (tien gi thanh toan, tien gi tietkiem). Tien gi cac to chc tn dung khac. Tien gi NHNN va Kho Bac NN. Vay cac to chc tn dung khac. Vay Ngan Hang Nha Nc. Vay bang cach phat hanh trai phieu, ky phieu. 22. Nghip v ngn hng ni bng Nghiep vu tai san Co Cho vay oi vi khach hang. au t chng khoan. Cho vay cac to chc tn dung khac. 23. Nghip v ngn hng ngoi bng Bo lnh ti chnh Giao dch cc cng c phi sinh trn th trng tp trung Giao dch cc cng c phi sinh phi tp trung Bo lnh thng mi Giao dch ngoi hi 24. 6. Phn loi cc nghip v NHTMDa vo i tng khch hng NV i viKhch hng cnhnNV i viKhch hng doanh nghip 25. Nghip v i vi khch hng c nhn Tien gi ca nhan Tien gi tiet kiem The thanh toan Thanh toan qua ngan hang Cho vay tieu dung Cho vay xay dng, sa cha, mua ban bat ong san Cho vay tra gop Cho vay ho kinh te gia nh. 26. Nghip v i vi khch hng DN Tien gi thanh toan Thanh toan khong dung tien mat gia cac doanh nghiep Thanh toan quoc te Mua ban ngoai te vi doanh nghiep Cho vay oi vi doanh nghiep Bao lanh oi vi doanh nghiep Moi gii chng khoan T van tai chnh 27. 7. Tc ng ca lut cc TCTD n hot ngca NHTM Cc quy nh v vnCc quy nh v d tr v bom an tonCc quy nh v cho vay 28. Cc quy nh v vnMc vn php nh ca TCTD (Ban hanh kem theo Ngh nh so141/2006/N-CP ngay 22 thang 11 nam 2006 cua Chnh phu)Mc von phap nh ap dung cho en nam STT Loai hnh to chc tn dung 2008 2010INgan hang1Ngan hang thng mai2Ngan hang thng mai Nha nc 3.000 ty ong 3.000 ty ong3Ngan hang thng mai co phan1.000 ty ong 3.000 ty ong4Ngan hang lien doanh1.000 ty ong 3.000 ty ong5Ngan hang 100% von nc ngoai 1.000 ty ong 3.000 ty ong6Chi nhanh Ngan hang nc ngoai15 trieu USD15 trieu USD7Ngan hang chnh sach5.000 ty ong 5.000 ty ong8Ngan hang au t3.000 ty ong 3.000 ty ong9Ngan hang phat trien 5.000 ty ong 5.000 ty ong10 Ngan hang hp tac1.000 ty ong 3.000 ty ong 29. Cc quy nh v d tr v bo m an ton Gi tr TSC c th thanh ton ngay Kh nng thanh ton = Gi tr TSN phi thanh ton ti mt thi im Gi tr VTC T l an ton vn ti thiu =Gi tr TSC 30. Cc quy nh v d tr v bo m an ton T l ti a ca ngun vn ngn hn c s dng cho vay trung di hn (Tn)GT ngun vn ngn hn dng cho vay trung di hn Tn = D n cho vay trung di hn T l ti a d n cho vay so vi s d tin gi (Td) D n cho vayTd=S d tin gi 31. Cc quy nh v cho vay Nhng trng hp khng cho vay Thnh vin Hi ng qun tr, Ban kim sot, Tng G(G), Ph TG (Ph G) ca t chc tn dng. Cn b, nhn vin ca chnh t chc tn dng thc hinnhim v thm nh, quyt nh cho vay. B, m, v, chng, con ca thnh vin Hi ng qun tr,Ban kim sot, Tng G (G), Ph TG (Ph G) NHTM khng c chp nhn bo lnh cho cc i tngtrn 32. Cc quy nh v cho vay Nhng trng hp hn ch cho vay T chc kim ton, kim ton vin c trch nhim kimton ti t chc tn dng cho vay, thanh tra ang thc hinthanh tra ti t chc tn dng cho vay, k ton trng cat chc tn dng cho vay Cc c ng ln ca t chc tn dng DN c mt trong nhng i tng bao gm TV Hi ngqun tr, Ban kim sot, Tng G, Ph TG, ngi thmnh xt duyt cho vay. B, m, v, chng, con ca thnhvin Hi ng qun tr, Ban kim sot, Tng G, PhTG chim trn 10% vn iu l ca DN 33. Cc quy nh v cho vay Gii hn cho vay Tng d n cho vay i vi mt khch hng khng cvt qu 15% VTC ca ngn hng. Tr trng hp i vinhng khon cho vay t cc ngun vn y thc ca Chnhph, ca cc t chc v c nhn Trng hp nhu cu vn ca mt KH vt qu 15% VTC,NHTM c cho vay hp vn theo quy nh ca NHNN Vic xc nh VN T C ca ngn hng lm cn ctnh ton gii hn cho vay c thc hin theo quy nhca NHNN 34. Cu hi n tp1. Trnh by nh ngha v chc nng ca NHTM.2. Quan nim v chc nng sn xut ca NHTM c ngha g?3. Trnh by cc hot ng ch yu ca NHTM, qua , ch r ra nghip v NHTM gm c nhng nghip v no?4. Nu nhng tc ng ca lut t chc tn dng n hot ng ca NHTM.