Các biện pháp trừng phạt

  • Published on
    30-Dec-2016

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>Cc bin php trng pht </p><p>Hin nay, cc bin php trng pht ang ngy cng c mt s quc gia v cc c quan siu quc gia, c th </p><p>l Lin Hp Quc, Lin minh Chu u v Hoa K s dng, nhm chi phi cc hnh vi chnh tr ca cc quc </p><p>gia khc. V bn cht, cc bin php trng pht ny nh hng n vn ti v thng mi quc t v do nh </p><p>hng n Hi P&amp;I v cc Hi vin ca Hi. Mt s bin php trng pht nh hng trc tip n phm vi bo </p><p>him ca cc Hi vin. </p><p>Mc ny ca trang web l ngun thng tin ch yu ca Hi v cc bin php trng pht v cung cp cc trang lin kt n </p><p>cc ti liu v thng tin lin h ti cc vn phng qun l ca Hi c hng dn v phm vi bo him ca Hi v cc </p><p>bin php trng pht. </p><p>Chng ti c bit khuyn ngh cc hi vin nn tham kho li trang web ny theo nh k v ng k nhn thng bo qua </p><p>email v cc mc mi ca trang web. </p><p>Cc khu vc chnh ca hot ng trng pht </p><p>Cn c vo s lng cc thc mc m Hi nhn c t cc Hi vin v cn c vo gi tr giao dch thng mi v phm vi </p><p>ca cc bin php trng pht c p t, Hi xc nh cc quc gia di y l nhng khu vc chnh ca hot ng </p><p>trng pht hoc l nhng khu vc ni ri ro b trng pht cho cc Hi vin v Hi c th rt cao: </p><p>Iran </p><p>Nga v Ukraina </p><p>Syria </p><p>Bc Triu Tin </p><p>Cuba </p><p>Sudan </p><p>Somalia </p><p>i vi Iran, Syria v Nga v Ukraina, Hi hin lu tr lng thng tin ln nht, mt phn l v gi tr giao dch thng mi </p><p>ti hoc t cc quc gia ny v mt phn v bin php trng pht lin quan n cc quc gia ny hin ang c nhiu din </p><p>bin v trong qu trnh iu chnh. </p><p>Hi cng b mt lng thng tin ng k v cc bin php trng pht nh hng n Iran v Nga v Ukraina (xem cc </p><p>trang lin kt) tuy nhin cc Hi vin cn lin h vi Nh qun l c t vn trc khi b tr tu ca mnh giao dch vi </p><p>bt k quc gia no trong s tm quc gia ny. </p><p>Cc quc gia b trng pht khc </p><p>Cc quc gia di y cng l i tng ca cc bin php trng pht, tuy nhin phm vi ca cc bin php trng pht </p><p>thng hn ch hn v trong mt s trng hp cc bin php trng pht c th vn tn ti do mt bin ng chnh tr ti </p><p>quc gia lin quan. Cc hi vin tm kim thng tin v cc ri ro v cc bin php trng pht lin quan n hot ng giao </p><p>dch thng mi vi cc quc gia ny cn lin h vi cc Nh qun l: </p><p>Afghanistan; B-la-rt; Burma/Myanmar; Cng ha Dn ch Cngo; Ai-Cp; Eritrea; Cng ha Lin bang Nam t &amp; Serbia; </p><p>Iraq; B Bin Ng; Li-bng; Liberia; Libya; Cng ha Guinea; Tunisia; Yemen; Zimbabwe. </p><p>Phm vi Bo him ca Hi P&amp;I </p><p>Cc quy nh lin quan trong Quy tc ca Hi i vi cc bin php trng pht l Quy tc 19(2) Nhm 1 nu r: </p><p>http://www.westpandi.com/Special/Sanctions/iran/http://www.westpandi.com/Special/Sanctions/russia-and-the-ukraine/http://www.westpandi.com/Special/Sanctions/syria/</p></li><li><p>Tr khi y ban c quy nh khc, Hi s khng bo him cho mt tu yu cu bo him ca Hi vin hin ang c hot </p><p>ng vn chuyn, giao dch thng mi hoc trong mt hnh trnh m di bt k cch thc no khin cho Hi c nguy c </p><p>chu ri ro hoc tr nn b bt k bin php trng pht, lnh cm hoc hnh ng bt li no khc p t di bt k hnh </p><p>thc no ca bt k quc gia hoc t chc quc t no hoc c quan c thm quyn khc. </p><p>Ngoi ra, Hi khng c trch nhim bi hon cho cc Hi vin v bt k khon tin no m Hi khng th thu i t Pool </p><p>v/hoc cc nh ti bo him do chu nh hng ca cc bin php trng pht. Cc quy nh lin quan ca cc Quy tc ca </p><p>Hi l Quy tc 8(4) Nhm 1 nu r: </p><p>"Trong bt k trng hp no, Hi min trch i vi bt k Hi vin no v phn trch nhim, ph tn v chi ph m Hi </p><p>khng th thu hi t cc bn trongTha thun Pool, v/hoc theo Hp ng Ti bo him Vt mc Bi thng hoc bt k </p><p>nh ti bo him no khc do phn thiu ht trong thu i t cc bn hoc nh ti bo him ny l do b trng pht, b cm </p><p>hoc chu nh hng ca hnh ng bt li m mt quc gia hoc t chc quc t hoc c quan c thm quyn khc p t </p><p>hoc ri ro thiu ht nu cc bn hoc cc nh ti bo him s tin hnh thanh ton/ chi tr. V mc ch ca Quy tc 8 </p><p>ny, thiu ht bao gm nhng khng gii hn bt k s c hoc s chm tr trong qu trnh thu i ca Hi do cc bn </p><p>hoc nh ti bo him thc hin thanh ton vo mt ti khon ch nh tun th cc yu cu ca bt k quc gia hoc t </p><p>chc quc t hoc c quan c thm quyn no khc." </p><p>Trong bt k trng hp no, Bo him Nhm 2 l bo him ty v vic xem xt quyt nh cung cp bo him s cn </p><p>tnh n bt k nguy c chu ri ro trng pht no ca Hi. </p><p>Cc trang lin kt hu ch </p><p>https://sdnsearch.ofac.treas.gov/ l mt cng c tm kim ca chnh ph M v mt s (nhng khng phi l ton b) cc t </p><p>chc b trng pht </p><p>https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-iran-nuclear-proliferation l trang web ca chnh ph Anh </p><p> cp n cc bin php trng pht ca EU v Anh i vi Iran. </p><p>https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets l danh sch cc i tng b </p><p>Anh p t trng pht v bao gm cc c nhn v t chc c lit k l i tng ca Lin minh Chu u. </p><p>Lin h </p><p>Cc Hi vin hoc cc nh mi gii ca Hi vin tm kim thng tin t Hi v cc bin php trng pht trc ht cn lin </p><p>h vi Tony Paulson (Tony.Paulson@westpandi.com) hoc Robert Searle (Robert.Searle@westpandi.com). </p><p>Lu quan trng </p><p>Nhng thng tin do Hi cung cp v c th thng qua trang web ca Hi vn cha y . Hi lun n lc nhm m bo </p><p>tnh chnh xc ca cc thng tin c cung cp. Tuy nhin, Hi khng th m bo iu ny v cc bin php trng pht ph </p><p>thuc vo nhng thay i ca cc t chc chnh ph bng thng bo trc thi gian ngn. Ngoi ra, qu v khng nn coi </p><p>thng tin ti trang web ny nh mt kin t vn php l c lp. </p><p>Cc thnh vin cn c bit tin hnh sot xt c bit trc khi thu xp bt k thng v no cho hoc t mt quc gia b </p><p>trng pht nhm m bo rng c hng ha tim nng cng nh cc bn ca lin doanh d kin u khng b trng pht. </p><p>Hi lun sn sng h tr cc Thnh vin trong kh nng c th tuy nhin cc Thnh vin c th mong mun xin kin t </p><p>vn php l c lp. </p><p>https://sdnsearch.ofac.treas.gov/https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-iran-nuclear-proliferationhttps://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targetsmailto:Tony.Paulson@westpandi.commailto:Robert.Searle@westpandi.com</p></li></ul>