Các Câu Thường Hỏi

 • Published on
  30-Jan-2017

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Shape the future of our schools. Vamos a disear el futuro de nuestras escuelas. Kin to tng lai ca trng hc chng ta.

  . Qaabeynta mustaqbalka dambe ee dugsiyadeena. Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

  Cc Cu Thng Hi

  S Hc Chnh Portland 2025 l g?

  S Hc Chnh Portland (PPS) ang trong mt giai on pht trin nhanh chng, v c mt s quyt nh s hc chnh cn phi a ra trong tng lai trong lc s hc chnh tip tc pht trin v thc hin cc cng vic u tin. Oregons Kitchen Table ang t chc mt cuc thm d kin online t Ngy 1 Thng T n Ngy 1 Thng Nm, 2015 hi mt s cu hi v cc vn u tin cc ranh gii trng hc, cc chng trnh gio dc, cng bng tip cn cc trng hc c cht lng cao, cc c s hc ng, v xp trng hc cho cc hc sinh cp hai xc nh cc gi tr v nim tin ca cng ng trong lc i n cc quyt nh trong tng lai. PPS cng lin lc rng ri nghe kin ca nhiu gia nh trong s hc chnh c bit l nhng ngi khng thng c kin qua cuc thm d kin (bng c hai online v giy). Thm na, Oregons Kitchen Table cng hng dn cc bui Hp Mt Cng ng, ni cc ngi hng xm, bn b, cc nhm cng ng, v cc nhm nh khc hp mt bn tho v nhng cu hi ny. Nhng n lc ny lm thnh S Hc Chnh Portland 2025.

  Cuc thm d kin ny c lin quan g n vic xem xt li ranh gii trng hc? Gim c Carole Smith thnh lp y ban C Vn Xem Xt Ranh Gii Ton Khu Hc Chnh (D-BRAC) mt y ban gm cc nhn vin iu hnh, cc gio vin, cc v ph huynh v cc chuyn gia gip b gim c v hi ng gio dc thc hin nhng quyt nh v vic phn chia ranh gii. Bn thm d kin hi mt s cu hi lin quan n vic xem xt ranh gii trng hc. Mi hc sinh trong PPS c n nh hc mt trng hc trong khu hng xm da theo ni hc sinh c ng, tuy nhin mt s hc sinh c th hc mt trng khc v nhng l do khc nhau. S hc chnh chia ranh gii gia cc khu hng xm sp xp trng hc cho hc sinh. PPS c mt s trng hc vi s t hc sinh ghi danh v mt s trng hc c qu ng hc sinh so vi c s hc ng ca nhng trng ny. S hc chnh cam kt s xem xt li tt c cc ranh gii trng hc v thc hin vic thay i cho nin hc 201617 v sau .

  Bn thm d kin t u c?

  Mt y ban bao gm nhn vin ca Oregons Kitchen Table, cc i din ca Trng

  i Hc Portland, cc nhn vin PPS, v cc hi vin ca y Ban C Vn Xem Xt

  Ranh Gii Ton Khu Hc Chnh (D-BRAC), to nn bn thm d kin.

 • Portland Public Schools 2025

  Shape the future of our schools. Vamos a disear el futuro de nuestras escuelas. Kin to tng lai ca trng hc chng ta.

  . Qaabeynta mustaqbalka dambe ee dugsiyadeena. Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

  Ti sao ti nn tr li bn thm d kin hoc tham d vo cuc hp mt cng

  ng?

  S Hc Chnh Portland 2025 l mt c hi cho PPS lng nghe t cng ng. Cc kt

  qu s c chia s vi cng ng, cc y ban PPS, cc nhn vin, Gim c Carole

  Smith v hi ng gio dc PPS. Qu v c th la chn tr li bn thm d kin

  (bng online hoc giy) hoc qu v c th mun hp mt vi cc bn b, cc ph

  huynh, hng xm, hoc cc thnh vin trong cng ng bn lun cc cu hi.

  Hp mt cng ng l g?

  Mt cuc hp mt cng ng l mt c hi cho cc ngi hng xm, bn b, cc nhm trong cng ng v cc nhm nh khc gp nhau bn tho v nhng cu hi trong bn thm d kin S Hc Chnh Portland 2025. Nu qu v mun t chc mt bui hp mt cng ng, xin vo trong mng http://oregonskitchentable.org/portland-public-schools/ ly tp ti liu hp mt cng ng.

  Ai nn tham d vo cuc thm d kin?

  Mi ngii sng trong khu vc S hc Chnh Portland, bao gm cc ph huynh/ngi

  gim h, hc sinh, v nhn vin PPS v c nhng ngi dn khng c tr con hc

  trong cc trng PPS.

  Ti sao nguyn ton cng ng?

  Portland l mt thnh ph n nhn cc trng cng lp. C cng ng rng ln - bao

  gm cc gia nh PPS hin thi, cc cu gia nh PPS, cc gia nh PPS trong tng

  lai, cc ngi hng xm, cc nhm cng ng, v nhiu ngi khc u quan tm

  n cc trng hc trong khu hng xm c cht lng cao cho tt c hc sinh. Cc

  trng hc xut sc gip xy dng mt thnh ph v i cho tt c chng ta.

  Ti sao PPS hi v khu hng xm, trnh gio dc, gii tnh, khuynh hng tnh dc, sc tc v chng tc ca ti trong bn thm d kin? Chng ti u hi mi ngi tr li bn thm d kin cung cp nhng thng tin ny, nhng lun lun l ty bi v chng ti mun chc chn c nghe kin ca ton cng ng v tt c kin u c ghi nhn.

  S hc chnh s lm g vi cc cu tr li ca ti?

  Tt c cc ti liu ca bn thm d s c s hc chnh dng gip i n nhng

  quyt nh v ranh gii cc trng hc, cc chng trnh gio dc, h thng ghi danh

  v chuyn trng, cc c s hc ng, v vic sp xp trng hc cho hc sinh.

  Cc ngh ca qu v rt quan trng cho y ban D-BRAC, ang lm vic c th

  thay i ranh gii cc trng hc cho nin hc 2016-2017. Tt c cc cu tr li s

  c gi kn v khng lin h n tn hoc thng tin lin lc ca qu v da theo chnh

  sch bo mt s ring t ca Oregons Kitchen Table.

  http://oregonskitchentable.org/portland-public-schools/http://oregonskitchentable.org/portland-public-schools/

 • Portland Public Schools 2025

  Shape the future of our schools. Vamos a disear el futuro de nuestras escuelas. Kin to tng lai ca trng hc chng ta.

  . Qaabeynta mustaqbalka dambe ee dugsiyadeena. Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

  Bng cch no ti c th tr li bn thm d kin v ti ly bn thm d kin

  u?

  Qu v c th tham gia vo S Hc Chnh Portland 2025 bng vi cch khc nhau t

  Ngy 1 Thng T n Ngy 1 Thng Nm, 2015:

  Tr li bn thm d kin online ti www.oregonskitchentable.org

  In bn thm d kin ra t http://www.pps.k12.or.us/. Np bn thm d li cho

  bt c trng hc no trong PPS.

  Ly bn thm d kin bng giy vn phng trng hc trong khu hng xm

  ca qu v.

  Nu qu v hoc mt nhm ngi c hng th t chc mt bui hp mt d

  bn tho nhng cu hi trong bn thm d kin (mt bui hp mt cng), qu

  v c th ti ti liu ti http://oregonskitchentable.org/portland-public-schools/

  Oregons Kitchen Table l ai v to ti phi dng website ca h?

  Oregons Kitchen Table l mt phn ca Policy Consensus Center trong Trng i

  Hc Portland State v l c quan ng ra t chc Portland Public Schools 2025. Xin

  vo www.oregonskitchentable.org bit thm chi tit. Hon tt bn thm d kin

  online l cch tt nht bi v qu v c th tham gia vo cc cuc thm d kin ca

  PPS trong tng lai site ny v hon tt thm d kin online gip tng kt cc cu

  tr li.

  Oregons Kitchen Table s lm g vi cc thng tin ghi danh ca ti

  Khi qu v tham gia vi Oregons Kitchen Table, cc cu tr li qu v cung cp s c

  Trung Tm National Policy Consensus trongTrng i Hc Portland State bo co

  vo mt n nc danh. Khi qu v tr li bn thm d, trng mc ca qu v lin kt

  n mt con s nhn din do h thng to ra. Cc cu tr li bn thm d kin khng

  bao gi c chia s cng khai hoc vi ring tng c nhn dnh lu ti thng tin ca

  trng mc, v tin tc nhn din qu v s khng bao gi dnh lu ti vi cc cu tr li

  trong bn thm d kin. bit thm tin tc v chnh sch bo mt s ring t ca

  Oregons Kitchen Table, xin vo http://oregonskitchentable.org/privacy-policy/.

  Ti sao ti phi to ra mt trng mc vi Oregons Kitchen Table tr li bn thm d kin Portland Public Schools 2025? Mt trng mc cho php qu v n thng bn thm d kin thch ng vi qu v. Bng cch tham d vo Oregons Kitchen Table, qu v s c thng bo nhng cuc thm kho ca PPS trong tng lai v kt qu ca bt c cuc thm d kin no qu v c tham gia. Qu v c th tm ngng v quay li tip tc tr li bn thm d kin t Ngy 1 Thng T Ngy 1 Thng Nm. Qu v cng c th thay i tin tc lin lc nh l email hoc zip code, nu c thay i. H thng ny cng cho php Oregons Kitchen Table bo m mt ngi ch tham gia vo cuc thm d kin mt ln.

  http://www.oregonskitchentable.org/http://www.pps.k12.or.us/http://oregonskitchentable.org/portland-public-schools/http://www.oregonskitchentable.org/http://oregonskitchentable.org/privacy-policy/

 • Portland Public Schools 2025

  Shape the future of our schools. Vamos a disear el futuro de nuestras escuelas. Kin to tng lai ca trng hc chng ta.

  . Qaabeynta mustaqbalka dambe ee dugsiyadeena. Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

  Ti liu thm d kin trong Oregons Kitchen Table c cng c nh th no?

  Ti liu ghi danh ca qu v ch c tip cn bi mt nhn vin Trung Tm National Policy Consensus. PPS khng th tip cn ti liu kt ni n cc trng mc c nhn.

  Ti khng c my vi tnh hoc a ch email. Lm sao ti c th tr li bn thm

  d kin Portland Public Schools 2025?

  Xin n vn phng trng hc trong khu hng xm hoc mt trong cc c quan cng

  ng hp tc vi s hc chnh. y s c cc bn thm d kin bng giy qua cc

  ngn ng nh Ting Anh, Trung Hoa, Ty Ban Nha, Somali, Nga S v Vit Nam

  Ti ni mt ngn ng khng c trong nhng ngn ng c thng dch. Ti cn lm g c gip ? Bn thm d kin Portland Public Schools 2025 c sn qua Ting Trung Hoa, Ty

  Ban Nha, Somali, Nga s v Vit Nam. c gip bng ngn ng khng c sn

  xin lin lc PPS Language Line ti s (503) 916-3589.

  Cc ng Dy Ngn Ng S in Thoi

  | Trung Hoa (503) 916-3585

  Espaol | Ty Ban Nha (503) 916-3582

  Soomaaliga | Somali (503) 916-3586

  | Nga S (503) 916-3583

  Ting Vit | Vit Nam (503) 916-3584

  Cc Ngn Ng Khc (503) 916-3589

  Ti gp kh khn tr li bn thm d kin online. Ti c th gi cho ai c

  gip ?

  Sarah Giles, Project Manager at OKT, at sarahgiles@pdx.edu and (503) 725-5248.

  Thng Tin Lin Lc

  S hc Chnh Portland

  Kimm Fox-Middleton, Community Involvement & Public Affairs kfoxmiddleton@pps.net

  Online on Oregons Kitchen Table

  Sarah Giles, Oregons Kitchen Table Technical Assistance for Oregons Kitchen Table

  sarahgiles@pdx.edu 503.725.5248

  Jessica Rodrigues-Montegna, Oregons Kitchen Table Thc mc v t chc bui hp mt nh

  montegna@pdx.edu

  503.725.8195

  4-1-15

  mailto:sarahgiles@pdx.edumailto:kfoxmiddleton@pps.netmailto:sarahgiles@pdx.edumailto:montegna@pdx.edu