Cadangan Jawapan Kertas 3 Tingkatan 5 Bab 4 Malayan Union

 • Published on
  15-Oct-2015

 • View
  13.004

 • Download
  3.308

Embed Size (px)

DESCRIPTION

jawapan

Transcript

 • 5/26/2018 Cadangan Jawapan Kertas 3 Tingkatan 5 Bab 4 Malayan Union

  1) Pendahuluan : Jelaskan sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union .

  Sebab-sebab British memperkenalkan Malayan Union ialah sebagai persediaan

  kepada Tanah Melayu ke arah membentuk pemerintahn sendiri.

  British uga menginginkan pentadbiran yang li!in dan menimatkan kos. Sebelum

  Perang "unia #edua$ Tanah Melayu terbahagi kepada tiga unit pentadbiran yang berbe%a$

  iaitu &egeri-&egeri Selat'&&S)$&egeri-&egeri Melayu Bersekutu '&&MB) dan &egeri-&egeri

  Melayu Tidak Bersekutu'&&MTB) .#epelbagaian sistem ini telah menelan kos yang besar

  dan menyenbabkan pembangunanekonomi di setiap negeri tidak seimbang.

  Selain itu$ British berhasrat membentuk sebuah bangsa Malayan Union supaya

  golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka dan menumpukan taat setia

  kepada Malayan Union . Justeru $ British dapat memastikan sumber tenaga dan pelaburan

  untuk memaukan ekonomi Tanah Melayu tidak terbantut ."i samping itu$ British dapat

  menamin penguasaan yang berterusan terhadap sumber ekonomi Tanah Melayu selain

  mengurangkan kuasa politik orang Melayu.

  (. Jelaskan iri-!iri MU dan Sebab-sebab masyarakat tempatan menentang.

  Peranian MU 1*+, telah menggabungkan semua negeri di Tanah Melayu dalam satu unit

  pentadbiran . ntara syarat utama Peranian MU ialah semua &egeri-negeri Melayu

  Bersekutu dan &egeri-negeri

  Melayu Tidak Bersekutu serta dua daripada negeri Selat disatukan . seterusnya $ Baginda

  atu /ngland akan melantik seorang 0abenor British untuk mengetuai MU . Singapura

  diasingkan kerana mempunyai kepentingan sebagai pelabuhan bebas . sas kerakyatan MU

  ialah kearganegaraan sama rata dengan prinsip us soli . aa-raa Melayu menadi ahli

  Malis aa-raa Melayu yang hanya membin!angkan soal agama 2slam dan adat istiadat

  orang melayu . Seorang pesuruhaya &egeri dilantik bagi setiap negeri sebagai ketua

  pentadbir . Malis /ksekuti3 dan Malis Undangan MU dibentuk .

  Penubuhan MU adalah sebagai suatu usaha untuk meuudkan sebuah kesatuan yangdikuasai oleh sebuah pemerintah yang kuat . Pentadbiran MU adalah terus kepada Parlimen

  British di 4ondon san tidak tertakluk kepada Singapura lagu seperti sebelumnya . #onsep

  penatdbiran baru in*i telah menolak tradisi dan sistem politik orang melayu . khirnya $

  keraaan MU telah diisytiharkan pada 1 pril 1*+, di #ing5s 6ouse

  ' ar!osa Sri &egera ) $ #4 . Sir /dard 0ent telah dilantik sebagai 0abenor pertam

  keraaan MU . "engan pengisytiharan tersebut $ se!ara rasminya MU telah menggantikan

 • 5/26/2018 Cadangan Jawapan Kertas 3 Tingkatan 5 Bab 4 Malayan Union

  Pentadbiran Tentera British BM yang dialankan di Tanah Melayu seak bulan September

  1*+7.

  8rang melayu telah menunukkan pelbagai reaksi terhadap penentangan MU . Selepas

  Perang

  "unia #edua $ orang Melyu menganggap tidak sesuai untuk British membuat pembaharuan

  politik di Tanah Melayu . 8rang Melayu pada prinsipnya menentang penghakisan kuasa

  aa-raa Melayu dalam MU $ iaitu aa-raa Melayu hanya menadi ahli Malis aa-raa

  Melayu

  tanpa sebarang kuasa . aa-raa uga kehilangan takhta dan kredibiliti mereka sebagai

  kuasa orangMelayu alaupun mereka masih membin!angkan soal agama 2slam $ tetapi

  %akat 3itrah sipungut di baah nama 0abenor MU . #eadaan ini bertentangan dengan

  kedudukan sultan .

  8leh yang demikian $ orang Melayu bimbang agama islam akan ter!abar .

  8rang melayu uga menentang pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang

  atau orang luar . "asar terbuka British ini dilihat akan mengan!am status 9uo orang melayu

  sebagai penduduk peribumi . Jumlah orang Melayu uga akan menadi ke!il dengan

  kemasukan orang dagang ini . orang melyu uga bimbang akan kehilangan arisan tamadun

  yang telah dibina oleh keraaan melayu

  sperti %aman #esultanan Melayu Melaka . Mereka beranggapan bahaa pengenalan MU

  akan menghapuskan searah yang dibina oleh keraaan tersebut . lantaran itu $ kebanyakn

  orang Melayu telah keluar menentang MU .

  ) 6uraikan pembentukan PTM 1*+;.

  British telah menubuhkan sebuah Jaatankuasa /ksekuti3 yang dianggotai oleh

  1( orang ahli.Mereka mengadakan mesyuarat di #ing5s 6ouse $ #uala 4umpur. Pada

  dasarnya$ada lima tuntutan orang melayu iaitu aa-aa Melayu menolak semua prinsip

  dan struktur Malayan Union.Selain itu$mereka uga menginginkan sebuah persekutuan

  seperti konsep &egeri-&egeri Melayu Bersekutu.Mereka uga menolak kerakyatan terbuka

  Malyan Union dan meminta dasr perlindungan terhadap &egeri-&egeri Melayu dan orangmelayu dipulihkan.Mereka uga menuntu supaya aa-aa Melayu sebagai ketua &egeri-

  &egeri Melayu diakui semula.

  Perundingan ini ditentang oleh orang dagang dan golongan radikal Melayu

  pimpinan "r.Burhanuddin al-6elmy .Mereka berpendapat Jaatankuasa eksekuti3 itu tidak

  meakili semua pihak kerana tidak disertai oleh seorang perakilan oaring dagang.Mareka

  menuntut konsep sebuah republi! dan kemerdekaan penuh . Malis Tindakan Bbersama

 • 5/26/2018 Cadangan Jawapan Kertas 3 Tingkatan 5 Bab 4 Malayan Union

  Seluruh Malaya atau ll Malayan oun!il o3 Joint !tion'MJ) dan Pusat Tenaga

  akyat'PUT/) telah ditubuhkan pada aal tahun 1*+< untuk menentang British dan

  UM&8 .

  Mereka mengadakan pelbagai tindakan seperti !eramah politik $ demonstrasi dan

  mogok . Mereka turut men!adangkan sebuah perlembagaan $ iaitu Perlembagaan akyat

  .Untuk berlaku adil$ British telah bersetuu menubuhkan Jaatankuasa Perunding bagi

  mendapatkan pendapat mereka dalam menyediakan peranian Persekutuan Tanah Melayu

  1*+; .

  +. Berdasarkan tindakan pemimpin tempatan menentang MU . Jelaskan langkah yang akan

  anda ambil untuk membina kekuatan negara dalam masyarkat berbilang kaum .

  Menyelesaikan masalah ini akan meadi mudah apabalia masyarakat bersatu padu

  . Masyarakat yang berbilang kaum bukanlah menadi satu bebanan bagi sesebuah negara

  untuk menentang MU . Bantahan dapat dilaksanakan se!ara berterusan melalui akhbar-

  akhbar di negara kita . =aman ini $ ramai masyarakat yang memba!a surat khabar . 8leh

  yang demikian $ lebih mudah untuk mempengaruhi minda mereka dan lebih senag

  menyampaikan sesuatu berita . seterusnya ialah $ mengadakan demonstrasi se!ara aman .

  "emonstrasi dapat mengeratkan hubungan apabila semua masyarakat berhimpun dan

  mempunyai satu matlamat yang sama . Seterusnya $ aa-raa Melayu perlu berkumpul dan

  menyatakan keperluan mereka dengan berhati-berhati . Menghidupkan persatuan-persatuan

  untuk menentang MU . pabila uudnya $ persatuan tidak perlulah uudnya

  pemberontakan dan pembangkang . ini akan menyulitkan proses penentangan MU . hli dan

  penyokong mestilah berdiri bersama untuk menyatukan matlamat .

  7) Berdasarkan pengetahuan searah anda$ elaskan kesan kerasama antara kaum kepada

  keseahteraan negara Malaysia.

  #esan-kesan kerasama antara kaum kepada keseahteraan negara Malaysia ialah

  dapat melindungi negara daripada an!aman kuasa luar . &egara yang mempunyai

  masyarakat yang berkerasama antara satu sama lain dapat melemahkan gerakan kuasa

  luar yang ingin menakluk negara kerana kun!i rahsia negara dikaal ketat oleh sikap

  masyarakat yang saling berkerasama dalam menamin kedaulatan negara. Selain itu $ perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat uga dapat diuudkan .

  Perpaduan rakyat amat penting demi menamin keamanan dan keseahteraan

  negara.Masyarakat yang bersatu padu akan melahirkan sebuah negara yang aman dan

  tiada masalah pertelingkahan antara kaum berlaku.

  Seterusnya $ negara Malaysia uga akan dihormati dan disegani oleh negara asing

  kerana kekal aman meskipun terdapat masyarakat yang berbilang kaum . #uasa luar yang

 • 5/26/2018 Cadangan Jawapan Kertas 3 Tingkatan 5 Bab 4 Malayan Union

  berminat untuk menguasai negara akan membatalkan niat mereka kerana takut dengan

  semangat rakyatnya dalam mengekalkan keamanan negara.

  "i samping itu$ekonomi negara uga akan meningkat . para pelabur asing tidak

  akan berasa as-as untuk melabur di negara Malaysia kerana negara yang aman dan

  bersih dari segala masalah . Pelan!ong asing uga berminat untuk melan!ong di sini kerana

  negara yang aman dan makmur .

  8leh yang demikian $ kerasama antara kaum dapat memudahkan Malaysia

  menuntut hak sebagai arganegara . ontohnya $ hak keistimeaan dalam memilih !alon

  pemimpin untuk mentadbir negara dan sebagainya .

  ,. Bin!angkan langkah yang perlu diamalkan untuk membentuk konsep rakyat didahulukan $

  pen!apaian diutamakan .

  Pembentukan masyarakat mamuk yang harmonis merupakan agenda keraaan

  yang paling penting kerana prasangka perkauman boleh menghan!urkan perpaduan yang

  sedia uud. Menyedari hakikat dan kepentingan mengekalkan perpaduan maka pelbagai

  langkah perlu dialankan bagi memastikannya berterusan.

  ntara kepentingan meuudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat mamuk ialahuntuk

  mengekalkan keharmonian dan mengelakkan perselisihan. Penduduk Malaysia yang terdiri

  daripada berbilang bangsa boleh hidup aman damai seak dahulu lagi kerana adanya

  perasaan saling menghormati dan memahami antara satu sama lain. malan nilai murni ini

  menadi tunang kekuatan sesebuah negara. Perkara ini dapat mengelak berlakunya

  perselisihan seperti keadian dalam searah hitam negara iaitu peristia 1 Mei 1*7*.

  usuhan kaum yang berlaku tidak memberi apa-apa keuntungan malah membaa banyak

  kemudaratan.

  Perpaduan kaum yang uud uga turut memper!epat dan memperkasa pembangunan

  negara. akyat Malaysia yang terkenal dengan sikap bertoleransi dan hidup bersatu-padu

  memangkinkan usaha memaukan negara dalam segenap aspek merangkumi ekonomi$

  sosial$ politik dan pendidikan. Pembangunan pesat yang elas kelihatan pada hari inimembantu masyarakat menalani kehidupan seharian dengan selesa. Sebaliknya$ ika

  keharmonian kaum teran!am maka amat sukarlah keraaan mengatur agenda men!apai

  kemauan negara. #esannya negara akan ketinggalan dan rakyat menderita kemiskinan.

  Bagi merealisasikan keayaan negara dengan ramuan perpaduan kaum ini$

  maka bagai usaha ke arahnya hendaklah terus dialankan. ntara lain$ keraaan

 • 5/26/2018 Cadangan Jawapan Kertas 3 Tingkatan 5 Bab 4 Malayan Union

  meuudkan banyak dasar bertuuan menerapkan nilai-nilai bagi mengekalkan perpaduan

  kaum. Terkini$ Perdana Menteri Malaysia$ "atuk Seri &aib Tun a%ak menggunakan

  konsep >1 Malaysia5. "asar kepimpinan yang memperkenalkan konsep ?rakyat didahulukan$

  pen!apaian diutamakan@ memperlihatkan keutamaan masyarakat dalam pen!apaian

  sesebuah negara. Tanpa rakyat yang bersatu padu maka pin!anglah negara itu.

  Selain itu$ segenap lapisan masyarakat uga berperanan menalankan tanggungaab

  masing-masing untuk memelihara perpaduan. Media massa sebagai medium komunikasi

  menadi saluran maklumat dan membangkitkan semangat bersatu-padu. Memperbanyakkan

  iklan dan risalah melalui kempen-kempen men!intai negara dapat menyedarkan masyarakat

  tentang peri pentingnya menaga keharmonian hidup sesama rakyat. Semua ini dapat

  dikongsi bersama-sama dengan adanya alat komunikasi media massa seperti teleAisyen$

  radio mahupun internet. #emudahan yang kita nikmati sekarang ini adalah bukti nyata hasil

  kemauan negara.

  #esimpulannya$ kemakmuran negara berkait rapat dengan hubungan baik antara kaum

  yang sama-sama mendokong usaha ini. 6ubungan baik inilah yang perlu diamalkan bila-bila

  masa dan selamanya agar keayaan yang kita nikmati kini tidak ranap begitu sahaa setelah

  hampir 7+ tahun negara kita men!apai kemerdekaan.

 • 5/26/2018 Cadangan Jawapan Kertas 3 Tingkatan 5 Bab 4 Malayan Union

  "i samping itu $ kita haruslah saling hormat-menghormati antara satu sama lainagar

  tiada masalah persilisihan 3aham . malan hormat-menghormati dapat memudahkan segala

  urusan yang dialankan di dalam negar beralan lan!er.

  Justeru $ kita uga hendaklah saling berkerasama dalam mempertahankan

  kedaulatan negara.#emerdekaan negara hanya dapat di!apai melalui kerasama antara

  masyarakat Malaysia.

  ;. Pengetahuan yang diperoleh $ iktibar kepada diri $ bangsa serta harapan untuk masa

  depan Malaysia yang lebih !emerlang .

  iktibar daripada peristia penentangan terhadap Malayan Union ialah masyarakat Perlu

  bertegas dalam menyatakan bantahan . Perlu adanya perpaduan di kalangan masyarakat

  malaysia yang berbilang kaum . Mengadakan rundingan sebelum sesuatu dasar dibuat

  .Berhati-hati dengan tindakan orang asing . Pentingnya pemimpin beribaa untuk

  memerintah negara kita .

  pengenalanMU telah mengui kesabaran orang Melayu terhadap British yang inginkan

  penaahan mutlak terhadap Tanah Melayu . 8rang Melayu buat pertama kalinya dalam

  searah selepas %aman #esultanan Melayu Melaka bangun menentang British . entetan

  daripada penyatuan tersebut $ #ongres Melayu 1*+, telah diadakan dan UM&8 ditubuhkan

  untuk menentang niat ahat British tersebut . #erasama antara raa-raa melayu dengan

  UM&8 dan orang melayu pada keseluruhannya telah menyebabkan British mula berle$but

  dan memulakan rundingan . khirnya $ penat lelah tersebut terbayar apabila Peranian

  Persekutuan 1*+; telah membolehkan Persekutuan Tanah Melyu dibentuk 1 ebuari

  1*+; . Peranian tersebut telah memperkenalkan semula dasar kuasa british sebelum tahun

  1*+1 .