Cảm tình đảng

  • Published on
    19-Jul-2015

  • View
    11.687

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>Cu 1: Cn lm g v phn u nh th no tr thnh ng vin ng Cng sn Vit Nam? Lin h bn thn ng ch. Ngay t khi ra i ng Cng sn Vit Nam xc nh l i tin phong chin u i biu trung thnh li ch ca giai cp cng nhn, nhn dn lao ng v ca dn tc. ng l mt t chc cht ch, thng nht ch v hnh ng, ly nguyn tc tp trung dn ch lm nguyn tc t chc c bn, c s mnh lch s lnh o nhn dn thc hin mc ch l tng ca ng l Xy dng nc Vit Nam c lp, dn ch, giu mnh, x hi cng bng, vn minh, khng cn ngi bc lt ngi, thc hin thnh cng ch ngha x hi v cui cng l ch ngha cng sn (trch iu l ng). V vy, ng vin ng Cng sn Vit Nam phi l chin s cch mng trong i tin phong ca giai cp cng nhn Vit Nam, sut i phn u cho mc ch, l tng ca ng, t li ch ca T quc, ca giai cp cng nhn v nhn dn lao ng ln trn li ch c nhn. Ti nh trong cun nht k ng Thy Trm, khi c kt np vo ng, dng u tin ca ngy hm ch vit: Ci cm gic r nt nht ca ngy hm nay l: Phi phn u sng xng ng vi ci tn mt ngi cng sn. Vng, d bt c trong hon cnh no, ngi ng vin, ngi cng sn lun lun thc hin ng mc tiu l tng ca ng, ly ngn c ca ng lm mc tiu, l ngn uc dn ng, l hi sinh v s nghip cch mng. Hy gi vng tinh thn ca ngi cng sn, tinh thn trong sut nh pha l, cng rn nh kim cng v chi li mun nghn ho quang ca lng tin tng. Chnh nhng ngn la truyn sc mnh th h tr nh chng ti c thp sng, thi thc nhn ln nhm vn ti, cng hin nhiu hn na sc tr ca mnh cho t nc! Khi c hc tp, nghin cu v qu trnh u tranh cch mng v truyn thng ca ng, ti mong c mt ngy tr thnh ng vin. Kht vng cho ti quyt tm rn luyn v phn u hn, nhng lun tm nim rng khng phi v qu cu n vo vn m lm hot ng ca mnh thiu i tinh thn tch cc. ng l mt t chc tp hp nhng qun chng u t v gng mu nht. ng lun tin phong trong mi hot ng, c bit l cng tc gio dc vn ha t tng cho qun chng. c sng trong mi trng nh vy mi chng ta s t hon thin bn thn mnh hn. Khng nhng vy, chnh mi trng ny s to iu kin cho chng ta, nhng ng vin, thanh nin tr c hot ng v cng hin sc mnh vo s nghip xy dng v bo v T quc. Tht t ho khi mang trn mnh danh hiu ng vin danh hiu cao qu trong cuc i ca mi con ngi.</p> <p>Trong giai on mi ca Cch mng Vit Nam hin nay, mi c nhn phi ng trc nhng i hi mi v nhim v mi. l nhim v tip tc s nghip i mi, y mnh cng nghip ha, hin i ha t nc, xy dng nn kinh t th trng nh hng XHCN; l yu cu gi vng, tng cng vai tr lnh o ca ng trong iu kin i mi h thng chnh tr, dn ch ha, xy dng Nh nc php quyn XHCN; l nhim v bo v vng chc c lp ch quyn, lm tht bi m mu, th on din bin ha bnh ca cc th lc th ch trong iu kin m ca, hi nhp quc t v khu vc. tr thnh ng vin ng Cng sn Vit Nam, ngi vo ng phi c cc iu kin: ng c vo ng ng n, c gic ng chnh tr, tha nhn v t nguyn thc hin Cng lnh chnh tr, iu l ng, nhim v ca ng vin; hot ng trong mt t chc c s ng v phi l ngi u t, c nhn dn tn nhim; mi ng vin phi gn mnh vi t chc ng, coi t chc ng l ch da vng chc cho mnh thc hin nhim v ng vin. 1. Xc nh ng c vo ng ng n: Bc i theo con ng ca ng l bc i trong khng gian l tng ca ton dn tc. Ti khng n vi ng v nhng g qu cao siu, v d u, v tr no, ti ngh mnh vn lm vic v c gng lm vic tt. Nhng c ng vo hng ng ca ng, khng ch l mc tiu phn u, m hn th, trong qu trnh phn u, ti trng thnh v sng c trch nhim hn. Phn u vo ng phi xut pht t ng c trong sng, vi thanh nin li cng mang ngha cng hin, ch khng phi li dng vo ng lm bnh phong, lm ch da tin thn. Vo ng khng phi l tranh ginh quyn li, tha mn tham vng c nhn. Tuy nhin, vo ng khng phi ai cng ton din, khng c khim khuyt m quan trng l xc nh r vai tr, trch nhim ca mt ngi ng vin rn luyn v trng thnh hn. Khng c vo ng khng c ngha l thi phn u, thi rn luyn, thi cng hin. Do ti ngh rng mun tr thnh ng vin phi thc s c quyt tm phn u, c tinh thn gic ng cch mng cao. Phn u vo ng nh l mt ngha v, mt trch nhim c ng gp, cng hin nhiu hn cho tp th, cho nhn dn v rng hn l cho quc gia, dn tc. Khi nhn thc ng n ta s c ng c ng, c sc mnh bn trong l ng lc hng dn hnh ng, thi thc ta sng, hot ng c l tng cao p cho ng v cho chnh mnh. Gi vng phm cht ca mt ng vin, kh khn s khng lm ta li bc, vng vng trc nhng th thch ca mt tri c ch th trng, trc cm d ca tin bc, chc quyn.</p> <p>Phn u vo ng l c ng trong mt t chc ca nhng ngi cng chung ch hng u tranh xy dng mt x hi tt p, dn giu, nc mnh, cng bng, dn ch, vn minh. Vo ng l phi dn thn theo l tng cch mng, chp nhn hy sinh, phn u i theo con ng m ng, Bc H v nhn dn la chn. Ci c ln nht khi vo ng l c phc v cch mng, c phc v nhn dn, c ng v nhn dn tin cy, yu mn. Xy dng ng c vo ng c ngha rt quan trng, nht l trong iu kin ng cm quyn v lnh o theo c ch th trng, mi ng vin u phi i mt vi bit bao kh khn, th thch. Nu ngi vo ng khng xc nh cho mnh ng c ng n s khng vt qua c nhng th thch, kh khn . Tr thnh ng vin l vinh d, t ho nhng trn ht l trch nhim; trch nhim tip tc cng hin, cng hin khng phi l ci g qu cao siu, m trc ht n gin l phi ht sc c gng trong hc tp v cng tc, l phn u ht mnh chim lnh tri thc, nng cao trnh chuyn mn. 2. Rn luyn bn lnh chnh tr, phm cht o c cch mng: Bn lnh chnh tr th hin nhn thc ng n, kin nh vi mc tiu, l tng la chn, th hin kh tit ca ngi cch mng l giu sang khng th quyn r, ngho kh khng th lay chuyn, uy v khng th khut phc. th hin bn lnh chnh tr vng vng, ngi phn u vo ng cn ng vng trn lp trng ca giai cp cng nhn, trc kh khn th thch khng nao nng tinh thn, khng m nht phng hng chnh tr, c thi , chnh kin r rng, kin nh. Bn lnh chnh tr c hnh thnh ch yu bng s n lc ca bn thn trong qu trnh hc tp, nm vng l lun Mc-Lnin v t tng H Ch Minh, l nn tng t tng ca ng. o c cch mng l kt qu ca qu trnh tu dng, rn luyn sut i; nh Bc H dy: o c cch mng khng phi trn tri xa xung. N do u tranh, rn luyn bn b hng ngy m pht trin v cng c. Cng nh ngc cng mi cng sng, vng cng luyn cng trong. u tranh chng ch ngha c nhn khng phi l ph nh vai tr, li ch c nhn. Li ch c nhn c tn trng khi n khng tri vi li ch chung ca cng ng. ng li ca</p> <p>ng l kt hp hi ha gia 3 li ch: li ch x hi, li ch tp th v li ch c nhn. ng lun lun tn trng v quan tm n li ch c nhn, ng thi kin quyt chng ch ngha c nhn, ch k, t li ch c nhn mnh ln trn, ln trc li ch tp th v ton x hi. Vic g c li cho cch mng, cho nhn dn th kh my, k c hy sinh cng lm. Vic g c hi cho cch mng, cho nhn dn th nh my cng ht sc trnh. Trong sut cuc i hot ng cch mng ca mnh, Ch tch H Ch Minh lun lun quan tm n vic gio dc, rn luyn phm cht i ng ng vin. Ngay t nm 1925, bi ging u tin ca Ngi cho nhng cn b cch mng tr tui ca Vit Nam l vn t cch mt ngi cch mnh; mi quan tm hng u ca Ngi l xy dng mt i ng cn b ng vin ca ng tht s thm nhun o c cch mng, tht s cn, kim, lim, chnh, ch cng v t. S gic ng l tng cng sn, lng trung thnh vi s nghip cch mng ca ng, ca giai cp cng nhn, sut i hy sinh phn u v c lp t do ca T quc, v ch ngha x hi v ch ngha cng sn l phm cht hng u m Ch tch H Ch Minh t ra cho mi ng vin cng sn. Ngi cn dn mi ng vin khng mt pht no c qun l tng cao c ca mnh l phn u cho T quc hon ton c lp cho ch ngha x hi hon ton thng li trn t nc ta v trn ton th gii; phi bit t li ch ca giai cp, ca dn tc ln trn li ch ca c nhn, lun vng vng trc mi kh khn, v lun trong hon cnh no cng phi t li ch ca ng ln trn ht; nu khi li ch chung ca ng mu thun vi li ch ring ca c nhn th phi quyt hy sinh li ch ca c nhn cho li ch ca ng. Mi ng vin phi ra sc tu dng, rn luyn nng cao o c cch mng, qut sch ch ngha c nhn. Nu cho ch ngha c nhn m nh, chi phi, ngi ng vin s mt dn t cch, i ti t tc b danh hiu cao qu ca mnh. V vy, mun gi c t cch, ng vin nht thit phi ra sc hc tp, tu dng, t ci to tin b mi. Nu khng c gng tin b, th tc l thoi b, l lc hu s b x hi tin b sa thi. 3. Nng cao nng lc, hon thnh tt nhim v c giao: ng vin phi hon thnh tt nhim v c giao. Phn u tr thnh ngi sn xut, cng tc, chin u v hc tp gii. tr thnh ng vin, ngi ang phn u vo ng phi hon thnh tt nhim v cng tc ca mnh v nhim v ca t chc ng, on th giao cho.</p> <p>Ch tch H Ch Minh dy rng: ng yu cu cn b v ng vin chng nhng tho v chnh tr, m cn phi gii v chuyn mn, khng th lnh o chung chung. Mun va tho v chnh tr, va gii v chuyn mn, mi ng vin phi ra sc hc tp ch ngha Mc-Lnin v ng li, chnh sch ca ng, hc tp vn ho, k thut v nghip v; khng ngng nng cao trnh chnh tr, t tng v nng lc cng tc ca mnh. 4. Gn b vi tp th, vi nhn dn, tch cc tham gia hot ng on th, cng tc x hi: ng vin phi gi vng v pht huy truyn thng ca ng, l gn b mt thit mu tht vi nhn dn, trc ht th hin s gn b vi qun chng ni lm vic v ni c tr ca mnh. Mun tr thnh ng vin, ngi phn u vo ng phi gn b vi tp th, vi nhn dn, vi ng nghip, bn b trong n v cng tc, vi b con lng xm, khi ph; tn trng, chia s gip ln nhau. Phn u vo ng phi nhit tnh tham gia sinh hot on th m bn thn l thnh vin, phi th hin r vai tr, kh nng lnh o, tp hp qun chng, phi pht huy tnh tin phong, gng mu v nhng phm cht cn thit tr thnh ng vin ca ng, nu l on vin TNCSHCM th phi l on vin u t. Ngi mun vo ng phi ch trng m rng quan h x hi, tch cc tham gia cng tc x hi, gng mu v vn ng gia nh, ngi thn tham gia cc phong tro a phng. Mun lm cho qun chng phn khi, tin tng, ngi ng vin phi nng cao tinh thn ph trch trc ng v trc qun chng, ht lng ht sc phc v nhn dn. Phi yu knh nhn dn, phi tht s tn trng quyn lm ch ca nhn dn. Phi nm vng quan im giai cp, i ng ng li qun chng, thnh tm hc hi qun chng, kin quyt da vo qun chng, gio dc v pht ng qun chng tin hnh mi ch trng, chnh sch ca ng v ca Nh nc. Phi tht th, ngay thng, khng c giu dt, giu khuyt im, sai lm. Phi khim tn, gn gi qun chng, khng c kiu ngoPhi lun chm lo n i sng ca qun chng. Phi ch cng, v t v c tinh thn lo trc thin h, vui sau thin h. Ch tch H Ch Minh ch r: ng ta tuy nhiu ngi, nhng khi tin nh th ch nh mt</p> <p>ngi. l nh c k lut. K lut ca ta l k lut st, ngha l nghim tc v t gic. Ngi yu cu mi ng vin phi ra sc gp phn xy dng v gi vng s on kt nht tr trong ng. Bi l, on kt l sc mnh, l then cht ca thnh cng. Nh on kt cht ch, mt lng mt d phc v giai cp, phc v nhn dn, phc v T quc, cho nn t ngy thnh lp n nay, ng ta on kt, t chc v lnh o nhn dn ta hng hi u tranh tin t thng li ny n thng li khc, tt c cn b, ng vin, d cng v khc nhau, lm cng tc khc nhau, cng u phi on kt nht tr lm trn nhim v, gi gn s on kt nht tr ca ng nh gi gn con ngi ca mt mnh. 5. Tch cc tham gia xy dng ng c s: Tham gia xy dng t chc ng c s trong sch, vng mnh l trch nhim ca ngi phn u vo ng. Tch cc hng ng cc phong tro, cc hot ng trin khai thc hin ch trng, nhim v ca ng b, chi b ra vi tinh thn ch ng, sng to, n lc, phn u cao nht. Gp phn tch cc a nhng ch trng, nhim v vo cuc sng, to ra bc pht trin mi ca c s, n v, nht l v pht trin kinh t, xa i, gim ngho, ci thin i sng ca ngi lao ng, pht huy quyn lm ch ca nhn dn, y li nhng biu hin tiu cc. Ch ng nm bt tnh hnh thc t, nm bt tnh hnh t tng ca qun chng nhn dn, kt qu thc hin ch trng, chnh sch, ngh quyt ca ng, kp thi phn nh, xut vi t chc ng. Tch cc v mnh dn tham gia gp kin i vi s lnh o ca t chc ng v i ng ng vin, gp phn nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca t chc ng, nng cao cht lng i ng ng vin. Tham gia kin khi c hi v vic gii thiu nhng ng vin u t, tiu chun t chc ng xem xt, bu vo cp y; gii thiu nhng qun chng u t c iu kin t chc ng xt kt np. Tham gia gp kin i vi hot ng chnh quyn v on th, gp phn xy dng c s chnh tr trong sch, vng mnh. Tch cc v kin quyt u tranh bo v ng, gi vng n nh chnh tr x hi c s, n v. Gp phn lm tht bi mi m mu v th on ph hoi ca cc phn t xu, cc</p> <p>th lc th ch li dng dn ch cuyn tc ch trng, chnh sch ca ng, vu co, bi nh nhng cn b, ng vin tch cc, trung thc; kch ng, chia r on kt, gy ri ni b. * Lin h bn thn: Ti lun xc nh mc tiu rng: Kin nh lp trng cch mng ca giai cp cng nhn, trung thnh vi l tng cng sn, u tranh bo v ch ngha Mc-Lnin, t tng H Ch Minh, bo v ch XHCN, vng vng, khng dao ng trc bt k kh khn, th thch no. Ra sc phn u lp thn, lp nghip, i u trong vic thc hin ng li i mi t nc ca ng, khng ngi gian kh, khng s kh khn, dm ngh, dm lm, quyt khng cam chu ngho nn, lc hu; cng hin ht mnh v mc tiu dn giu, nc mnh, x hi du ch, cng bng, vn minh. Tch cc tham gia u tranh chng tham nhng, chng cc tiu cc x hi v t nn x hi, ph phn nhng biu hin m h, cc on hay t tng sai lch. Hc tp, nm vng l lun Mc-Lnin v t tng H Ch Minh. Thng xuyn trau di o c cch mng, thm nhun o c cch mng, tht s cn, kim, lim, chnh, ch cng v t. S gic ng l tng cng sn, lng trung thnh vi s nghip cch mng ca ng, ca giai cp cng nhn, sut i hy sinh phn u v c lp t do ca T quc, v ch ngha x hi v ch ngha cng sn l phm cht hng u m Ch tch H Ch Minh t ra cho mi ng vin cng sn. Khng ngng hc tp, rn luyn nng cao trnh v nng lc chuyn mn, hon thnh tt cc nhim v c giao. Ha ng, ha nh v c thi ng n vi ng nghip v nhn dn; thc hin nghim tc ch o ca cp trn, sp xp cng vic mt cch hp l t c kt qu vi nng sut v cht lng cao nht./.</p> <p>"ng Cng sn Vit Nam l i tin phong ca giai cp cng nhn, ng thi l i tin phong ca nhn dn lao ng v ca dn tc Vit</p> <p>Nam; i biu trung thnh li ch ca giai cp cng nhn, nhn dn lao ng v ca dn tc." ( ng v nhng vn c bn v xy dng ng iu l ng Cng sn Vit Nam, nm 2011). ng Cng sn Vit Nam do Ch tch H Ch Minh sng lp v rn luyn tri qua nhiu th thch tr thnh mt ng Mc- L nin trng thnh v mi mt, lun ng vng trc nhng bin c ca lch s trong nc v trn th gii. K t khi ra i n nay, di s lnh o ca ng, nhn dn ta ginh c nhng thng li v i: thc hin thnh cng cuc cch mng thng Tm, thnh lp nc Vit Nam dn ch cng ha nay l Nc Cng ha x hi ch ngha Vit Nam, ng lnh o nhn dn tin hnh thng li hai cuc trng k khng chin ca dn tc em li c lp dn tc v thng nht t quc. Ngy nay, ng tip tc lnh o nhn dn ta trong cng cuc i mi t nc, xy dng thnh cng ch ngha x hi. t c nhng thng li v vang l do nhiu nguyn nhn trong c vai tr to ln ca cng tc xy dng ng. Lch s ng cho thy trong bt kz tnh hung no ng ta cng rt coi trng cng tc xy dng ng. Trong giai on cch mng hin nay, giai on thc hin hai nhim v chin lc" Xy dng CNXH v bo v vng chc T quc Vit Nam x hi ch ngha", xy dng" nn kinh t th trng nh hng x hi ch ngha", thc hin mc tiu "dn giu nc mnh, dn ch, cng bng, vn minh", hn bao gi ht nhim v lch s i hi ng ta phi c s lnh o sng sut, c i ng vng mnh, giu sc chin u, thc s tin phong, gng mu, lao ng sng to tip ni s nghip cch mng m Bc H, ng ta v nhn dn ta la chn. ng ta xc nh rng " Trong giai on hin nay, lnh o kinh t l</p> <p>nhim v trng tm, xy dng ng l nhim v then cht. Coi trng tng kt cng tc xy dng ng. Cng c ng v chnh tr, t tng, t chc, cn b." c i ng ng vin nh ng ta mong mun, mun thc hin tt nhim v then cht, i hi ng ta phi chm lo xy dng, o to, bi dng i ng, trong c vic a i tng qun chng u t vo ng. Kt np qun chng u t vo ng l hot ng thng xuyn ca cc chi b, ng b nhm khng ngng tng cng lc lng, nng cao nng lc lnh o v sc chin u ca ng. Bi mi ng vin l t bo ca ng, l chin s cch mng trong i qun tin phong ca giai cp cng nhn Vit nam. ng vin lun gn vi vai tr lnh o ca ng. Pht trin ng vin l qu trnh ng tin hnh cc bc cng tc nhm tuyn truyn, gio dc, thuyt phc v la chn nhng qun chng u t kt np h vp ng. l nhim v chung ca ng, ca tng chi b v ca mi mt ng vin. K hoch pht trin ng vin ng b phi c xy dng t chi b, chi b phi c xy dng t cc t ng. Vic pht trin ng vin phi tun th nguyn tc m bo cht lng, ng tiu chun, iu kin kt np ng vin nhm m bo cho chi b, ng b c i ng ng vin c phm cht chnh tr, o c, nng lc chuyn mn, nng lc lnh o nhn dn thc hin thng li cc mc tiu kinh t- x hi, nhim v chnh tr ca a phng. Xut pht t vai tr ca cng tc xy dng ng, cng tc pht trin ng vin mi cng nh thc tin cng tc c s, ti chn ti: " Gii quyt vng mc trong vic kt np ng vin mi i vi N.V.C ti chi b trng Q, ng b huyn QN" lm tiu lun cui kha. Vi tiu lun ny, bn thn ti mong mun vn dng nhng kin thc c trang...</p>