ÇAPRAZ SEVKİYAT İÇİN TEMEL BİLGİLER

  • Published on
    12-Jul-2015

  • View
    57

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

APRAZ SEVKYAT N TEMEL BLGLER Grdal Ertek Mhendislik ve Doga Bilimleri Fakltesi Sabanc niversitesi, stanbul ertekgsabanciuniv.edu zet aprazsevkiyatta,kamyonlarlagelenmalzemelerikiskapisinaynlendirilerek bekletilmedendogrudandogruyayadakisabirsreliginebekletilereksevkiyati gereklestirecekkamyonlarayklenir.aprazsevkiyat,lojistiksrelerindetasarruIelde etmekverekabetiavantajkazanmakiinuygulanabileceknemlibirtedarikzinciri stratejisidir.rnegin,dnyaninenbykperakendecisiolanWal-Mart`inlojistikbasarisinin temelindeaprazsevkiyatvebustratejiyigereklestirebilmekvesrdrebilmekiinkurulan sistemyatmaktadir.Bumakaledeaprazsevkiyatkonusundagirisseviyesindebir bilgilendirmeyapilacaktir:aprazsevkiyatinesitleri,nkosullari,uygulandigisektrler, getirdigiavantajlar,dezavantajlarveperakendesektrndekitipikbiraprazsevkiyatsreci bu makalenin ierigini olusturmaktadir. Anahtarkelimeler:aprazsevkiyat,depoynetimi,depoplanlamasi,tedarikzinciri ynetimi, malzeme elleleme. Hatice ZELK 1030315498

1. GR$ BumakaleaprazsevkiyathakkindakiyeterlibilgininpekIazlakaynaktayeralmadigi dsncesiyle hazirlanmis ve giris kisminda konu aiklanmaya alisilmistir. aprazsevkiyat,tedarikidenteminedilenmallarindepoyaalinmadantasniIedilerek msterilerinihtiyalarinagresevkedilmesiislemidir.Buradadepolarmalzemeleri saklamaktanziyadetransIernoktalariolarakislevgrr.Busekildetedarikzinciri maliyetlerinde ve tedarik zamanlarinda tasarruI saglanmaktadir. Sekil 1.1. : apraz sevkiyat sisteminin yapisi Sekildendeanlasilabilecegigibi,aprazsevkiyatsisteminde,rnntedarikidenaliciya varincaya kadar stoklanmadan hareket ettirilmesi saglanmaktadir. rndagitimindaki;gelenekseldagitimvedirektnakliyatiledagitimyollarindanziyade aprazsevkiyattasadecemalkabul,bekletmevesevkiyatIonksiyonlariyeralmaktadir. aprazsevkiyatilegelenekseldepolamadayapilanraIlama,depolama,malzemeyenileme, siparistoplama,sevkiyatahazirlamavepaketlemeIonksiyonlariortadankaldirilarakbyk tasarruIlar saglanmaktadir.

aprazsevkiyattesisindebekletmeenIazla24saatolmaktadir.Ayricatesisuygulamasi makro ya da mikro sirketlerde uygulanabilmektedir. Tedarikzincirindekitemelstrateji;dnyasektrndeartanrekabetkosullarinakarsin maliyetleri azaltmak iin tedarik zincirindeki yakin komsularla isbirligi yaparak elde edilecek getirileripaylasmaktir.ElektronikVeriDegisimi(ElectronicDataInterchange-EDI) sistemininyerinialaninternetzerindenbaglantisaglanmasiiledetesisihtiyaciokdaha ucuza karsilanmaktadir. aprazsevkiyatingemisiise,kargotasimaciliginadayanmaktadir.Kresellesmeilebirlikte kargosektrnnbymesiyle;bustratejiokdahaIazlauygulamayagemistir.Ancak aprazsevkiyatpoplerliginibuyntemitemeltedarikzincirisistemiolarakuygulayip sonucundadnyaninpekokyerinde5000`denokmagazasiilednyaninenbyk perakendecisi haline gelen Wal-Mart`la kazanmistir.

. APRAZ SEVKYAT E$TLER esit apraz sevkiyat sistemi esidi bulunmaktadir: 1. ncedentahsisedilmistedarikikonsolidasyonu:Malzemepaketlerininvarisnoktasi nceden belirlenmistir. 2. nceden tahsis edilmis apraz sevkiyat operatr konsolidasyonu 3. Sonradan tahsis edilmis apraz sevkiyat operatr konsolidasyonu Sekil 2. 1. esit apraz sevkiyat: nceden tahsis edilmis tedariki konsolidasyonu

Sekil 2. 2. esit apraz sevkiyat: nceden tahsis edilmis apraz sevkiyat operatr (SO) konsolidasyonu Sekil 2. 3. esit apraz sevkiyat: Sonradan tahsis edilmis SO konsolidasyonu

3. APRAZ SEVKYATIN UYGUNLUGU aprazsevkiyatinuygulanabilirligiaisindansevkedilenmalzemeoldukanemlidir. Tedarik zinciri uzmani GeoIIrey Sisko`ya gre; yksek talebe sahip ve talebi tahmin edebilen, yksekhacimdeakisa sahipolan,dayaniksizveyadskdegerlirnleriinapraz sevkiyat daha uygundur. Asda adinda spermarketin bir pilot apraz sevkiyat uygulamasi kapsaminda tuvaletkagidivekagithavlulargibibykhacimli Iakatdegeriolmayanrnlerzerindebu alismayiyrtmesi`bunarnekolarakverilebilir.DepolamadaoldukaIazlayerkaplayan burnleriinsiparistoplama,raIlamavesevkiyatahazirlamagibiisgcveekipman kullanimi islemi elimine edilecektir. 4. APRAZ SEVKYATIN N KO$ULLARI apraz sevkiyat stratejisini uygulamak iin gerekli kosullar asagidaki gibi siralanabilir: apraz sevkiyat ortaklarca srekli takip edilmelidir. apraz sevkiyatin dzgn olarak isleyebilmesi iin paydaslar arasinda ok iyi iletisim saglanmalidir. Bu da bilgi sistemi teknolojileri yardimiyla olmaktadir. aprazsevkiyattankaynaklananstoklamaislemininyapilmamasindandolayistok eksikligindendoganmalzemeakisindaaksaklikolusmamasiiinoperasyonlariyi koordineedilmelidir.Bukonudaanalitikbirsekildekararvermekiinde matematiksel ve sayisal modellerden yararlanilabilmektedir. aprazsevkiyatuygulamasindakazanveolusanmaliyetlertmbirimlerce paylasilmalidir.Nasilkidepolama,isgcveekipmankullanimindantasarruI saglanirkenbirkrszkonusuise,tedarikilerinaprazsevkiyatuygulamasindaki teknolojiyeyaptigiyatirimlarmaliyetdogurmaktadir.Bubakimdanuygulamanin sonularina tm paydaslarin esit olarak razi olacagi bir anlasma yapilmalidir.

aprazsevkiyatinyeraldigibirtedarikzincirindemaliyet,getiriverisklerherbir paydas iin incelenerek kaynak kullanimlari zerinde uzlasma saglanmalidir. aprazsevkiyattesisindekalitekontrolIaaliyetleriniazaltarakhizlirnakisini saglamakiintedarikilerinkalitekonusundamkemmelbirperIormansgstermesi gerekmektedir. 5. APRAZ SEVKYATIN UYGULANDIGI SEKTRLER aprazsevkiyatotomotivIirmalari,telekominikasyonveelektronikIirmalarininperakende sektrnnToyota,EricssongibitaninanpekokIirmataraIincageniskullanimalanina sahiptir.Hazirgiyimsektr,ncpartilojistik(3PL)Iirmalariveeksikkamyonyk (less than truckload) tasima yapan Iirmalar da apraz sevkiyattan yararlanmaktadir. . APRAZ SEVKYATIN AVANTA1LARI VE DEZAVANTA1LARI apraz sevkiyatin avantajlari: Depolamaortadankaldirildigiiinstokseviyeleriazalir.Ayricagereklialanazaldigi iin de tesisin dagitim kapasitesini artirir. Daha hizli rn akisi ve daha hizli teslimat olanagi saglar. Depolamavesiparistoplamagibiuygulamalarinortadankaldirilmasiylaisgc maliyeti azalir. ust-in-Time olgusunu destekler. Tedarikilere yapilan demeleri hizlandirir. Tedarik zinciri ortaklarinin arasindaki iliskileri gelistirir.

apraz sevkiyatn dezavantajlar: Talepte olusabilecek dalgalanma sonucu stokta mal kalmama riski ortaya ikar. aprazsevkiyatlagelenisgcazalmasisonucundasendikalarbunatepkivediren gsterirler. 7. APRAZ SEVKYAT UYGULAMASINA GE$ apraz sevkiyata geis 4 asamadan olusmaktadir: 1. Degerlendirme ve anlasma, 2. Planlama ve tasarlama, 3. Ekonomik dogrulama 4. Canliya geis. 2. esit apraz sevkiyat srecinde yer alan adimlar sekil 7.a ve 7.b de grldg gibidir: Sekil 7.a. Perakende endstrisindeki tipik bir 2. esit apraz sevkiyatta takip edilen adimlar

Sekil 7.b. Perakende endstrisindeki tipik bir 2. esit apraz sevkiyatta takip edilen adimlar 8. SONU Bu makalede apraz sevkiyatin trleri tanimlanmis, apraz sevkiyatin uygulandigi sektrler ve durumlaraiklanmis,nkosullar,avantajlarvedezavantajlarlistelenmisvesrehakkinda temel bilgiler verilmistir. apraz sevkiyatkisitlizamandilimlerinde kararverilmesinigerektirdigiiinhizlibir sekilde kosarak en iyi karari vermeyi basaracak matematiksel modellerin ve karar destek sistemlerinin uygulanmasi iin nemli bir potansiyel mevcuttur.

Recommended

View more >