Carski Forumi u Rimu

  • Published on
    08-Aug-2015

  • View
    134

  • Download
    1

DESCRIPTION

carski forumi

Transcript

Sveučilište u Zadru Odjel za arheologiju Kolegij: Antička arheologija Apeninskog poluotoka Mentor: doc. dr. sc. Igor Borzić Student: Josipa Zelić Carski forumi u Rimu (Seminarski rad) Zadar, siječanj 2013. Carski forumi u Rimu Carski forumi su kompleksi javnih trgova(foruma) koje su dali izgraditi rimski carevi u vremenskom rasponu od 51. BC- 115. AD. Svaki forum nosi ime cara koji ga je dao izgraditi, sveukupno ima pet carskih foruma: Cezarov, Augustov, Vespazijanov, Nervin i Trajanov. Forum je bio centar političkog, gospodarskog, religioznog i kulturnog života. Svaki carski forum je okružen zidom i kolonadama te tvori manju cjelinu, za razliku od Foruma Romanuma koji je potpuno otvoren. Sastavni dio foruma čine osim toga i hramovi u kojima se štuje kult božanstva kojem je posvećen hram, jedini primjer koji nema hram je Trajanov forum koji sadrži baziliku. Slika 1.Carski forumi u Rimu Cezarov forum(Forum Iulium) Forum je dao izgraditi Gaj Julije Cezar, sama izgradnja je započela 51.pr.Kr., a forum je dovršen i posvećen 48.pr.Kr. Funkcija mu je bila politički centar Rima i mjesto njegove promocije. Forum je imao izduženi pravokutni tlocrt dimenzija 150x75 metara i bio je okružen zidovima kao i ostali forumi poslije ovog. U središtu otvorenog dijela okruženog dvobrodnim trjemovima sa istočne i zapadne strane stajale su njegove dvije konjaničke statue, a sa sjeveroistočne strane se nalazi hram Venus Genetrix(Venere Roditeljice), a na južnoj strani se nalazi atrij. Hram Venus Genetrix je izgrađen od mramora s fasadom od osam stupova, nalazi se na izdignutom podiju, na samom kraju foruma što je bio običaj Etrušćana koji kasnije postaje stalna pojava u arhitekturi Rimljana. Unutar hrama se nalazio kip Venere kojeg je napravio Arkesilaos, i kip Cezara i Kleopatre. Ovo područje je stradalo u požaru 80., kasnije je Dominicijan iznova izgradio hram, a Trajan ga je obnovio 113. Od današnjih vidljivih ostataka imamo tri stupa koja pripadaju kasnijoj rekonstrukciji. Slika 2. Rekonstrukcija Cezarova foruma Augustov forum(Forum Augustum) Forum je dao izgraditi Oktavijan August(vlada od 27 BC do smrti 14 AD) u čast pobjede kod Filipa 42.BC. Svrha foruma je bila omogućavanje dodatnog prostora za potrebe rastuće populacije kao i u propagandne svrhe uzdizanja Augusta kao osvajača i mirotvorca. Forum je izduženog pravokutnog tloctra dimenzija 125x118 metara i potpuno je okružen zidovima. Slika 3. Rekonstrukcija Augustovog foruma Za Augustovo doba je bila karakteristična Grčko-Rimska obostrana izmjena vještina i detalja, to vidimo u ovom kompleksu. Osnovni koncept dizajna je bio rimski, a detalji su bili helenizirani. Hram Marsa Ultora sagrađen od bijelog mramora i inauguriran 2. BC , nalazio se na istoj relaciji na forumu kao hram Venus Genetrix na Cezarovom forumu. Hram je stajao na kraju produljenog otvorenog prostora na sjevernoj strani foruma na uzvišenoj platformi uz stražnji zid, a bočno od njega su se nalazile kolonade stupova iz kojih su se otvarala dva otvorena polukružna dvorišta. Efekt izolacije kojem je rimska arhitektura bila sklona je naglašen s stražnjim zidom koji je bio visok 35 metara sagrađen od lapis albanusa (mramor peperina) i lapis gabinusa (mramor sperone), a služio je kao zaštita u slučaju požara koji su bili česti u stambenoj četvrti Subura, i kao vizualni zaslon između foruma i već navedene četvrti Subura. Također taj efekt je upotpunjen s visinom bočnih trijemova, fasada koje su nosile potkrovlje iznad kolonada, na kojem su figure karijatida podupirale kasetiranu entablaturu i uramljivale seriju dekorativnih okruglih ploča na kojima su izrezbarene glave božanstava. U unutrašnjosti hrama, koja je stradala u požaru u Srednjem vijeku, postojala je apsida u kojoj je stajao kip Marsa, Venere i diviniziranog Julija, krov hrama je bio poduprt s dva reda stupova koji su se nalazili uz sam zid hrama. Danas su jedini vidljivi ostatci kolonade s arhitravom zajedno visoke 20-ak metara. Slika 4. Današnji ostatci Augustovog foruma i hram Marsa Ultora Vespazijanov forum(Templum Pacis) Templum Pacis(Hram mira) znan kao Vespazijanov forum izgrađen između 71. i 75.g. u slavu pobjede nad Jeruzalemom. Od ratnog plijena iz Judeje tu su se nalazili Kovčeg Saveza i Menora(sedmokraki svjećnjak), zatim u hramu su bila izložena remek dijela Grčkih slikara i kipara.1 Na formu se nalazio poznati mramorni plan Rima zvan Forma Urbis Romae 1 Stamper J.W., 2005., 158 napravljen tokom vladavine Septimusa Severusa, on se nalazio u jugo-istočnom kutu foruma između hrama i Via Sacre.2 Slika 5. Kovčeg Saveza(lijevo) i Forma Urbis Romae(desno) Forum je izgrađen na prijašnjoj republikanskoj tržnici Marcellum koja je uništena u požaru za vrijeme Neronove vladavine.3 Pravokutnog je tlocrta, dimenzija 110x135 metara, nalazi se poravnat s Augustovim forumom, a od njega je odvojen Argiletumom(ulica koja je povezivala Forumu Romanum s stambenom četvrti Subura).1 Najveći dio foruma je zauzimao otvoreni prostor koji je bio ispunjen dugačkim nasadima i to tri sa svake strane, također bio je okružen s trijemovima čiji su stupovi napravljeni od crvenog egipatskog granita. Na strani prema Argiletumu se umijesto trijema nalazila kolonada stupova napravljenih od afričkog crnog mramora(Nero Africano).4 Plan hrama je sastavljen od velikih apsidalnih dvorana dimenzija 34x22 metra, imao je pročelje koje je stajalo iznad oltara i heksastilni pronaos koji je bio izravnat s osi pročelja i podjeljen na dva red stupova5, hram je bio orijentiran sjeverozapadno. Na pravokutnoj bazi u glavnoj dvorani je stajala kultna statua. Glavna dvorana je bila okružena sa svih strana s dugim uskim hodnikom, ovaj hram nije bio nalik na ostale što vidimo u načinu kako fasada nalikuje da je produžena bočno susjednim portikom i zato jer joj je podij veoma nisko.6 Hram mira je na mnogo načina bio različit od foruma Cezara i Augusta, to je bio tip foruma u kojem je kult hrama bio produžetak foruma kao cijeline rađe nego njegov glavni smisao. Njegova funkcija nije bila ograničena samo na bogoslužje kulta, 2 3 Stamper J.W., 2005., 157 Ward- Perkins J.B. 1994., 66 4 Ward- Perkins J.B. 1994., 66-67 5 Norena C.F., 2003., 27 6 Stamper J.W., 2005., 157 moguće da je bio koršten u komercijalne svrhe možda kao nastavak Marcelluma7. Također treba naglasiti da je u jednom trenutku Templum Pacis sadržavao knjižnicu Bibliotheca Pacis, ali nije poznato dali je postojala u vrijeme Vespazijana.8 Slika 6. Rekonstrukcija Vespazijanovog foruma Nervin forum(Forum Transitorium) Izgradnju ovog foruma započeo je Dominicijan 85 ili 86 AD, a dovršio i posvetio njegov nasljednik Nerva 98 AD. Zauzimao je prostor između Augustovog foruma na sjeveru i Hrama Mira(Vespazijanov forum) na jugu, on je služio kao poveznica ta dva foruma odatle i ime Forum Transitorium. Ostatci koji su i danas vidljivi su dekorativne kolonade s kojima su tretirana dva duga zida. Slika 7. Ostatci dekorativne kolonade 7 8 Stamper J.W., 2005., 158 Norena C.F., 2003., 27 To su bili samostojeći stupovi koji su dosezali do visine kapitela, samo su entablature i potkrovni kat iznad izgrađeni da tvore seriju pedestala. Takve dekorativne kolonade su dugo vremena bile odlika unutarnje arhitekture, ali njihova upotreba kao monumentalno obogaćenje vanjskih zidova je bila novost o kojoj nemamo javnih primjera prije Flavijevskog perioda. Minervin hram je bio heksastilni prostil s elegantnim stupovima Phrygianskog mramora i kolonodiranom unutrašnjosti koja je završavala apsidom. Hram širine 40 metara sa korintskim stupovima spojenim arhitravom, friz nad arhitravom je prikazivao mitološke scene9. Hram je stajao na južnom kraju foruma, na skoro istoj relaciji sa forumom kao i Hram Venus Genetrix na Cezarovom forumu.10 Većina arhitekture ovog hrama je stajala na mjestu do 1606. kada je uništena za materijal kako bi se izgradila Fontana di Acqua Paola sul Gianicol. Danas preko polovice foruma prolazi Via dei Fori Imperiali. Trajanov forum(Forum Traian) Dao ga je izgraditi Trajan(vlada od 98. do 117.), izgradnja je započela 107. i to uz pomoć sredstava dobivenih od ratnog plijena iz rata s Dačanima, arhitekt je bio Apolondar iz Damaska11 (umire 117. senat mu daje izgraditi Trajanov slavoluk). Građevine koje su okruživale forum uključujući i Basilicu Ulpiu su dovršene do 112., to je godina kada je prema zapisima nađenim u Ostiji kompleks javno posvećen, slijedeće godine je posvećen Trajanov stup. Između 125. i 138. na mjestu sjeverno od Trajanovog stupa Hadrijan je dovršio hram svom prethodniku.12 Ovo je najveći carski forum, površina cijelog kompleksa je iznosila 300x180 metara, forum su činili otvorena površina foruma okružena kolonadom, Basilica Ulpia, dvije knjižnice, hram božanskog Trajana i Trajanova tržnica. Za potrebe izgradnje ovog foruma bilo je potrebno uklonuti dio Kvirinalnog brda. Većinu prostora je zauzimao otvoreni prostor foruma, na bočnim stranama su se nalazila dva portika. Plan i poredak bočnih kolonada čije je potkrovlje ukrašeno velikim dekorativnim pločama i figurama karijatida proizlaze iz Augustovog foruma. Ulazni zid je inspiriran s bočnim zidovima Foruma Transitoriuma(Nervin Forum), na njegovom središtu se nalazi monumentalni ulaz kojeg je nadvisivala kočija s šest konja; dokaze o ovom imamo s prikaza na novcu. Pozlaćeni kipovi konja su se nalazili uzduž krova bočnih kolonada, bilo je tu i još mnogo drugih kiparskih dijela od kojih su neki napravljeni u polikromnom mramoru svi s temom carevog trijumfa.13 Basilica Ulpia(ime dolazi od Trajanovog obiteljskog imena Ulpius) nije imala religioznu funkciju bila je posvećena pravosuđu, trgovini i prisutnosti cara. Glavna dvorana je bila 2x duža nego široka, produžena za čitavu širinu foruma, bazilika je bila podijeljena na pet unutrašnjih brodova i dvije ekscedre. Unutar nje su se nalazile kolonade stupova na dužim i užim stranama i uz rubove ekscedra. Krov je bio od drva obložen pločama pozlaćenim 9 Stamper J.W., 2005., 165 Stamper J.W., 2005., 161-163 11 Ward- Perkins J.B. 1994., 94 12 Pecker J.E., 2002., 4 13 Ward- Perkins J.B., 1994., 86 10 broncom.14 Danas su vidljivi ostatci stupova neki još uvijek u prirodnoj poziciji dok su se ostali srušili, dio temelja se nalazi ispod Via dei Fori Imperiali. Slika 8. Današnje stanje bazilike i Trajanova stupa Iznad bazilike unutar malog dvorišta koji je bio okružen kolonadom stupova se nalazio Trajanov stup, a s desne i lijeve strane su se nalazile dvije knjižnice. Knjižnicama se moglo pristupiti samo iz bazilike, izgrađene su u tehnici opus latericium i zasvođene, najvjeroatnije kao zaštita od vatre i vlage.15 Trajanov stup je bio visok 38 metra, izrađen od finih blokova Carrara mramora kolosalnih dimenzija. Stup je izrezbaren prikazima pobjeda i trofeja rata, na vrhu se nalazi pedestal koji nosi pozlaćenu brončanu statuu Trajana, danas se tu nalazi brončani kip Sv. Petra. Unutar baze stupa se nalazila grobna komora napravljena od mramora, namjenjena za cara.16 Slika 9. Trajanov stup(prikazi na stupu) 14 15 Ward- Perkins J.B., 1994., 86 Ward- Perkins J.B., 1994., 86 16 Ward- Perkins J.B., 1994., 87 Hram božanstvenog Trajana kojeg je Hadrijan nakon Trajanove smrti posvetio njemu i njegovoj ženi Plotini se nalazi iznad Trajanova stupa. Ostatci hrama danas leže ispod crkve St.Maria di Loreto. O izgledu hrama znamo preko novca i dijela fragmenta mramorne karte Rima; to je bila velika oktostilna graševina koja je stajala na visokom podiju, naslonjena na polukružni stražnji zid na kojem su bile prislonjene kolonade stupova. 17 Veličina hrama je ovjerena uz pomoć jednog dijela stupa, napravljenog od Egipatskog granita koji trenutno leži u blizini baze Trajanova stupa. Trajanova tržnica se nalazila na sjevero-istoku foruma, sadržava velik broj dućana, ureda i veliku tržišnu dvoranu koji su povezani stepenicama i ulicama, ulazi su se nalazili na tri različita levela; na dnu Kvirinalskog brda, zatim na levelu trećeg kata i s drugog kata s ulicom koja je gledala na Kvirinal.18 Cijeli ovaj kompleks je građen u tehnici opus latericium s sedrenim detaljima, a sastojao se od tri različita levela. Slika 10.Trajanova tržnica Zaključak Kroz ove složene komplekse vidimo razvitak Rimske arhitekture tokom carskog razdoblja. U većini slučajeva forumi su izgrađeni u svrhu veličanja cara, koji je dao izgraditi forum, i njegovih pothvata. Sve su to bili monumentalni kompleksi koji, iako su bili veličanstveni i važni u svoje doba ipak nisu zasjenili stari forum koji je ostao središte Rima. 17 18 Ward- Perkins J.B., 1994., 87 Ward- Perkins J.B., 1994., 89 Literatura: Norena, Carlos F. : Medium and message in Vespasians Templum Pacis, Yale University, Memoirs of the American Academy in Rome Vol.48 (2003.),SAD Stamper, John W. :The Architecture of Roman Temples: The Republic to the Middle Empire, Cambridge university press, (2005.), UK Packer, James E. :The Forum of Trajan in Rome: A study of the Monumments in Brief, University of California Press(2002.), SAD Ward-Perkins, J.B. : Roman Imperial Architecture, Yale University Press(1994.) Slike: Slika1,2,4,10:http://www.flickr.com/photos/imperial_fora_of_rome/with/6205077763/#photo _6205077763 (16.01.2013.) Slika3,6: http://en.mercatiditraiano.it/ (16.01.2013.) Slika5: http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Royal_Arch_Room_Ark_replica_2.jpg(16.01.2013.) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mapancientformaurbisromae.jpg (26.01.2013.) Slika 7: http://www.italian-architecture.info/ROME/RO-029.htm (28.01.2013.) Slika 8, 9: http://www.romeartlover.it/Storia9.html (28.01.2013.)