Câu hỏi tổng hợp

  • Published on
    28-Jan-2017

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<p>TNG HP CC CU HI THNG GP TRN TRANG CA B TT&amp;TT; Cc Tn s.</p> <p>1. Truyn hnh s l g? Truyn hnh s lm vic nh th no? </p> <p>- Trong truyn hnh s, tn hiu hnh nh v m thanh c truyn dn, pht sng di dng dng d liu s c x l (tn hiu truyn hnh s).</p> <p>Ti phn thu (u thu truyn hnh s DVB-T2 hoc Tivi c tch hp u thu truyn hnh s DVB-T2), tn hiu truyn hnh s c chuyn i ngc li thnh hnh nh v m thanh.</p> <p>- Tn hiu truyn hnh s c th truyn theo 3 phng thc: pht sng mt t (s dng anten thng thng), pht sng qua v tinh (s dng anten v tinh), hoc cp (CATV, IPTV). Truyn hnh s s dng phng thc pht sng mt t c gi l truyn hnh s mt t.2. S ha truyn hnh mt t l g? </p> <p> - S ha truyn hnh mt t c hiu n gin l qu trnh chuyn i cng ngh pht sng v thu, xem t truyn hnh tng t mt t sang truyn hnh s mt t. Qu trnh s ha truyn hnh mt t c thc hin c pha pht v pha thu nhm mang li nhiu li ch cho ngi xem truyn hnh, cng nghip truyn hnh v Nh nc.</p> <p>- Khi qu trnh s ha ny hon thnh, truyn hnh s mt t s thay th hon ton truyn hnh tng t mt t. Truyn hnh tng t mt t s ngng hot ng v i vo lch s nh truyn hnh en trng trc y c thay th bi truyn hnh mu.3/ Ti sao phi chuyn t truyn hnh tng t mt t sang truyn hnh s mt t? </p> <p>Qu trnh s ha truyn hnh mt t l tt yu v cc yu t sau y:</p> <p>Qu trnh s ha truyn hnh mt t ng din ra trn quy m ton th gii v cc li ch m n mang li;</p> <p>Truyn hnh s mt t em li nhiu li ch cho ngi xem nh cht lng cao v hnh nh v m thanh, s lng nhiu knh chng trnh truyn hnh c truyn;</p> <p>Chuyn sang truyn hnh s mt t: nhiu knh chng trnh, dch v truyn hnh mi c cung cp ra th trng; cng nghip ni dung, sn xut chng trnh truyn hnh c iu kin pht trin; lnh vc truyn dn, pht sng huy ng c cc ngun lc, c u t, pht trin theo hng chuyn mn ha, t hiu qu cao hn nhiu so vi truyn hnh tng t mt t;</p> <p>Chuyn sang truyn hnh s mt t: ngun ti nguyn tn s v tuyn in c s dng rt hiu qu v mt knh tn s c th truyn c nhiu knh chng trnh truyn hnh s. Sau khi kt thc qu trnh s ha truyn hnh, mt phn ca bng tn UHF ang s dng bi truyn hnh mt t s c gii phng. y l ngun ti nguyn tn s quan trng trin khai cc dch v thng tin v tuyn bng rng mi. Gp phn vo thc y pht trin kinh t - x hi.4/ Xin cho bit li ch ca ngi xem truyn hnh khi chuyn sang s dng truyn hnh s? </p> <p>Truyn hnh s cho cht lng m thanh, hnh nh trung thc v sc nt; khng cn hin tng "bng ma", "mui" nh truyn hnh tng t.</p> <p>Truyn hnh s c th cung cp s lng knh chng trnh nhiu hn truyn hnh tng t.</p> <p>Ngi xem c hng thm cc tin ch khc, v d nh dch v Hng dn chng trnh in t (EPG), truyn hnh tng tc5/ Khi chuyn sang truyn hnh s mt t, Tivi c nh ti ang dng c cn s dng c na khng? </p> <p> TV c nh bn ang c dng xem truyn hnh tng t mt t v trong vng pht sng truyn hnh s mt t th bn phi mua u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 tip tc s dng TV c.6/ Ti ang s dng truyn hnh cp. Ti cn phi lm g khi s ha truyn hnh mt t? </p> <p> Truyn hnh cp khng b nh hng khi s ha truyn hnh mt t. Bn vn thu, xem bnh thng v khng phi chuyn i sang truyn hnh s mt t.7/ Nu s dng truyn hnh s mt t, c phi mt tin thu bao hng thng nh truyn hnh cp khng? </p> <p>S dng truyn hnh s mt t c th thu xem min ph nhiu knh chng trnh phc v nhim v chnh tr, thng tin tuyn truyn thit yu ca i THVN v i PTTH a phng v cc knh khng kha m, tc l vn c th xem cc knh chng trnh nh hin ti, nhng hnh nh s sc nt, m thanh s sng ng hn.</p> <p>Ngoi ra, truyn hnh s mt t cn cung cp cc dch v truyn hnh tr tin (c kha m qun l thu bao). truy cp c cc dch v truyn hnh ny th ngi xem truyn hnh phi k hp ng vi nh cung cp dch v v tr tin ph thu bao hng thng.8/ C th xem c bao nhiu knh min ph trong truyn hnh s mt t? </p> <p>S lng knh min ph bao gm cac knh chng trnh phc v nhim v chnh tr, thng tin tuyn truyn thit yu ca Trung ng v a phng, cng nhiu knh chng trnh khc c cc n v truyn dn, pht sng khng kha m n ngi xem.9/ Xin t vn gip ti nn u t mua TV mi c tch hp u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 hay ch nn mua u thu truyn hnh s DVB-T2 v s dng TV c? </p> <p>- Trng hp bn mua u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 v dng TV c th bn s khng thng thc c cc knh chng trnh truyn hnh c cht lng cao ang c truyn trn truyn hnh s mt t nu TV c ca bn c phn gii thp.</p> <p>- Nu c nhu cu v iu kin mua TV mi, th bn nn mua TV c tch hp u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 c th tn hng cc u im ca truyn hnh s v cht lng hnh nh, m thanh.10/ Khi l trnh s ha truyn hnh hon tt, nu ti khng c TV tch hp u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 hay khng c u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 l ti s khng cn xem c TV na c ng khng? </p> <p>- Khi hon thnh l trnh s ha truyn hnh th truyn hnh tng t mt t s b ngng pht sng. Do vy, nu khng c u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 hoc TV c tch hp u thu truyn hnh s mt t DBT-T2 th bn s khng thu c truyn hnh mt t na.</p> <p>- Truyn hnh cp, truyn hnh v tinh, truyn hnh IPTV u khng b nh hng khi truyn hnh mt t b ngng pht sng. V vy, bn c th thu dch v xem cc truyn hnh ny.11/ C quy nh tiu chun g cho u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 khng? </p> <p> B Thng tin v Truyn thng ban hnh Quy chun k thut quc gia dnh cho thit b thu truyn hnh s mt t DVB-T2 ti Thng t s 20/2012/TT-BTTTT ngy 04/12/2012.</p> <p>Theo quy nh, cc u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 hoc TV c tch hp u thu thu truyn hnh s DVB-T2 khi lu thng trn th trng phi c nhn hng hng ha, du hp quy v phi dn biu trng truyn hnh s mt t.12/ Trong giai on chuyn i t truyn hnh tng t mt t sang truyn hnh s mt t, lm th no nhn bit TV c tch hp u thu truyn hnh s mt t DVB-T2? </p> <p>Theo quy nh, TV c tch hp u thu truyn hnh s DVB-T2 phi c gn nhn hng ha, du hp quy v biu trng truyn hnh s DVB-T2. Trong nhn hng ha c ghi dng ch: "H tr thu truyn hnh s mt t DVB-T2".</p> <p>Biu trng truyn hnh s mt t DVB-T2 l hnh con mt cch iu c 3 mu , Xanh l cy, Xanh lam l 3 mu c bn ca truyn hnh nh hnh sau y.</p> <p>Biu trng truyn hnh s mt t DVB-T2 ca Vit Nam c gn ring hoc chung vi nhn hng ha trn sn phm, bao b thng phm (dn trc tip ln TV hoc hp ng TV).</p> <p>Hng dn mua my thu hnh, u thu truyn hnh s mt t chun DVB-T2Gip cc t chc, n v ngi dn c nhu cu s dng nm bt v mua cc thit b c ngun gc r rng, hp chun, S Thng tin v Truyn thng Truyn thng hng dn cc quy nh v dn nhn hng ha, du hp quy, v biu trng s ha truyn hnh cho my thu hnh c tch hp chc nng thu truyn hnh s mt t DVB-T2 (sau y gi l my thu hnh DVB-T2) v thit b gii m tn hiu truyn hnh s mt t DVB-T2 (sau y gi l STB DVB-T2) nh sau:</p> <p>I. Nhn hng ha:</p> <p>1. Thc hin iu 11 v iu 12 Ngh nh s 89/2006/N-CP ngy 30/9/20006 ca Th tng Chnh ph v Nhn hng ha, cc my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 phi c gn nhn vi ni dung nh sau:</p> <p>a) Tn hng ha;</p> <p>b) Tn v a ch ca t chc, cc nhn chu trch nhim v hng ha;</p> <p>c) Xut x hng ha;</p> <p>d) nh lng;</p> <p>e) Thng, nm sn xut;</p> <p>f) Thng s k thut: Ngoi cc thng s k thut chnh phi ghi thm dng ch: H tr thu truyn hnh s mt t DVB-T2;</p> <p>g) Thng tin, cnh bo an ton;</p> <p>h) Hng dn s dng, hng dn bo qun.</p> <p>2. Thc hin iu 6 Ngh nh s 89/2006/N-CP, trong trng hp khng th th hin c tt c cc ni dung ti Phn 1 nu trn trn nhn th:</p> <p>a) Cc ni dung: Tn hng ha, tn t chc, c nhn chu trch nhim v hng ha; nh lng, ngy sn xut v xut x hng ha phi c ghi trn nhn hng ha. Ngoi ra phi ghi thm dng ch: H tr thu truyn hnh s mt t DVB-T2.</p> <p>b) Nhng ni dung khc phi c ghi trong ti liu km theo hng ha v trn nhn hng ha ch ra ni ghi cc ni dung .</p> <p>II. Du hp quy: my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 lu thng trn th trng Vit Nam phi thc hin cng b hp quy v gn du hp quy theo quy nh ti Chng III, Chng IV v Chng V ca Thng t 30/2011/TT-BTTTT ngy 31/10/2011 ca B Thng tin v Truyn thng Quy nh v chng nhn hp quy, cng b hp quy i vi sn phm, hng ha chuyn ngnh cng ngh thng tin v truyn thng.</p> <p>Mu du hp quy: III. Biu trng s ha truyn hnh ti Vit Nam</p> <p>1. Mu biu trng s ha truyn hnh ti Vit Nam</p> <p>Thc hin im d, Mc V/1 Quyt nh s 2451/Q-TTg ngy 27/12/2011 ca Th tng Chnh ph v vic Ph duyt n s ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t n nm 2020.</p> <p>My thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 lu thng trn th trng Vit Nam phi gn Biu trng s ha truyn hnh ti Vit Nam c dng nh sau:</p> <p>2. Thi gian thc hin:</p> <p>i vi my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 ca cc doanh nghip nhp khu hoc sn xut trong nc thc hin gn Biu trng s ha truyn hnh Vit Nam t ngy 01 thng 5 nm 2014;</p> <p>i vi my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2 ang lu thng trn th trng Vit Nam th cc doanh nghip gn hoc y quyn cho i l gn Biu trng s ha Truyn hnh Vit Nam t ngy 15 thng 6 nm 2014.</p> <p> m bo quyn v li ch hp php ca mnh, cc n v kinh doanh khi nhp my thu hnh DVB-T2 v STB DVB-T2; cc n v, ngi dn khi mua thit b phi kim tra c 3 iu kin: nhn hng ha, du hp quy v biu trng s ha truyn hnh Vit Nam theo hng dn m bo cht lng hng ha cng nh quyn v li ch ca mnh.</p> <p>S HA TRUYN DN, PHT SNG TRUYN HNH MT T- NGI DN CN CH G ? </p> <p>Ngy 27/12/2011, Th tng Chnh ph ph duyt n S ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t n nm 2020 ti Quyt nh s 2451/Q-TTg ngy 27/12/2011 vi mc tiu: </p> <p>- Chuyn i h tng truyn dn, pht sng truyn hnh t cng ngh tng t sang cng ngh s; tng bc m rng vng ph sng truyn hnh s mt t nhm phc v tt nhim v chnh tr, quc phng, an ninh ca ng v Nh nc, m bo cung cp cc dch v truyn hnh a dng, phong ph, cht lng cao, ph hp vi nhu cu v thu nhp ca mi ngi dn.</p> <p>- Hnh thnh v pht trin h tng truyn dn, pht sng truyn hnh s mt t ng b, hin i, hiu qu, thng nht v tiu chun v cng ngh.</p> <p>- To iu kin t chc v sp xp li h thng cc i Truyn thanh Truyn hnh trn phm vi c nc theo hng chuyn mn ha, chuyn nghip ha, hot ng hiu qu v phn nh r hot ng v ni dung thng tin vi hot ng v truyn dn pht sng.</p> <p>- n nm 2020 m bo 100% cc h gia nh c my thu hnh trn c nc xem c truyn hnh s bng cc phng thc khc nhau. Trong , truyn hnh s mt t chim 45% cc phng thc truyn hnh. </p> <p>Theo , cc nhm a phng thc hin k hoch s ha c chia thnh bn nhm thc hin k hoch s ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t trn c s trnh pht trin kinh t - x hi, iu kin truyn sng v tuyn in v kh nng phn b tn s ti a phng:</p> <p>a) Nhm I: H Ni (c), thnh ph H Ch Minh, Hi Phng, Nng, Cn Th;</p> <p>b) Nhm II: H Ni (m rng), Vnh Phc, Bc Ninh, Hi Dng, Hng Yn, Qung Ninh, Thi Nguyn, Thi Bnh, H Nam, Nam nh, Ninh Bnh, Bc Giang, Ph Th, Khnh Ha, Bnh Thun, Ninh Thun, Bnh Dng, ng Nai, B Ra - Vng Tu, Long An, Tin Giang, Bn Tre, Vnh Long, ng Thp, An Giang, Hu Giang;</p> <p>c) Nhm III: Thanh Ha, Ngh An, H Tnh, Qung Bnh, Qung Tr, Tha Thin - Hu, Qung Nam, Qung Ngi, Bnh nh, Ph Yn, Lm ng, Bnh Phc, Ty Ninh, Tr Vinh, Sc Trng, Bc Liu, C Mau, Kin Giang;</p> <p>d) Nhm IV: H Giang, Cao Bng, Bc Kn, Tuyn Quang, Lo Cai, Yn Bi, Lng Sn, in Bin, Lai Chu, Sn La, Ha Bnh, Kon Tum, Gia Lai, k Lk, k Nng.</p> <p>L trnh chuyn i t nay n nm 2020</p> <p>i vi tnh Qung Nam nm trong nhm III, trin khai vo nm 2018. Tuy nhin, do chu nh hng bi k hoch s ha truyn dn pht sng truyn hnh mt t trn a bn Thnh ph Nng, khi Nng hon thnh s ha truyn hnh mt t vo thng 6/2015 th cc huyn pha Bc Qung Nam nh l Hi An, in Bn, i Lc, Duy Xuyn, Qu Sn s b nh hng. C ngha l khi TP Nng tt sng Analog vo thng 6/2015 th ngi dn Qung Nam cc khu vc ny s khng thu c truyn hnh nu Tivi khng chun DVB-T2 m khng c cc thit b u thu. i vi nhng h dn dng cc hnh thc truyn hnh tr tin th khng b nh hng.</p> <p>Ngi dn c 02 cch xem truyn hnh s mt t1. Mua u thu k thut s (Set-top-box) chun DVB-T2/MPEG4 </p> <p>i vi nhng h ang dng Tivi analog hoc Tivi s nhng khng ng chun s ha (DVB-T2) nn chuyn sang mua u thu k thut s (Set-top-box) chun DVB-T2/MPEG4. Mt thit b set-top-box chun DVB-T2 hin nay c gi khong t vi trm nghn ng cho n trn 1 triu ng. </p> <p>Cc h gia nh khng nn tip tc mua sm mi u thu truyn hnh s theo chun c DVB-T v tuy hin ti vn c th xem c truyn hnh nhng ch trong mt thi gian ngn na u thu loi ny s khng dng c, phi mua mi, nng cp gy lng ph tin ca. </p> <p>Ngoi ra, ngi dn khng nn mua u thu k thut s tri ni c bn trn th trng, khng c 3 chng nhn v nhn hng ha, du hp quy v logo s ha truyn hnh m bo cht lng thu sng truyn hnh s ng quy chun do B Thng tin v Truyn thng ban hnh.</p> <p>2. Mua Tivi mi c tch hp chun DVB-T2/MPEG4</p> <p>Theo l trnh s ha truyn hnh ca B TT&amp;TT, t ngy 1/4/2014, cc Tivi nhp khu hoc sn xut s dng ti Vit Nam thuc chng loi my thu hnh s dng cng ngh mn hnh LCD, PDP, LED, OLED v cng ngh mn hnh tip theo t 32 inch tr ln u phi tch hp chc nng thu truyn hnh s mt t tiu chun DVB-T2. Cc doanh nghip sn xut Tivi v u thu truyn hnh s mt t DVB-T2 phi thc hin ng thi vic dn nhn hng ha, gn du hp quy ln sn phm v dn logo biu trng s ha truyn hnh Vit Nam ln pha trc thit b ngi dn d nhn bit. Sau , t ngy 1/4/2015, nhng Tivi c kch c t 32 inch tr xung cng phi hon tt vic tch hp chc nng thu truyn hnh s theo chun DVB-T2. </p> <p>Hin nay trn th trng c nhiu model Tivi s ca cc hng in t tch hp tnh nng thu truyn hnh s theo chun DVB-T2/MPEG4. Cc thng hiu TIVI ln Vit Nam nh Samsung, Sony, LG u tuyn b tch hp u thu truyn hnh k thut s DVB-T2 vo cc dng Tivi 2014. Cc hng sn xut cng khuyn khch ngi dng vng nng thn chuyn sang cc loi Tivi tch hp DVB-T2 bng nhng model gi r.</p> <p>V vy, nu nh mua Tivi mi th ngi tiu dng nn mua cc mu Tivi tch hp sn tnh nng thu tn hiu chun DVB-T2, khng mua Tivi theo chun DVB-T hoc Tivi analog. Tivi c dn nhn DVB-T2 ( phn bit vi dng TIVI c) c th xem c cc knh min ph v knh tr ph m khng cn u thu k thut s. Ngi dng mun tit kim chi ph c th xem cc knh min ph, khng phi tr tin thu bao hin nay nh: VTC (28 knh), AVG (14 knh) v VTIVI (8 knh).</p> <p>S ha truyn hnh l con ng tt yu ca truyn hnh Vit Nam bt kp th gii. Khng ch vy, n cn gip hnh thnh th trng truyn dn v pht sng truyn hnh s mt t nhm thu ht cc ngun lc ca x hi, to iu kin t chc v sp xp li h thng cc i pht thanh, truyn hnh trn phm vi c nc theo hng chuyn mn ha, chuyn nghip ha, phc v tuyn truyn rng ri ng li chnh sch ca ng v Nh nc n ng o ngi dn c nc. Chnh v vy, bn cnh vic ngi dn t trang b phng tin thu sng truyn hnh chuyn i theo cng ngh s, Nh nc cng ang c k hoch h tr cho cc h dn l nhng h ngho, h cn ngho thit b u thu Set-top-box xem c chng trnh trnh truyn khi chuyn i s ha truyn hnh mt t.Nhng li ch ca vic thc hin n s ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt tTrong thi gian qua, nht l hin nay, nhiu ngi khu vc Bc Qung Nam trong c huyn i Lc, rt quan tm n vic s ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t. Vic s ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t mang li li ch g v nh hng n tng h gia nh nh th no?S ha truyn hnh l qu trnh chuyn i v ngng pht sng truyn hnh analog (cn gi l truyn hnh tng t) hin nay chuyn sang pht sng k thut s nhm phc v tt hn cho mi ngi xem truyn hnh. n S ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t nc ta c Th tng Chnh ph ph duyt ti Quyt nh s 2451/Q-TTg ngy 27/12/2011 vi mc tiu n 31/12/2020 m bo 100% cc h gia nh c my thu hnh trn c nc xem c truyn hnh s bng cc phng thc khc nhau.Theo l trnh trin khai n S ha truyn dn, pht sng truyn hnh mt t th n cui nm 2015, nm thnh ph trc thuc Trung ng l: Thnh ph H Ni; Thnh ph H Ch Minh; Thnh ph Nng; Thnh ph Cn Th v Thnh ph Hi Phng s ngng pht sng truyn hnh analog v n cui nm 2020, c nc s chuyn sang truyn hnh s mt t. Theo n c Chnh ph ph duyt, Nng s l thnh ph c chuyn i pht sng truyn hnh s u tin trong c nc v th im trin khai vo ngy 01/7/2015.i vi nn kinh t - x hi, truyn hnh s mt t khng ch em li li ch v cht lng chng trnh truyn hnh m cn em li rt nhiu li ch v hiu qu s dng tn s v tuyn in. Truyn hnh s mt t s dng ph tn s t hn so vi truyn hnh tng t. Chng hn, vi truyn hnh tng t ch c th truyn ti mt knh chng trnh truyn hnh trn mt knh tn s 8 MHz, th vi k thut s tiu chun DVB-T2 cho php truyn ti khong 20 chng trnh truyn hnh SD trn mt knh 8 MHz. iu ny cng c ngha l khi hon thnh s ha truyn hnh, mt phn bng tn UHF s dng cho truyn hnh mt t s c gii phng, ph...</p>