Câu hỏi trắc nghiệm PLĐC - 700 câu

  • Published on
    26-Jun-2015

  • View
    5.199

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

CU HI N TP THI TRC NGHIM MN PHP LUT I CNGCu 1. S xut hin ca nh nc c i no sau y c nguyn nhn l do mu thun giai cp gay gt n mc khng th iu ha c: A. Nh nc Gic manh. B. Nh nc Rma. C. Nh nc Aten. D. Cc Nh nc phng ng. Cu 2. Theo hc thuyt Mc Lnin, nhn nh no sau y l ng: A. Tnh cht giai cp ca nh nc khng i nhng bn cht ca nh nc th thay i qua cc kiu nh nc khc nhau. B. Tnh cht giai cp v bn cht ca nh nc khng thay i qua cc kiu nh nc khc nhau. C. Tnh cht giai cp v bn cht ca nh nc lun lun thay i qua cc kiu nh nc khc nhau. D. Tnh cht giai cp ca nh nc lun lun thay i, cn bn cht ca nh nc l khng i qua cc kiu nh nc khc nhau. Cu 3. Thnh ph no sau y khng phi l thnh ph trc thuc trung ng: A. Thnh ph Hu B. Thnh ph Cn Th1

C. Thnh ph Nng D. Thnh ph Hi Phng Cu 4. Cu no sau y ng vi quy nh c ghi trong iu 15 Hin php Vit Nam 1992, c sa i, b sung: A. Nh nc thc hin nht qun chnh sch pht trin nn kinh t th trng c s qun l ca nh nc theo nh hng XHCN. B. Nh nc thc hin nht qun chnh sch pht trin nn kinh t th trng nh hng XHCN. C. Nh nc thc hin nht qun chnh sch pht trin nn kinh t th trng t do cnh tranh theo nh hng XHCN. D. Nh nc thc hin nht qun chnh sch pht trin nn kinh t th trng kt hp vi k hoch pht trin kinh t ca nh nc theo nh hng XHCN. Cu 5. S tn ti ca nh nc: A. L kt qu tt yu ca x hi loi ngi, u c x hi tn ti nh nc B. L kt qu tt yu ca x hi c giai cp C. L do ch ca cc thnh vin trong x hi vi mong mun thnh lp nn nh nc bo v li ch chung. D. C A, B v C u ng Cu 6. S lng tnh, thnh ph trc thuc trung ng hin nay ca nc CHXHCN Vit Nam l: A. 62 B. 63 C. 64 D. 65 Cu 7. Quyn lc v h thng t chc quyn lc trong x hi CXNT:2

A. Ha nhp vo x hi v phc v li ch cho cc thnh vin trong x hi. B. ng trn x hi, tch khi x hi v phc v li ch cho Hi ng th tc, t trng, cc th lnh tn gio. C. ng trn x hi, tch khi x hi v phc v li ch cho cc thnh vin trong x hi. D. Ha nhp vo x hi v phc v cho li ch ca Hi ng th tc, t trng, cc th lnh tn gio. Cu 8. Ngoi tnh cht giai cp, kiu nh nc no sau y cn c vai tr x hi: A. Nh nc XHCN B. Nh nc XHCN; Nh nc t sn C. Nh nc XHCN; Nh nc t sn; Nh nc phong kin D. Nh nc XHCN; Nh nc t sn; Nh nc phong kin; Nh nc ch n Cu 9. Theo Hin php Vit Nam 1992, Th tng Chnh ph Nc CHXHCN Vit Nam: A. Do nhn dn bu B. Do Quc hi bu theo s gii thiu ca Ch tch nc C. Do Ch tch nc gii thiu D. Do Chnh ph bu Cu 10. Theo iu l CS Vit Nam, nu khng c i hi bt thng, th my nm CS Vit Nam t chc i hi i biu ton quc mt ln: A. 3 nm B. 4 nm C. 5 nm D. 6 nm3

Cu 11. Nc no sau y c hnh thc cu trc nh nc lin bang: A. Vit Nam B. Php C. n D. C B v C Cu 12. Nh nc no sau y c hnh thc cu trc l nh nc n nht: A. Mxic B. Thy S C. Sc D. C A, B v C Cu 13. Nh nc CHXHCN Vit Nam c hnh thc cu trc l: A. Nh nc n nht B. Nh nc lin bang C. Nh nc lin minh D. C A v C u ng Cu 14. Nh nc no sau y c hnh thc chnh th cng ha tng thng: A. c B. n C. Nga D. C A, B v C u sai Cu 15. Nh nc no sau y c chnh th cng ha: A. Ucraina B. Marc C. Nam Phi D. C A v C Cu 16: Nh nc no sau y c chnh th cng ha i ngh: A. c B. B o Nha( Dan chu nghi vien) C. Hoa K (CH Tong thong) D. C A v B Cu 17. Nh nc qun ch hn ch (qun ch lp hin) l nh nc: A. Quyn lc nh nc ti cao thuc v mt c quan tp th v c hnh thnh theo phng thc tha k.4

B. Quyn lc nh nc ti cao thuc v mt c quan tp th do bu c m ra. C. Quyn lc nh nc c phn chia cho ngi ng u nh nc theo phng thc tha k v mt CQNN khc. D. Quyn lc nh nc thuc v mt tp th gm nhng ngi qu tc v c hnh thnh do tha k. Cu 18. Trong nh nc qun ch chuyn ch: A. Quyn lc nh nc ti cao thuc v mt mt c quan tp th v do bu c m ra. B. Quyn lc nh nc ti cao thuc v mt ngi v c hnh thnh do bu c. C. Quyn lc nh nc thuc v mt ngi v c hnh thnh theo phng thc tha k. D. Quyn lc nh nc thuc v mt tp th, c hnh thnh theo phng thc tha k. Cu 19. Nh nc qun ch l nh nc: A. Quyn lc nh nc ti cao tp trung vo ngi ng u nh nc v c hnh thnh do bu c. B. Quyn lc nh nc ti cao thuc v ngi ng u nh nc hay thuc v mt tp th, v c hnh thnh do bu c. C. Quyn lc nh nc ti cao tp trung ton b hay mt phn ch yu vo tay ngi ng u nh nc theo nguyn tc tha k. D. C A, B v C u ng Cu 20. Tn gi no khng phi l tn gi b ca b my qun l hnh chnh ca Nh nc CHXHCN Vit Nam hin nay:5

A. B thy li B. B vin thng C. C A v B u ng D. C A v B u sai Cu 21. Tn gi no khng phi l tn gi b ca b my qun l hnh chnh ca Nh nc CHXHCN Vit Nam hin nay: A. B ngoi giao B. Ti nguyn khong sn C. B y t v sc khe cng ng D. C B v C Cu 22. Quy nh php lut v bu c ca Vit Nam, ngoi cc iu kin khc, mun tham gia ng c, phi: A. T 15 tui B. T 18 tui ( tgia bau cu) C. T 21 Tui D. T 25 tui Cu 23. Kiu nh nc no c s dng phng php thuyt phc cai tr v qun l x hi: A. Nh nc XHCN B. Nh nc XHCN v nh nc t sn C. Nh nc XHCN, nh nc t sn v nh nc phong kin D. Nh nc XHCN, nh nc t sn, nh nc phong kin v nh nc ch n Cu 24. Vn bn no c hiu lc cao nht trong HTPL Vit Nam: A. Php lnh B. Lut C. Hin php D. Ngh quyt Cu 25. Trong Tuyn ngn CS ca C.Mc v Ph.ngghen vit: Php lut ca cc ng ch l ch ca giai cp cc ng c ln thnh lut, ci ch m ni dung l do cc iu kin sinh hot vt cht ca giai cp cc ng quyt nh.6

i t nhn xng cc ng trong cu ni trn mun ch ai?: A. Cc nh lm lut B. Quc hi, ngh vin C. Nh nc, giai cp thng tr D. Chnh ph Cu 26. Theo Hin php Vit Nam 1992, th: A. C nhn, t chc, h gia nh, t hp tc ch c quyn s dng i vi t ai; t ai thuc s hu ton dn B. C nhn, t chc, h gia nh, t hp tc ch c quyn s dng i vi t ai; t ai thuc s hu t nhn C. C nhn, t chc, h gia nh, t hp tc va c quyn s dng, va c quyn s hu i vi t ai; t ai thuc s hu t nhn D. C nhn, t chc, h gia nh, t hp tc va c quyn s dng, va c quyn s hu i vi t ai; t ai thuc s hu ton dn Cu 27. Theo quy nh ca Lut quc tch Vit Nam 1998, cng dn Vit Nam c: A. 1 quc tch B. 2 quc tch C. 3 quc tch D. Nhiu quc tch Cu 28. Theo quy nh ca Hin php Vit Nam 1992, c quan duy nht c quyn lp hin v lp php: A. Ch tch nc B. Quc hi C. Chnh ph D. Ta n nhn dn v vin kim st nhn dn7

Cu 29. Lch s x hi loi ngi v ang tri qua my kiu php lut: A. 2 kiu php lut B. 3 kiu php lut C. 4 kiu php lut D. 5 kiu php lut Cu 30. Nu khng c k hp bt thng, theo quy nh ca Hin php Vit Nam 1992, mi nm Quc hi Vit Nam triu tp my k hp: A. 1 k B. 2 k C. 3 k D. Khng c quy nh phi triu tp my k hp Cu 31. S c quan trc thuc chnh ph ca b my Nh nc CHXHCN Vit Nam hin nay: A. 8 c quan trc thuc chnh ph B. 9 c quan trc thuc chnh ph C. 10 c quan trc thuc chnh ph D. 11 c quan trc thuc chnh ph Cu 32. Theo quy nh ca Hin php Vit Nam 1992, c my cp xt x: A. 2 cp B. 3 cp C. 4 cp D. 5 cp Cu 33. C quan no l c quan ngang b ca Nh nc CHXHCN Vit Nam hin nay: A. Thanh tra chnh ph B. Bo him x hi Vit Nam C. Ngn hng nh nc D. C A v C Cu 34. Nhim v ca nh nc l:

8

A. Phng din, phng hng, mt hot ng c bn ca nh nc nhm thc hin nhng nhim v c bn ca nh nc. B. Nhng vn t ra m nh nc phi gii quyt, nhng mc tiu m nh nc phi hng ti. C. C A v B. D. C A v B u sai Cu 35. Hi ng nhn dn l: A. C quan lp php B. C quan hnh php C. C quan t php D. C A, B v C u ng Cu 36. C quan no sau y c chc nng qun l hnh chnh: A. Quc hi B. Chnh ph C. UBND cc cp D. C B v C u ng Cu 37. Nhim v ca nh nc: A. Xy dng v bo v t quc. B. Xa i gim ngho C. in kh ha ton quc D. C A, B v C u ng Cu 38. Khng nh no l ng: A. Mi th x l ni t trung tm hnh chnh ca tnh C. C A v B u ng B. Mi th trn l ni t trung tm hnh chnh ca huyn D. C A v B u sai Cu 39. Theo Hin php Vit Nam 1992, Ch tch nc Nc CHXHCN Vit Nam: A. Do nhn dn bu ra B. Do Quc hi bu ra9

C. Do nhn dn bu v Quc hi ph chun D. c k v Cu 40. Nu khng c k hp bt thng, theo quy nh ca Hin php Vit Nam 1992, mi nm Quc hi Vit Nam triu tp my k hp: A. 1 k B. 2 k C. 3 k D. Khng c quy nh phi triu tp my k hp Cu 41. Theo quy nh ca Hin php Vit Nam 1992, c quan no sau y c quyn lp hin v lp php: A. Ch tch nc B. Quc hi C. Chnh ph D. Ta n nhn dn v vin kim st nhn dn Cu 42. o lut no di y quy nh mt cch c bn v ch chnh tr, ch kinh t, vn ha, x hi v t chc b my nh nc. A. Lut t chc Quc hi B. Lut t chc Chnh ph C. Lut t chc Hi ng nhn dn v UBND D. Hin php Cu 43. Ngi nc ngoi c thnh lp doanh nghip ti Vit Nam theo Lut doanh nghip, khi: A. C v l ngi Vit Nam B. C s hu nh ti Vit Nam C. C con l ngi Vit Nam D. C th thng tr ti Vit Nam Cu 44. Ngi Vit Nam nh c nc ngoi: A. Khng c thnh lp doanh nghip ti Vit Nam B. c thnh lp doanh nghip nh ngi nc ngoi thnh lp doanh nghip ti Vit Nam.10

C. c thnh lp doanh nghip nh ngi Vit Nam D. C A, B v C u sai Cu 45. QPPL l cch x s do nh nc quy nh : A. p dng trong mt hon cnh c th. C. C A v B u ng B. p dng trong nhiu hon cnh. D. C A v B u sai Cu 46. Quyn tham gia k hp ng lao ng i vi c nhn: A. T 14 tui B. T 15 tui C. T 16 tui D. T 18 tui Cu 47. c im ca cc quy phm x hi (tp qun, tn iu tn gio) thi k CXNT: A. Th hin ch chung, ph hp vi li ch chung ca cng ng, th tc, b lc; Mang tnh manh mn, tn mn v ch c hiu lc trong phm vi th tc - b lc. B. Mang ni dung, tinh thn hp tc, gip ln nhau, tnh cng ng, bnh ng, nhng nhiu quy phm x hi c ni dung lc hu, th hin li sng hoang d. C. c thc hin t nguyn trn c s thi quen, nim tin t nhin, nhiu khi cng cn s cng ch, nhng khng do mt b my chuyn nghip thc hin m do ton th tc t t chc thc hin. D. C A, B v C u ng. Cu 48. Hin php xut hin: A. T nh nc ch n B. T nh nc phong kin C. T nh nc t sn D. T nh nc XHCN11

Cu 49. Mi mt iu lut: A. C th c y c ba yu t cu thnh QPPL. B. C th ch c hai yu t cu thnh QPPL C. C th ch c mt yu t cu thnh QPPL D. C A, B v C u ng Cu 50. Khng nh no l ng: A. Trong cc loi ngun ca php lut, ch c VBPL l ngun ca php lut Vit Nam. B. Trong cc loi ngun ca php lut, ch c VBPL v tp qun php l ngun ca php lut Vit Nam. C. Trong cc loi ngun ca php lut, ch c VBPL v tin l php l ngun ca php lut Vit Nam. D. C A, B v C u sai Cu 51. C quan no c thm quyn hn ch NLHV ca cng dn: A. Vin kim st nhn dn B. Ta n nhn dn C. Hi ng nhn dn; UBND D. Quc hi Cu 52. Trong mt nh nc: A. NLPL ca cc ch th l ging nhau. B. NLPL ca cc ch th l khc nhau. C. NLPL ca cc ch th c th ging nhau, c th khc nhau, ty theo tng trng hp c th. D. C A, B v C u sai Cu 53. Chc nng no khng phi l chc nng ca php lut:12

A. Chc nng iu chnh cc QHXH B. Chc nng xy dng v bo v t quc C. Chc nng bo v cc QHXH D. Chc nng gio dc Cu 54. Cc thuc tnh ca php lut l: A. Tnh bt buc chung (hay tnh quy phm ph bin) C. C A v B u ng B. Tnh xc nh cht ch v mt hnh thc D. C A v B u sai Cu 55. Cc thuc tnh ca php lut l: A. Tnh xc nh cht ch v mt hnh thc C. C A v B u ng B. Tnh c m bo thc hin bng nh nc D. C A v B u sai Cu 56. Vic ta n thng a cc v n i xt x lu ng th hin ch yu chc nng no ca php lut: A. Chc nng iu chnh cc QHXH B. Chc nng bo v cc QHXH C. Chc nng giao dc php lut C. C A, B v C u sai Cu 57. Xt v tui, ngi c NLHV dn s cha y , khi: A. Di 18 tui B. T 6 tui n di 18 tui C. T 15 tui n di 18 tui D. Di 21 tui Cu 58. Khng nh no l ng:13

A. Mun tr thnh ch th QHPL th trc ht phi l ch th php lut B. l ch th QHPL th l ch th php lut C. l ch th QHPL th c th l ch th php lut, c th khng phi l ch th php lut D. C A v B Cu 59. C quan thc hin chc nng thc hnh quyn cng t v kim st cc hot ng t php: A. Quc hi B. Chnh ph C. Ta n nhn dn D. Vin kim st nhn dn Cu 60. Nguyn tc chung ca php lut trong nh nc php quyn l: A. C quan, cng chc nh nc c lm mi iu m php lut khng cm; Cng dn v cc t chc khc c lm mi iu m php lut khng cm B. C quan, cng chc nh nc c lm nhng g m php lut cho php; Cng dn v cc t chc khc c lm mi iu m php lut khng cm C. C quan, cng chc nh nc c lm mi iu m php lut khng cm; Cng dn v cc t chc khc c lm nhng g m php lut cho php. D. C quan, cng chc nh nc c lm nhng g m php lut cho php; Cng dn v cc t chc khc c lm nhng g m php lut cho php. Cu 61. C quan no c quyn xt x ti phm v tuyn bn n hnh s: A. Ta kinh t B. Ta hnh chnh C. Ta dn s D. Ta hnh s14

Cu 62. Hnh thc ADPL no cn phi c s tham gia ca nh nc: A. Tun th php lut B. Thi hnh php lut C. S dng php lut D. ADPL Cu 63. Hot ng p dng tng t quy phm l: A. Khi khng c QPPL p dng cho trng hp . B. Khi c c QPPL p dng cho trng hp v c QPPL p dng cho trng hp tng t. C. Khi khng c QPPL p dng cho trng hp v khng c QPPL p dng cho trng hp tng t. D. Khi khng c QPPL p dng cho trng hp nhng c QPPL p dng cho trng hp tng t. Cu 64. Nguyn tc php ch trong t chc v hot ng ca b my nh nc xut hin t khi no: A. T khi xut hin nh nc ch n B. T khi xut hin nh nc phong kin C. T khi xut hin nh nc t sn D. T khi xut hin nh nc XHCN Cu 65. Theo quy nh ti Khon 1, iu 271, B lut hnh s Vit Nam 1999, nu ti phm c khung hnh pht t 15 nm tr xung th thuc thm quyn xt x ca: A. Ta n nhn dn huyn B. Ta n nhn dn tnh C. Ta n nhn dn ti cao D. C A, B v C u ng Cu 66. iu kin lm pht sinh, thay i hay chm dt mt QHPL:15

A. Khi c QPPL iu chnh QHXH tng ng C. Khi xy ra SKPL B. Khi xut hin ch th php lut trong trng hp c th D. C A, B v C Cu 67. y ban Thng v Quc hi c quyn ban hnh nhng loi VBPL no: A. Lut, ngh quyt B. Lut, php lnh C. Php lnh, ngh quyt D. Php lnh, ngh quyt, ngh nh Cu 68. Trong HTPL Vit Nam, c coi l mt ngnh lut c lp khi: A. Ngnh lut phi c i tng iu chnh B. Ngnh lut phi c phng php iu chnh C. Ngnh lut phi c y cc VBQPPL D. C A v B Cu 69. UBND v ch tch UBND cc cp c quyn ban hnh nhng loi VBPL no: A. Ngh nh, quyt nh B. Quyt nh, ch th C. Quyt nh, ch th, thng t D. Ngh nh, ngh quyt, quyt nh, ch th Cu 70. Theo quy nh ca Hin php 1992, ngi c quyn cng b Hin php v lut l: A. Ch tch Quc hi B. Ch tch nc C. Tng b th D. Th tng chnh ph Cu 71. C th thay i HTPL bng cch: A. Ban hnh mi VBPL B. Sa i, b sung cc VBPL hin hnh16

C. nh ch, bi b cc VBPL hin hnh D. C A, B v C. Cu 72. Hi ng nhn dn cc cp c quyn ban hnh loi VBPL no: A. Ngh quyt B. Ngh nh C. Ngh quyt, ngh nh D. Ngh quyt, ngh nh, quyt nh Cu 73. i vi cc hnh thc (bin php) trch nhim dn s: A. C nhn chu trch nhim dn s c th chuyn trch nhim ny cho c nhn hoc cho t chc. B. C nhn chu trch nhim dn s khng th chuyn trch nhim ny cho c nhn hoc t chc C. C nhn chu trch nhim dn s c th chuyn hoc khng th chuyn trch nhim ny cho c nhn hoc t chc, ty tng trng hp D. C A, B v C u sai Cu 74. Khng nh no l ng: A. Mi hnh vi tri php lut hnh s c coi l ti phm D. C B v C B. Mi ti phm u c thc hin hnh vi tri php lut hnh s C. Tri php lut hnh s c th b coi l ti phm, c th khng b coi l ti phm Cu 75. Tun th php lut l:

17

A. Hnh thc thc hin nhng QPPL mang tnh cht ngn cm bng hnh vi th ng, trong cc ch th php lut kim ch khng lm nhng vic m php lut cm. B. Hnh thc thc hin nhng quy nh trao ngha v bt buc ca php lut mt cch tch cc trong cc ch th thc hin ngha v ca mnh bng nhng hnh ng tch cc. D. C A v B C. Hnh thc thc hin nhng quy nh v quyn ch th ca php lut, trong cc ch th php lut ch ng, t mnh quyt nh vic thc hin hay khng thc hin iu m php lut cho php. Cu 76. Hnh thc trch nhim nghim khc nht theo quy nh ca php lut Vit Nam: A. Trch nhim hnh chnh B. Trch nhim hnh s C. Trch nhim dn s D. Trch nhim k lut Cu 77. Thi hnh php lut l: A. Hnh thc thc hin nhng QPPL mang tnh cht ngn cm bng hnh vi th ng, trong cc ch th php lut kim ch khng lm nhng vic m php lut cm. B. Hnh thc thc hin nhng quy nh trao ngha v bt buc ca php lut mt cch tch cc trong cc ch th thc hin ngha v ca mnh bng nhng hnh ng tch cc. D. A v B u ng C. Hnh thc thc hin nhng quy nh v quyn ch th ca php lut, trong cc ch th php lut ch ng, t mnh quyt nh vic thc hin hay khng thc hin iu m php lut cho php.18

Cu 78. Bn n c hiu lc php lut c vin kim st, ta n c thm quyn khng ngh theo th tc ti thm khi: A. Ngi b kt n, ngi b hi, cc ng s, ngi c quyn v ngha v lin quan khng ng vi phn quyt ca ta n. B. Pht hin ra tnh tit mi,...