Cau Truc electron Hieu Ung electron

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cau Truc electron Hieu Ung electron.Hóa học liên kết

Text of Cau Truc electron Hieu Ung electron

 • N THUYT VB LIN KT HA HC:.

  1/LIN KT L lin kt c hnh thnh do s xen ph theo trc lin nhn. - Kiu xen ph khng lai ha: AOs-AOs; AOs-AOp; AOp-AOp -Kiu xen ph sau khi lai ha: AOsp-AOsp; AOsp-AOs; AOsp-Aop AOsp2-AOsp2; AOsp2-AOs; AOsp2-Aop AOsp3-AOsp3; AOsp3-AOs; AOsp3-AOp,...

 • CU TRC IN T CC NGUYN T TRONG PHN T HP CHT HU CBi 7:

 • - Kiu xen ph khng lai ha:

 • Kiu xen ph sau khi lai ha:V d: S xen ph to lin kt gia AOsp v AOs

 • Kiu xen ph sau khi lai ha:V d: S to xen ph to lin kt gia AOsp2 v AOsp2

 • Kiu xen ph sau khi lai ha:V d: S to xen ph to lin kt gia AOsp3 v AOsp3

 • 2/ LIN KT : L lin kt c hnh thnh do s xen ph bn ca 2 obitan p, trc ca 2 obitan p ny lun gi song song nhau.

 • 3/ S hnh thnh lin kt n:( lin kt )

  L lin kt c hnh thnh do s xen ph trc

  V d: M t s hnh thnh phn t H2, Cl2, HCl, CH4, BH3, H2O, C4H10, ...

 • Phn t C2H4

  4/ S hnh thnh lin kt i:

 • 4/ S hnh thnh lin kt i:Phn t Alen C3H2

  Trong phn t alen, hai nhm =CH2 hai u dy s nm trong hai mt phng thng gc nhau.

 • 4/ S hnh thnh lin kt i:Phn t Buta1,3-dien CH2= CH- CH=CH2

 • 4/ S hnh thnh lin kt i:Phn t benzen:

 • 5/ S hnh thnh lin kt ba Phn t C2H2

 • 5/ S hnh thnh lin kt baPhn t propin:

 • S HNH THNH LIN KT ION:M t lin kt hnh thnh trong phn t MgO 12+8+2+Mg2+O2-2-

 • S HNH THNH LIN KT ION:M t lin kt hnh thnh trong phn t NaF11+1+1-9+Na+F-

 • II.THUYT MO V LIN KT HA HC:Vi cc nguyn t cui chu k (F2, O2). Mc nng lng 2p v 2s khc nhau nhiu, nn khng c s t hp ln nhau ca cc orbital . Gin MO ca chng c dng :Ph phn t cho bit cc mc nng lng c th t : s < *s < z < x = y < *x = *y < *z

 • Vi cc nguyn t u chu k (Li2, Be2, B2, C2, N2). Mc nng lng 2p v 2s khc nhau rt t, nn c s t hp ln nhau ca cc orbital . Gin MO ca chng c dng :Ph phn t cho bit cc mc nng lng c th t :s < *s < x = y < z < *x = *y < *z

  II.THUYT MO V LIN KT HA HC:

 • B.HIU NG ELECTRONHiu ng (do tng tc gia cc nguyn t hoc nhm nguyn t trong phn t) lm nh hng ti s tng gim phn cc ca lin kt hoc mt electron trn nguyn t to ra phn t c tnh cht ha hc c bit hoc tng gim kh nng phn ng

 • Vn dng1. So snh tnh baz ca anilin, amoniac v metylamin.2. Gii thch ti sao axit cloaxetic v nitroaxetic c tnh axit mnh hn axit axetic.3. So snh tnh linh ng ca nguyn t Clo trong phn ng thy phn cc cht:C6H5Cl. p-Cl-C6H4-CH3, v p-NO2-C6H4-Cl. Gii thch.

 • Vn dng4. So snh v gii thch kh nng phn ng th ca benzen, nitrobenzen v toluen

  5. So snh tnh linh ng ca nguyn t H trong cc hp cht: axit axetic, phenol, ru etylic, nc

 • I. HIU NG CM NG (I)S phn cc lan truyn theo dc cc lin kt c gy ra bi s phn phi khng ng u i e- lin kt do s khc nhau v m in ca nguyn t hoc nhm nguyn t gi l s phn cc cm ng hay l hiu ng cm ng K hiu bng ch I

 • 2.Quan h gia cu to v hiu ng cm nga) Nhm rt e- gy ra hiu ng cm ng -I c mnh tng theo m in ca nguyn t hoc nhm nguyn t gy nn hiu ng :V d : -I Csp3 v d-CH = CH2 < -C6H5 < - C CH

 • 2.Quan h gia cu to v hiu ng cm ngb) Nhm y e- gy ra Hiu ng +I ca nhm ankyl tng theo bc ca ankylV d: -C3H7 > -C2H5 >-CH3

 • 3.c imHiu ng cm ng c c im l gim rt nhanh khi mch C ko di. Thng thng qua khong 3 n 4 lin kt n th coi nh khng cn nh hng na.Hiu ng ny s truyn xa hn khi truyn qua ni i.

 • 4. ng dng ca hiu ng cm ng:Hiu ng cm ng dng gii thch v so snh tnh axit hay tnh baz ca hp cht hu c hoc dng gii thch c ch phn ng...

 • V d 1: So snh tnh axit ca cc cht sau:CH3COOH < ClCH2-COOH < FCH2-COOH. Gii thch?Tnh axit tng dn: CH3COOH < ClCH2-COOH < FCH2-COOH

 • V d 2: So snh tnh axit ca cc cht sau: C2H5OH ,CH3OH , H2O , C6H5OH , HCOOH, C2H5COOH, CH3COOH. Gii thch? Tnh axit tng dn: C2H5OH < CH3OH < H2O < C6H5OH < C2H5COOH < CH3COOH < HCOOH

 • V d 3: So snh tnh baz ca cc cht sau: NH3, CH3NH2, (CH3)2NH, C6H5NH2 Gii thch?Tnh baz tng dn:C6H5NH2< NH3
 • II. HIU NG LIN HP (C)L hiu ng ca lin kt lan truyn trn mt h lin hp gy ra bi s phn phi khng ng u i electron trn lin kt do s khc nhau v m inHiu ng lin hp gy ra s dch chuyn v phn b li cc e- hoc e- p trn h lin hp v c biu din bng mi tn cong

 • 2.Quan h gia cu to v hiu ng lin hpa)Hiu ng +C ca X gim theo chiu tng ca kch thc nguyn t v gim theo chiu tng ca m in nu kch thc nguyn t nh nhau: -I
 • 2.Quan h gia cu to v hiu ng lin hpb) Hiu ng -C (thng l nhng nhm cha no), tng theo phn cc ca nhm : C=CH2< C=NH < C=O

 • 3.c im ca hiu ng lin hpHiu ng lin hp ch xut hin khi c h lin hp phng hay gn phng.Khc vi hiu ngcm ng, hiu ng lin hp ch bin i tng i t khi mch lin hp tng i di v lun lun c nh hng ln hn l hiu ng cm ng nu cng 1 tc nhn hiu ng.

 • 4. Vn dngHiu ng lin hp gip: - So snh v gii thch tnh axit, baz - Gii thch c ch cng theo quy tc Maccopnhikop - nh hng phn ng th trn nhn bezen. - Gii thch s thay i di lin kt - Gii thch s thay i hot tnh ca ha cht

 • V d 1: So snh tnh linh ng ca nguyn t H trong cc hp cht: phenol, ru etylic.V d 2: So snh tnh linh ng ca nguyn t Clo trong phn ng thy phn cc cht:C6H5Cl. p-Cl-C6H4-CH3, v p-NO2-C6H4-Cl. Gii thch.V d 3: Gii thch ti sao vinylclorua kh tr vi AgNO3 trong khi etylclorua li d dng phn ng to kt ta?

 • S cng hng lm cho lin kt O-H trong phenol phn cc cng phn cc hn

 • HO

 • III. Hiu ng siu lin hp (H)Hiu ng siu lin hp l kt qu ca s tng tc gia e- ca cc lin kt n C H vi cc e- ca lin kt i, ba, tip cch hay h thm.

 • 2.c im ca hiu ng siu lin hp:

  Hiu ng siu lin hp ch c i vi cc gc ankyl.Tng t +I, hiu ng H cng nhng e- Tng khi s lin kt C-H tham gia nn trt t sp xp ngc vi +I C bc 1 > C bc2 > C bc 3

 • 3. p dng ca hiu ng siu lin hpGii thch s thay i di lin ktGii thch bn ca cc anken mang nhiu nhm th.Gii thch hot tnh ca ha cht

 • IV. HIU NG KHNG GIAN L hiu ng gy nn bi nhng nhm c kch thc ln v c tc dng lm cn tr hoc u i phn ng.V d: phn ng th: R-Br + -CN RCN + Br Nu R l nhm tert- butyl th R-Br khng th tham gia phn ng th SN2