cennik 2010

  • Published on
    08-Apr-2015

  • View
    3.113

  • Download
    10

Embed Size (px)

Transcript

<p>TECHNICK SLUBY SENICA , a.s.eleznin 465, 905 01 SenicaTel.: 034/651 3101, 651 3102, tel./fax : 034/651 2487, e-mail : technicke.sluzby @ tssenica.sk, IO 36 228443 I DPH SK 2020187697 , slo ivnostenskho registra 205-12535 Zapsan v obchodnom registri Okresnho sdu Trnava v oddieli Sa vloka . 10400/T</p> <p>C E N N Kprc a sluieb . 10 / 2010v zmysle Zkona o cench .18/96 Zb. Platnos cennka od 01. 01. 2010</p> <p>Schvlil:</p> <p>Jaroslav Kaklen predstavenstva, riadite</p> <p>OBSAH</p> <p>Cennk sa sklad zo siedmich ast</p> <p>1. as : Cennkov poloky cien dohodou - sluby poskytovan v ponohospodrstve verejn zele - hodinov ztovacie sadzby 2. as : Cennkov poloky poda cennkov firmy ODIS s.r.o. ilina - stroje a zariadenia na pozemn dopravu - stroje a zariadenia na komunlne, socilne a obianske sluby - stroje a zariadenia pouvan na poskytovanie sluieb v ponohosp. - stroje a zariadenia na stavebn prce - stroje na istenie odpad. vd a nakladanie s odpadom, hygienick a podobn innosti. 3.as : Platn ceny za vvoz KO a nakladanie s odpadom 4.as : R poloky cena za prce a sluby vlastn kalkulcie a ceny dohodou 5. as : Ininierska innos, obstarvacie nklady - ininierska innos - obstarvacie nklady 6. as : Cennk za sluby rchloistiarne 7.as : Metodika fakturcie</p> <p>Ceny uveden v cennku s bez DPH</p> <p>-2-</p> <p>I. asSluby poskytovan v ponohospodrstve KP 01 / 01.41/ - ceny dohodou pre rok 2010Kd poloky 112101111 112101112 112101113 112101114 112101115 112101116 112101117 112101118 112101119 112101221 112101222 112101223 112101224 112101225 112101226 112101227 112101228 112101229 112103121 112103122 112103123 Popis poloky, stav. diel, remesla, vkaz vmer Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,2 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,3 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,4 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,5 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,6 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,7 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,8 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 0,9 m Rbanie stromov listnatch v rovine priemer do 1 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,2m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,3 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,4 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,5 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,6 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,7 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,8 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 0,9 m Rbanie stromov ihlinatch v rovine priemer do 1 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,2 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,3 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,4 m Mern jednotka kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus kus jednotk. cena Eur 7,14 10,06 32,01 60,84 105,09 152,92 225,79 243,15 361,68 4,68 6,44 15,53 27,89 43,12 67,42 98,25 107,61 129,76 44,91 64,13 114,52 Sk 215,10 303,07 964,33 1 832,87 3 165,94 4 606,87 6 802,15 7 325,14 10 895,97 140,99 194,01 467,86 840,21 1 299,03 2 031,09 2 959,88 3 241,86 3 909,15 1 352,96 1 931,98 3 450,03</p> <p>-3-</p> <p>112103124 112103125 112103126 112103127 112103128 112103129 111104211 111104211</p> <p>184803111 184803112 184803113</p> <p>Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,5 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,6 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,7 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,8 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 0,9 m Rbanie stromov v sa. podm. v rov. priemer do 1 m Pokosenie trvnika v rovine s odvozom do 20 km Pokosenie trvnika, vy porast, svahy s odvozom do 20 km Rez ivch plotov do H 0,8 m 0,8 m Rez ivch plotov do H 1,5 m 1,0 m Rez ivch plotov do H 3 m 1,5 m</p> <p>kus kus kus kus kus kus m2 m2</p> <p>231,20 369,65 525,49 746,56 811,79 1163,35 0,084 0,13</p> <p>6 965,13 11 136,08 15 830,91 22 490,87 24 455,99 35 047,08 2,53 3,92</p> <p>m2 m2 m2</p> <p>0,59 1,08 1,89</p> <p>17,77 32,54 56,94</p> <p>Hodinov ztovacia sadzba ODISKd poloky 999990001 999990002 999990003 999990004 999990005 999990006 999990007 Popis poloky, stav. diel, remesla, vkaz vmer Kontrukcie a prce HSV HZS T1 Kontrukcie a prce HSV HZS T2 Kontrukcie a prce HSV HZS T3 Kontrukcie a prce HSV HZS T4 Kontrukcie a prce HSV HZS T5 Kontrukcie a prce HSV HZS T6 Kontrukcie a prce HSV HZS T7 Mern jednotka hod. hod. hod. hod. hod. hod. hod. jednotk. cena Eur 5,74 6,84 7,77 8,70 9,79 10,95 12,22 Sk 172,92 206,86 234,08 262,10 294,93 329,88 368,14</p> <p>Prce a sluby neuveden v tabuke sa bud fakturova poda cennkov firmy ODIS s.r.o. ilina.</p> <p>-4-</p> <p>II. asStroje a zaradenia na dopravu, komunlne, socilne a obianske sluby - ceny dohodou pre rok 2010mechanizmus kd stroja ODIS 01. Traktor Zetor 6245 SS - 0911050 - R, R1 02. Traktor Zetor 7011 SS - 0911060 - R, R1 03. Traktor Ursus C 385 SS - 0911070 - R, R1 04. Hkov nosi kontajnerov Liaz 2423 KYV 05. Liaz Bobr 16.2 SS 1002030 R, R1 06. Liaz Bobr - Press, MAN Press SS - 1002040 R, R1 07. IVECO Press S 1002040 R, R1 08. Liaz MTS 24, 25 SS 1002050 R, R1 09. 706 RTH S - 1015010 10. Avia 30 K, N S - 1002060 - R, R1 11. Avia 21 F SS - 1002070 - R, R1 12. Avia 30 MP 16 SS - 1803020 - R, R1 13. Chodnk.zamet.Bucher SS-1041020-R,R1 14. Multicar M-25, Magma SS-1003001-R 15. Piaggio S 85 LP SS-1002100-R 16. Microcar M 19 SS -1002110 R 17. Hyundai H-1 SS -1002120 -R 18. UNC 060 - naklada S - 1401050 innos prca jazda prca jazda prca jazda vkon na mieste jazda zber KO bez zvoznkov jazda zber KO bez zvoznkov jazda zber KO bez zvoznkov jazda vkon na mieste, posyp jazda polievanie jazda zber odpadu, nakl., vykl. jazda nakl., vykl., as pou. jazda prca s ploinou jazda istenie komunik. jazda na pracovisko prca s kom. nst. jazda na pracovisko dodvka 750 kg dodvka 800 kg dodvka 1500 kg prca s prd. zariadenm MJ 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 15 min./ 1 km 1 km 1 km 1 km 15 min. cena bez DPH Sk 6,03 181,66 24,70 0,82 6,28 189,19 25,31 0,84 6,55 197,33 34,95 1,16 6,80 204,86 32,23 1,07 250,05 8,30 31,03 1,03 11,26 0,98 6,74 0,65 6,10 1,00 9,07 1,03 4,74 0,65 4,81 0,65 5,83 0,65 6,21 0,65 4,85 0,86 0,44 0,42 0,44 5,39 339,22 29,52 203,05 19,58 183,77 30,13 273,24 31,03 142,80 19,58 144,91 19,58 175,63 19,58 187,08 19,58 146,11 25,91 13,26 12,65 13,26 162,38</p> <p>-5-</p> <p>mechanizmus kd stroja ODIS 19. UNK 320 - naklada S - 1401060 20. ETESIA MVEHH SS - 5831021 - R 21. Reaz. Pla STIHL 4 kW S - 5622010 22. Motorov jamkova 4 kW S - 5622010 23. Krovinorez 4 kW S - 5622010 24. Motorov nonice 4 kW S - 5622010 25.Traktor a zves.nradie pluh, brny, rotavtor,kombintor 26. Traktor a zvesn nradie ZTR 165 Mulova KP 2000 27. Malotraktor TKK 14 S - 0911030 28. Buldozr T 170 S - 0911030 29. Zdranie vozidla R - poloka 30. Reza pr 31. Malotraktor Vari - Robin 18340 - 3112 32. IFA KM 2301 SS-1041020-RR1 33. Liaz 151.261 sklapa SS102050 R,R1 34. Frza na pne</p> <p>innos prca s prd. zariadenm samozberov kosenie prca pilka vtanie jamiek kosenie strihanie plota oranie a spracovanie pdy kosenie,mulovanie</p> <p>MJ</p> <p>cena bez DPH Sk 15 min. 12,62 380,19 7,18 3,21 3,21 3,21 3,21 7,46 7,46 216,30 96,70 96,70 96,70 96,70 224,74 224,74</p> <p>15 min. 15 min. 15 min. 15 min. 15 min. 15 min. 15 min.</p> <p>prca prca vetky vozidl prca orba istenie komunikci jazda na pracovisko odvoz zeminy od bagra do vzdialenosti 3 km frz.pov do10cm pod rove ternu mkk drevo frz.pov do10cm pod rov.ternu tvrd drevo: jablo,buk,hrab,dub, agt,jase,javor,erea,orech, slivka,hloh,smrekovec,tis</p> <p>15 min. 15 min. 15 min. 15 min. m2 15 min./ 1 km 15 min.</p> <p>3,94 14,82 2,17 5,02 0,10 8,44 0,84 6,84 0,02</p> <p>118,70 446,47 65,37 151,23 3,01 254,26 25,31 206,06 0,60</p> <p>cm2 0,02 0,60</p> <p>35. Frza na pne</p> <p>cm2</p> <p>36. Sprava vysva lstia a zbern zber trvy,lstia vozidlo Avia 31 K s obsluhou vodi+ manipulant</p> <p>10,04 15 min.</p> <p>302,47</p> <p>-6-</p> <p>V zmysle nariadenia vldy .350/2007 a vyhlok Ministerstva dopravy pt a telekomunikci SR . 470/2009 a 388/2009 bude k cenm za najazden kilometre na spoplatnench sekoch dianic a ciest pre motorov vozidl v kategrii vozidiel nad 3,5 tony celkovej hmotnosti tovan sadzba mta.SADZBA mta za uvanie vymedzench sekov dianic a ciest pre motorov vozidl</p> <p>Kategria vozidla 3,5 t do 12 t 12 ton a viac 2 npravy 3 npravy</p> <p>Emisn trieda / sadza za 1 km EURO EURO EURO O-II III IV,V,EEV Sk Sk Sk 0,093 2,80 0,086 2,60 0,083 2,50 0,193 5,8 0,183 5,50 0,179 5,40 0,202 6,10 0,193 5,80 0,189 5,70</p> <p>Zoznam sekov na cestch I. triedy Zaiatok seku astkov Rohov Rovensko Senica Senica Juh Hlbok Kriovanie III/500013 III/051011 III/500012 II/500 III/051016 III/051019 III/051020 III/051019 Koniec seku Rohov Rovensko Senica Juh Hlbok Jablonica 1 Kriovanie III/051011 III/500012 III/051010 III/051019 III/051020 III/051019 II/000501 Spoplatnen km 1,91 1,04 3,76 0,38</p> <p>4,28</p> <p>-7-</p> <p>III. asSluby poskytovan divziou komunlnych prc KP 90 /90.00.23/ - ceny dohodou pre rok 2010Skldka Jablonica Druh odpadov Odpady ( poda prlohy) Odpady ( 200301) Inertn odpad Kategria O O O innos Uloenie odpadu Uloenie odpadu Uloenie odpadu MJ Sk/t Sk/t Sk/t Cena bez DPH v v Sk 41,82 26,29 24,40 1259,87 792,01 735,07</p> <p>K cene za likvidciu odpadu bude pripotavan poplatok za uloenie odpadu poda zkona 17/2004 Z.z. nasledovne: Poplatok za uloenie odpadov na skldku odpadov v Sk/tona. Poloka odpadov /rokCena v 1. 2. 3. Inertn odpad , vytrieden stavebn odpad 1 , zemina a kamenivo neobsahujce nebezpen ltky, odpad zo sancie skldok Ostatn odpad okrem odpadu uvedenho v polokch 1,3 0,33 6,64 9,96 8,96 7,97 6,97 5,97 4,98</p> <p>2010Cena v Sk 9,94 200,04 300,05 269,93 240,10 209,98 179,85 150,03</p> <p>Komunlne odpady nevytrieden : vytrieden jedna poloka vytrieden dve poloky vytrieden tri poloky vytrieden tyri poloky vytriedench p zloiek 1), stavebn odpad bez prmes: drevo, papier, plasty, kovy , organick ltky at.</p> <p>Biologick odpady kompostovanie Druh odpadov Kategria pecifikcia Odpad z kosieb trvnatch plch, odpad zo zhrad, drevn odpad innos MJ Cena bez DPH V v Sk</p> <p>Odpady zo zhrad a z parkov *</p> <p>O</p> <p>Spracovanie, likvidcia odpadu</p> <p>Sk/t</p> <p>26,29</p> <p>792,01</p> <p>* odpad 200201- biologicky rozloiten odpad, odpad zo skromnch zhrad a verejnch parkov a plch, a pod. odpad 200138 drevo in ako uveden v 200137, drevn odpad neobsahujci nebezpen ltky , nie nbytok ani objemn domov odpad odpad 200302 odpad z verejnch trhovsk, iba biologicky rozloiten odpady ekvivalentn 200201</p> <p>-8-</p> <p>CENY ZA VVOZ KOMUNLNEHO ODPADU NA ROK 2010 OBEC Senica Poet vvozov/rok Vvoz kontajnera 110140 l 52 26 Vvoz kontajnera 240l 52 26 Vvoz kontajnera 1100 l 52 26 104/156 Vvoz kontajnera 660 l 52 26 104/156 innos MJ Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Cena bez DPH v v Sk 33,44 1,11 36,45 1,21 47,60 1,58 57,24 1,90 199,13 6,61 238,90 7,93 179,55 5,96 132,86 4,41 159,37 5,29 119,60 3,97 6,91 208,17</p> <p>Senica</p> <p>Senica</p> <p>. Humence Vvoz kontajnera 1100 l Prietr Doj Podbran Hlbok Vvoz kontajnera 660 l Rohov Rybky Rovensko Vvoz kontajnera 240 l Smrdky Kovlov Osusk Vvoz kontajnera 110140 l astkov Sobotite Jablonica Hradite Vvoz kontajnera 80 l p.Vrat. Bukovec innos Vvoz kontajnera 1100 l Vvoz kontajnera 660 l Vvoz kontajnera 240 l Vvoz kontajnera 110-140 l Vvoz kontajnera Vvoz kontajnera</p> <p>5,28</p> <p>159,07</p> <p>1,90 26 Sk/vvoz 1,21</p> <p>57,24</p> <p>36,45</p> <p>1,00</p> <p>30,13</p> <p>Poet vvozov/rok 26 26 12</p> <p>MJ 6,91 5,28 1,90 1,53 8,90 8,90 208,17 159,07 57,24 46,09 268,12 268,12</p> <p>Zhorie tvernk, Brezov</p> <p>Sk/vvoz Sk/vvoz</p> <p>-9-</p> <p>Vvoz parkov koe bez opotr. Opotreb. Kont. 80 l, 110 140 l Opotrebovanie kontajnera 240 l Opotrebovanie kontajnera 660 l Opotrebovanie kontajnera 1100 l Opot. Kontaj. 1100 separ. zber Opot. parkovho koa istenie stojiska 80 l, 110 l istenie stojiska 240l istenie stojiska 660l istenie stojiska 1100 l</p> <p>Sk/vvoz 52 26 52 26 52,104,156 26 52,104,156 26 Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/rok 26 Sk/vvoz 52/104/156 Sk/vvoz Sk/vvoz/kont. Sk/vvoz/kont. Sk/vvoz/kont. Sk/vvoz/kont.</p> <p>0,42 0,08 0,15 0,11 0,23 0,51 1,02 0,76 1,53 48,13 0,28 0,14 0,06 0,06 0,61 0,61</p> <p>12,65 2,41 4,52 3,31 6,93 15,36 30,73 22,90 46,09 1449,96 8,44 4,22 1,81 1,81 18,38 18,38</p> <p>Mimoriadny vvozCena za vvoz bude rovnak ako za uskutoovan vvozy.</p> <p>Jednorazov vvozinnos Vvoz kontajnera 110 l - 140 l Opotrebenie kontajnera Vvoz kontajnera 240 l Opotrebenie kontajnera Vvoz kontajnera 660 l Opotrebenie kontajnera Vvoz kontajnera 1100 l Opotrebenie kontajnera Vvoz KO vo vreci (90 l ) innos Vvoz Cena bez DPH v v Sk Sk/vvoz 1,83 55,13 MJ MJ Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Sk/vvoz Cena bez DPH v v Sk 55,13 1,83 4,52 0,15 72,00 2,39 6,93 0,23 178,95 5,94 30,73 1,02 11,95 360,01 46,09 1,53</p> <p>- 10 -</p> <p>Cena za vvoz komunlneho odpadu obsahuje: zber odpadu preprava odpadu uloenia odpadu zber separovanho odpadu dotriedenie vyseparovanho odpadu prepravu na zhodnotenie</p> <p>Zriadenie a zruenie vvoznho miesta /*innos Kontajner 110 -140 l Kontajner 1100 l Cena bez DPH v v Sk Sk/kontajner 23,24 700,13 Sk/kontajner 49,79 1 499,97 MJ</p> <p>* - zriadenie a zruenie vvoznho miesta pre ely tohto cennka nie je fyzick zriadenie a zruenie stojiska, ale hrada nkladov dodvatea spojench s dodanm a odobratm kontajnera a zaradenm a vyradenm zo systmu vvozu</p> <p>- 11 -</p> <p>Prloha . 1Kd odpadu01 05 04 01 05 07 01 05 08 02 01 01 02 01 02 02 01 03 02 01 04 02 01 07 02 01 09 02 05 01 02 05 02 02 06 01 02 06 02 03 01 05 03 03 07 04 02 09 04 02 10 08 02 01 03 03 08 04 02 21 04 02 22 07 02 13 08 01 12 08 01 14 08 03 07 08 03 13 08 03 18 09 01 07 09 01 08 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 26 10 12 01 10 12 03 10 12 06 10 12 08 10 12 12 10 13 01 10 13 04 10 13 06 10 13 11 10 13 14 11 01 10 12 01 05 15 01 02</p> <p>Nzov odpadu poda Katalgu odpadovvrtn kaly a odpady z vodnch vrtov vrtn kaly a odpady s obsahom bria in ako uveden v 01 05 05 a 01 05 06 vrtn kaly a odpady s obsahom chloridov in ako uveden v 01 05 05 a 01 05 06 kaly z prania a istenia odpadov ivone tkaniv odpadov rastlinn tkaniv odpadov plasty (okrem obalov) odpady z lesnho hospodrstva agrochemick odpady in ako uveden v 02 01 08 ltky nevhodn na spotrebu alebo spracovanie kaly zo spracovania kvapalnho odpadu v mieste jeho vzniku materily nevhodn na spotrebu alebo spracovanie odpady z konzervanch inidiel piliny, hobliny, odrezky, odpadov rezivo alebo drevotrieskov/drevovlknit dosky, dyhy in ako uveden v 03 01 04 mechanicky oddelen vmety z recyklcie papiera a lepenky odpad z kompozitnch materilov (impregnovan textil, elastomr, plastomr) organick ltky prrodnho pvodu (napr.tuky,vosky) odpadov nterov prky odpady z triedenia papiera a lepenky urench na recyklciu odpady z nespracovanch textilnch vlkien odpady zo spracovanch textilnch vlkien odpadov plast odpadov farby a laky in ako uveden v 08 01 11 kaly z farby alebo laku in ako uveden v 08 01 13 vodn kaly obsahujce tlaiarensk farbu odpadov tlaiarensk farba in ako uveden v 08 03 12 odpadov toner do tlaiarne in ako uveden v 08 03 17...</p>