Cerere Debransare Tipizata RADET

  • Published on
    12-Dec-2014

  • View
    136

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<p>REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE</p> <p>CONSTANTA, str Badea Cran nr 14 A Tel/Fax: +40241 616937. +40341 461234</p> <p>ISO 9001</p> <p>NR//...../2012</p> <p>Cerere de eliberare aviz pentru DECONECTARE/DEBRANSARE de la sistemul de incalzire centralizat al municipiului Constanta (valabila numai impreuna cu Anexele) Subsemnatul .. identificat cu CI/BI seria. nr. , CNP .., domiciliat in str... nr. bl..... ap, membru in asociatia de proprietari.. cod RADET...................... sau Subscrisa..., identificata la Oficiul Registrului Comertului cu nr..........................................., str........................................ imputernicit .......................................... conform imputernicirii nr........../..............................., in calitate de proprietar, conform act ................................................. nr. : cod fiscal....................................., bl................. cu sediul cod in.................................. RADET ... nr................ ap.............</p> <p>reprezentata prin dl/dna .................. in calitate de reprezentant legal sau prin</p> <p>/.......... imputernicit prin Imputernicirea notariala , pe care o anexez. Adresa obiectiv : Str. Bloc............... Sc. .. Et. . Ap. . Telefon Nr. nr/ ............................</p> <p>Am luat la cunostinta de toate conditiile obligatorii prevazute in Anexa 1 si ma oblig sa le indeplinesc pentru a obtine avizul favorabil pentru deconectare/debransare. Anexele 1- 7 fac parte integranta din prezenta cerere de eliberare aviz pentru deconectare/debransare de la sistemul de incalzire centralizat organizat la nivelul municipiului Constanta.RCSPA Persoana fizica Numele si Prenumele Semnatura solicitant ................ Persoana juridica Denumire........................................ prin ................................................. Functia/Calitate: Semnatura . / Data solicitarii : ................... Stampila1Page 1 of 23</p> <p>Anexa 1 PROCEDURA DE DECONECTARE/DEBRANSARE DE LA SISTEMUL DE TERMOFICARE CENTRALIZAT ORGANIZAT LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANTA Legislatie relevanta Legea nr. 325/ 14 iulie 2006 a Serviciului public de alimentare cu energie termic; Ordinul nr. 91/20 martie 2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor Comunitare pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, aprobat prin HCLM nr.430/8.09.2008; Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari.</p> <p>CAZURI IN CARE NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL DE DECONECTARE/DEBRANSAREI. In cazul in care nu puteti face dovada a cel putin o deconectare totala legala de la sistemul de termoficare efectuata in condominiul din care face parte apartamentul pentru care doriti deconectarea, prin proces verbal incheiat anterior datei prezentei solicitari (art. 249 din Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC) NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DECONECTARE. II. In cazul solicitarii deconectarii de la apa calda de consum in cadrul unui imobil de tip condominiu NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DEBRANSARE, deoarece consumatorul are obligatia contorizarii cu repartitoare de costuri (apometre) a consumului in conformitate cu HG nr.933/2004, iar Asociatia de proprietari va urmari consumurile individuale. III. NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DEBRANSARE PARTIALA conform art. 251 lit. a) din Ordinul nr. 91/2007 al ANRSC (existand posibilitatea montarii robinetelor termostatate si a repartitoarelor de costuri). IV. In cazul in care se solicita debransarea totala a unui condominiu de la sistemul de termoficare, iar in imobilul respectiv nu exista alta sursa de incalzire in afara sistemului de termoficare centralizat organizat la nivelul municpiului, NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DEBRANSARE potrivit art 2, al. 2 lit. g) conform caruia ,, un condominiu- un sistem de incalzire coroborat cu art. 250 din Ordinul nr. 91/2007 si cu HCLM nr. 429/8.09.2008- privind aprobarea zonei unitare de incalzire de pe raza Municipiului Constanta. V. NU SE EMITE AVIZUL FAVORABIL PENTRU DEBRANSARE daca solicitarea este facuta de chirias sau de alta persoana fara imputernicire notariala din parte proprietarului. Cererea trebuie facuta numai de proprietarul spatiului a carui deconectare/debransare se solicita sau de un imputernicit al acestuia prin Imputernicire notariala, pe care o anexeaza in original prezentei. 1. CONDITII/INSCRISURI SOLICITATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE DECONECTARE A UNUI APARTAMENT/SPATIU COMERCIAL AFLAT INTR-UN CONDOMINIU DE LA SISTEMUL DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA Deconectarea unui consumator de energie termic dintr-un condominiu se face cu respectarea urmtoarelor condiii cumulative: a)- sa nu aiba datorii catre asociatia de proprietari(se va depune inscris care va contine semnatura, stampila si datele de identificare ale reprezentantului legal al asociatiei de proprietari) (Anexa 2.1 si 2.2). - sa nu aiba datorii catre RADET Constanta in cazul in care raportul contractual este incheiat direct cu RADET (Anexa 2.3.);2</p> <p>Page 2 of 23</p> <p>b) acordul scris al asociaiei de proprietari, exprimat prin Hotrrea Adunrii generale, asupra inteniei de realizare a unui sistem individual de nclzire; (se va depune Hotararea Adunarii generale a asociatiei legal constituita potrivit prevederilor Legii nr. 230/2007- legea asociatiilor de proprietari, in original sau copie legalizata). Aceasta va avea anexat tabelul nominal cu datele de identificare ale proprietarilor participanti la adunarea generala: nume, prenume, CI/BI, etc. (model Anexa 3); c) accceptul scris al proprietarilor spatiilor cu destinatie de locuinta sau cu alta destinatie cu care cel care doreste debransarea are pereti comuni sau plansee comune, din care sa rezulte ca sunt de acord cu debransarea si cunosc influentele debransarii asupra conditiilor de confort si de mediu din spatiile pe care le detin in proprietate .(Anexa 4 original); d) dovada asigurarii incalzirii spatiului cu destinatie de locuinta sau alta destinatie cu o sursa alternativa de producere a energiei termice; f) dovada unei deconectari anterioare prezentei solicitari din condominiul respective (se va depune un proces verbal de deconectare totala de la sistemul de termoficare centralizat avizat de RADET Constanta); g) Anexa 5 completata si semnata; h) depunerea actului in baza caruia sunteti proprietarul apartamentului/spatiului comercial- copie legalizata; i) copie BI/CI</p> <p>j) Imputernicirea notariala, in cazul in care solicitantul nu este proprietarul spatiului/apartamentului a carui deconectare se cere.</p> <p>2. CONDITII/INSCRISURI SOLICITATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE DEBRANSARE A UNUI IMOBIL INDIVIDUAL DE LA SISTEMUL DE TERMOFICARE AL MUNICIPIULUI CONSTANTA Deconectarea unui imobil individual se face cu respectarea urmtoarelor condiii cumulative: a) sa nu aiba datorii catre RADET Constanta (Anexa 2.3); b) depunerea actului in baza caruia sunteti proprietarul imobilului - copie legalizata; c) copie BI/CI.</p> <p>3Page 3 of 23</p> <p>3. CONDITII /INSCRISURI SOLICITATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE DECONECTARE DE LA SISTEMUL DE TERMOFICARE CENTRALIZAT A CORPURILOR DE INCALZIRE AFLATE IN PARTILE COMUNE AFERENTE UNUI CONDOMINIU Deconectarea corpurilor de incalzire aflate in partile comune se poate realiza cu respectarea urmatoarelor conditii: a) asociatia de proprietari sa nu aiba datorii fata de RADET Constanta (Anexa 2.1 si 2.2); b) acordul proprietarilor direct afectati (cei care au pereti comuni cu casa scarii in zona de intrare in condominiu sau la fiecare etaj si cei care au pereti comuni cu uscatoriile sau spalatoriile in care sunt montate, conform proiectului, corpuri de incalzire) ( Anexa 4); c) prezentarea Hotararii Adunarii Generale a asociatiei de proprietari. In hotarare se va consemna faptul ca acestia au inteles ca deconectarea corpurilor de incalzire conduce la scaderea comfortului termic in acel apartament, iar costurile de incalzire vor creste (model Anexa 6). 4. CONDITII/INSCRISURI SOLICITATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE DEBRANSARE TOTALA DE LA SISTEMUL DE TERMOFICARE CENTRALIZAT A UNUI IMOBIL TIP CONDOMINIU a) dovada existentei unei alte surse de incalzire in condominiul respectiv decat cea organizata la nivelul municipiului Constanta; (se va depune un proces verbal de deconectare totala a unui apartament / spatiu comercial din condominiul respectiv de la sistemul de termoficare centralizat avizat de RADET Constanta); b) asociatia respectiva sa nu aibe datorii la RADET Constanta (Anexa 2.1 si 2.2); c) acordul scris al asociatiei de proprietari, exprimat prin hotararea Adunarii generale legal constituita potrivit prevederilor Legii nr. 230/2007 privind asociatiile de proprietari (model Anexa 7).</p> <p>Este bine de stiut!In conformitate cu art. 30 al. 4 din Legea nr. 325/2006 deconectarea de la sistemul de termoficare centralizat se relizeaza numai in afara sezonului de furnizare a energiei termice. Potrivit art. 254 lit. g) din Ordinul nr. 91/2007 utilizatorul de energie termica este obligat sa nu modifice instalatiile de incalzire centrala aferenta unui imobil condominal, decat in baza unui proiect tehnic de executie care sa reconsidere ansamblul instalatiilor termice, avizat de RADET Constanta; Este interzisa deconectarea/debransarea din proprie initiativa, fara respectarea procedurii legale. In astfel de cazuri, in conformitate cu dispozitiile art. 248 al. 2 din ordin, daca deconectarea se face fara indeplinirea conditiilor legale, RADET Constanta este indreptatit sa aplice penalizari la factura, acestea reprezentand cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectarii. Mai mult decat atat va instiintam ca in conformitate cu prevederile art. 45 al. 1 lit. b) din Legea nr. 325/2006, deconectarea/debransarea ilegala constiutie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.</p> <p>4Page 4 of 23</p> <p>Este interzisa dezafectarea, blindarea sau modificarea amplasamentului coloanelor de incalzire ori a coloanelor de aerisire din cadrul condominiului, acestea fiind proprietate comuna (indiviza). Instalatia de aer conditionat nu reprezinta sursa alternativa de incalzire. Proprietarii de apartamente sau spatii cu alta destinatie decat cea de locuit, care sunt deja deconectati de la reteaua de alimentare cu energie termica nu sunt scutiti de achitarea contravalorii consumului de energie termica pentru incalzirea spatiilor comune (instalatii din subsol, casa scarii, coloane, spalatorii, uscatorii, holuri) si platesc cota parte din cheltuielile cu energia consumata pentru incalzirea spatiilor aflate in proprietate indiviza, proportional cu cota indiviza (conform Legii 325/2006 art.38 alin.2). In condominiile dotate cu repartitoare de costuri, apartamentele deconectate vor achita energia termica in conformitate cu Ordinul nr. 343/2010 al ANRSC. Cererea de eliberare aviz pentru deconectare/debransare va fi analizata de reprezentantii regiei numai dupa achitarea de catre solicitant a tuturor debitelor fata de R.A.D.E.T. Constanta. RADET Constanta verifica daca sunt indeplinite cumulativ conditiile si apoi emite avizul: 1. AVIZ FAVORABIL Dupa eliberarea avizului favorabil, solicitantul are obligatia de a achita contravaloarea taxei de debransare / deconectare. In termen de maxim 30 de zile de la plata taxei, RADET Constanta va executa lucrarea de debransare / deconectare si va intocmi un proces verbal de debransare / deconectare ce va fi semnat de catre solicitant si reprezentantul legal al asociatiei de proprietari din care face parte. In baza acestui document, RADET Constanta intocmeste un act aditional la contractul de furnizare energie termica prin care modifica suprafata radianta, iar reprezentantul legal al asociatiei are obligatia sa se prezinte, in termen de 10 zile de la data semnarii procesului-verbal de debransare / deconectare, la sediul RADET Constanta din str. Badea Cartan nr. 14A pentru semnarea actului aditional. 2. AVIZ FAVORABIL CONDITIONAT Avizul favorabil conditionat este valabil numai cu indeplinirea tuturor conditiilor impuse in acesta. Principalele conditionari care pot sa intervina sunt: - Necesitatea redimensionarii contorului de energie termica montat pe bransamentul imobilului, motivat de faptul ca in urma emiterii avizului de debransare, consumul efectiv de energie termica iese din domeniul de masura cu eroare garantata al echipamentului existent la data solicitarii. Avizul va f insotit de un deviz estimativ privind redimensionarea echipamentului de masura, care va fi acceptat prin semnatura de catre reprezentantul legal al asociatiei de proprietari. Dupa acceptarea devizului si plata unui avans de minim 30% din valoarea totala a acestuia, RADET Constanta va executa lucrarile in termen de maxim 45 de zile, iar Asociatia de proprietari va plati diferenta pana la finalizarea lucrarilor. - Necesitatea reechilibrarii hidraulice a instalatiei interioare ca urmare a deconectarii unei suprafete radiante mari din imobil, obligatorie pentru buna functionare a intalatiei de incalzire. Aceasta se va face de catre asociatia de proprietari cu firme autorizate in domeniu. Avizul va fi insotit de un angajament prin care asociatia de proprietari certifica faptul ca va realiza aceasta lucrare. Nesemnarea angajamentului si nedepunerea lui la RADET atrage dupa sine nulitatea avizului. Nerespectarea acestei conditii, absolva RADETul de orice reclamatie cu privire la nefunctionalitatea instalatiei interioare a imobilului, precum si anularea avizului favorabil.5</p> <p>Page 5 of 23</p> <p>Dupa achitarea de catre solicitant a taxei de debransare / deconectare, depunerea devizului estimativ acceptat prin semnatura reprezentantului legal al asociatiei si plata avansului minim, dupa caz, depunerea angajamentului prin care asociatia de proprietari certifica faptul ca va realiza reechilibrarea hidraulica a instalatiilor interioare, dupa caz, RADET va executa lucrarile si la final va intocmi un proces verbal de debransare / deconectare ce va fi semnat de catre solicitant si reprezentantii legali ai asociatiei de proprietari din care face parte. In baza acestui document, RADET Constanta intocmeste un act aditional la contractul de furnizare energie termica prin care modifica suprafata radianta, iar reprezentantul legal al asociatiei are obligatia sa se prezinte, in termen de 10 zile de la data semnarii procesului-verbal de debransare / deconectare, la sediul RADET Constanta din str. Badea Cartan nr. 14A pentru semnarea actului aditional. 3. AVIZ NEFAVORABIL In conditiile in care nu se respecta toate conditiile din prezenta documentatie se emite aviz nefavorabil. In acest caz solicitantul nu va achita taxa de deconectare / debransarea si nu se va efectua deconectarea. Lucrarile de deconectare/debransare se vor realiza in maxim 30 zile de la obtinerea avizului favorabil, vor fi executate numai de catre R.A.D.E.T. Constanta, iar solicitantul va achita taxa de deconectare /debransare. Necompletarea tuturor datelor solicitate in anexele prezentei cer...</p>