Chap01-Tong Quan Ve Mang May Tinh Va Truyen Thong

 • Published on
  25-Oct-2015

 • View
  4

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 24/10/2013

  1

  1

  Mng my tnh

  Ging vin: Bi Trng TngB mn Truyn thng v Mng my tnh

  Vin Cng ngh thng tin v Truyn thngi hc Bch khoa H Ni

  2

  V mn hc ny

  Ging vin

  Bi Trng Tng, Vin CNTT&TT - BK HN

  Email : tungbt@soict.hut.edu.vn

  a ch : phng 801 nh B1 - BKHN

  ST : 04 3868 0896

  http://soict.hut.edu.vn/~tungbt/MMT_CNCN.zip

 • 24/10/2013

  2

  3

  Ti liu tham kho

  TCP/IP Illustrated Vol I-The Protocols, Richard Steves, Addison-Wesley

  Internetworking with TCP/IP, Vol 1, Douglas Comer, Prentice Hall Computer

  Networking: a top-down approach featuring the Internet, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison Wesley, 4thed, 2006

  Mng my tnh v cc h thng m, Nguyn Thc Hi, NXB Gio Dc

  TCP/IP tutorial and technical overview, Lydia Parziale, David T.Britt, ibm.com/redbooks

  4

  Chng 1. Tng quan v mng my tnh v truyn thng

 • 24/10/2013

  3

  5

  1. C bn v mng my tnh

  6

  ARPA: Advanced Research Project AgencyUCLA: University California Los Angeles SRI: Stanford Research InstituteIMP: Interface Message Processor

  Source: http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

  1.1. Lch s Internet

  Bt u t mt th nghim ca d n ca ARPA

  Mt lin kt gia hai nt mng (IMP ti UCLA v IMP ti SRI)

 • 24/10/2013

  4

  7

  3 thng sau, 12/1969

  Mt mng hon chnh vi 4 nt, 56kbps

  UTAHSRI

  UCSBUCLA

  UCSB:University of California, Santa Barbara

  UTAH:University of Utah

  source: http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

  8

  ARPANET thi k u, 1971

  Mng pht trin vi tc thm mi nt mt thng

  Source:http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

 • 24/10/2013

  5

  9

  Thp nin 70: Kt ni lin mng, kin trc mng mi v cc mng ring

  10

  S m rng ca ARPANET, 1974

  Lu lng mi ngy vt qu 3.000.000 gi tinsource:http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

 • 24/10/2013

  6

  11

  Thp nin 70

  T u 1970 xut hin cc mng ring:

  ALOHAnet ti Hawaii

  DECnet, IBM SNA, XNA

  1974: Cerf & Kahn nguyn l kt ni cc h thng m (Turing Awards)

  1976: Ethernet, Xerox PARC

  Cui 1970: ATM

  12

  Thp nin 80: Cc giao thc mi, kt ni thm mng mi

 • 24/10/2013

  7

  13

  1981: Xy dng mng NSFNET

  NSF: National Science Foundation

  Phc v cho nghin cu khoa hc, do s qu ti ca ARPANET

  14

  1986: Ni kt USENET& NSFNET

  Source: http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html

 • 24/10/2013

  8

  15

  Thm nhiu mng v giao thc mi

  Thm nhiu mng mi ni vo: MFENET, HEPNET (Dept. Energy), SPAN (NASA), BITnet, CSnet, NSFnet, Minitel

  TCP/IP c chun ha v ph bin vo1980

  Berkeley tch hp TCP/IP vo BSD Unix

  Dch v: FTP, Mail, DNS

  16

  Thm nhiu mng v giao thc mi

  Thm nhiu mng mi ni vo: MFENET, HEPNET (Dept. Energy), SPAN (NASA), BITnet, CSnet, NSFnet, Minitel

  TCP/IP c chun ha v ph bin vo1980

  Berkeley tch hp TCP/IP vo BSD Unix

  Dch v: FTP, Mail, DNS

 • 24/10/2013

  9

  17

  Thp nin 90: Web v thng mi ha Internet

  18

  Thp nin 90

  u 90: ARPAnet ch l mt phn ca Internet

  u 90: Web

  HTML, HTTP: Berners-Lee

  1994: Mosaic, Netscape

  Cui 90: Thng mi

  ha Internet

  Cui 1990s 2000s:

  Nhiu ng dng mi: chat, chia s file P2P

  E-commerce, Yahoo, Amazon, Google

  > 50 triu my trm, > 100 triu NSD

  Vn an ton an ninh thng tin!

  Internet dnh cho tt c mi ngi

  Tt c cc dch v phi quan tm ti vn ny

 • 24/10/2013

  10

  19

  Lc s Internet Vit Nam

  1991: N lc kt ni Internet khng thnh. (V mt l do no )

  1996: Gii quyt cc cn tr, chun b h tng Internet ISP: VNPT

  64kbps, 1 ng kt ni quc t, mt s NSD

  1997: Vit Nam chnh thc kt ni Internet 1 IXP: VNPT

  4 ISP: VNPT, Netnam (IOT), FPT, SPT

  2007: Mi nm Internet Vit Nam 20 ISPs, 4 IXPs

  19 triu NSD, 22.04% dn s

  20

  Thng k gn y

  Source: Vnnic, http://www.thongkeinternet.vn

  20.822.8

  26.8

  30.522.0424.4

  26.55

  31.11

  35.03

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  0.0

  5.0

  10.0

  15.0

  20.0

  25.0

  30.0

  35.0

  2007 2008 2009 2010 2011

  %

  Users

  (m

  illio

  n)

  Number of Internet users by year s ngi dng (triu ngi)% dn s

 • 24/10/2013

  11

  21

  Bng thng kt ni i quc t (Mbps),

  Tng cng: 132202.0 Mbps

  Bng thng kt ni i quc t (Mbps)

  22

  2007 2008 2009 2010 2011

  Series1 12580 50064 53659 96320 132202

  0

  20000

  40000

  60000

  80000

  100000

  120000

  140000

  Bn

  g t

  h

  ng

  Tc tng trng bng thng

 • 24/10/2013

  12

  23

  Internet nhng nm 2000s: Tng lai l ca cc bn

  ng dng v cng ngh mi Youtube, Skype, Bittorrent, Video & VoIP...

  Mng khng dy, mng quang hc, thng tin di ng

  .

  Internet s tip tc ci tin dch v v bin i khng ngng Mang li s thun tin cho mi ngi

  Chng ta c th lm c iu !

  Thng k Internet 2012

  24

 • 24/10/2013

  13

  Thng k Internet 2012

  25

  Thng k Internet 2012

  26

 • 24/10/2013

  14

  Thng k Internet 2012

  27

  Thng k Internet 2012

  Lu lng thng tin trao i : 168 triu a DVD

  S email c gi i : 249 t (~90% l th rc)

  Truy cp facebook : 4,7 t pht

  Thi lng video ti ln youtube : 864.000 gi

  28

 • 24/10/2013

  15

  29

  1.2. Cc khi nim c bn

  30

  1.2.1. Mng my tnh l g?

  Tp hp cc my tnh kt ni vi nhau da trn mt kin trc no c th trao i d liu

  My tnh: my trm, my ch, b nh tuyn

  Kt ni bng mt phng tin truyn

  Theo mt kin trc mng

  Cc dng my tnh?

 • 24/10/2013

  16

  ng truyn vt l

  L cc phng tin vt l c kh nng truyn dn tn hiu

  Phn loi: Hu tuyn: cp xon, cp ng trc, cp quang,

  V tuyn: sng radio, viba, sng hng ngoi,

  Mt s yu t c trng : Bng tn

  tin cy : t l bt li khi truyn

  suy hao

  31

  32

  Kin trc mng

  Kin trc mng: Hnh trng (topology) v giao thc (protocol)

  Hnh trng mng

  Trc (Bus), Vng (Ring), Sao (Star)

  Thc t l s kt hp ca nhiu hnh trng khc nhau

 • 24/10/2013

  17

  33

  Giao thc l g?

  Giao thc ngi-ngi

  yu cu

  tr li

  request

  response

  Hi

  Hi

  Anh cho himy gi ri ?

  2:00

  Thi gian

  Giao thc my-my

  34

  Giao thc mng

  Protocol: Quy tc truyn thng

  Gi mt thng ip vi yu cu hoc thng tin

  Nhn mt thng ip vi thng tin, s kin hoc hnh ng

  nh ngha khun dng v th t truyn, nhn thng ip gia cc thc th trn mng hoc cc hnh ng tng ng khi nhn c thng ip

  V d v giao thc mng: TCP, UDP, IP, HTTP, Telnet, SSH, Ethernet,

 • 24/10/2013

  18

  1.2.2. Phn loi mng my tnh

  35

  PAN (

 • 24/10/2013

  19

  37

  Chuyn mch gi vs. Chuyn mch knh

  Chuyn mch knh Trao i d liu s dng mt knh ring .

  Mi lin kt s dng mt knh. Ti nguyn cho knh khng c s dng bi ngi khc tr khi ng lin kt

  Chuyn mch gi D liu c chia thnh cc gi nh (packets), v c

  chuyn qua mng

  Nhiu lin kt c th chia s mt knh

  Internet (vi giao thc IP Internet Protocol) s dng chuyn mch gi

  38

  Chuyn mch knh

  Ti nguyn c gn ring cho mi knhK c khi ti nguyn ca knh angg ri, ngi khc cng khng c dng

 • 24/10/2013

  20

  39

  Chuyn mch gi

  Ton b bng thng c chia s cho tt c mi ngi, Nu cn bng thng, ai cng c th s dng

  40

  Chuyn mch gi vs. Chuyn mch knh

  Chuyn mch knh Mi knh ch dng cho duy nht 1 lin kt

  Bo m bng thng (cn cho cc ng dng audio/video)

  Lng ph nu lin kt khng s dng ht kh nng ca knh

  Chuyn mch gi Tng hiu qu s dng bng thng

  Tt cho cc dng d liu n ngu nhin, khng nh trc

  Hn ch: Tc nghn lm tr v mt gi tin, khng bo m bng thng

 • 24/10/2013

  21

  41

  Truyn thng hng lin kt vs. khng lin kt

  Truyn thng hng lin kt : D liu c truyn qua mt lin kt c

  thit lp

  Ba giai on: Thit lp lin kt, truyn d liu, Hy b lin kt

  Tin cy

  Truyn thng khng lin kt Khng thit lp lin kt, ch c giai on truyn d

  liu

  Khng tin cy - Best effort

  im-im v im-a im

  im im (point-to-point)

  Cc cp nt mng c kt ni ring bit

  Mi nt ng vai tr lu tr v chuyn tip d liu

  im a im (point-to-multipoint)

  Cc nt mng s dng chung mt kt ni

  D liu gi t 1 nt no s c nhn bi tt c cc nt cn li

  42

 • 24/10/2013

  22

  43

  2. Mt s tham s trong mng

  Cc thng s c bn

  Bng thng

  Thng lng

  tr

  Tr trn thit b u cui

  Tr trn thit b trung gian

  Tr truyn tin

  Tr lan truyn

  mt gi tin

  44

 • 24/10/2013

  23

  tr

  dproc : tr u cui (vi s)

  dqueue : tr trn thit b trung gian (ph thuc vo hiu nng thit b v tc nghn trn ng truyn)

  dtrans :tr truyn tin (ph thuc bng thng)

  dprop :tr lan truyn (vi s ti hng trm ms)

  45

  Tr v mt mt gi tin

  S gi tin n vt qu kh nng chuyn tip ca thit b

  Cc gi tin phi xp hng

  46

 • 24/10/2013

  24

  47

  3. Kin trc phn tng

  48

  Phn chia cc chc nng trong vic trao i thng tin

  Bn gi Bn nhnThng tin mun

  trao i

  Ngn ng

  Chuyn t suy ngh sang li ni

  Ngn ng

  Thng tin nhn c

  Cc phng tin truyn thng

  Japanese?English?

  Th?in thoi?E-mail?

  Vic trao i thng tin s din ra sun s nu ti mi tng, cng mtphng tin c s dng

 • 24/10/2013

  25

  49

  V d phn tng (1)

  B dn m thanh

  Cassette

  PlayerSpeakerAmplifier

  Tt c chc nng u t c trong mt khi Khi mun thay i: Nng cp ton b

  Phn tng Khng phn tng

  50

  ticket (purchase)

  baggage (check)

  gates (load)

  runway (takeoff)

  airplane routing

  Sn bay i Sn bay nSn bay trung chuyn

  airplane routing airplane routing

  ticket (complain)

  baggage (claim)

  gates (unload)

  runway (land)

  airplane routing

  ticket

  baggage

  gate

  takeoff/landing

  airplane routing

  Phn tng cc chc nng hng khng

  Tng: Mi tng c nhim v cung cp 1 dch v

  Da trn cc chc nng ca chnh tng

  Da trn cc dch v cung cp bi tng di

 • 24/10/2013

  26

  51

  V sao phi phn tng?

  i vi cc h thng phc tp: nguyn l chia tr

  Cho php xc nh r nhim v ca mi b phn v quan h gia chng

  Cho php d dng bo tr v nng cp h thng

  Thay i bn trong mt b phn khng nh hng n cc b phn khc

  e.g., Nng cp t CD ln DVD player m khng phi thay loa.

  52

  2.1. M hnh OSI v TCP/IP

 • 24/10/2013

  27

  53

  OSI - Open System Interconnection: Bao gm 7 tng

  Physical layer

  Data link layer

  Network layer

  Transport layer

  Session layer

  Application layer

  Tng mng

  Presentation layer

  H thng cui H thng cuiNt mng trung gian

  Tng ng dng

  Tng trnh din

  Tng phin

  Tng giao vn

  Tng mng

  Tng lin kt d liu

  Tng vt l

  54

  Chc nng chung ca cc tng

  Vt l: Truyn bits trn ng truyn

  Lin kt d liu: Truyn d liu gia cc thnh phn ni kt trong mt mng

  Mng: Chn ng, chuyn tip gi tin t ngun n ch

  Giao vn: X l vic truyn-nhn d liu cho cc ng dng

  Phin: ng b ha, check-point, khi phc qu trnh trao i

  Trnh din: cho php cc ng dng biu din d liu, e.g., m ha, nn, chuyn i

  ng dng: H tr cc ng dng trn mng.

  application

  presentation

  session

  transport

  network

  data link

  physical

 • 24/10/2013

  28

  M hnh OSI

  Tng ng dng

  Cung cp cc phng tin ngi s dng khai thc ti nguyn mng

  Mt s giao thc : HTTP, DHCP, DNS, Telnet, FTP, SMTP, POP, ICMP, SMNP, NAT

  Tng trnh din

  Quyt nh dng thc trao i d liu gia cc my tnh mng

  Bin dch d liu

  M ha/ gii m

  Giao thc: ASCII,Unicode, MPEG, SSL

  Tng phin

  Thit lp, qun l, kt thc phin truyn thng

  iu khin hi thoi, ng b ha, qun l th bi

  Mt s giao thc : RPC (Remote Control Call), NetBIOS

  55

  M hnh OSI Tng giao vn

  Chia d liu thnh cc gi pha gi, hp cc gi pha nhn

  m bo truyn d liu chnh xc gia cc im u cui (end-to-end) : m bo th t cc gi tin, kim sot li

  Cc giao thc : UDP, TCP

  Tng mng Truyn d liu theo cc gi tin

  m bo d liu truyn n ng a ch

  Cung cp cc c ch m bo cht lng dch v (QoS)

  Chuyn i a ch

  Giao thc : IP, IPX, ICMP (Internet Control Message Protocol), RIP, OSPF, BGP

  56

 • 24/10/2013

  29

  M hnh OSI

  Tng lin kt d liu Cung cp phng tin truyn thng tin qua lin kt vt l m

  bo tin cy: gi cc d liu theo cc khung tin (frame )vi c ch ng b ho, kim sot li v kim sot lung d liu.

  Giao thc : HDLC, PPP, TokenRing, ARP, RARP

  Tng vt l : a d liu ln ng truyn vt l Biu din d liu s 0 hoc 1

  Chiu truyn tin (1 hay 2 chiu), cch thc thit lp, hy b kt ni

  Cc giao thc tng vt l : RS232, V35

  57

  58

  Session layer

  Transport layer

  Application layer

  Presentation layer

  Network layer

  Datalink layer

  Physical layer

  M hnh OSI v TCP/IPTrong m hnh TCP/IP (Internet), chc nng3 tng trn c phn nh vo mt tng duy nht

  Transport layer

  Application

  HTTP, FTP, SMTP

  IP

  Network Interface

  Physical

 • 24/10/2013

  30

  59

  M hnh phn tng ca Internet

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  CAT5

  10M

  IP

  CAT5

  100M/Ethernet

  IP

  TCP

  FTP

  Ngun chNt trung gian

  100M

  CAT5

  V d v qu trnh gi d liu t ngun, qua nt

  trung gian (b nh tuyn) ri n ch

  60

  2.2. Truyn thng trong kin trc phn tng

 • 24/10/2013

  31

  61

  ng gi d liu (Encapsulation)

  a ch

  Trang tr

  Dn a ch

  Gi qu

  a ch

  62

  PDU: Protocol Data Unit n v d liu giao thc

  (N+1) PDU

  (N) PDU

  (N-1) PDU

  HN

  HN HN-1

  Layer (N+1)

  Layer (N-1)

  Layer (N)

  Service interface

  Service interface

  Protocol N+1

  Protocol N

  Protocol N-1

  addr.

 • 24/10/2013

  32

  63

  Data Data

  ExHTTP header

  H giao thc TCP/IP v qu trnh ng gi

  TCP header

  IP header

  Ethernet Frame

  Signal

  Network Interface

  TCP

  Application

  Physical

  IP

  Sender Receiver

  Bn gi Mi tng thm vo cc thng tin iu khin vo phn

  u gi tin (header) v truyn xung tng di

  Bn nhn Mi tng x l gi tin da trn thng tin trong phn u,

  sau b phn u, ly phn d liu chuyn ln tng trn.

  Network Interface

  TCP

  Application

  Physical

  IP

  64

  SAP: Service Access Point im truy nhp dch v

  TCP/UDP TCP/UDP

  Internet

  Client 1

  Client 2

  Server 3

  Server 1

  Server 2

  Client 3

  Network

  Application

  Protocol 1

  Protocol 1

  Protocol 1

  TCP/UDP

  protocol

  SAP SAP

 • 24/10/2013

  33

  65

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  D liu - payload

  Protocol stack v qu trnh ng gi

  66

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  TCP header D liu - payload

  Protocol stack v qu trnh ng gi

 • 24/10/2013

  34

  67

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  IP header TCP header D liu - payload

  Protocol stack v qu trnh ng gi

  68

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  IP header TCP header D liu - payloadEthernet header

  Protocol stack v qu trnh ng gi

 • 24/10/2013

  35

  69

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  IP header TCP header D liu - payload

  Protocol stack v qu trnh ng gi

  70

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  IP header TCP header D liu - payloadWDM header

  Protocol stack v qu trnh ng gi

 • 24/10/2013

  36

  71

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  IP header TCP header D liu - payload

  Protocol stack v qu trnh ng gi

  72

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  IP header TCP header D liu - payloadEthernet header

  Protocol stack v qu trnh ng gi

 • 24/10/2013

  37

  73

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  IP header TCP header D liu - payload

  Protocol stack v qu trnh ng gi

  74

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  TCP header D liu - payload

  Protocol stack v qu trnh ng gi

 • 24/10/2013

  38

  75

  CAT5WDM

  End node End nodeIntermediate node

  CAT5

  Ethernet/10M

  IP

  TCP

  FTP

  Ethernet/100M

  IP

  TCP

  FTP

  WDM

  10M

  IP

  10G

  CAT5

  10G

  IP

  CAT5

  D liu - payload

  Protocol stack v qu trnh ng gi

  76

  Tm tt: u im ca kin trc phn tng Chia nh cho php xc nh d dng chc nng

  mi tng

  Cc tng hot ng c lp Tng trn ch quan tm n vic s dng tng di m

  khng quan tm n cc tng xa hn

  Cho php nh ngha giao din chung gia cc tng

  Kh nng m rng

  Mm do, linh hot vi cc cng ngh mi Trao i gia cc tng ng mc

  C th ci tin h thng bng cch thay th mt cng ngh mi ca tng tng ng : ISDNADSLFTTHIPv4IPv6

  Nu