Chemizacje żywności i jej związek z dodatkami do żywności

  • View
    38

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chemizacje ywnoci i jej zwizek z dodatkami do ywnoci. Substancje dodatkowe. Substancje obce to takie substancje, ktre nie speniaj warunkw okrelonych dla rodkw spoywczych i uywek, a mog znajdowa si w nich albo na ich powierzchni. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Chemizacje ywnoci i jej zwizek z dodatkami do ywnoci.

Chemizacje ywnoci i jej zwizek z dodatkami do ywnoci. Substancje obce to takie substancje, ktre nie speniaj warunkw okrelonych dla rodkw spoywczych i uywek, a mog znajdowa si w nich albo na ich powierzchni.Substancje dodatkowe2Celowe uycie dodatkw do ywnoci w procesie produkcji, przygotowywania, pakowania, przechowywania, transportu, powoduje zamierzone lub spodziewane efekty w rodku spoywczym bd jego skadnikach.

Obecno substancji obcych w ywnoci moe by wskazana, dozwolona lub tolerowana jedynie wtedy, gdy s one nieszkodliwe dla zdrowia czowieka.

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIAz dnia 17 marca 2003 r.w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagajcych w przetwarzaniu i warunkw ich stosowania.Substancje pomagajce w przetwarzaniu stosuje sizgodnie z ich funkcjami technologicznymi, w okrelonych dawkach oraz na okrelonych warunkach.Dozwolone substancje dodatkowe, dla ktrych nie ustalono dopuszczalnych dawek, stosuje si w dawce najniszej, niezbdnej do osignicia zamierzonego efektu technologicznego, zgodnie z dobr praktyk produkcyjn.Dozwolone substancje dodatkowe nie mog bystosowane w celu wprowadzania konsumenta w bd co do jakoci produktu.Ze wzgldu na pochodzenie:

naturalneidentyczne z naturalnymisztuczne

Ze wzgldu na funkcje technologiczne:

utrwalajceksztatujce struktur ywnociksztatujce cechy sensoryczne ywnocidodatki wzbogacajcepomocnicze dodatki przetwrstwa

Podzia substancji dodatkowych

Czy naley si ba dodatkw?Nie, ale:

lepiej spoywa ywno jak najmniej przetworzon najwicej E zawieraj wdliny, sodycze, desery oraz napojeim duszy termin wanoci i im adniej produkt wyglda, tym wicej w nim dodatkw.Dzikuj za uwag!Angelika Horaa