Chuong 1 Tong Quan Ve Ke Toan Ngan Hang (Revised)

  • Published on
    06-Dec-2015

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/14/2014 </p><p>1 </p><p>K TON NGN HNG </p><p>Ging vin: ThS. Nguyn Th Hng Nguyn Gio trnh: Gio trnh K ton Ngn hng, Hc vin Ngn hng - Ch bin: TS. Nguyn Th Thanh Hng NGT V Thin Thp </p><p>NXB Thng k 2005. </p><p>Website: http://web.ftu.edu.vn/nguyen-nth/ </p><p>1 </p><p>Kt cu hc phn </p><p>Chng 1: Tng quan v k ton Ngn hng </p><p>Chng 2: K ton ngun vn huy ng ca NHTM </p><p>Chng 3: K ton cc khon cho vay </p><p>Chng 4: K ton kinh doanh v u t chng khon </p><p>Chng 5: K ton nghip v kinh doanh ngoi t </p><p>Chng 6: K ton nghip v ngn qu v cc hnh thc thanh </p><p>ton khng dng tin mt (TTKDTM) </p><p>Chng 7: K ton nghip v thanh ton vn gia cc ngn hng </p><p>Chng 8: K ton thu nhp, chi ph v vn ch s hu ca </p><p>NHTM </p><p>Chng 9: Bo co ti chnh NHTM </p><p> 2 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>2 </p><p>Chng I Tng quan v k ton ngn hng </p><p>1. K ton vi hot ng ngn hng </p><p>2. Cc nguyn tc v yu cu k ton c bn </p><p>3. Ti khon v h thng ti khon k ton ngn hng </p><p>4. T chc cng tc k ton ngn hng </p><p>5. C s php l ca k ton ngn hng </p><p>3 </p><p>1. K ton vi hot ng ngn hng </p><p> Cc hot ng c bn ca ngn hng </p><p> Khi nim k ton ngn hng </p><p> i tng ca k ton ngn hng </p><p> c im ca k ton ngn hng </p><p> Nhim v ca k ton ngn hng </p><p>4 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>3 </p><p>Cc hot ng c bn ca ngn hng </p><p> Ngn hng thng mi Nghip v N </p><p> Vay NHTW (NHNN); Vay TCTD trong nc hoc quc t; Nhn tin gi ca cc TCTD trong nc hoc TCTD nc ngoi; Nhn v qun l tin gi ca khch hng; Pht hnh giy t c gi huy ng vn </p><p> Nghip v ti sn: Tin mt; tin gi ti NHTW (TG thanh ton; TG DTBB..) Cho vay hoc gi tin ti TCTD khc trong nc; quc t; Cho vay/ cho thu ti chnh/ chit khu giy t c gi u t; kinh doanh chng khon trong nc/ quc t; Gp vn, mua c phn Kinh doanh ngoi t </p><p> Hot ng dch v Cung cp dch v thanh ton; Dich v khc nh t vn v mi gii u t </p><p> 5 </p><p>c im ti sn ngun vn ca Ngn hng thng mi </p><p> Ti sn: Ch yu l ti sn ti chnh Cc ti sn hu hnh khc: vic hch ton k </p><p>ton tng t nh cc DN sx v thng mi </p><p> Ngun vn: gm Vn ch s hu v n phi tr: N phi tr thng chim t l cao Ch yu l n phi tr ti chnh </p><p> Ni dung c bn ca k ton cc Ngn hng: K ton cc cng c ti chnh (TS ti chnh v </p><p>n ti chnh v cc cng c VCSH) </p><p>6 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>4 </p><p>Cc ri ro c th trong hot ng kinh doanh ca TCTD/ NHTM </p><p> Ri ro tn dng </p><p> Ri ro th trng </p><p> Ri ro li sut </p><p> Ri ro ngoi hi </p><p> Ri ro vn ch s hu </p><p> Ri ro hng ha </p><p> Ri ro thanh khon </p><p> Ri ro tc nghip </p><p>7 </p><p>Khi nim k ton ngn hng </p><p> K ton ngn hng l vic thu thp, ghi chp, x l, phn tch cc nghip v kinh t, ti chnh v hot ng tin t, tn dng v dch v ngn hng di hnh thc ch yu l gi tr phn nh, kim tra ton b hot ng kinh doanh ca n v ngn hng, ng thi cung cp thng tin cn thit phc v cho cng tc qun l hot ng tin t ngn hng tm v m v vi m, cung cp thng tin cho cc t chc, c nhn theo qui nh ca Php lut. </p><p>8 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>5 </p><p>Khi nim k ton ngn hng </p><p> K ton ngn hng </p><p>K ton ti chnh </p><p>K ton qun tr </p><p> K ton ngn hng </p><p>K ton tng hp </p><p>K ton chi tit </p><p>9 </p><p>Phn bit k ton qun tr v k ton ti chnh </p><p>K ton ti chnh K ton qun tr </p><p>Phm vi Ton b i tng k ton Khng nht thit bao trm ton b i tng k ton, ch phc v nhu cu Ban qun tr </p><p>c im thng tin </p><p>Thng tin phi c phn nh trnh by theo cc quy nh. </p><p>Khng nht thit phi tun th cc quy nh. </p><p>i tng s dng thng tin </p><p>Ch th bn ngoi (C quan qun k nh nc, i tc kinh doanh, Nh u t) </p><p>Ch th bn trong (Hi ng qun tr, Ban lnh o, cc cp qun tr ) </p><p> Phng php, cng c s dng </p><p>Phng php ti khon Phng php chng t </p><p>Ngoi nhng phng php ca K ton ti chnh cn s dng Kinh t lng, thng k ton </p><p>10 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>6 </p><p>i tng ca k ton ngn hng </p><p> i tng ca k ton ngn hng Vn v s vn ng ca vn (s dng vn) trong hot ng </p><p>tin t, thanh ton, tn dng, i ni, i ngoi ca ngn hng </p><p> Kt qu s dng vn (thu nhp, chi ph, kt qu v phn chia kt qu hot ng) </p><p> c im ca i tng k ton ngn hng Ch yu di hnh thi gi tr </p><p> C mi quan h cht ch vi i tng k ton ca cc ch th khc trong nn kinh t </p><p> Quy m vn ln v chu chuyn thng xuyn, lin tc </p><p> i tng k ton NHTM khc i tng k ton NHNN </p><p>11 </p><p>BNG CN I K TON RT GN TI SN NGUN VN </p><p>STT CH TIU STT CH TIU </p><p>I Tin mt, vng bc, qu I Cc khon n CP v NHNN </p><p>II Tin gi ti NHNN II Tin gi v vay cc TCTD khc </p><p>III Tin, vng gi ti cc TCTD khc v cho vay cc TCTD khc </p><p>III Tin gi ca khch hng </p><p>IV Chng khon kinh doanh IV Cc cng c ti chnh phi sinh v cc khon n ti chnh khc </p><p>V Cc cng c ti chnh phi sinh v cc ti sn ti chnh khc </p><p>V Vn ti tr, y thc u t, cho vay TCTD chu ri ro </p><p>VI Cho vay khch hng VI Pht hnh giy t c gi </p><p>VII Chng khon u t VII Cc khon n khc </p><p>VIII Gp vn, u t di hn VIII Vn v cc qu </p><p>IX Ti sn c nh 1 Vn ca TCTD </p><p>X Bt ng sn u t 2 Qu ca TCTD </p><p>XI Ti sn C khc 3 Cc khon chnh lch nh gi li </p><p>TNG TI SN TNG NGUN VN 12 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>7 </p><p>13 </p><p>STT Ch tiu </p><p>1 Thu nhp li v cc khon thu nhp tng t </p><p>2 Chi ph li v cc chi ph tng t </p><p>I Thu nhp li thun </p><p>3 Thu nhp t hot ng dch v </p><p>4 Chi ph hot ng dch v </p><p>II Li/l thun t hot ng dch v </p><p>III Li/l thun t hot ng kinh doanh ngoi hi </p><p>IV Li/l thun t mua bn chng khon kinh doanh </p><p>V Li/l thun t mua bn chng khon u t </p><p>5 Thu nhp t hot ng khc </p><p>6 Chi ph hot ng khc </p><p>VI Li/l t hot ng khc </p><p>VII Thu nhp t gp vn/mua c phn </p><p>VIII Chi ph hot ng </p><p>IX Li nhun thun t hot ng kinh doanh trc chi ph DPRR </p><p>X Chi ph d phng ri ro tn dng </p><p>XI Tng li nhun trc thu </p><p>XII Chi ph thu TNDN </p><p>XIII Li nhun sau thu </p><p>BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH </p><p>c im ca k ton ngn hng </p><p> Mang tnh x hi cao </p><p> Kim sot, x l nghip v, ghi s k ton c tin hnh ng thi </p><p> Tnh chnh xc, kp thi cao </p><p> Chng t k ton c khi lng ln, t chc lun chuyn phc tp, gn lin vi vic lun chuyn vn ca nn kinh t </p><p> S dng tin t (ni t, ngoi t) lm n v o lng trong hu ht cc nghip v </p><p> 14 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>8 </p><p>c im ca k ton ngn hng </p><p> Ti khon k ton chia 2 b phn ln : Ti khon ni b ngn hng; Ti khon giao dch vi khch hng (ti khon tin gi; ti khon cho vay; ..). S lng ti khon chi tit ca b phn ti khon giao dch vi khch hng rt ln. </p><p> Ti sn ti chnh v n ti chnh chim t trng ln (khong 90%) trong ngun vn v s dng vn ca Ngn hng. Cc CMKT v cng c ti chnh c tc ng ln n ch k ton NH, n thc trng ti chnh NH: Ghi nhn ban u v ti sn/ cng n; Ghi nhn tip theo sau ; Dng ghi nhn; Li/ l... </p><p>15 </p><p>c im ca k ton ngn hng K ton Ngn hng phi cung cp thng tin y , va tng hp va chi tit o lng, gim st c cc loi ri ro ti chnh ca n v ngn hng nh ri ro tn dng, ri ro thanh khon, ri ro th trng (t gi, li sut, gi c khc). m bo pht trin, cung cp c sn phm, dch v ngn hng tin ch, cht lng (v d, gi tin mt ni, lnh nhiu ni), va m bo qun tr ngn hng tt, c bit l qun tr ri ro ti chnh, NHTM cn ng dng cng ngh ngn hng cao - ng dng Core Banking, phi t chc k ton b my k ton tp trung vi mt kho d liu cho ton h thng Php nhn Ngn hng. </p><p>16 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>9 </p><p>Nhim v ca k ton ngn hng Thu thp, ghi chp kp thi, y v chnh xc cc nghip v kinh </p><p>t ti chnh pht sinh ca n v ngn hng theo i tng, ni dung cng vic k ton, theo ng chun mc v ch k ton. </p><p> Kim tra, gim st cht ch cc khon thu chi ti chnh, qu trnh s dng ti sn ca bn thn ngn hng v ca x hi thng qua cc khu kim sot ca k ton, gp phn tng cng k lut ti chnh, cng c ch hch ton kinh t trong ngn hng cng nh trong ton b nn kinh t quc dn. </p><p> Phn tch thng tin, s liu k ton; tham mu, xut cc gii php phc v yu cu qun tr v quyt nh kinh t, ti chnh ca n v ngn hng; </p><p> Cung cp thng tin cho ngn hng trung ng v cc c quan qun l nh nc khc phc v s ch o thc thi chnh sch tin t - tn dng ni ring v chnh sch ti chnh ni chung; ng thi p ng nhu cu ca cng tc thanh tra ngn hng. </p><p> T chc tt vic giao dch vi khch hng, gp phn thc hin tt chin lc khch hng ca n v ngn hng. </p><p>17 </p><p>2. Cc nguyn tc v yu cu k ton c bn </p><p> Nhng nguyn tc k ton c bn C s dn tch Hot ng lin tc Gi gc (gi lch s) Ph hp Nht qun Thn trng Trng yu </p><p>(K ton NH VN: vn dng theo IAS/ IFRS, nhng c s sau y c s dng cc mc khc nhau v s dng kt hp nh gi cc yu t ca BCTC: </p><p> - Chi ph ban u/ gi gc (Historical cost); </p><p> - Chi ph hin ti (current cost); </p><p> - Gi tr c th thc hin (thanh ton)/ gi tr thun c th thc hin (Realizable value); </p><p> - Gi tr hin ti (Present value)/ gi tr hp l (Fair value). </p><p> 18 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>10 </p><p>2. Cc nguyn tc v yu cu k ton c bn </p><p> Nhng yu cu k ton c bn Phn nh y nghip v kinh t, ti chnh pht sinh vo </p><p>chng t k ton, s k ton, bo co k ton. Phn nh kp thi, ng thi gian quy nh thng tin, s </p><p>liu k ton. Phn nh r rng, d hiu v chnh xc thng tin, s liu </p><p>k ton. Phn nh trung thc hin trng, bn cht s vic, ni </p><p>dung v gi tr ca nghip v kinh t ti chnh. Thng tin, s liu k ton phi c phn nh lin tc t </p><p>khi pht sinh n khi kt thc hot ng kinh t, ti chnh; t khi thnh lp n khi chm dt hot ng ca n v k ton ngn hng. S liu k ton k ny phi k tip theo s liu k ton ca k trc. </p><p> Phn loi, sp xp thng tin, s liu k ton theo trnh t, c h thng v c th so snh c. </p><p>19 </p><p>3. Ti khon v h thng ti khon ngn hng </p><p> Ti khon k ton ngn hng: </p><p> Ti khon k ton l phng php k ton dng phn loi v h thng ho cc nghip v kinh t, ti chnh pht sinh theo ni dung kinh t </p><p> c im ca ti khon k ton ngn hng: </p><p> S lng ti khon ln </p><p> Vi mt s nghip v lin quan n khch hng, c nhiu cp TK tng hp (NHTM: 5 cp) </p><p> Cc ti khon k ton ngn hng c chia lm 2 b phn: B phn cc ti khon dng hch ton ni b v b phn cc ti khon giao dch vi khch hng </p><p>20 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>11 </p><p>Phn loi ti khon k ton ngn hng </p><p>a) Phn loi theo cng dng v kt cu: </p><p> TK phn nh ngun vn (D c): </p><p> TK phn nh ti sn (D n): </p><p> TK phn nh ti sn v ngun vn (TK N - C): TK c th phn nh ti sn c th phn nh ngun vn (D N </p><p>HOC D C): VD: TK nh gi li gi tr ti sn </p><p> TK va phn nh ti sn va phn nh ngun vn (D N V D C khng c b tr cho nhau): VD: TK chuyn tin n cn sai st ch x l trong nghip v chuyn tin in t </p><p>21 </p><p>Phn loi ti khon k ton ngn hng </p><p>b) Phn loi theo mi lin h vi bng cn i k ton: </p><p> TK trong bng cn i k ton: Phn nh ti sn, ngun vn ca NH </p><p> p dng phng php ghi s kp </p><p> TK ngoi bng cn i k ton Phn nh ti sn cha thuc quyn s hu, s dng ca ngn </p><p>hng, nghip v cha tc ng ngay n ngun vn, ti sn ca NH </p><p> p dng phng php ghi s n (Nhp Xut) </p><p>22 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>12 </p><p>Phn loi ti khon k ton ngn hng </p><p>c) Phn loi theo mc tng hp v chi tit: TK tng hp: </p><p> phn nh mt cch tng hp hot ng ngn hng theo mt ch tiu nht nh </p><p> L ch tiu lp bng cn i k ton </p><p> TK chi tit (tiu khon): Phn nh s vn ng ca tng i tng k ton c th </p><p> i vi b phn ti khon giao dch: tiu khon dng phn nh hot ng tin gi, tin vay ca tng khch hng c quan h vi ngn hng. </p><p> i vi b phn ti khon ni b: tiu khon dng phn nh chi tit tng loi ti sn, tng mt nghip v c th ca bn thn ngn hng. </p><p>23 </p><p> H thng ti khon ngn hng </p><p> H thng ti khon ngn hng: l mt tp hp (danh mc) cc ti khon k ton m n v k ton ngn hng phi s dng phn nh ton b ti sn, ngun vn v s vn ng ca chng trong qu trnh hot ng. Trong tp hp ny, mi ti khon c tn gi ring ph hp vi ni dung kinh t ca i tng k ton m n phn nh, c s hiu ring v cc ti khon c phn loi v sp xp theo mt trt t khoa hc nht nh </p><p>24 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>13 </p><p>Cn c xy dng h thng ti khon ngn hng </p><p> Phi bo m s thng nht cn thit gia h thng ti khon k ton ca hai cp ngn hng, to iu kin thun li cho tng hp thng tin trong ngnh ngn hng, phc v vic lp v iu hnh cc chnh sch kinh t v m. </p><p> Phi bo m ph hp vi cc c ch nghip v ngn hng nh nghip v tn dng, nghip v huy ng vn... thng tin k ton ngn hng phc v tt nht cho vic qun l, iu hnh cc nghip v kinh doanh ngn hng. </p><p> Phi qun trit Lut k ton, cc chun mc k ton chung v cc chun mc k ton p dng ring cho lnh vc hot ng tin t, ngn hng; phn nh mt cch r rng, y cc loi ngun vn, s dng vn ph hp vi cc ch tiu trn bo co ti chnh ngn hng... </p><p> Phi thun tin cho vic m ti khon, hch ton, x l v thu thp thng tin k ton (t k ton phn tch n k ton tng hp; t k ton ban u n khi lp bo co k ton). Phi p ng yu cu hin i ha cng tc k ton v thanh ton trong ngn hng. </p><p> Phi bo m s n nh tng i c cu ca h thng ti khon, p ng c yu cu phn nh cc nghip v ngn hng mi pht trin trong tng lai. </p><p> 25 </p><p>Ni dung h thng ti khon k ton ngn hng </p><p> Mc tiu: Hiu c danh mc v Loi, TK tng hp cc cp </p><p> Hiu c hng dn v cng dng, ni dung phn nh, kt cu, tnh cht, cch m ti khon chi tit ca tng TK tng hp </p><p> H thng TK ca cc TCTD v ca NHNN do thng c NHNN ban hnh H thng ti khon k ton ngn hng ban hnh </p><p>km theo quyt nh s 479/2005/Q-NHNN ngy 29/4/2004 ca thng c NHNN </p><p>26 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>14 </p><p>Ni dung h thng ti khon k ton ngn hng </p><p> Ti khon tng hp (5 cp) </p><p> xxxx Loi ti khon </p><p>Ti khon tng hp cp 1 </p><p>Ti khon tng hp cp 2 </p><p>Ti khon tng hp cp 3 </p><p>27 </p><p>Cc loi trong h thng TK ca TCTD </p><p>H thng ti khon TCTD </p><p>K hiu </p><p>loi </p><p>Tn loi </p><p>I. Cc ti khon trong BC k ton </p><p>1 Vn kh dng v cc khon u t </p><p>2 Hot ng tn dng </p><p>3 TSC v TS c khc </p><p>4 Cc khon phi tr </p><p>5 Hot ng thanh ton </p><p>6 Ngun vn ch s hu </p><p>7 Thu nhp </p><p>8 Chi ph </p><p>II. Phn ngoi bng </p><p>9 Cc ti khon ngoi bng cn i k ton </p><p>28 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>15 </p><p>Ni dung h thng ti khon k ton ngn hng </p><p> Ti khon chi tit theo quy nh </p><p> xxxx. xx. x(xx) Ti khon tng hp cp 3 </p><p>K hiu tin t </p><p>S th t ti khon chi tit </p><p>29 </p><p>Ni dung h thng ti khon k ton ngn hng </p><p> V d Ti khon chi tit trong m hnh ngn hng hin i </p><p>K hiu m tin t bng s </p><p>K hiu m chi nhnh </p><p>K hiu m nghip v </p><p>NNN . N. NN. NNNN. N </p><p>K hiu s th t ca TK </p><p>S kim tra do h thng t gn </p><p>30 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>16 </p><p>K hiu m nghip v </p><p> 0 : Tin gi k qu. </p><p> 1 : Tin gi khng k hn, tin gi chuyn dng. </p><p> 3 : Ti khon ti tr thng mi. </p><p> 5 : Ti khon tin gi c k hn, tit kim </p><p> 6 : Ti khon giy t c gi. </p><p> 7, 8: Ti khon tin vay v cho thu ti chnh. </p><p> 9 : Ti khon n qu hn. </p><p>31 </p><p> Khi nim, yu cu, ni dung </p><p> Hnh thc k ton thng c p dng ti NHTM </p><p> M hnh k ton </p><p> T chc cng tc k ton ti NHTM </p><p>4. T chc cng tc k ton ngn hng </p><p>32 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>17 </p><p> Khi nim: T chc cng tc k ton ngn hng l </p><p>vic tun th Lut k ton v t chc vn dng cc chun mc, ch k ton do Nh nc, Ngn hng Nh nc ban hnh cho ph hp vi iu kin v t chc hot ng kinh doanh ngn hng, trnh qun l, trnh nghip v c th ca n v ngn hng. </p><p>4. T chc cng tc k ton ngn hng </p><p>33 </p><p> Yu cu: m bo thu nhn v h thng ho thng tin v ton </p><p>b hot ng kinh t - ti chnh ngn hng nhm cung cp thng tin k ton ng tin cy cho nhu cu qun l nh nc v nhu cu s dng thng tin ca bn ngoi </p><p> Ph hp vi quy m v c im t chc hot ng kinh doanh, phn cp qun l ca n v ngn hng. </p><p> Ph hp vi trnh , kh nng ca i ng cn b k ton v trnh trang b cc phng tin, k thut tnh ton, ghi chp ca n v ngn hng. </p><p> Ph hp vi ch k ton ngn hng hin hnh. </p><p>4. T chc cng tc k ton ngn hng </p><p>34 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>18 </p><p> Ni dung: T chc vn dng h thng chng t, t chc cng tc ghi chp </p><p>ban u m bo mi nghip v kinh t pht sinh phi c phn nh vo cc chng t kp thi, chnh xc. </p><p> T chc vn dng h thng ti khon k ton ngn hng. T chc thc hin h thng bo co k ton, trong c bo </p><p>co ti chnh (bt buc) v bo co k ton qun tr . T chc vn dng hnh thc k ton thch hp La chn m hnh, t chc b my k ton, b tr s lng </p><p>v c cht lng cn b k ton, bo m hon thnh mi nhim v k ton trong n v. </p><p> T chc trang b c s vt cht k thut tin ti hin i ho cng tc k ton. </p><p> T chc bi dng nng cao trnh nghip v, trnh qun l cho i ng cn b k ton trong n v. </p><p>4. T chc cng tc k ton ngn hng </p><p>35 </p><p> Hnh thc k ton chng t ghi s (s ) </p><p>36 </p><p>Hnh thc k ton thng c p dng ti cc NHTM </p><p>Bng tng hp chng t gc cng loi </p><p>Chng t gc </p><p>S qu Chng t ghi s </p><p>s ng k chng t ghi s/KHp TK bc I ngy </p><p>S KT chi tit </p><p>Cc bng chi tit s pht sinh/KHTK thng/nm </p><p>S ci </p><p>Bng cn i TK </p><p>Bo co TC </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>19 </p><p>37 </p><p>M hnh k ton p dng hnh thc t chc cng tc k ton tp trung </p><p>K ton trng </p><p>B phn KT Tng hp B phn KT B phn KT B phn KT </p><p>Cc nhn vin KT cc V ph </p><p>M hnh k ton p dng hnh thc t chc cng tc k ton phn tn </p><p>n v k ton hi s chnh K ton trng </p><p>K ton ti hi s chnh K ton tng hp Kim tra k ton </p><p>Chi nhnh 1 Chi nhnh 2 Chi nhnh ... </p><p>B phn k ton 1 </p><p>B phn k ton 2 </p><p>B phn k ton ... </p><p>B phn k ton 1 </p><p>B phn k ton 2 </p><p>B phn k ton ... </p><p>38 </p></li><li><p>8/14/2014 </p><p>20 </p><p>M hnh k ton p dng hnh thc t chc cng tc k ton va phn </p><p>tn va tp trung </p><p>39 </p><p>n v KT hi s </p><p>KTT </p><p>K ton tng hp </p><p>B phn k ton hot ng ti hi s </p><p>Kim tra k ton </p><p>n v k ton c s </p><p>KTT </p><p>Nhn vin k ton n v ph thuc khng t chc k ton ring </p><p>B phn k ton 1 </p><p>B phn...</p></li></ul>