Chuong 1 Tong Quan Ve Ke Toan Ngan Hang (Revised)

 • Published on
  06-Dec-2015

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/14/2014

  1

  K TON NGN HNG

  Ging vin: ThS. Nguyn Th Hng Nguyn Gio trnh: Gio trnh K ton Ngn hng, Hc vin Ngn hng - Ch bin: TS. Nguyn Th Thanh Hng NGT V Thin Thp

  NXB Thng k 2005.

  Website: http://web.ftu.edu.vn/nguyen-nth/

  1

  Kt cu hc phn

  Chng 1: Tng quan v k ton Ngn hng

  Chng 2: K ton ngun vn huy ng ca NHTM

  Chng 3: K ton cc khon cho vay

  Chng 4: K ton kinh doanh v u t chng khon

  Chng 5: K ton nghip v kinh doanh ngoi t

  Chng 6: K ton nghip v ngn qu v cc hnh thc thanh

  ton khng dng tin mt (TTKDTM)

  Chng 7: K ton nghip v thanh ton vn gia cc ngn hng

  Chng 8: K ton thu nhp, chi ph v vn ch s hu ca

  NHTM

  Chng 9: Bo co ti chnh NHTM

  2

 • 8/14/2014

  2

  Chng I Tng quan v k ton ngn hng

  1. K ton vi hot ng ngn hng

  2. Cc nguyn tc v yu cu k ton c bn

  3. Ti khon v h thng ti khon k ton ngn hng

  4. T chc cng tc k ton ngn hng

  5. C s php l ca k ton ngn hng

  3

  1. K ton vi hot ng ngn hng

  Cc hot ng c bn ca ngn hng

  Khi nim k ton ngn hng

  i tng ca k ton ngn hng

  c im ca k ton ngn hng

  Nhim v ca k ton ngn hng

  4

 • 8/14/2014

  3

  Cc hot ng c bn ca ngn hng

  Ngn hng thng mi Nghip v N

  Vay NHTW (NHNN); Vay TCTD trong nc hoc quc t; Nhn tin gi ca cc TCTD trong nc hoc TCTD nc ngoi; Nhn v qun l tin gi ca khch hng; Pht hnh giy t c gi huy ng vn

  Nghip v ti sn: Tin mt; tin gi ti NHTW (TG thanh ton; TG DTBB..) Cho vay hoc gi tin ti TCTD khc trong nc; quc t; Cho vay/ cho thu ti chnh/ chit khu giy t c gi u t; kinh doanh chng khon trong nc/ quc t; Gp vn, mua c phn Kinh doanh ngoi t

  Hot ng dch v Cung cp dch v thanh ton; Dich v khc nh t vn v mi gii u t

  5

  c im ti sn ngun vn ca Ngn hng thng mi

  Ti sn: Ch yu l ti sn ti chnh Cc ti sn hu hnh khc: vic hch ton k

  ton tng t nh cc DN sx v thng mi

  Ngun vn: gm Vn ch s hu v n phi tr: N phi tr thng chim t l cao Ch yu l n phi tr ti chnh

  Ni dung c bn ca k ton cc Ngn hng: K ton cc cng c ti chnh (TS ti chnh v

  n ti chnh v cc cng c VCSH)

  6

 • 8/14/2014

  4

  Cc ri ro c th trong hot ng kinh doanh ca TCTD/ NHTM

  Ri ro tn dng

  Ri ro th trng

  Ri ro li sut

  Ri ro ngoi hi

  Ri ro vn ch s hu

  Ri ro hng ha

  Ri ro thanh khon

  Ri ro tc nghip

  7

  Khi nim k ton ngn hng

  K ton ngn hng l vic thu thp, ghi chp, x l, phn tch cc nghip v kinh t, ti chnh v hot ng tin t, tn dng v dch v ngn hng di hnh thc ch yu l gi tr phn nh, kim tra ton b hot ng kinh doanh ca n v ngn hng, ng thi cung cp thng tin cn thit phc v cho cng tc qun l hot ng tin t ngn hng tm v m v vi m, cung cp thng tin cho cc t chc, c nhn theo qui nh ca Php lut.

  8

 • 8/14/2014

  5

  Khi nim k ton ngn hng

  K ton ngn hng

  K ton ti chnh

  K ton qun tr

  K ton ngn hng

  K ton tng hp

  K ton chi tit

  9

  Phn bit k ton qun tr v k ton ti chnh

  K ton ti chnh K ton qun tr

  Phm vi Ton b i tng k ton Khng nht thit bao trm ton b i tng k ton, ch phc v nhu cu Ban qun tr

  c im thng tin

  Thng tin phi c phn nh trnh by theo cc quy nh.

  Khng nht thit phi tun th cc quy nh.

  i tng s dng thng tin

  Ch th bn ngoi (C quan qun k nh nc, i tc kinh doanh, Nh u t)

  Ch th bn trong (Hi ng qun tr, Ban lnh o, cc cp qun tr )

  Phng php, cng c s dng

  Phng php ti khon Phng php chng t

  Ngoi nhng phng php ca K ton ti chnh cn s dng Kinh t lng, thng k ton

  10

 • 8/14/2014

  6

  i tng ca k ton ngn hng

  i tng ca k ton ngn hng Vn v s vn ng ca vn (s dng vn) trong hot ng

  tin t, thanh ton, tn dng, i ni, i ngoi ca ngn hng

  Kt qu s dng vn (thu nhp, chi ph, kt qu v phn chia kt qu hot ng)

  c im ca i tng k ton ngn hng Ch yu di hnh thi gi tr

  C mi quan h cht ch vi i tng k ton ca cc ch th khc trong nn kinh t

  Quy m vn ln v chu chuyn thng xuyn, lin tc

  i tng k ton NHTM khc i tng k ton NHNN

  11

  BNG CN I K TON RT GN TI SN NGUN VN

  STT CH TIU STT CH TIU

  I Tin mt, vng bc, qu I Cc khon n CP v NHNN

  II Tin gi ti NHNN II Tin gi v vay cc TCTD khc

  III Tin, vng gi ti cc TCTD khc v cho vay cc TCTD khc

  III Tin gi ca khch hng

  IV Chng khon kinh doanh IV Cc cng c ti chnh phi sinh v cc khon n ti chnh khc

  V Cc cng c ti chnh phi sinh v cc ti sn ti chnh khc

  V Vn ti tr, y thc u t, cho vay TCTD chu ri ro

  VI Cho vay khch hng VI Pht hnh giy t c gi

  VII Chng khon u t VII Cc khon n khc

  VIII Gp vn, u t di hn VIII Vn v cc qu

  IX Ti sn c nh 1 Vn ca TCTD

  X Bt ng sn u t 2 Qu ca TCTD

  XI Ti sn C khc 3 Cc khon chnh lch nh gi li

  TNG TI SN TNG NGUN VN 12

 • 8/14/2014

  7

  13

  STT Ch tiu

  1 Thu nhp li v cc khon thu nhp tng t

  2 Chi ph li v cc chi ph tng t

  I Thu nhp li thun

  3 Thu nhp t hot ng dch v

  4 Chi ph hot ng dch v

  II Li/l thun t hot ng dch v

  III Li/l thun t hot ng kinh doanh ngoi hi

  IV Li/l thun t mua bn chng khon kinh doanh

  V Li/l thun t mua bn chng khon u t

  5 Thu nhp t hot ng khc

  6 Chi ph hot ng khc

  VI Li/l t hot ng khc

  VII Thu nhp t gp vn/mua c phn

  VIII Chi ph hot ng

  IX Li nhun thun t hot ng kinh doanh trc chi ph DPRR

  X Chi ph d phng ri ro tn dng

  XI Tng li nhun trc thu

  XII Chi ph thu TNDN

  XIII Li nhun sau thu

  BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH

  c im ca k ton ngn hng

  Mang tnh x hi cao

  Kim sot, x l nghip v, ghi s k ton c tin hnh ng thi

  Tnh chnh xc, kp thi cao

  Chng t k ton c khi lng ln, t chc lun chuyn phc tp, gn lin vi vic lun chuyn vn ca nn kinh t

  S dng tin t (ni t, ngoi t) lm n v o lng trong hu ht cc nghip v

  14

 • 8/14/2014

  8

  c im ca k ton ngn hng

  Ti khon k ton chia 2 b phn ln : Ti khon ni b ngn hng; Ti khon giao dch vi khch hng (ti khon tin gi; ti khon cho vay; ..). S lng ti khon chi tit ca b phn ti khon giao dch vi khch hng rt ln.

  Ti sn ti chnh v n ti chnh chim t trng ln (khong 90%) trong ngun vn v s dng vn ca Ngn hng. Cc CMKT v cng c ti chnh c tc ng ln n ch k ton NH, n thc trng ti chnh NH: Ghi nhn ban u v ti sn/ cng n; Ghi nhn tip theo sau ; Dng ghi nhn; Li/ l...

  15

  c im ca k ton ngn hng K ton Ngn hng phi cung cp thng tin y , va tng hp va chi tit o lng, gim st c cc loi ri ro ti chnh ca n v ngn hng nh ri ro tn dng, ri ro thanh khon, ri ro th trng (t gi, li sut, gi c khc). m bo pht trin, cung cp c sn phm, dch v ngn hng tin ch, cht lng (v d, gi tin mt ni, lnh nhiu ni), va m bo qun tr ngn hng tt, c bit l qun tr ri ro ti chnh, NHTM cn ng dng cng ngh ngn hng cao - ng dng Core Banking, phi t chc k ton b my k ton tp trung vi mt kho d liu cho ton h thng Php nhn Ngn hng.

  16

 • 8/14/2014

  9

  Nhim v ca k ton ngn hng Thu thp, ghi chp kp thi, y v chnh xc cc nghip v kinh

  t ti chnh pht sinh ca n v ngn hng theo i tng, ni dung cng vic k ton, theo ng chun mc v ch k ton.

  Kim tra, gim st cht ch cc khon thu chi ti chnh, qu trnh s dng ti sn ca bn thn ngn hng v ca x hi thng qua cc khu kim sot ca k ton, gp phn tng cng k lut ti chnh, cng c ch hch ton kinh t trong ngn hng cng nh trong ton b nn kinh t quc dn.

  Phn tch thng tin, s liu k ton; tham mu, xut cc gii php phc v yu cu qun tr v quyt nh kinh t, ti chnh ca n v ngn hng;

  Cung cp thng tin cho ngn hng trung ng v cc c quan qun l nh nc khc phc v s ch o thc thi chnh sch tin t - tn dng ni ring v chnh sch ti chnh ni chung; ng thi p ng nhu cu ca cng tc thanh tra ngn hng.

  T chc tt vic giao dch vi khch hng, gp phn thc hin tt chin lc khch hng ca n v ngn hng.

  17

  2. Cc nguyn tc v yu cu k ton c bn

  Nhng nguyn tc k ton c bn C s dn tch Hot ng lin tc Gi gc (gi lch s) Ph hp Nht qun Thn trng Trng yu

  (K ton NH VN: vn dng theo IAS/ IFRS, nhng c s sau y c s dng cc mc khc nhau v s dng kt hp nh gi cc yu t ca BCTC:

  - Chi ph ban u/ gi gc (Historical cost);

  - Chi ph hin ti (current cost);

  - Gi tr c th thc hin (thanh ton)/ gi tr thun c th thc hin (Realizable value);

  - Gi tr hin ti (Present value)/ gi tr hp l (Fair value).

  18

 • 8/14/2014

  10

  2. Cc nguyn tc v yu cu k ton c bn

  Nhng yu cu k ton c bn Phn nh y nghip v kinh t, ti chnh pht sinh vo

  chng t k ton, s k ton, bo co k ton. Phn nh kp thi, ng thi gian quy nh thng tin, s

  liu k ton. Phn nh r rng, d hiu v chnh xc thng tin, s liu

  k ton. Phn nh trung thc hin trng, bn cht s vic, ni

  dung v gi tr ca nghip v kinh t ti chnh. Thng tin, s liu k ton phi c phn nh lin tc t

  khi pht sinh n khi kt thc hot ng kinh t, ti chnh; t khi thnh lp n khi chm dt hot ng ca n v k ton ngn hng. S liu k ton k ny phi k tip theo s liu k ton ca k trc.

  Phn loi, sp xp thng tin, s liu k ton theo trnh t, c h thng v c th so snh c.

  19

  3. Ti khon v h thng ti khon ngn hng

  Ti khon k ton ngn hng:

  Ti khon k ton l phng php k ton dng phn loi v h thng ho cc nghip v kinh t, ti chnh pht sinh theo ni dung kinh t

  c im ca ti khon k ton ngn hng:

  S lng ti khon ln

  Vi mt s nghip v lin quan n khch hng, c nhiu cp TK tng hp (NHTM: 5 cp)

  Cc ti khon k ton ngn hng c chia lm 2 b phn: B phn cc ti khon dng hch ton ni b v b phn cc ti khon giao dch vi khch hng

  20

 • 8/14/2014

  11

  Phn loi ti khon k ton ngn hng

  a) Phn loi theo cng dng v kt cu:

  TK phn nh ngun vn (D c):

  TK phn nh ti sn (D n):

  TK phn n