Chuong 1 Tong Quan Ve Ke Toan -Sv

 • View
  7

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tng quan v KTon

Transcript

 • K TON QUN L

  1

 • K TON QUN L

  Ti liu tham kho

  EBOOK: ACCOUNTING PRINCIPLE

  Phng thc nh gi Thi: 60%

  Bi tp nhm: 40%

  im bi tp nhm s c tnh trong trng hp im bi thi t

  5 im tr ln

  ng gp c nhn : 10% bi tp kim tra ti lp (t xut)

  BI TP NHM: 10%

  2

 • K TON QUN L

  Thut ng k ton qun l:

  SV c th gi email cho GV vi Subject Terminology:

  Thut ng bt k v s c GV tr li qua email gii

  thch thut ng ny.

  a ch email: nbngoc@sim.hcmut.edu.vn

  3

 • CNG MN HC

  CHNG 1: TNG QUAN V K TON (T1,T2,T3)

  CHNG 2: K TON DOANH NGHIP (T4)

  CHNG 3: K TON HNG TN KHO CA DOANH

  NGHIP THNG MI (T5,T6)

  CHNG 4: K TON NGUN VN (T7,T8)

  CHNG 5: BO CO LU CHUUYN TIN T (T9)

  CHNG 6: PHN TCH BO CO TI CHNH (T10)

  CHNG 7: PHN TCH MI QUAN H CVP (T11,T12)

  CHNG 8: NGN SCH TNG TH (T13,T14)

  4

 • CHNG 1:

  TNG QUAN V K TON

  5

 • NI DUNG CHNH

  1. K TON NGN NG KINH DOANH

  2. PHN LOI K TON

  1. K TON QUN TR

  2. K TON TI CHNH

  3. CC BO CO TI CHNH TRONG K TON

  TI CHNH

  4. YU CU V THNG TIN K TON TI CHNH

  5. PHNG TRNH K TON C BN

  6. QUY TRNH K TON

  7. CC GI THIT & NGUYN TC C BN

  TRONG K TON6

 • K TON NGN NG KINH DOANH

  RA QUYT NH

  LIN QUAN N

  TRUYN T

  THNG TIN N

  CC HOT NG

  KINH DOANH C

  GHI NHN BI

  I TNG

  CN RQ

  CNG TY

  NHN VIN K TON

  BO CO

  K TON L MT H THNG THNG TIN, N NHN DIN,

  GHI CHP, TNG HP V TRUYN T CC THNG TIN

  KINH T CA MT T CHC N CC I TNG CN

  THNG TIN RA QUYT NH

 • MQH CNG TY & CC I TNG

  LIN QUAN

  1. NU MC TIU HOT NG CA MT CNG TY

  2. HY LIT K CC HOT NG CHNH CA MT

  CNG TY

  3. CC I TNG M CNG TY C MI LIN H &

  TRNH BY C TH MI LIN H .

  4. DUY TR V PHT TRIN TT NHNG MI

  QUAN H NY TH CN C CI G? V NU V D

  C TH

  8

 • I TNG S DNG THNG TIN K TON L AI?

  CNG TY

  - THU HT

  VN

  - U T

  MY MC

  TB, C S

  VT CHT

  - SN XUT,

  BN HNG

  HOC CUNG

  CP DCH V

  NH U T

  NGI QUN L

  V NHN VIN

  NH CUNG CP

  KHCH HNG

  C QUAN NH

  NC (THU)

  TIN

  TIN

  TIN

  DCH VTIN

  H/HA,

  NVL

  SP, D/V

  TIN

  TIN

  DCH V

  H0T NG

  - HUY NG

  VN

  - U T

  - SN XUT

  KINH

  DOANH

  9

  I TNGMQH

  K TON H THNG THNG TIN

 • CU HI QUAN TM & T/TIN CN TRUYN T

  NGI CHO VAY

  (1) C/TY C TIN MT THANH TON N KHNG?

  (2) GI TR TI SN HIN C CU CNG TY TR N

  KHNG?

  NH U T

  (1) C/ TY C KH NNG CHI TR BAO NHIUC TC ?

  (2) SUT SINH LI CA C PHIU C/TY L BAO NHIU?

  NH CUNG CP

  1. CNG TY C TIN MT THANH TON TIN HNG?

  2. NNG LC THANH TON CA CNG TY NH TH NO?

  KHCH HNG

  C QUAN THU10

  THNG TIN

  YU CU

  1. TI SN

  CA CNG TY

  2. N CA

  CNG TY

  3. VN CSH

  CA CNG TY

  4. NNG LC

  KINH DOANH

  CA CNG TYC/TY C NNG LC TI CHNH THC HIN NHNG CAM KT TRONG HP NG KHNG?

  CNG TY NN NP BAO NHIU THU

 • CU HI QUAN TM & T/TIN CN TRUYN T

  RA CC QUYT NH LIN QUAN N VIC LP K

  HOCH; KIM SOT V IU PHI & KHUYN KHCH

  BNG CH TIU NH GI & K HOCH KHEN THNG:

  DNG KHUYN KCH, TO NG LC CHO NH QUN

  L V NHN VIN HNH NG HNG V MC TIU

  CHUNG CA T CHC

  NH QUN L CC CP CN THNG TIN KINH T CA

  T CHC LM G?

  BNG NGN SCH TNG TH: H TR NH QL TRONG

  VIC NH HNG V KIM SOT CC MT HKD

  BO CO CHI PH SN XUT SN PHM, BO CO KT

  QU KD B PHN. : O LNG GI THNH SN PHM,

  KT QU CA CC MT HOT NG, CC N V, CC

  NH QUN L V NHN VIN

 • I TNG S DNG THNG TIN K TON &

  H THNG K TON

  CC NH QUN L TRONG

  DOANH NGHIP

  RQ KINH DOANH NGN HN

  RQ KINH DOANH DI HN..

  K TON QUN TR K TON TI CHNH

  I TNG BN NGOI

  DOANH NGHIP

  NH U T GP VN;

  CHO VAY; NH CUNG CP;

  C QUAN NH NC

  I TNG BN TRONG

  DOANH NGHIP

  H THNG K TON

  RQ CHO VAY, MUA CP,

  CUNG CP HNG HO

  TC NG V CHU TRCH

  NHIM V HIU QU HKD

  CHU NH HNG BI KT

  QU HKD CU DN

  12

 • CC BO CO TI CHNH

  BNG CN

  I K TON

  BO CO

  THU NHP

  BO CO

  LI NHUN

  GI LIBO CO

  LU CHUYN

  TIN T 13

  CUNG CP THNG TIN TI CHNH CA CNG TY

  CHO CC I TNG BN NGOI RQ (C NG

  V CC I TNG QUAN TM KHC).

 • BO CO THNG NIN CU CNG TY

  CUNG CP CHO C NG V CC

  I TNG QUAN TM KHC.

  1. CC BO CO TI CHNH

  2. BNG THUYT MINH

  3. BO CO KIM TON

  4. BNG BO CO V PHN

  TCH CU BAN QUN TR DN.

  14

 • BO CO KT QU KINH DOANH

  THNG TIN V KT QU HKD LI HOC L CU

  CNG TY TRONG THI ON BO CO.

  15

  DOANH THU

  Doanh thu dch v 11,000.0$

  Tng doanh thu 11,000.0$

  CHI PH

  Chi ph vn phng phm 4,000.0$

  Chi ph lng 2,000.0$

  Chi ph thu 2,000.0$

  Chi ph tin ch 600.0$

  Chi ph bo him 300.0$

  Chi ph qung co 100.0$

  Tng chi ph 9,000.0$

  LI NHUN HOT NG KINH DOANH 2,000.0

  LI (L) T CC HOT NG KHC -

  LI NHUN TRC THU 2,000.0

  THU THU NHP DOANH NGHIP -

  LI NHUN SAU THU 2,000.0

  THNG 9/2008

  BO CO THU NHP

  CNG TY DU LCH AAA

 • BO CO LI NHUN GI LI

  Li nhun gi li 1/9/2008 -$

  Cng: Li nhun rng 2,000

  Tr: c tc (1,000)

  Li nhun gi li 30/9/ 2008 1,000$

  THNG 9/2008

  AROMA, INC.

  BO CO LI NHUN GI LI

  16

  THNG TIN V S THAY I LI NHUN GI LI

  (VN CH S HU) TRONG THI ON BO CO.

  C TH L DO TC NG T LI NHUN RNG V

  VIC CHIA C TC CHO C NG TRONG K

 • BNG CN I K TON

  THNG TIN V V TH TI

  CHNH CA CNG TY TI

  THI IM BO CO:

  1. S HU NHNG TI SN

  NO, BAO NHIU?

  2. NGUN VN NH TH

  NO?

  2.1 VN N BAO NHIU?

  2.2 VN CH S HU

  BAO NHIU?

  TI SN

  Tin mt 14,000$

  Khon phi thu 1,000

  Vn phng phm 3,000

  Thit b 40,000

  Tng ti sn 58,000$

  NGUN VN

  N

  Khon phi tr 7,000$

  Phiu n phi tr 20,000

  Tng n 27,000

  VN CH S HU

  Vn gp c ng 30,000

  Li nhun gi li 1,000

  Tng vn ch s hu 31,000

  Tng ngun vn 58,000$

  AROMA, INC.

  BNG CN I K TON

  NGY 30/9/2008

  17

 • BO CO LU CHUYN TIN T

  DNG TIN T HOT NG KINH DOANH

  Thu tin t khch hng 10,000$

  tr tin cho nh cung cp v nhn vin (5,000)

  Tin rng t hot ng kinh doanh 5,000

  DNG TIN T HOT NG U T

  Chi tin mua thit b (40,000)

  Tin rng t hot ng u t (40,000)

  DNG TIN T HOT NG TI CHNH

  Thu tin t pht hnh c phiu 30,000

  Chi tin tr c tc cho c ng (1,000)

  Thu tin t vay n ngn hng 20,000

  Tin rng t hot ng ti chnh 49,000

  THAY I TIN RNG TRONG K 14,000

  S d tin mt u k 1/9/2008 -

  S d tin mt cui k 30/9/2008 14,000$

  AROMA, INC.

  BO CO LU CHUYN TIN T

  THNG 9/2008

  THNG TIN TI CHNH

  V VIC THU V CHI

  TIN CA DN TRONG

  THI ON BO CO.

  C TH L CC H TI

  CHNH, U T V

  KINH DOANH C TC

  NG NH TH NO

  N TNH HNH TIN

  CA DN. QUA NH

  U T C TH NH

  GI C KH NNG

  TO TIN, MC

  CN TIN CA DN

  18

 • MQH GIA CC BO CO TI CHNH

  THI

  IM

  BT U

  THI

  IM KT

  THC

  BNG

  CN I

  K TON

  THI K

  BO CO THU NHP

  BO CO LU CHUYN TIN T

  BO CO LI NHUN GI LI

  BNG

  CN I

  K TON

  19

 • V D: MQH GIA CC BO CO TI CHNH (1)

  30/09/08

  TI SN

  Tin mt 14,000$

  Khon phi thu 1,000

  Vn phng phm 3,000

  Thit b 40,000

  Tng ti sn 58,000$

  N

  Khon phi tr 7,000$

  Phiu n phi tr 20,000

  Tng n 27,000

  VN CH S HU

  Vn gp c ng 30,000

  Li nhun gi li 1,000

  Tng vn ch s hu 31,000

  Tng n & vn ch s hu 58,000$

  AROMA, INC.

  BNG CN I K TON

  NGY 30/9/2008

  GI THIT CNG TY BT U H VO NGY 1/9/2008.

  DI Y L BNG CN I K TON NGY 30/9/2008

  20

 • V D: MQH GIA CC BO CO TI CHNH (2)

  Doanh thu

  Thu nhp dch v 11,000$

  Tng thu nhp 11,000

  Chi ph

  Chi ph vn phng phm 4,000

  Chi ph lng 2,000

  Chi ph thu ca hng 2,000

  Chi ph tin ch 600

  Chi ph bo him 300

  Chi ph qung co 100

  Tng chi ph 9,000

  Li nhun rng 2,000$

  THNG 9/2008

  BO CO THU NHP

  AROMA, INC.

  Li nhun gi li 1/9/2008 -$

  Cng: Li nhun rng 2,000

  Tr: c tc (1,000)

  Li nhun gi li 30/9/ 2008 1,000$

  THNG 9/2008

  PIZZA AROMA, INC.

  BO CO LI NHUN GI LI

  TI SN

  Tin mt 14,000$

  Khon phi thu 1,000

  Vn phng phm 3,000

  Thit b 40,000

  Tng ti sn 58,000$

  N

  Khon phi tr 7,000$

  Phiu n NH phi tr 20,000

  Tng n 27,000

  VN CH S HU

  Vn