Chuong 1- Tong Quan Ve Matlab

 • Published on
  03-Oct-2015

 • View
  11

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tng quan matlab

Transcript

 • M phng mch lc s trn Matlab. Chng 1: Tng quan v Matlab

  Bin son : Nguyn Lng Nht - Nguyn Hu Hong PTITHCM 09/2011

  1

  Chng 1: TNG QUAN V MATLAB Matlab l mt phn mm ln trong lnh vc ton s, c vit tt t MATrix

  LABoration. Matlab thc hin trn c s chnh l php tnh vector v ma trn. Phn ct li ca chng trnh bao gm mt s hm ton hc. Cc chc nng xut nhp cng nh cc kh nng iu khin chu trnh m nh ta c th s dng cc scripts.

  1. C bn v Matlab:

  - Sau khi khi ng Matlab ta c giao din nh sau:

  Hnh 1.1 Ca s chnh ca chng trnh Matlab

  Trong : - (1)l Command Windows: y l ca s chnh ca Matlab, l ni thc hin ton b qu

  trnh nhp liu v xut kt qu tnh ton. - (2)l Current Director: l th mc chnh m tt c cc file bn mun thc hin phi nm

  trong th mc ny.

  1

  2

  3

 • M phng mch lc s trn Matlab. Chng 1: Tng quan v Matlab

  Bin son : Nguyn Lng Nht - Nguyn Hu Hong PTITHCM 09/2011

  2

  - (3)l Command History: Tt c cc lnh thc hin trong Command Window c lu tr ti y.

  2. Cc thnh phn ca chng trnh Matlab: 2.1 Bin trong Mablab:

  - Bin lu tr gi tr m ta nhp vo. Cc bin trong Matlab l cc bin dng ma trn hoc vector.

  - Khai bo bin: tnbin = gitr. - V d: >>var_1 = 10; - S dng du ; sau khai bo bin khng xut gi tr ca bin ra mn hnh trong

  command window. 2.2 Cc hm ton trong Matlab:

  - Matlab c sn rt nhiu hm ton hc. G lnh help elfun hoc help datafun tham kho y .

  - Mt s hm ton hc thng dng: Cc hm ton

  sqrt(x) : Tnh cn bc hai. exp(x) : Tnh hm m c s e. log(x) : Tnh logarithm t nhin. log10(x) : Tnh logarithm c s thp phn. abs(x) : Ly gi tr tuyt i . sign(x) : Hm du. real(x) : Phn thc ca s phc. imag(x) : Phn o ca s phc. phase(x): Gc pha ca s phc.

  rem(x) : S d ca php chia x/y. round(x ): Lm trn s 0.5 = 1. ceil(x) : Lm trn ln. floor(x) : Lm trn xung sum(v) : Tng cc phn t vector. prod(v) : Tch cc phn t vector. min(v) : Phn t vector b nht. max(v) : Phn t vector ln nht. mean(v) : gi tr trung bnh cng.

  Cc hm lng gic

  sin(x) : Hm sin. cox(x) : Hm cos. tan(x) : Hm tan. atan(x) : Hm arctang +/- 900.

  atan2(x): Hm arctang +/- 1800. sinc(x) : Hm

  2.3 Vector v ma trn:

  - S l ma trn v vector l mt im mnh ca Matlab. - Cc cch nhp ma trn hoc vector:

  o Nhp trc tip: >>vector_1 = [ 1 2 3]; o Nhp bng ton t : : >>start : increment : destination

  >>1:2:8 ans = 1 3 5 7 >>1:8 ans= 1 2 3 4 5 6 7 8

 • M phng mch lc s trn Matlab. Chng 1: Tng quan v Matlab

  Bin son : Nguyn Lng Nht - Nguyn Hu Hong PTITHCM 09/2011

  3

  o Nhp bng ones(row,col) ,zeros(row,col),v eye(line) : to ra cc ma trn 1, 0

  v n v. >>ones(2,3) ans = 1 1 1 1 1 1 >>zeros(2,3) ans= 0 0 0 0 0 0 >>eye(3) ans= 1 0 0 0 1 0 0 0 1

  2.4 Tnh ton vector ma trn.

  - .* ./ .^ : Cc php tnh vi tng phn t ma trn. - transpose(matrix) hay matrix : Chuynv ma trn. - inv(matrix) : o ma trn. - det(matrix) : Tnh nh thc ca ma trn. - eig(matrix) : Tnh cc tr ring ca ma trn - rank(matrix) : Hn ca ma trn. - diff(matrix) : Tnh vector sai phn. - conv(vector1,vector2) : Tnh chp hai ma trn

  Cc php so snh v php tnh logic: Php so snh

  = = : Php bng ~= : Khc < : Nh hn : Lnhn >= : Ln hn hoc bng.

  Php logic ~ : Php not & : Php and | : Php or xor : Php xor exits(x) : Tm s tn ti ca bin x

  3. Cc Scripts ca Matlab:

  - Bn cnh kh nng nhp lnh trc tip, ta c th vit mt file bao gm nhiu hang lnh cho Matlab thc hin tun t nh mt ngn ng lp trnh. Cc file ny gi l script files v c phn m rng l .m. son tho file scripts ta c th s dng trnh son tho ca Matlab bng cchvo menu File/New/M-File.

 • M phng mch lc s trn Matlab. Chng 1: Tng quan v Matlab

  Bin son : Nguyn Lng Nht - Nguyn Hu Hong PTITHCM 09/2011

  4

  Hnh1.2 Ca s chng trnh son M files.

  - thc hin scripts file th scripts file phi nm trong th mc hin hnh( Current Director).

  - T Command Window. G tn file scripts cn thc thi. Matlab s thc hin cc lnh trong file scripts v dng li nu c li xy ra hoc thc hin cho n khi kt thc.

  4. Hin th trong Matlab: 4.1 Mt s hm v figure :

  figure[number] : To mi hay m mt figure. subplot(row,col,counter) : To subplot. clf : Xa ni dung ca figure. close(number) : ng figure mang s number close all : ng tt c cc figure.

 • M phng mch lc s trn Matlab. Chng 1: Tng quan v Matlab

  Bin son : Nguyn Lng Nht - Nguyn Hu Hong PTITHCM 09/2011

  5

  Hnh 1.3 Cas figure.

  - Trc v in k t cho trc: axis( [x_min, x_max, y_min, y_max] ) : Chia trc 2D. axis( [ x_min, x_max, y_min, y_max, z_min, z_max ] ) : Chia trc 3D. axis(auto) : T ng chia trc. grid on (off) : To li hoc xa li zoom on(off) : Ct hoc co ging mng. xlabel(string) : M t trc x. ylabel(string) : M t trc y zlabel(string) : M t trc z title(string) : M t figure. text(x_value, y_value, string) : Ghi string ln figure ti v tr x_value v

  y_value. legend(string1,string2,, [position] : Ghi li ch thch.

  4.2 th 2 chiu (2D graphics): Mtshmvthchiu:

  - stem(n,x) : V th im x[n].

  - plot(x_value, y_value, [plotstyle]) :V th trn. - stairs(x_value, y_value[plotstyle]) : V th bc thang.

 • M phng mch lc s trn Matlab. Chng 1: Tng quan v Matlab

  Bin son : Nguyn Lng Nht - Nguyn Hu Hong PTITHCM 09/2011

  6

  - loglog(x_value, y_value[plotstyle]) : V th logarithm. - semilogx(x_value, y_value[plotstyle]) : V trc x logarithm. - semilogy(x_value, y_value[plotstyle]) : V trc y logarithm. - fplot(function(x,y), [range]) : V hm tng minh - zplot(function(x,y), [range]) : V hm khng tng minh. - Hold on(off) : Gi cc th v. - Cc plotstyle:

  k : en. b :Xanh lam. c : Xm g :Xanh l cy.

  r : . m : Mu sm. y : Vng. w : Trng.

  - : Nt lin. -- : Nt t. : :Nt gch chm. . : Nt chm.

  o : Chm trn. * : Chm sao + : Du cng. x : Du nhn

  V d1: %vd1.m ( ylmtchthch). closeall; figure; x= -5:0.1:5; y= cos(pi*x); subplot(121); plot(x,y, 'R x'); hold on; fplot('2*sin(x)', [-5,5], 'k*'); subplot(122); t=(0:20)*0.9*pi; plot(cos(t), sin(t));

  Ta s c hnh nh nh sau:

 • M phng mch lc s trn Matlab. Chng 1: Tng quan v Matlab

  Bin son : Nguyn Lng Nht - Nguyn Hu Hong PTITHCM 09/2011

  7

  Hnh 1.4 Kt qu ca chng trnh vd1.m

  4.3 th 3 chiu (3D graphics): biu din minh ha cc hm nhiu chiu ta thng s dng th 3D Sau y l mt s hm hin th th 3D: - [X,Y] = meshgrid(x_vector, y_vector) : Ma trn ta t vector. - plot3(x_value, y_value, z_value[plotstyle]) : V 3D im im nt. - surf(x_value, y_value, z_value[color]) : V th 3D mt. - mesh(x_value, y_value, z_value[color]) : V 3D li. - waterfall(x_value, y_value, z_value[color]) : V 3D thc nc. - contour(x_value, y_value, z_value) : V 2D nt ng mc. - box on/off : ng ngt box. - view(horizontal, vertical) : t gc hin th. - Colormap(name) : Chn mu. - casix(color_min, color_max) : Co dn thang mu. Mt s v d v hin th biu din th 3D. V d 2: Biu din th 3D dng hm plot3

  %file name: vd2.m close all; figure; grid on; phi=(0:100)/100 *2*pi; plot3(sin(2*phi), cos(3*phi), phi, 'b*'); axis([0,(2*pi), 0,(2*pi), 0,(2*pi)]); xlabel('sin(2.phi)'); ylabel('cos(3.phi)'); zlabel('phi'); title('Vi du 2 - plot'); Kt qu ca chng trnh:

 • M phng mch lc s trn Matlab. Chng 1: Tng quan v Matlab

  Bin son : Nguyn Lng Nht - Nguyn Hu Hong PTITHCM 09/2011

  8

  Hnh 1.5: Kt qu ca chng trnh vd2.m V d 3: Chng trnh biu din th 3D ca mt s hm.

  %------------------------------------------- %File name: vd3.m close all; x = 0:0.05:2; y = -1:0.2:1; [X,Y] = meshgrid(x,y) ; %; Tao ra ma tran dua tren cac vector x va y; Z = (Y+1).*cos(2*pi*X.^2) + (Y-1).*sin(2*pi*X.*2)/5; figure; subplot(221); surf(X,Y,Z); view(-40,30); title('surf(X, Y, Z); view(-40,,30)'); subplot(222); mesh(X,Y,Z); view(-20,30); title('mesh(X,Y,Z); view(-20,30);'); xlabel('grid off, box on'); grid off; box on; subplot(223); waterfall(X, Y, Z);

 • M phng mch lc s trn Matlab. Chng 1: Tng quan v Matlab

  Bin son : Nguyn Lng Nht - Nguyn Hu Hong PTITHCM 09/2011

  9

  view(-20,10); title('waterfall(X,Y,Z); view(-20,10)'); subplot(224); contour(X,Y,Z); title('contour(X, Y, Z)');

  Kt qu ca chng trnh: