Chuong 1 tong quan ve quan trị du an dh mo sv

  • Published on
    23-Jun-2015

  • View
    399

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. TAI LIEU THAM KHAO Qun tr d n, Ts Trnh Thy Anh, TrngH M Tp. HCM NXB Thng K Qun tr d n u t TS Phm Xun Giang,NXB i hc quc gia Tp.HCM Lut u t, NXB Chnh tr Quc gia, nm2006 PGS. TS T Quang Phng, Gio trnh Qunl d n, Ti bn ln 3, NXB i hc Kinh tQuc dn H ni, 2008. GV: Ths Ho Nhat Hung1

2. TAI LIEU THAM KHAO TS Nguyn Xun Thy, ThS. Trn Vit Hoa,ThS.Nguyn Vit nh, Qun tr d n ut, NXB Thng k, nm 2004 Edge, Phn tch d n u t, B schQun tr ti chnh v K ton, NXB Tr, nm2003 ng Minh Trang, Qun tr d n u t,NXB Gio dc, Nm 1997GV: Ths Ho Nhat Hung2 3. Chng 1: TONG QUAN VE QUAN TR D ANMot so khai niem c banGia tr theo thi gian cua tien te GV: Ths Ho Nhat Hung3 4. 1.1Mot so khai niem c ban au t: la hoat ong kinh te gan viviec s dung von dai han nham mucch sinh li. Theo iu 3 ca lut u t ban hnh ngy12 thng 12 nm 2005, th: u t l vicnh u t b vn bng cc loi ti sn huhnh hoc v hnh hnh thnh ti sn tinhnh cc hot ng u t theo quy nhca Lut ny v cc quy nh khc ca phplut c lin quan. GV: Ths Ho Nhat Hung4 5. 1.2 Phan loai au tPhan loai theo chc nang quan tr vonau tPhan loai theo nguon vonPhan loai theo noi dung kinh tePhan loai theo muc tieu au tGV: Ths Ho Nhat Hung 5 6. 1.2.1 Phan loai theo chc nang quan trvon au t1.2.1.1/ au t trc tiep: la phng thc aut, trong o, chu au t trc tiep tham giaquan tr von a bo ra. au t trc tiep nc ngoai tai Vietnam co the tien hanh theo 3 hnh thc: Hp tac kinh doanh tren c s hpong hp tac kinh doanh. Cong ty lien doanh. Cong ty 100% von nc ngoai.GV: Ths Ho Nhat Hung6 7. 1.2.1 Phan loai theo chc nang quan trvon au t1.2.1.2/ au t gian tiep: la phngthc au t, trong o, chu au tkhong trc tiep tham gia quan trvon a bo ra.1.2.1.3/ Cho vay: la hnh thc cho vaykiem li qua lai suat tien cho vay. GV: Ths Ho Nhat Hung7 8. 1.2.2/ Phan loai theo nguon von:Von trong ncVon ngoai ncGV: Ths Ho Nhat Hung 8 9. Von trong ncTheo Ngh nh so 16/2005/N-CP ngay 07/02/2005cua chnh phu:ieu 2.1. b. Theo nguon von au t: D an s dung ngan sach nha nc D an s dung von tn dung do Nha nc baolanh, von tn dung au t phat trien cua Nhanc D an s dung von au t phat trien cuadoanh nghiep nha nc D an s dung von khac bao gom von t nhanhoac s dung hon hp nhieu nguon von.GV: Ths Ho Nhat Hung 9 10. Von ngoai ncVon thuoc cac khoan vay nc ngoai cua chnh phu va cac nguon vien tr quoc te danh cho au t phat trien.Von au t trc tiep cua nc ngoai (FDI Foreign Direct Investment).Von au t cua cac c quan ngoai giao, to chc quoc te, va cac c quan nc ngoai khac c phep xay dng tai VN. GV: Ths Ho Nhat Hung10 11. 1.2.3/ Phan loai theo noi dung kinhteau t vao lc lng lao ong: tuyen mo, thue mn va ao tao chuyen gia can bo quan ly va cong nhan.au t xay dng c ban: xay dng nha xng, cac cong trnh ha tang va au t cho may moc thiet b, cong nghe, bang phat minh, mua ban quyen, b quyet cong nghe.au t vao tai san lu ong: t lieu san xuat gia tr nho, nguyen vat lieu, tien te phuc vu cho qua trnh kinh doanh.GV: Ths Ho Nhat Hung 11 12. 1.2.4 Phan loai theo muc tieu autau t mi: la hnh thc a toan bo von au t xay dng mot cong trnh mi hoan toan.au t m rong: la hnh thc au t nham m rong cong trnh cu ang hoat ong e nang cao cong suat cua cong trnh cu hoac tang them kha nang phuc vu cho nhieu loai oi tng so vi ban au.au t cai tao cong trnh ang hoat ong: gan lien vi viec trang b lai va to chc GV: Ths Ho Nhat Hung12 13. c. Cc hnh thc u t trong xy dngc bn- Hp ng hp tc kinh doanh- Hp ng xy dng - kinh doanh chuyn giao (BOT)- Hp ng xy dng chuyn giao kinh doanh (BTO)- Hp ng xy dng- chuyn giao (BT)GV: Ths Ho Nhat Hung13 14. D n u t Theo iu 3 ca Lut u t th: D n u t l tp hp cc xut b vn trung v di hn tin hnh cc hat ng u t trn a bn c th, trong khong thi gian xc nh.D n u t l tng th cc hot ng d kin vi cc ngun lc v chi ph cn thit, c b tr theo mt k hach cht ch vi lch thi gian v a im xc nh to mi, m rng hoc ci to nhng i tng nht nh, nhm thc hin nhng mc tiu kinh t - x hi nht nh.GV: Ths Ho Nhat Hung 14 15. Cac yeu to c ban cua mot dan- Cac muc tieu cua d an.- Cac giai phap e thc hien muc tieucua d an.- Cac nguon lc can thiet e thc hien.- Thi gian va a iem e thc hiencac hoat ong cua d an.- Cac nguon von au t.- Cac san pham va dch vu cua d an. GV: Ths Ho Nhat Hung 15 16. 1.3 PHAN LOAI D AN D n quan trng quc gia Do Quc hi thng qua ch trng v chophp u t. y l nhng d n ln mangtm chin lc quc gia v quc t, quytnh nhng vn thuc quc k dn sinh.GV: Ths Ho Nhat Hung16 17. Phan loai d an D an quan trong quoc gia: Theo ngh quyetquoc hoi D an nhom A: Khong ke mc au t:Thanh lap va xay dng ha tang khu cong nghiep mi (khong phu thuoc qui mo von au t).Cac d an san xuat chat oc hai, chat no (khong phu thuoc qui mo von au t).GV: Ths Ho Nhat Hung17 18. Phan loai d an D an quan trong quoc gia: Theo ngh quyet quoc hoi D an nhom A: Cac d an co tong mc au t: Tren 600 ty ong oi vi d an thuoc cacnganh: cong nghiep ien, dau kh, hoa chat,phan bon, che tao may, ximang, luyen kim,khai thac che bien khoang san, cau cangbien, san bay, ng sat, ng quoc lo. Tren 400 ty ong oi vi d an thuoc cacnganh: thuy li, giao thong, cap thoat ncva cong trnh ky thuat ha tang, ky thuatien, ien t, tin hoc, san xuat vat lieu, buchnh vien thong. Tren 200 ty ong oi vi cac d an: BOTtrong nc, d an ha tang, khu o th mitrong nc, d an thuoc cac nganh: congnghiep nhe, sanh s, thuy tinh, hoa dc,thuoc cha benh, khu bao ton thien nhien,thiet b xay dng, san xuat nong lam nghiep,nuoi trong thuy san, che bien nong lamsan.GV: Ths Ho Nhat Hung18 Cac d an thuoc nganh: Y te, van hoa giao 19. Phan loai d anD an nhom B: T 30 ty ong en 600 ty ong oi vi d anthuoc cac nganh: cong nghiep ien, dau kh,hoa chat, phan bon, che tao may, ximang,luyen kim, khai thac che bien khoang san, caucang bien, san bay, ng sat, ng quoc lo T 20 ty ong en 400 ty ong oi vi d anthuoc cac nganh: thuy li, giao thong, cap thoatnc va cong trnh ky thuat ha tang, ky thuatien, ien t, tin hoc, san xuat vat lieu, bu chnhvien thong. T 15 ty en 200 ty oi vi cac d an: BOTtrong nc, d an ha tang, khu o th mi trongnc, d an thuoc cac nganh: cong nghiep nhe,sanh s, thuy tinh, hoa dc, thuoc cha benh,khu bao ton thien nhien, thiet b xay dng, sanxuat nong lam nghiep, nuoi trong thuy san, chebien nong lam san. T 7 ty en 100 ty ong thuoc cac nganh: Y te,van hoa giao duc, GV: Ths Ho Nhat Hung truyen hnh, xayphat thanh 19dng dan dung, du lch, the duc the thao, nghien 20. Phan loai d anD an nhom C: Di 30 ty ong oi vi d an thuoc cacnganh: cong nghiep ien, dau kh, hoa chat,phan bon, che tao may, ximang, luyen kim,khai thac che bien khoang san, cau cangbien, san bay, ng sat, ng quoc lo Di 20 ty ong oi vi d an thuoc cacnganh: thuy li, giao thong, cap thoat ncva cong trnh ky thuat ha tang, ky thuatien, ien t, tin hoc, san xuat vat lieu, buchnh vien thong. Di 15 ty oi vi cac d an: BOT trongnc, d an ha tang, khu o th mi trongnc, d an thuoc cac nganh: cong nghiepnhe, sanh s, thuy tinh, hoa dc, thuoccha benh, khu bao ton thien nhien, thiet bxay dng, san xuat nong lam nghiep, nuoitrong thuy san, che Ho Nhat Hung nong lam sanGV: Ths bien20 Di 7 ty ong oi vi d an khong thuoc 21. 1.2.5 Qun tr d n u t Qun tr d n l vic ng dng cc kin thcv k nng vo cc hot ng d n mbo d n t c cc mc tiu, yu cu tra. Qu trnh qun tr d n bao gm ba giaion ch yu. Lp k hoch iu phi thc hin Gim stGV: Ths Ho Nhat Hung21 22. 1.2.5 Qun tr d n u t Qun tr d n l mt qu trnh hoch nh, t chc vqun l cc cng vic v ti nguyn nhm tha mn ccmc tiu nh sn vi nhng hn ch v thi gian, tinguyn v chi ph Qun tr d n bao gm cc hot ng t chc, iuhnh, qun l cc qu trnh: - Lp d n - Thm nh v xt duyt d n . - Thc hin d n - Sn xut kinh doanh theo d n - nh gi kt qu, hiu qu thc t ca d n trongtng thi k v sut c vng i d n - Kt thc d n, thanh l, phn chia ti snGV: Ths Ho Nhat Hung 22