Chuong 1 tong quan

 • Published on
  22-Apr-2015

 • View
  2.643

 • Download
  3

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. Qun tr hcGing vin: ThS. V Th Hng GiangB mn Qun tr Nhn sTel: 0904749588Email: giangvth@ftu.edu.vn
 • 2. M c tiu c a mn h cKin thc c bn v cp nht v qun trK nng gii quyt tnh hung v ra quyt nhK nng phn tch doanh nghip v phn tch chilcK nng lm vic nhm v thuyt trnh
 • 3. B cc mn hc1. Phn 1: Tng quan T chc v qun tr t chc S pht trin ca cc hc thuyt qun tr Mi trng kinh doanh ca doanh nghip2. Phn 2: Cc Chc nng qun tr - Chc nng hoch nh - Chc nng t chc - Chc nng lnh o - Chc nng kim sot
 • 4. Ti liu tham kho Qun tr hc - Khoa QTKD, HNT dch t Management 3rd Edition ca Robbins, Bergman, Stagg and Coulter. NXB Prentice Hall.2003 Qun tr hc hoc l thuyt QTKD - H KTQD Nhng vn ct yu ca qun tr - Harold Koontz Qun tr hc Nguyn Hi Sn
 • 5. nh gi kt thc mn hc im chuyn cn: 10%im trng s (kim tra trnh): 30 %im bi thi cui k: 60%
 • 6. Chng I:Tng quan v t chc v qun tr t chc I. Khi qut v t chc II. Khi nim qun tr III. Cc chc nng qun tr IV. Nh qun tr
 • 7. I. KHI QUT V T CHC
 • 8. I. KHI QUT V T CHC 1. Khi nim: T chc: l tp hp ca hai hay nhiu ngi cng hot ng trong nhng hnh thi c bn nht t c nhng mc ch chung. Organisation:Adeliberatearrangementof peopletoaccomplishsomespecificpurpose
 • 9. I. KHI QUT V T CHC2. c im: Con ngi Cu trc Mc ch
 • 10. I. KHI QUT V T CHC 3. Li ch ca t chc- Lm c nhng vic m mt c nhnkhng th lm c- To c nng sut lao ng cao hn hnso vi lao ng c nhn- Tp hp c nhiu ngi
 • 11. II. Khi nim qun tr1. Phn bit Qun l v Qun tr V ting Anh: Management Qun l: dng cho cc hot ng v m Qun tr: s dng i vi cc hot ng vi m
 • 12. 2. Khi nim nh ngha 1: Qun tr l qu trnh tc ng ca ch th qun tr ln i tng qun tr nhm t c mc tiu ca t chc. Ch th QT (Gim c) Tc ngPh n h i i t ng qu n tr (Nhn vin)
 • 13. 2. Khi nimnh ngha 2: Qun tr l qu trnh lm vic vi v thng qua ngi khc thc hin cc mc tiu ca t chc trong mt mi trng lun bin ng.nh ngha 3: qun tr l qu trnh iu phi cc cng vic chng c th c hon thnh vi hiu sut v hiu qu cao nht, bng v thng qua nhng ngi khc.
 • 14. III.Cc chc nng qun trCc chc nng qun tr l nhng cng vic qun tr khc nhau m ch th qun tr (nh qun tr) phi thc hin trong qu trnh qun tr t chc.1. Theo lnh vc hot ng ca t chc2. Theo qu trnh qun tr
 • 15. 1. Theo lnh vc hot ng ca t chc Cc lnh vc hot ng SBU 1 SBU 2 SBU 3 SBU 4 Qun tr Qun tr Qun tr Qun tr Qun tr Ngun R&D Sn xut Marketing Ti chnh nhn lc
 • 16. 2. Theo qu trnh qun tr HO CH T LNH KI M NH CH C O SOT PHN HI
 • 17. 2. Theo qu trnh qun trHoch nh: qu trnh xc nh/ thit lp mc tiu, xy dng mt chin lc tng th nhm t c mc tiu v thit lp cc k hoch phi hp hot ngT chc: l mt tin trnh thit k c cu, t chc cng vic, t chc nhn s.Lnh o: qu trnh ng vin, la chn knh giao tip, gii quyt cc xung tKim sot: qu trnh gim st, so snh v hiu chnh ni dung
 • 18. IV. NH QUN TR1. Hai loi ngi v 3 cp qun tr trong t chc: NH QT CP NH CAO QUN NH QUN TR TR CP TRUNG NH QUN TR CP C S NHN VIN THA HNH
 • 19. IV. NH QU N TR
 • 20. Nh qun tr cp c s (first-line managers) : chu trch nhim hng dn, c thc, iu khin nhn vin tha hnh lm vic nhm t c mc tiu ca t chc vi cc cng vic:Lp k hoch chi tit, k hoch ngn hnPhn cng nhim v c thQuan st hot ng ca cp diGim st cc cng vic hng ngynh gi thnh tch ca cp di Duy tr mi quan h mt thit vi nhn vin tha hnh.
 • 21. Qun tr vin cp trung (middle-managers):l ngi kt ni gia nh qun tr cp c s v cpcao (chic cu ni quan trng), chu trch nhimcc cng vic nh:Lp k hoch trung hn v chun b k hoch di hn cc qun tr vin cp cao xem xt. iu phi hot ng ca b phn mnh ph trch Thit lp chnh sch b phn Xem xt cc bo co hng ngy, hng tun v tnh hnh sn xut v kinh doanh Bn bc vi cc nh qun tr cp di v vn sn xut, dch v, bn hng Tham gia vo qu trnh tuyn dng v la chn nhn s
 • 22. Qun tr vin cp cao (top-managers): l ngichu trch nhim a ra cc quyt nh khp tchc, thit lp cc k hoch cng nh cc mc tiucc nh hng n ton b t chc.=> Cc cng vic m qun tr vin cp cao m trch: Pht trin v xem xt cc k hoch chin lc di hn iu phi hot ng v m bo s hp tc gia cc b phn nh gi tng qut qu trnh hot ng ca cc b phn khc nhau Tham gia vo qu trnh tuyn chn nhn s ch cht cng ty Tho lun v bn bc vi cc qun tr vin cp di v cc vn chung.
 • 23. IV. Nh qun tr T l % thi gian dnh cho tng chc nng qun tr tu theo cp bc qun tr
 • 24. 2. Cc k nng ca nh qun tra. Nhm k nng chuyn mn (technical skills)- Kin thc v k nng i vi mt lnh vc chuyn mn c th- Kh nng vn dng kin thc v k nng vo cng vic qun tr- L do:+ S n phc ca cp di+ Ra quyt nh chuyn mn+ Nh qun tr phi hiu vn ca cp di
 • 25. 2. Cc k nng ca nh qun trb. Nhm k nng quan h vi con ngi v giao tip (human and communication skills)*Knnggiaotip:- Kh nng din t cc tng bng li v hnh ng- K nng trnh by, vit v ni- K nng lng nghe v t cu hi- C c s tn nhim ca ng nghip v cp di
 • 26. 2. Cc k nng ca nh qun trb. Nhm k nng quan h vi con ngi v giao tip (human and communication skills)*Knngnhns(humanskills)/knngquanh- nh gi ng v thu hiu con ngi- Kh nng dnh c quyn lc v to nh hng n ngi khc (lnh o, hun luyn v c vn).- Kh nng xy dng mi quan h v lm vic nhm- Gii quyt tt cc mu thun trong tp th- Kh nng lm vic trong mi trng a dng ha- ng vin, khuyn khch ngikhc lm vic v sng to
 • 27. 2. Cc k nng ca nh qun trc. Nhm k nng khi qut ha (Conceptual skills)- Kh nng pht hin, phn tch v gii quyt cc vn - Kh nng thu thp v s dng cc thng tin gii quyt vn - C s hiu bit v doanh nghip mnh v ngnh kinh doanh- D bo c nhng c hi v e da i vi t chc c nhng phng n i ph
 • 28. IV.Nh qun trMi quan h gia cc cp qun tr v cc k nng qun tr K nng K nng K nng chuyn Khi qut ho nhn s mn QTV cp cao QTV cp trung QTV cp c s
 • 29. III. NH QU N TR 3.Vai tr c a nh qu n tr : Nh qu n tr - V th - Quy n h n - Nghi p v Vai tr lin k t con ng i Nh qu n tr tc ng qua l i v i ng i khc nh th no? - Ng i i di n - Ng i lnh o - Trung tm lin l c Vai tr thng tin Nh qu n tr trao i v x l thng tin nh th no? - Ng i gim st - Ng i truy n tin - Ng i pht ngn Vai tr quy t nh Nh qu n tr s d ng thng tin trong qu trnh ra quy t nh ntn?- Ng i ra quy t nh - Ng i m b o ngu n l c- Ng i i u hnh - Nh m phn
 • 30. 3. Vai tr ca nh qun tra. Vai tr lin kt con ngi.- ngi i din- lnh o- ngi lin lc
 • 31. 3. Vai tr ca nh qun trb. Vai tr thng tin- ngi thu thp v thm nh thng tin- ngi ph bin thng tin- ngi pht ngn
 • 32. 3. Vai tr ca nh qun trc. Vai tr ra quyt nh- ngi sng to- gii quyt cc xo trn- phn phi ngun lc- m phn