CHƯƠNG TRNH ĐO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN, sdh.tnu.edu.vn/Uploads/Articles/Files/458/35. Ki thuat dien.pdfMAT 220 Ton chuyn ngnh 2 ... EMD 320 Kh cụ điện nng cao 2 ... chuyn đề chuyn su;

Embed Size (px)

Text of CHƯƠNG TRNH ĐO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN,...

 • 171

  CHNG TRNH O TO THC S K THUT IN, IN T V VIN THNG

  Chuyn ngnh K thut in

  M s: 60 52 02 02.

  n v o to: Trng i hc K thut Cng nghip.

  Nm bt u o to: 2004.

  Thi gian tuyn sinh: Thng 2 v Thng 8 hng nm.

  Mn thi tuyn:

  Mn thi C bn: Ton cao cp I;

  Mn thi C s: C s k thut in;

  Mn Ngoi ng: Trnh B Ngoi ng.

  Thi gian o to: 1.5 - 2 nm.

  S tn ch tch ly: 48 tn ch.

  Tn vn bng: Thc s K thut in, in t v vin thng.

  I. CHNG TRNH O TO

  A. KHI KIN THC CHUNG (8 TN CH) S TN CH

  PHI 651 Trit hc 3

  ENG 651 Ngoi ng 5

  B. KHI KIN THC C S (14 TN CH)

  1. Cc hc phn bt buc (8 tn ch)

  MAT 220 Ton chuyn ngnh 2

  SRM 220 Phng php lun Nghin cu khoa hc 2

  DMC 220 H iu khin s my in 2

  MME 220 M hnh trng in t trong thit b in 2

  2. Cc hc phn t chn (6 tn ch)

  MCI 220 o lng v iu khin xa 2

  CPE 220 iu khin cc b bin i bn dn cng sut 2

  CLP 220 iu khin logic v PLC 2

  SMC 220 H vi iu khin 2

  STH 220 L thuyt h thng 2

  OPM 220 Phng php ti u 2

  C. KHI KIN THC CHUYN NGNH (16 TN CH)

  1. Cc hc phn bt buc (10 tn ch)

  SCE 320 Cu trc in hnh ca thit b in iu khin 2

  VPW 320 Qu trnh truyn sng v qu p trong H thng in 2

  OPP 320 Tnh ton ti u H thng in 2

  CAE 320 Tnh ton phn tch H thng in 2

  PSS 320 n nh H thng in 2

  2. Cc hc phn t chn (6 tn ch)

  NRE 320 Cc dng nng lng mi v ti to 2

  ASP 320 Ch lm vic khng bnh thng ca H thng in 2

 • 172

  RPA 320 Bo v R le v t ng ha 2

  FPE 320 D bo v quy hoch pht trin in nng 2

  EMD 320 Kh c in nng cao 2

  D. LUN VN THC S (10 TN CH)

  II. M T TM TT HC PHN

  A. KHI KIN THC CHUNG (8 TN CH)

  PHI 651 (3 tn ch) - Trit hc

  Hc phn k tha nhng kin thc hc trong chng trnh o to Trit hc bc i hc, pht trin v nng cao nhng ni dung c bn gn lin vi nhng thnh tu ca khoa hc - cng ngh, nhng vn mi ca thi i v t nc. Hc vin c hc cc chuyn chuyn su; kin thc v nhn sinh quan, th gii quan duy vt bin chng; nhng kin thc c bn, c h thng v lch s hnh thnh, pht trin ca trit hc ni chung v cc trng phi trit hc ni ring. Trn c s gip cho hc vin c kh nng vn dng kin thc Trit hc gii quyt nhng vn l lun v thc tin trong lnh vc hot ng chuyn mn, ngh nghip.

  ENG 651 (5 tn ch) - Ngoi ng

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc ngoi ng chuyn su v lnh vc chuyn mn, gip cho hc vin c th c, dch ti liu phc v cho vic hc tp cc mn hc chuyn ngnh, nghin cu khoa hc v hon thnh lun vn thc s.

  B. KHI KIN THC C S (14 TN CH)

  1. Cc hc phn bt buc (8 tn ch)

  MAT 220 (2 tn ch) - Ton chuyn ngnh

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc c bn v chui v ng dng vo vic gii cc bi ton khai trin trong k thut. ng thi nm vng cch gii mt s dng phng trnh vi phn thng gp trong k thut.

  SRM 220 (2 tn ch) - Phng php lun Nghin cu khoa hc

  Ni dung tp trung pht trin k nng hnh thnh vn nghin cu, pht trin mt thit k nghin cu, thit k k hoch thu nhp, phn tch v x l d liu. K nng nghin cu tng quan ti liu. Cc hc vin s thc hnh trn mt ti la chn c th rn luyn cc k nng hon thnh mt cng nghin cu bao gm c k hoch nghin cu c th. cng s c trnh by c bng bo co vit v thuyt trnh.

  DMC 220 (2 tn ch) - H iu khin s my in

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v iu khin s my in; M hnh my in v thit b bin i; H thng iu khin s; Phn cng v chng trnh phn mm cho iu khin s my in; iu khin s ng c in mt chiu; iu khin s ng c ba pha ch xc lp; iu khin s ng c xoay chiu ba pha ch qu .

  MME 220 (2 tn ch) - M hnh trng in t trong thit b in

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v cc loi bi ton trng in t thng dng trong k thut in v cc phng php gii.

  2. Cc hc phn t chn (6 tn ch)

  MCI 220 (2 tn ch) - o lng v iu khin xa

  Hc phn gii thiu v k thut o lng cc i lng vt l v ng dng vo iu khin t xa.

 • 173

  CPE 220 (2 tn ch) - iu khin cc b bin i bn dn cng sut

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v tnh cht, c tnh ca cc bin i ng dng in t cng sut tnh ton, thit k v ng dng cc bin i bn dn cng sut trong lnh vc k thut in ni chung v t ng ha ni ring.

  CLP 220 (2 tn ch) - iu khin logic v PLC

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v iu khin logic, cc b iu khin logic kh trnh, ng dng cc b iu khin logic kh trnh cho cc lnh vc cng nghip.

  SMC 220 (2 tn ch) - H vi iu khin

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v: cu trc chung, tp lnh, phng php lp trnh, cc ch lm vic, giao tip vi cc thit b ngoi vi, giao tip vi mt s thit b o lng, iu khin ca cc h vi iu khin trong o lng v iu khin cng nghip.

  STH 220 (2 tn ch) - L thuyt h thng

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v mt s phng php v cng c nghin cu h thng. Hc vin cn nm vng cc kin thc v xc xut thng k, cc phng php quy hoch ti u, m hnh ton hc nh gi cc ch tiu kinh t, ti chnh v hiu qu ca chng.

  OPM 220 (2 tn ch) - Phng php ti u

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc nghin cu cc bi ton ti u, quy hoch tuyn tnh, phi tuyn, quy hoch ng v ri rc nhm cung cp khi kin thc c bn v tnh ton ti u cho hc vin cao hc ngnh k thut.

  C. KHI KIN THC CHUYN NGNH (16 TN CH)

  1. Cc hc phn bt buc (10 tn ch)

  SCE 320 (2 tn ch) - Cu trc in hnh ca Thit b in iu khin

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc c bn v thit b iu khin v h thng thit b iu khin.

  VPW 320 (2 tn ch) - Qu trnh truyn sng v qu p trong H thng in

  H thng in c in p t 110KV tr ln thuc loi ng dy di, v vy qu trnh truyn ti in nng l qu trnh truyn sng. Hc phn gii thiu cc phng php tnh ton sng chy trn ng dy v x l cc hin tng qu in p.

  OPP 320 (2 tn ch) - Tnh ton ti u H thng in

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v cc phng php tnh ton ti u mt s thng s c bn trong h thng in.

  CAE 320 (2 tn ch) - Tnh ton phn tch H thng in

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v vic tnh ton v phn tch h thng in ch xc lp v ch qu . Ngoi ra, cn a ra ng dng ca phng php quy hoch ton hc trong h thng in.

  PSS 320 (2 tn ch) - n nh H thng in

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v phng php tnh ton v phn tch n nh cc h thng in trong iu kin lm vic bnh thng trong s c.

 • 174

  2. Cc hc phn t chn (6 tn ch)

  NRE 320 (2 tn ch) - Cc dng nng lng mi v ti to

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc tng quan v cc H thng nng lng mi v c bit l Nng lng mt tri; Nghin cu qu trnh bin i nng lng mt tri thnh in nng; Tm hiu vic ng dng nng lng mt tri vo Vit Nam.

  ASP 320 (2 tn ch) - Ch lm vic khng bnh thng ca H thng in

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v: Ch lm vic khng bnh thng ca h thng in; Phng php thnh phn i xng; Xy dng cc m hnh ton hc ca ph ti ba pha Khng i xng, m hnh ton hc khi cc tng tr, tng dn ln; Cc phng php i xng ha h thng in.

  RPA 320 (2 tn ch) - Bo v R le v t ng ha

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v vn bo v cc h thng in khi xy ra s c: tm tt phng php tnh ton cc ch h hng v lm vic khng bnh thng ca h thng, m t nguyn l lm vic v chc nng ca phn t chnh trong s bo v, nguyn l o lng v pht hin h hng trong h thng in, Gii thiu vic s dng k thut s trong bo v h thng in v nguyn l hot ng, vn hnh v thit k cc h thng t ng trong h thng.

  FPE 320 (2 tn ch) - D bo v quy hoch pht trin in nng

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v quy hoch pht trin h thng in v ngun in, li in.

  EMD 320 (2 tn ch) - Kh c in nng cao

  Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v nhng vn ci tin cc kh c in v hng gii quyt, ng dng trong sn xut.

  D. LUN VN THC S (10 TN CH)

  Lun vn thc s l mt ti khoa hc thuc lnh vc chuyn mn do n v o to giao hoc do hc vin t xut, c ngi hng dn ng v Hi ng khoa hc o to chuyn ngnh chp thun. Hc vin c php bo v lun vn thc s sau khi hon thnh cc hc phn thuc khi kin thc chung, khi kin thc c s v chuyn ngnh.