CHƯƠNG TRNH ĐO TẠO THẠC SĨ KỸ THUẬT ĐIỆN, sdh.tnu.edu.vn/Uploads/Articles/Files/458/35. Ki thuat dien.pdfMAT 220 Ton chuyn ngnh 2 ... EMD 320 Kh cụ điện nng cao 2 ... chuyn đề chuyn su;

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    219

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> 171 </p><p>CHNG TRNH O TO THC S K THUT IN, IN T V VIN THNG </p><p>Chuyn ngnh K thut in </p><p>M s: 60 52 02 02. </p><p>n v o to: Trng i hc K thut Cng nghip. </p><p>Nm bt u o to: 2004. </p><p>Thi gian tuyn sinh: Thng 2 v Thng 8 hng nm. </p><p>Mn thi tuyn: </p><p>Mn thi C bn: Ton cao cp I; </p><p>Mn thi C s: C s k thut in; </p><p>Mn Ngoi ng: Trnh B Ngoi ng. </p><p>Thi gian o to: 1.5 - 2 nm. </p><p>S tn ch tch ly: 48 tn ch. </p><p>Tn vn bng: Thc s K thut in, in t v vin thng. </p><p>I. CHNG TRNH O TO </p><p>A. KHI KIN THC CHUNG (8 TN CH) S TN CH </p><p> PHI 651 Trit hc 3 </p><p> ENG 651 Ngoi ng 5 </p><p>B. KHI KIN THC C S (14 TN CH) </p><p>1. Cc hc phn bt buc (8 tn ch) </p><p> MAT 220 Ton chuyn ngnh 2 </p><p> SRM 220 Phng php lun Nghin cu khoa hc 2 </p><p> DMC 220 H iu khin s my in 2 </p><p> MME 220 M hnh trng in t trong thit b in 2 </p><p>2. Cc hc phn t chn (6 tn ch) </p><p> MCI 220 o lng v iu khin xa 2 </p><p> CPE 220 iu khin cc b bin i bn dn cng sut 2 </p><p> CLP 220 iu khin logic v PLC 2 </p><p> SMC 220 H vi iu khin 2 </p><p> STH 220 L thuyt h thng 2 </p><p> OPM 220 Phng php ti u 2 </p><p>C. KHI KIN THC CHUYN NGNH (16 TN CH) </p><p>1. Cc hc phn bt buc (10 tn ch) </p><p> SCE 320 Cu trc in hnh ca thit b in iu khin 2 </p><p> VPW 320 Qu trnh truyn sng v qu p trong H thng in 2 </p><p> OPP 320 Tnh ton ti u H thng in 2 </p><p> CAE 320 Tnh ton phn tch H thng in 2 </p><p> PSS 320 n nh H thng in 2 </p><p>2. Cc hc phn t chn (6 tn ch) </p><p> NRE 320 Cc dng nng lng mi v ti to 2 </p><p> ASP 320 Ch lm vic khng bnh thng ca H thng in 2 </p></li><li><p> 172 </p><p> RPA 320 Bo v R le v t ng ha 2 </p><p> FPE 320 D bo v quy hoch pht trin in nng 2 </p><p> EMD 320 Kh c in nng cao 2 </p><p>D. LUN VN THC S (10 TN CH) </p><p>II. M T TM TT HC PHN </p><p>A. KHI KIN THC CHUNG (8 TN CH) </p><p>PHI 651 (3 tn ch) - Trit hc </p><p>Hc phn k tha nhng kin thc hc trong chng trnh o to Trit hc bc i hc, pht trin v nng cao nhng ni dung c bn gn lin vi nhng thnh tu ca khoa hc - cng ngh, nhng vn mi ca thi i v t nc. Hc vin c hc cc chuyn chuyn su; kin thc v nhn sinh quan, th gii quan duy vt bin chng; nhng kin thc c bn, c h thng v lch s hnh thnh, pht trin ca trit hc ni chung v cc trng phi trit hc ni ring. Trn c s gip cho hc vin c kh nng vn dng kin thc Trit hc gii quyt nhng vn l lun v thc tin trong lnh vc hot ng chuyn mn, ngh nghip. </p><p>ENG 651 (5 tn ch) - Ngoi ng </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc ngoi ng chuyn su v lnh vc chuyn mn, gip cho hc vin c th c, dch ti liu phc v cho vic hc tp cc mn hc chuyn ngnh, nghin cu khoa hc v hon thnh lun vn thc s. </p><p>B. KHI KIN THC C S (14 TN CH) </p><p>1. Cc hc phn bt buc (8 tn ch) </p><p>MAT 220 (2 tn ch) - Ton chuyn ngnh </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc c bn v chui v ng dng vo vic gii cc bi ton khai trin trong k thut. ng thi nm vng cch gii mt s dng phng trnh vi phn thng gp trong k thut. </p><p>SRM 220 (2 tn ch) - Phng php lun Nghin cu khoa hc </p><p>Ni dung tp trung pht trin k nng hnh thnh vn nghin cu, pht trin mt thit k nghin cu, thit k k hoch thu nhp, phn tch v x l d liu. K nng nghin cu tng quan ti liu. Cc hc vin s thc hnh trn mt ti la chn c th rn luyn cc k nng hon thnh mt cng nghin cu bao gm c k hoch nghin cu c th. cng s c trnh by c bng bo co vit v thuyt trnh. </p><p>DMC 220 (2 tn ch) - H iu khin s my in </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v iu khin s my in; M hnh my in v thit b bin i; H thng iu khin s; Phn cng v chng trnh phn mm cho iu khin s my in; iu khin s ng c in mt chiu; iu khin s ng c ba pha ch xc lp; iu khin s ng c xoay chiu ba pha ch qu . </p><p>MME 220 (2 tn ch) - M hnh trng in t trong thit b in </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v cc loi bi ton trng in t thng dng trong k thut in v cc phng php gii. </p><p>2. Cc hc phn t chn (6 tn ch) </p><p> MCI 220 (2 tn ch) - o lng v iu khin xa </p><p>Hc phn gii thiu v k thut o lng cc i lng vt l v ng dng vo iu khin t xa. </p></li><li><p> 173 </p><p>CPE 220 (2 tn ch) - iu khin cc b bin i bn dn cng sut </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v tnh cht, c tnh ca cc bin i ng dng in t cng sut tnh ton, thit k v ng dng cc bin i bn dn cng sut trong lnh vc k thut in ni chung v t ng ha ni ring. </p><p>CLP 220 (2 tn ch) - iu khin logic v PLC </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v iu khin logic, cc b iu khin logic kh trnh, ng dng cc b iu khin logic kh trnh cho cc lnh vc cng nghip. </p><p>SMC 220 (2 tn ch) - H vi iu khin </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v: cu trc chung, tp lnh, phng php lp trnh, cc ch lm vic, giao tip vi cc thit b ngoi vi, giao tip vi mt s thit b o lng, iu khin ca cc h vi iu khin trong o lng v iu khin cng nghip. </p><p>STH 220 (2 tn ch) - L thuyt h thng </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v mt s phng php v cng c nghin cu h thng. Hc vin cn nm vng cc kin thc v xc xut thng k, cc phng php quy hoch ti u, m hnh ton hc nh gi cc ch tiu kinh t, ti chnh v hiu qu ca chng. </p><p>OPM 220 (2 tn ch) - Phng php ti u </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc nghin cu cc bi ton ti u, quy hoch tuyn tnh, phi tuyn, quy hoch ng v ri rc nhm cung cp khi kin thc c bn v tnh ton ti u cho hc vin cao hc ngnh k thut. </p><p>C. KHI KIN THC CHUYN NGNH (16 TN CH) </p><p>1. Cc hc phn bt buc (10 tn ch) </p><p>SCE 320 (2 tn ch) - Cu trc in hnh ca Thit b in iu khin </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc c bn v thit b iu khin v h thng thit b iu khin. </p><p>VPW 320 (2 tn ch) - Qu trnh truyn sng v qu p trong H thng in </p><p>H thng in c in p t 110KV tr ln thuc loi ng dy di, v vy qu trnh truyn ti in nng l qu trnh truyn sng. Hc phn gii thiu cc phng php tnh ton sng chy trn ng dy v x l cc hin tng qu in p. </p><p>OPP 320 (2 tn ch) - Tnh ton ti u H thng in </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v cc phng php tnh ton ti u mt s thng s c bn trong h thng in. </p><p>CAE 320 (2 tn ch) - Tnh ton phn tch H thng in </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v vic tnh ton v phn tch h thng in ch xc lp v ch qu . Ngoi ra, cn a ra ng dng ca phng php quy hoch ton hc trong h thng in. </p><p>PSS 320 (2 tn ch) - n nh H thng in </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v phng php tnh ton v phn tch n nh cc h thng in trong iu kin lm vic bnh thng trong s c. </p></li><li><p> 174 </p><p>2. Cc hc phn t chn (6 tn ch) </p><p>NRE 320 (2 tn ch) - Cc dng nng lng mi v ti to </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc tng quan v cc H thng nng lng mi v c bit l Nng lng mt tri; Nghin cu qu trnh bin i nng lng mt tri thnh in nng; Tm hiu vic ng dng nng lng mt tri vo Vit Nam. </p><p>ASP 320 (2 tn ch) - Ch lm vic khng bnh thng ca H thng in </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v: Ch lm vic khng bnh thng ca h thng in; Phng php thnh phn i xng; Xy dng cc m hnh ton hc ca ph ti ba pha Khng i xng, m hnh ton hc khi cc tng tr, tng dn ln; Cc phng php i xng ha h thng in. </p><p>RPA 320 (2 tn ch) - Bo v R le v t ng ha </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v vn bo v cc h thng in khi xy ra s c: tm tt phng php tnh ton cc ch h hng v lm vic khng bnh thng ca h thng, m t nguyn l lm vic v chc nng ca phn t chnh trong s bo v, nguyn l o lng v pht hin h hng trong h thng in, Gii thiu vic s dng k thut s trong bo v h thng in v nguyn l hot ng, vn hnh v thit k cc h thng t ng trong h thng. </p><p>FPE 320 (2 tn ch) - D bo v quy hoch pht trin in nng </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v quy hoch pht trin h thng in v ngun in, li in. </p><p>EMD 320 (2 tn ch) - Kh c in nng cao </p><p>Hc phn cung cp cho hc vin kin thc v nhng vn ci tin cc kh c in v hng gii quyt, ng dng trong sn xut. </p><p>D. LUN VN THC S (10 TN CH) </p><p>Lun vn thc s l mt ti khoa hc thuc lnh vc chuyn mn do n v o to giao hoc do hc vin t xut, c ngi hng dn ng v Hi ng khoa hc o to chuyn ngnh chp thun. Hc vin c php bo v lun vn thc s sau khi hon thnh cc hc phn thuc khi kin thc chung, khi kin thc c s v chuyn ngnh. </p></li></ul>