Chuyen de su lieu hoc

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    1.135

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Bi 2: T liu lch sCu 1: T liu lch s c gi tr nh th no trong vic nghin cu vhc tp lchT liu lch s c tm quan trng c bit vi khoa hc lch s ni chung vi vi cc cng trnh nghin cu lch s cng nh vic hc tp lch s ni ring.Khoa hc lch s tn ti c trn c s cc s kin lch s m cc s kinlch s li l nhng t bo cu thnh lch s m cc t bo l t cc t liu lchs. Do khng c t liu lch s th khng c khoa hc t liu lch s. T liulch s tn ti cho khoa hc lch s v ngc li khoa hc lch s khng th thiun.S kin lch s xy ra trong qu kh v khng lp li nu c s lp li cngch lp li mt trnh khc, mc khc, thi gian khc v khng gian khc.V vy cc s kin lch s ch cn li trong cc t liu lch s ( khng th tm thytrong t nhin ), cc ngnh khoa hc t nhin th khc c th dng li th nghimli nhng khoa hc lch s th khng n khng th dng li m ch c mt conng l t liu lch s thc nghim ch nhm gip ta hnh dung li nhng s kinlch s xy ra trong qu kh.Thc t cuc sng lun t ra nhng vn mi cho ta nghin cu nhngvn mi c t liu cho ta nghin cu hay khng v khi c t liu thcng trnh nh th no l ph thuc vo quan im v th gii quan ca nhnghin cu. Nu quan im v th gii quan khc nhau th t c kt qu nghincu khc nhau, kh nng v phng php nghin cu ca cc tc gi khc nhau thdn ti kt qu khc nhau. iu ni ln rng t liu lch s khng th thiu ivi khoa hc lch s song n hon ton b ng v b ch bin thnh cc sn phmkhc nhauT liu lch s nh mt cu ni ni nh nghin cu vi qu kh ni cchkhc n nh mt th nguyn vt liu ch to ra sn phm khc, c nguyn vt

2. liu nguyn cht v nguyn vt liu pha tp y chnh l c s phn bit t liulch s v ti liu lch s ( Ti liu l qua nhiu cch ch bin khc nhau cn t liuc rt t v cha b pha tp). Cu 2: V sao khng nn tuyt i ha vai tr ca t liu lch s? Tquan im anh ch hy rt ra nhng iu cn lu v mt phng phplun v thc tin cng tc t liu? T liu lch s c v tr v cng quan trng trong vic nghin cu v hc tplch s tuy nhin khng nn tuyt i ha t liu lch s c ngha l khng nn coilch s l nhng g c trong t liu nu nh vy th lch s s cc k ngho nn.Nhng iu cn lu v mt phng php lun v thc tin cng tc tliu:+ T liu lch s bao gi cng ngho nn v km phong ph hn bn thn hintng lch s, v t liu lch s khng phi l bn thn lch s, n ch l lng knhphn nh lch s. V vy nh s hc khng nn coi lch s l nhng g c trong tliu lch s. Trong khi c gng dng li ton cnh bc tranh qu kh nh nghincu lch s khng nhng phi s dng nhiu ngun s liu khc nhau m cn phibit khi qut tng hp ha v i khi phi s dng c kh nng phn on, tngtng, t duy logic.Do hn ch v quan im, tri thc ca tc gi, t liu lch s c khi phn nhchnh xc khch quan, c khi ch quan xuyn tc s tht v th ta phi nghin cuk t liu hiu nhng g n ni ti ci g n im lng hoc xuyn tc v l gii iu.Mi t liu iu c cch phn nh khc nhau, c t liu phn nh mt mt c tliu phn nh nhiu mt, c t liu phn nh c ci quy lut ci c bn, ci inhnh, c t liu ch phn nh c ci ring ci c th. V vy trong qu trnhnghin cu tm hiu t liu nh nghin cu phi bit chn lc t liu. 3. Cu 3: Cc quan nim khc nhau ca cc nh nghin cu v khi nimt liu lch s? Vic xc nh khi nim t liu lch s l mt trong nhng vn u tinv quan trng nht ca phng php lun s hc cng nh s liu hc n gip taphn bit t liu lch s v ti liu lch s v nu lm ln s dn n hu qunghim trng ng thi gip ta s dng c tt c cc ngun t liu khc nhau vlm cho ngun t liu khng b b st, c s dng ng n hn, chnh xc hn.Trong sut cc th k qua cc nh nghin cu vn cha h b xt mt t liu lchs no v khng lm ln gia t liu v ti liu. Qu trnh xc nh t liu l g c rt nhiu quan im khc nhau:- C ngi qu m rng khi nim ny nh s hc ngi Nga Chi-kh-mi-rpcho rng t liu lch s l tt c nhng g cn li ca cuc sng qua. + Quan nim ny c ch ng nhng vn cn c hn ch: ng v tt c nhngg ca cuc sng qua u phn nh mt phn lch s. Sai v tt c nhng g cacuc sng qua n c th l t liu cng c th l ti liu; khng phi tt cnhng g cn li ca cuc sng qua u phn nh cuc sng con ngi u cs tc ng ca bn tay con ngi cc hin tng t nhin khng th coi l t liulch s. - Trong phng din trit hc Lapaanhiepxki nh ngha l: T liu lch s lkhi nim phn nh c tnh ca hin vt c th c thu nhn tri thc ca hinvt khc - Theo phng din x hi: T liu lch s l mt phng tin x hi bo tnlu gi, truyn b. R-bans cho rng t liu lch s l tng hp thnh qu t hotng nhn thc v thc tin ca con ngi c lu truyn t th h ny sang thh khc bng phng din x hi Quan nim ny ng nhng vn cn hn ch: ng l cc phng din x hic tc dng lu gi v truyn b. 4. - V khi nim t liu lch s c trng phi m rng c trng phi thu hp.Trong Bch khoa ton th t liu lch s l nhng g phn nh trc tip qu kh( ch l nhng t liu no ra i gn vi thi gian xy ra s kin y, gn vi nixy ra s kin th mi c gi l t liu lch s. Trc v sau khngc gi l t liu ) C mt sai v c nhng t liu ra i gn vi thi gian s kinm li l ti liu ch khng phi l t liu.C nhiu quan nim khc nhau v khi nim t liu lch s. Song ta c thhiu t liu lch s l nhng di tch ca qu kh, xut hin nh sn phm ca quanh x hi nht nh, mang trong mnh n nhng du vt ca quan h y phn nhtrc tip v tru tng ha mt mt hot ng no ca con ngi.Cu 4: Hy phn bit cc khi nim S kin hin thc (SKHT), s kint liu(SKTL), s kin tri thc (SKTT)?Gia SKTL v SKHT c nhng im ging v khc nhau- Ging: C hai s kin u xy ra trong qu kh tn ti mt cch khch quan vc lp vi nh nghin cu i khi cc nh nghin cu li ng nht SKTL vSKHT ( ng nht khi s kin t liu ch cn l chng c duy nht ghi chp v skin v vy buc ngi nghin cu phi chp nhn s kin vit trong t liu lSKHT).- Khc nhau: V ni dung th SKTL ngho nn hn SKHT. V hnh thc SKTLbn thn n khng phi l SKHT m ch l s phn nh tru tng SKHT n c nhn qua lng knh ca nh vit s do n khng ng tin cy nh SKHT.Gia SKTL v SKTT- Ging: u l s phn nh tru tng ca SKHT, u l sn phm ca conngi to nn.- Khc: Trong qu trnh hnh thnh. Nu SKTL c hnh thnh trong qu trnhquan st trc tip ca tc gi i vi SKHT th SKTT c hnh thnh trong qutrnh hot ng thc tin ca nh nghin cu khi khng cn kh nng quan st trctip. 5. Mc tru tng ha khc nhau: SKTL c tru tng ha mt ln cnSKTT c tru tng ha nhiu ln.SKTL va mang tnh ch quan va mang tnh khch quan, va phn nh trc tipva phn nh tru tng .Cu 5: Ni dung c bn ca khi nim t liu lch s?- T liu lch s l nhng di tch ca qu kh l sn phm ca hot ngnhn thc hot ng thc tin ca con ngi v vy n mang du n ca thi i vlch s con ngi, n phn nh trc tip v tru tng mt mt no ca hinthc cuc sng qua. + T liu lch s cha ng cc s kin t liu v th n cng c c imring bit ging nh cc s kin t liu. T liu lch s cng l sn phm ca hotng con ngi, n xut hin nh mt hin tng x hi nhm phc v cho mcch nhu cu no ca x hi ng thi v tn ti nh nhng du tch ca honcnh lch s c th qua. + T liu lch s cng ging nh s kin lch s va mang tnh ch quan vamang tnh khch quan, va phn nh trc tip va phn nh tru tng .Bi 3Cu 1: V sao s liu hc coi qu trnh hnh thnh v phn nh ca t liulch s l c quy lut?V: t liu lch s l sn phm ca hon cnh lch s c th no c th lmt thi i, mt thi im no ( t liu lch s b mt khc t liu lch s cngkhai thi im ny vi thi im khc l khc nhau), a im khc nhau ( nus kin ging nhau nhng thi im khc nhau l khc nhau).V t liu lch s ng thi cng l hot ng thc tin ca con ngi v baogi cng c tnh mc ch do nhng sn phm do h lm ra bao gi cng cchc nng nht nh, chc nng quy nh n ng c phn nh ca t liu y. 6. Do t liu lch s l sn phm ca hon cnh lch s v hot ng thctin ca con ngi n nh hng ti hnh thc v ni dung ca t liu lch s, snh hng ny li chi phi s phn nh hin thc trong y v lm cho qu trnhphn nh thiu chnh xc chnh l quy lut hnh thnh v phn nh ca tliu lch s.Cu 2: Trnh by ni dung ca cc quy lut hnh thnh v phn nh ca tliu lch s? Quy lut phn nh quan im giai cp ca tc gi v nh hng ca quannim y vi ni dung ca t liu Quy lut nh hng ca hon cnh lch s c th, ca nhu cu v mc chra i ca t liu i vi ni dung v hnh thc ca t liu. Quy lut phn nh s ph hp tnh ng n y ca t liu vi kh nngch quan, khch quan ca tc gi t liu khi phn nh cc s kin vi a im thigian c trong t liu Quy lut lin quan v ph thuc ln nhau ca cc t liu ny i vi t liukhc v tt c cc t liu lch s u phn nh mt hin thc lch s nhng mi tliu lch s li phn nh mt phn mt kha cnh no ca hin thc lch s.Cu 3: T nhng quy lut em rt ra nhng im g cn lu khi s dngcc t liu lch s trong hc tp v nghin cu lch s? Nhng im cn lu khi s dng cc t liu lch s trong hc tp vnghin cu lch s:+ Coi trng t liu xong khng nn tuyt i ha t liu. Khng nn coi lch s lnhng g c trong t liu nh vy th lch s v cng ngho nn n iu.V d: Nu ch ghi vua Nguyn cui i n chi sa a th qu n iu. Cnnghin cu xem vua Nguyn n chi nh th no? 7. + Trong qu trnh nghin cu lch s khng nht thit phi c ci mi. Nu bit pdng phng php mi cch khai thc mi th chng ta s c vn mi. Phi bitcch khai thc t liu.+ Khi hc tp v nghin cu lch s phi s dng nhiu ti liu.+ Bit xc minh v ph phn t liu+ Phi chn lc t liu v: Mi t liu iu c cch phn nh khc nhau, c t liuphn nh mt mt c t liu phn nh nhiu mt, c t liu phn nh c ci quylut ci c bn, ci in hnh, c t liu ch phn nh c ci ring ci c th. Vvy trong qu trnh nghin cu tm hiu t liu nh nghin cu phi bit chn lct liu.Cu 4: Khoa hc lch s c ngun s liu no? V sao phi s dng nhiungun s liu trong hc tp v nghin cu lch s?Khoa hc lch s c ngun s liu ht sc phong ph v a dng. Ty theoni dung phn nh v tnh cht ca s liu ngi ta thng chhia t liu lch sthnh 7 nhm: T liu thnh vn; t liu vt cht; t liu truyn ming dn gian; tliu ngn ng; t liu dn tc hc; t liu phim nh v t liu bng ghi m.Trong hc tp v nghin cu cn s dng nhiu ngun s liu khc nhaunhm b sung cho t liu chnh xc hn y hn. C nhng giai on lch scha c ch vit th phi s dng ngun s liu truyn ming dn gian, t liu vtcht cho c gi tr kim tra cc ti liu ch vit xem chnh xc y cha,ng hay khng ng mc no Chnh v vy vic s dng nhiu ngun tliu khc nhau trong nghin cu l rt quan trng.Cu 5: Hy trnh by nhng u im v nhc im ca cc ngun s liutrn. Ngun s liu ch vit:Ngun s liu ny chim khi lng ln v c bit quan trng i khi chim chyu trong cc ngun s liu. Cung cp cho ta nhng thng tin c ghi li bng 8. cc k t trn nhng knh thng tin khc nhau. Knh thng tin gm: giy, sng,, mai ra, v cyu im: cho ta mt bc tranh ton din y , c soi sng bi quan im rtr rngNhc im: Chu tc ng ca cc quy lut nhiu nht. Khi s dng phi thntrng hn. Ngun s liu vt cht:L nhng sn phm trong qu trnh hot ng thc tin v hot ng nhn thc cacon ngi. T liu vt cht cc k phong ph v a dng v lun lun c t liumi. N phn nh thi gian rt di ca lch s phn nh tng i khch quantrung thc hn so vi ngun s liu khc. Khi c ch vit nhng s liu vt chtvn c gi tr l gi tr b sung v mt nhn thc lm cho nhn thc ca chng tachnh xc hn y hn, b sung ngun s liu ch vit mi, c gi tr kim tracc ti liu ch vit, ng hay khng ng, ng mc no.Tuy nhin n cng c nhc im: N l ngun s liu cm c bit trong lnh vckinh t chnh tr, buc ngi ta phi s dng phng php lin ngnh th chngmi pht huy tc dng. Ngun s liu truyn ming:Gm tt c cc th loi ca dao dn ca, v, truyn thn thoi. Trc y ngi tacho y l ngun s liu khng ng tin cy nhng ngy nay n vn cn nhiu gitrNhc im: Thiu chnh xc v khng gian thi gian v nhng s kin phn nhtrong .u im: cc cu chuyn thng mang tnh hp l nu bit khai thc gn c khitrong th c th tm thy trong nhiu s kin c gi tr. Ngun s liu bng ghi m: 9. Ngy nay trong thi i khoa hc k thut ngun s liu ny cng ng b cc nhnghin cu nghi ng v d b xuyn tc lm gi v th tin cy ca ngun s lius cao hn nu c kt hp vi bng ghi m ghi hnh.